Høring af forslag til biodiversitetsstrategi

Ishøj Kommune sætter biodiversitet på dagsordenen med et nyt forslag til en biodiversitetsstrategi – Sammen om et VILDERE Ishøj.

 

Visioner og mål for biodiversitet

Klima- og Miljøudvalget vedtog d. 14. februar 2023 at sende forslag til Biodiversitetsstrategi – Sammen om et VILDERE Ishøj i 8 ugers offentlig høring. Forslaget til biodiversitetsstrategi skal hjælpe med at fremme biodiversiteten i kommunen - både i det åbne land og i de bebyggede områder.

Strategien er opbygget omkring en vision og række målsætninger der sætter rammerne for de kommende års indsats. Strategien ledsages af et handlingskatalog med konkrete tiltag, som skal igangsættes for at opnå målsætningerne. Strategien er gældende for en 5-årig periode, mens handlingskataloget revideres årligt.

Læs biodiversitetsstrategien her

Læs handlingskataloget her 

 

Indsend dit høringssvar

Ønsker du at sende et høringssvar til strategien, handlingskataloget eller begge dele kan du sende en mail til: naturmiljo@ishoj.dk. Husk at skrive ”Biodiversitetsstrategi” i emnefeltet. Du skal senest sende dit høringssvar den 8. maj 2023.

 

Baggrund

Forslag til biodiversitetsstrategi er udarbejdet på baggrund af et politisk ønske og en borgerinddragende proces. I foråret 2022 blev holdt en 8 uger lang idéfase, hvor borgere og andre interesserede kunne komme med input til naturforbedrende tiltag i kommunen.

 

 

 

Forslaget til biodiversitetsstrategi og det tilhørende handlingskatalog er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3/1/2023.

Ishøj Kommune har udført screening af, hvorvidt forslag til strategi og handlingskatalog har væsentlige indvirkninger på miljøet. Forslaget til biodiversitetsstrategi og handlingskatalog for Ishøj Kommune indeholder ikke nye muligheder, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, eller har indflydelse på Natura 2000-områder.

Biodiversitetsstrategien indeholder målsætninger og en række tiltag på et mere overordnet plan og uden at stille egentlige krav om gennemførelse. Handlingskataloget er mere specifikt og omhandler en række konkrete projekter der ved deres gennemførelse vil kunne ændre arealanvendelsen for afgrænsede områder. Arealanvendelsen vil disse steder dog udvikles til at have et højere indhold af biodiversitet og dermed en forbedret miljøtilstand i forhold til situationen i dag. Større projekter med anlægskarakter vil alle, før igangsætning, skulle screenes efter miljøvurderingsreglerne.

På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen om at biodiversitetsstrategien med tilhørende handlingskatalog ikke er omfattet af krav om miljøvurdering er truffet efter §10 i miljøvurderingsloven.

Screeningsskema med afgørelse er offentliggjort samtidig med forslag til biodiversitetsstrategi og handlingskatalog og kan påklages inden for 4 uger.

Læs screeningsskemaet her

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Ishøj Kommune, der videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. senest den 11. april 2023.

Ishøj Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.