Hvad stemmer jeg om til et kommunalvalg?

Ishøj og de 97 andre kommuner i Danmark har ansvaret for nogle af de områder, som udgør hjørnestene i vores velfærdssamfund

Din stemme ved et kommunalvalg kan være afgørende for, hvilken politik Ishøj Kommune vil føre inden for disse vigtige områder:

Kommunen har ansvaret for en stor del af sundhedsområdet.

Bl.a. skal kommunen sikre, at borgerne med særlige behov får tilbudt hjemmesygepleje, genoptræning og socialpsykiatrisk hjælp.

Desuden skal borgere med misbrug have hjælp til behandling af alkohol- og stofmisbrug.

Tandpleje for børn og unge falder også inden for de kommunale opgaver.

Den daglige drift af folkeskolerne tilfalder kommunen.

Ifølge folkeskoleloven skal byrådet sætte de økonomiske rammer for de enkelte skoler og har også ansvaret for bl.a. at ansætte og afskedige lærere.

Kommunen bestemmer også størrelserne på de forskellige klassetrin og skal godkende læseplanen.

Det primære ansvar for integrationen af indvandrere og flygtninge ligger hos de danske kommuner.

Det betyder, at kommunen skal udarbejde en detaljeret integrationspolitik, som opstiller målene for intergrationsindsatsen.

Rent praktisk skal kommunen bl.a. sørge for sprogundervisning, udrede de nye borgere kvalifikationer og på forskellige vis hjælpe dem i uddannelse eller arbejde.

Omsorg og pleje er i centrum for kommunernes arbejde med de ældste borgere.

Kommunen har til ansvar at sikre, at de ældre får en værdig alderdom og skal fx hjælpe de ældre med at få en ældrebolig, hvis de ikke længere kan klare sig selv.

Kommunen har også til ansvar at vurdere, om en ældre borger er berettiget til at modtage hjemmepleje eller andre former for hjælp og pleje.

Kommunerne driver bibliotekerne og understøtter en række kultur- og fritidstilbud, der er rettet mod borgerne.

Den enkelte kommune bestemmer selv serviceniveauet på dette område, og mens nogle kommuner investerer stort i bl.a. musikskoler, museer og sportsfaciliteter, vælger andre at spare på disse tilbud.

Ishøj er en af de danske kommuner, som bruger flest penge på kultur og fritid.

Udsatte borgere, som har brug for en særlig social indsats, skal have hjælp fra kommunen.

Det gælder bl.a. psykisk sårbare, hjemløse og misbrugere, som kommunen skal tage hånd om.

Kommunen har desuden ansvaret for indsatsen for udsatte børn, hvor kommunen skal sørge for fx rådgivning, hjælp og bistand til familien og eventuelt anbringelse.

Flere vigtige opgaver i forbindelse med beskæftigelse og ledighed er lagt hos kommunen.

Fx står kommunen for udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension (en del af disse penge bliver dog refunderet af staten).

Samtidig skal kommunen sørge for at aktivere sine ledige borgere og gør dem klar til at komme på arbejdsmarkedet igen.

Det samlede vejnet i Danmark udgør ca. 72.000 km.

Af dem har kommunerne ansvaret for at vedligeholde og udbygge de 68.000 km.

Den kollektive trafik er placeret hos regionale trafikselskaber, men kommunen har har ansvaret for at indkøbe, finansiere og fastlægge serviceniveauet for den lokale bustrafik.

Mange opgaver på natur- og miljøområdet ligger hos kommunen.

Den skal bl.a. udarbejde planer for spildevand, affald og vandforsyning og sørge for at beskytte grundvandet og den lokale natur.

Kommunerne har traditionelt også varetaget opgaverne på forsyningsområdet, fx vand, varme og renovation.

Udviklingen er de senere år er dog gået i retning af, at forsyningsvirksomhederne sælges eller udskilles i selvstændige selskaber.