Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 30. maj 2018 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - afbud meddeles til Brian Larsen brlar@ishoj.dk

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse

Sagsfremstilling

Orienteringen gives mundligt på mødet. Hovedpunkter uddeles skriftligt.

 

Nyt fra:

  • Skole & Uddannelse
  • Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab
  • Klub & Fritidsliv

 

 

Ungdomsskolelederen indstiller af Ungdomsskolebestyrelsen tager orientering til efterretning.

            

Beslutning

Forkvinden orienterede om den kommende budgetproces. Kultur og Fritid står til at skulle spare 920.000,- på den samlede ramme. Der vil komme nærmere information til driftsstederne om dette efter sommerferien.

Ungdomsskolelederen orienterer om vores forestående skifte af administrationssystem fra det nuværende LARA til FELIKS

Der blev desuden orienteret kort om ungdomsskolens rolle i forhold til den kriminalpræventive situation i området.

Persondataforordning. Ungdomsskolen har taget forordningen til efterretning og har indarbejdet retningslinjerne i vores praksis.

Nyt fra afdelingerne. Dette punkt frafaldes, da det vil blive udfoldet i pkt. 5 - "Fra Ord til Handling" Hvor afdelingslederne hver især fremlægger en status på arbejdet med at tilrettelægge den kommende sæson.

Resume

Under punktet gennemgås forslag til Ungdomsskolens styringssæt og ungdomsskoleplan

Sagsfremstilling

Ungdomsskolelederen fremlægger forslag til overordnet styringssæt og ungdomsskoleplan. Afdelingslederne præsenterer efterfølgende overskrifter på konkret indhold i ungdomsskolens virksomhed for den kommende sæson.

Formålet med punktet er at indhente bestyrelsens opbakning og input til det fremlagte.

 

Ungdomsskolelederen indstiller at Ungdomsskolebestyrelsen diskuterer, verificerer og kvalificerer det fremlagte.

Beslutning

Ungdomsskolelederen gav en grundig gennemgang af

  • Styringssæt og Ungdomsskoleplan. - Efter præsentationen var der stor tilfredshed samt bred opbakning til det videre arbejde. Relevante bilag fra gennemgangen blev omdelt på mødet. Bilag er vedhæftet.
  • Præsentation og status fra afdelingerne.  - Afdelingslederne præsenterede hver især det indhold som allerede nu er klar til den kommende sæson, samt de tanker og ideer der ligger bag - og som kommer til at definere ungdomsskolens virksomhed fremadrettet på indholdssiden.

     Fremlæggelserne blev mødt med stor tilfredshed og opbakning.

Bestyrelsen fremsatte ønske om at komme på omvisning i sæsonen for at selv at opleve alle de spændende tiltag på nærmeste hold.

Der blev ligeledes fremsat ønske om et tættere samarbejde med erhvervslivet i forhold til at få de unge ud og opleve "rigtige" arbejdspladser

Bestyrelsen ønskede endelig at løbende kommer en opdatering fra hver afdeling på bestyrelsesmøderne – så de kan følge udviklingen.

Tiltrådt

Økonomi

Ingen

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag

Resume

Under punktet fremlægges forslag til Ungdomsskolens nye logo, kommunikation og udtryk.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse og kommunikationsansvarlige har parallelt med arbejdet omkring den nye strategi også udarbejdet et udkast til nyt logo, kommunikation og udtryk. Bestyrelsen vil under punktet blive præsenteret for en række forslag til logo, som efterfølgende vil blive udmøntet i en kommunikationsstrategi og et nyt udtryk

 

Ungdomsskolelederen indstiller at Ungdomsskolebestyrelsen diskuterer og kvalificerer det videre arbejde.

Beslutning

  • Ungdomsskolelederen fremlagde fem logoforslag til Ungdomsskolens nye udtryk. Det affødte en konstruktiv debat blandt bestyrelsens medlemmer om hvilket logo der var det bedste.

De blev besluttet at sende tre af de fem forslag (logo 1, 2 og 3) til afstemning blandt de unge, som endelig bliver afgørende for det nye logo. Bilag med logoer er vedhæftet.

  • Branding af Ungdomsskolen  - Der blev ligeledes fremsat forslag om at brande Ungdomsskolen i forhold til de unge som IshøjUngdom. - Det er ikke en erstatning af det nuværende Ishøj Ungdomsskole, som stadig vil være den officielle betegnelse.

 

Afstemningen er efterfølgende afviklet på Snapchat – hvor Ungdomsskolen har flest og udelukkende unge – som følgere.

71 unge stemte i afstemningsperioden og logo 1 vandt afstemningen, som havde følgende resultat:

Logo 1 – 50,7 %

Logo 2 – 33,8 %

Logo 3 – 15,5 %

Logo 1 er hermed valgt som Ungdomsskolens nye logo med lidt over halvdelen af stemmerne.

Tiltrådt

Indstilling

Næste møde afholdes til efteråret. Formand og næstformand briefes på statusmøde inden sommerferien den 27. juni kl. 10-12.

Beslutning

Tiltrådt