Referat
Ungdomsskolebestyrelsen mandag den 27. august 2018 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - - afbud meddeles til Brian Larsen brlar@ishoj.dk

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse

Sagsfremstilling

Orienteringen gives mundtligt på mødet. Hovedpunkter uddeles skriftligt.

 

Nyt fra:

· Skole & Uddannelse

· Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab

· Klub & Fritidsliv

 

Ungdomsskolelederen indstiller af Ungdomsskolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning

Forkvinden indleder med at sende en særlig tak til Maja og Morten, fra Ishøj Ungdomsskole, for deres indsats i forbindelse med Byhavefestivalen

Dernæst blev der uddelt stor ros til hele teamet bag udviklingen af det nye logodesign på Ishøj Ungdomsskole, som blev afsløret ved en lille reception d. 21.08.18

 

Forkvinde og næstformand berettede derudover fra deres deltagelse på ungdomsfolkemødet på Mors. Her blev de bekræftet i at Ishøj Kommune og Ishøj Ungdomsskole især, er langt fremme i forhold til andre kommuner og ungdomsskoler i arbejde med Ungeråd og Ungdomsdemokrati. I den forbindelse blev der uddelt særlig ros til Erkan og Rasmus fra Ishøj Ungdomsskole for den indsats, i at bringe det frem til den position. De øvrige deltagere blev opfordret til at kontakte dem, for inspiration og sparring.

 

Det opfordres i øvrigt fra Bestyrelsen at Ishøj Ungdomsskole deltager på dette møde ved næste afholdelse.  

 

Skole & Uddannelse: Vi er kommet godt i gang med mange nye ting i støbeskeen. I øjeblikket drifter vi 3 valgfag for to forskellige skoler samt lægger lokaler til et andet valgfag for en tredje skole. Så har vi afholdt stranddag for alle Gildbroskolens udskolingsklasser.

 

Fritid og medborgerskab: Sæsonen begynder i uge 38. Der orienteres i øvrigt om Legeskibet og indsatsen i forbindelse med at rekrutere nye unge til Ungerådet.

 

Klub og Fritidsliv – Klubben har haft en god sommer med fine besøgstal. Der fremhæves bl.a. en fisketur, hvor der blev fanget en særlig stor fisk

 

Resume

Under punktet gennemgåes Ungdomsskolens nye program og køreplan

Sagsfremstilling

Ledelsen fremlægger program og køreplan og gennemgår opbygningen af sæsonen

 

Indstilling:

Ungdomsskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen godkender fremlagte program og køreplan

Beslutning

De tre afdelingsledere gennemgik hver især deres program og køreplan for den kommende sæson. På mødet blev der uddelt bilag, som gør rede for de områder, der vil blive fokuseret på i den kommende tid. Bilag er vedhæftet.

Orienteringen gav ikke anledning til yderligere drøftelser og blev taget til efterretning.

 

Økonomi

ingen

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Resume

Under punktet gennemgåes forslag til den nye Ungdomsskoleplan

Sagsfremstilling

Ungdomsskolelederen fremlægger forslaget til den nye ungdomsskoleplan.

 

Formålet med punktet er at indhente bestyrelsens opbakning og input til det fremlagte.

 

Ungdomsskolelederen indstiller at Ungdomsskolebestyrelsen diskuterer, verificerer og kvalificerer det fremlagte.

Beslutning

Ungdomsskolelederen fremlagde forslaget til den nye ungdomsskoleplan.

Bestyrelsen havde ikke yderlige input men masser af opbakning til det videre arbejde.  

Det gav ikke anledning til ydere drøftelse.

 

Bestyrelsen har mulighed for at give yderligere feedback inden 2 uger d.d.

 

Bestyrelsen følger indstillingen

 

Resume

Under punktet gennemgåes planen for evalueringen af den kommunale klubstrategi

Sagsfremstilling

Ungdomsskolelederen gennemgår evalueringsnotat, som orientering til ungdomsskolebestyrelsen.

 

Ungdomskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen tager notatet til efterretning

Beslutning

Ungdomsskolelederen gennemgik evalueringsnotatet. (vedhæftet)

Evalueringen bliver en proces af 1,5 – 2 års varighed. Det er center for ungdomsforskning der står for evalueringen.

Bestyrelsen roser at det er folk ”udefra” der skal evaluere strategien.  

Bestyrelsen ønsker ligeledes løbende orienteringer om forløbet både i forhold til processen men også i forhold til embedsværket.

 

Gennemgangen gav ikke anledning til yderligere drøftelser og blev taget til efterretning.

 

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven og Lov om dagtilbud

Sagsfremstilling

Ledelsen af Ishøj Kommune og økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022.

Ishøj Byråd 1. behandler forslag til budget 2019 samt overslagsår den 27. august 2018.
I budgetforslaget er der en ubalance på 33,4 mio. kr. for budget 2019. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et sparekatalog, som bliver forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske på Byrådets møde den 2. oktober 2018.

Budgetmateriale på Kultur- og Fritidsområdet er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Forkvinden indleder med at orientere om omstændighederne bag budget 2019.

Kultur og Fritid skal samlet spare i omegnen af 920.000,- I den forbindelse er der udlagt spareforslag på skøjtebanen, Kulturcafeen, Værkstedet og for Ishøj Ungdomsskoles vedkommende Ishøj Motor Center (IMC).

Ungdomsskolelederen uddyber spareforslaget i forbindelse med IMC og gør rede for den strukturændring på IMC som gør det muligt og som er i overensstemmelse med kommunens principper om ”resililiens” og ”mere og bedre for mindre” samt Ishøj Ungdomsskoles strategi og værdisæt

 

Bestyrelsen udtaler opbakning til det fremlagte.  Og udtaler desuden at : ”besparelse eller ej lyder det som en god ide at omstrukturere på IMC

 

Bilag

Beslutning

Det besluttes at næste møde er den 7 november 2018