Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 28. november 2018 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt på brlar@ishoj.dk

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse

 

Sagsfremstilling

Orientering på mødet. Hovedpunkter uddeles skriftligt.

 

Nyt fra:

· Skole & Uddannelse

· Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab

· Klub & Fritidsliv

 

Ungdomsskolelederen indstiller af Ungdomsskolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

 

 

Beslutning

Orienteringerne er tiltrådt

Resume

Ungdomsskolelederen fremlægger rammerne for budget 2019 på Ishøj Ungdomsskole

Sagsfremstilling

Budget 2019 for ungdomsskolen er udmøntet på baggrund af ungdomsskolens organisation og opgaver. 

Der gives en uddybende præsentation af hovedpunkterne på mødet.

 

Udkast til Budget 2018 - Ishøj Ungdomsskole

 

Ungdomsskolen - Sekretariat 2.401.730,-

Skole & Uddannelse 3.403.500,-

Fritidsundervisning & Unges medborgerskab 1.800.000,-

Klub & Fritidsliv 3.254.270,-

IALT 10.891.000,-

 

 Ungdomsskolelederen indsiller at ungdomsskolebestyrelsen drøfter og vedtager budget 2019 og giver ungdomsskolens ledelse mandat til at udmønte budgettet.

Beslutning

Budgettet er tiltrådt

Økonomi

Byrådets vedtagne budgetramme for 2019 til Ungdomsskolevirksomhed

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Resume

Under punktet gennemgåes den nye Ungdomsskoleplan - bilag vedhæftet

 

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse har i forlængelse af det sidste års arbejde sammen med medarbejderne og bestyrelsen udarbejdet en ny ungdomsskoleplan.

Denne skal i henhold til ungdomsskoleloven godkendes politisk. jvnfr. :

 

§4 "Kommunalbestyrlesen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse  af lederstillingernes art og antal jf §11(...)."

 

Ungdomsskolelederen indstiller at Ungdomsskolebestyrelsen drøfter og godkender den nye ungdomsskoleplan, samt indstiller denne til godkendelse i Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling11. december 2018, pkt. 16:

 Kultur- og Fritidsudvalget, 11. december 2018, pkt. 16:

Tiltrådt. Ungdomsskolebetyrelsen godkender ungdomsskoleplanen, samt indstiller den til godkendelse i Kultur og Fritidsudvalget.

Beslutning

Punktet er tiltrådt - ungdomsskolebestyrelsen nævner i i kommentar at beskrivelsen af valgfag skal stå i ungdomsskolensudviklingsplan

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag

Resume

Ungdomsskolelederen orienterer om den håndholdte skolestyrkende indsats

Sagsfremstilling

Ishøj Ungdomsskole skal som en del af den ny håndholdte skolestyrkende indsats varetage undervisningsopgaven i forbindelse hermed. Projektbeskrivelse samt stillingsopslag vedhæftet som bilag

 

Ungdomsskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven og Folkeskoleloven

Bilag

Resume

Ungdomsskolens ledelse er igang med at udmønte byrådets beslutning om ny organisering af Ishøj Motor Center (IMC)

Sagsfremstilling

Ungdomsskolelederen giver en status på arbejdet. Bilag vedhæftet

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Huskunstnerforløbet har til formål at indgå i et partnerskab med Ishøj Kulturskole og Ishøj Ungdomsskole, herunder klubben. Institutionerne vil samarbejde på tværs af deres daglige gang i huset og i fællesskab skal de, med den professionelle kunst som redskab, skabe en selvforståelse af, hvem de er.

IndstillingForslag til beslutning: 20. november 2018, pkt. 60:

 Kultur- og Fritidsudvalget, 20. november 2018, pkt. 60:

 

Beslutning

beløbet er bevilliget - Tiltrådt

Økonomi

Vi søger tilskud fra Statens Kunstfond (svarende til det ansøgte beløb) 21.600,- og har selv en medfinansiering på 7.200,-. Finansiering i alt 28.800,-

Bilag

Sagsfremstilling

Udsmykningsopgaven ses som et pilotprojekt. I kølvandet på ARKENWALK, kunne det skabe synergi, at der også laves kunst i byrummet i andre områder af Ishøj. Vi vil forsøge at udvide opfattelsen af, hvad kunst i det offentlige rum kan være, ved at placere forskelligartet kunst i det offentlige rum.

IndstillingForslag til beslutning: 20. november 2018, pkt. 61:

 Kultur- og Fritidsudvalget, 20. november 2018, pkt. 61:

 

Beslutning

Der er givet afslag fra Statens kunstfond. Ungdomsskolebestyrelsen indstiller at der arbejdes videre med e alternativ finansiering, hvorefter punktet genovervejes.

Økonomi

Der er ansøgt beløb fra Statens kunstfond 150.000 og der er givet en forhåndstilkendegivelse fra Ishøjs Kultur- og Fritidsudvalgets pulje på 25.000. I alt ansøgt 175.000

Bilag

Beslutning

TIL EFTERRETNING