Revision af kommunale tilskud efter Folkeoplysningsloven

Her kan du få et overblik over reglerne for revision af kommunale tilskud på foreningsområdet ift. Folkeoplysningsloven og de lokale regler i Ishøj Kommune

Ifølge Folkeoplysningsloven kan Byrådet beslutte, om regnskabet skal revideres af en revisor valgt af foreningen eller af en registreret/statsautoriseret revisor.

Ishøj Byråd har vedtaget, at tilskud under 250.000 kr. revideres af en foreningsvalgt revisor. Tilskud på 250.000 kr. og derover skal revideres af en statsautoriseret/registreret revisor.

I Folkeoplysningslovens kapitel 8 er der fastsat regler for, hvilke handlinger revisoren har pligt til at gennemføre ved revisionen.

Den foreningsvalgte revisor skal overordnet efterprøve om regnskabet er rigtigt og om foreningen har overholdt loven og kommunens tilskudsregler. Revisorens bemærkninger anføres til regnskabet i en påtegning.

Den registrerede/statsautoriserede revisor skal supplere den ovenstående kontrol med en revision efter god revisionsskik. Der skal foretages uanmeldt kasseeftersyn og føres en egentlig revisionsprotokol.

Hvis revisoren påtaler lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning, skal revisoren sikre, at foreningen inden 3 uger efter har underrettet Ishøj Byråd. Hvis dette ikke er sket, underretter revisoren snarest Ishøj Byråd.

Følgende regler gælder for alle regnskaber

 1. Revisionen skal efterprøve om tilskudsregnskabet er rigtigt.
 2. Revisionen skal sikre, at regnskabet giver et billede af de reelle forhold.
 3. Regnskabet skal som minimum indeholde de tilskud, som er ydet efter Folkeoplysningsloven. Samtidig skal der være en opgørelse over indbetalinger fra medlemmerne (kontingent/deltagerbetaling).
  Foreningerne opfordres til at aflevere hele foreningsregnskabet.
 4. Revisoren skal påse, at det kommunale tilskud fremgår de relevante steder i regnskabet.
 5. Revisoren skal undersøge, om regnskabet er rigtig ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag, og at de opgivne beholdninger og aktiver er til stede.
 6. Revisoren skal undersøge, om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud i forhold til Ishøj Kommunes tilskudsregler er korrekte, og om tilskuddet er brugt til det, der er søgt/givet midler til.

Medlemstilskud

Revisoren skal kontrollere om det opgjorte deltagerantal er korrekt, og at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling (kontingent).

Tilskud til leder- og instruktørkursus

Revisoren skal kontrollere, om der er bilag for de afholdte udgifter.

Lokaletilskud
 • Revisoren skal undersøge følgende:
  om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte i forhold til kommunens retningslinjer for tilskud.
 • om udgifterne har været afholdt af foreningen.
 • om foreningens måde at opgøre dennes forbrug af lokaletimer
  skønnes at give et korrekt resultat.
Ekstraordinært tilskud

Revisoren skal undersøge om tilskuddet har været afholdt til det, der er søgt/givet midler til.

Andre kommunale tilskud

Alle kommunale tilskud til foreningen skal fremgå af regnskabet, og
revisoren skal undersøge om tilskuddene er afholdt til det, der er søgt/givet midler til.

Revideret 2019