Fiberstrategi

Her kan du læse om Ishøj Kommunes fiberstrategi, og de tiltag, som byrådet har besluttet at igangsætte.

Borgere og virksomheder i Ishøj skal have adgang til en veludviklet og tidssvarende fiberforbindelse af høj kvalitet, der understøtter og fremtidssikrer en digital hverdag.

Sådan lyder den politiske vision fra Ishøj Byråd, som nu har besluttet en strategi for udrulning af fiber i hele Ishøj Kommune. Vi opdaterer løbende med informationer her.

Baggrund

Ishøj Fællesantenne er inden for de seneste år blevet renoveret og opgraderet. Fællesantennens teknologi vil i nogle år være tilstrækkeligt til de fleste brugeres behov, men vil gradvist blive forældet. Derfor vil der på sigt skulle gøres noget for at sikre, at fællesantennens nuværende brugere også i fremtiden har adgang til hurtigt internet og tv.

Med hjælp fra kommunens advokater er det konstateret, at der eksisterer en række love og retningslinjer om, hvordan kommuner må understøtte udrulning af fibernet. Af advokaternes notat fremgår, at etablering af fibernet ikke betragtes som en kommunal opgave i lovgivningen, og kommuner kan derfor ikke selv udrulle fiber til borgerne. Kommuner må heller ikke yde økonomisk støtte eller garanti for andres fiberprojekter.

Ishøj Kommune har derudover ikke hjemmel til via fællesantennen at udrulle fiber til borgerne eller stille krav om fiberudrulning til borgerne i forbindelse med et salg af fællesantennen. Kommuner har alene hjemmel til at udrulle fiber til eget brug. Udrulning af fiber til borgerne skal således ske på privat initiativ og markedsvilkår.

Dermed er kommunens ejerskab af Ishøj Fællesantenne blevet en hæmsko for fremtidssikring af fællesantennen, fordi Ishøj Kommune ikke må udrulle fiber til borgerne.

Der har i en årrække eksisteret en statslig bredbåndspulje, der har støttet udrulning af hurtigere internet i tyndt befolkede områder. Det har indtil nu ikke været muligt for fiberprojekter i Ishøj Kommune at få væsentlig støtte fra herfra. Det drøftes i øjeblikket, om bredbåndspuljen skal fortsætte, og om kriterierne for støtteberettigede projekter skal ændres. Der er således en mulighed for, at bredbåndspuljen i fremtiden bliver relevant for fiberprojekter i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommunes fiberstrategi indeholder vision og de tiltag, som Ishøj Kommune kan igangsætte for at understøtte udrulning af fiber til kommunens borgere, virksomheder og institutioner. 
 

Vision

Den politiske vision er at sikre kommunens borgere og virksomheder og institutioner adgang til en veludviklet og tidssvarende fiberforbindelse af høj kvalitet, der understøtter en digital hverdag. Derfor har Ishøj Byråd et ønske om, at der sker udrulning af fiber i hele Ishøj Kommune.


Kommunale tiltag


Gør det let for udbydere at komme i gang

Klare rammer, ensartede procedurer og fastlagte sagsbehandlingstider for grave- og mastetilladelser gør det nemt for udbyderne at planlægge deres udrulning af fiber i et område. Det er samtidig med til at sikre et konstruktivt samarbejde mellem udbydere og kommune.

Gode forhold for samgravning åbner muligheder for at både kommune, borgere, virksomheder og leverandører kan etablere tomrør og fiberforbindelser til et minimum af omkostninger, når der alligevel graves i et område.

Samgravning kan optimeres ved at etablere en abonnementsordning, hvor alle der er tilmeldt ordningen, orienteres, når en entreprenør søger om gravetilladelse, hvilket gør det nemmere for alle parter at koordinere samgravning. Det er særligt attraktivt i områder, der ellers potentielt ikke ville få etableret en fiber-infrastruktur. I Ballerup Kommune er det eksempelvis muligt at abonnere på at modtage en mail hver gang, der er andre, der søger om gravetilladelse i kommunen.


Facilitere kontakt mellem udbydere, borgere og virksomheder

Kommunens kendskab og kontakt til lokalområder kan bruges som hjælp til at etablere og facilitere dialog mellem borgere, virksomheder og udbydere. Herved kan kommunen spille en aktiv rolle i at understøtte og motivere lokale borgergrupper, grundejerforeninger, ildsjæle og andres arbejde med at organisere sig mhp at etablere fiberforbindelser, og samtidig fremme kontakten mellem borgere, virksomheder og udbydere.
 

Etablere passiv infrastruktur

Kommunen kan nedlægge tomrør i forbindelse med egne gravearbejder mhp. fremtidssikring. Når et tomrør er lagt i jorden, kan der relativt nemt skydes bl.a. et fiberkabel igennem røret. Borgernes og virksomhedernes brug af kommunalt ejede tomrør kan ske på lejebasis.


Synliggør efterspørgsel og stil viden til rådighed

Ved at opbygge og vedligeholde et opdateret overblik over fiberdækningen i kommunen, kan det identificeres, hvor i kommunen dækningen er mindre god og efterspørgslen større. Sådan information vil være interessant for både borgere, virksomheder og udbydere.


Fremtidssikre institutioner

Kommunen har mulighed for at etablere fiberforbindelse til egne institutioner mhp at sikre den fremtidige drift, og herigennem samtidig fremme udbygningen af fibernet i et givent område. Dette overvejes og prioriteres løbende. En række af kommunens egne institutioner har allerede i dag en fiberforbindelse.


Information på kommunens hjemmeside

Der oprettes et afsnit på kommunens hjemmeside, hvor informationer kan findes og kontakt til kommunen vedr. den digitale infrastruktur nemt kan ske.


Evt. afhændelse af Ishøj Fællesantenne

Kommunens ejerskab af Ishøj Fællesantenne er blevet en hæmsko for fremtidssikring af fællesantennen, fordi Ishøj Kommune ikke må udrulle fiber til borgerne. Derfor bør det afklares om et evt. afhændelse af fællesantennen kan understøtte fiberudrulning i kommunen. Hvis Ishøj Fællesantenne afhændes, skal internetforbindelse til kommunens egne institutioner sikres på anden vis.


Kortlægning af blinde pletter

Da fiber skal udrulles på privat initiativ, kan kommunen ikke garantere fiber til alle husstande. Kommunen kan imidlertid kortlægge evt. blinde pletter og om nødvendigt fremme alternative løsninger.


Afsæt et årsværk

Der ansættes en bredbåndskonsulent i 1-2 år, som bliver primær kontaktperson for alt vedr. fiber i kommunen. Det medfører, at alle henvendelser og al dialog mellem kommune, borgere, virksomheder og udbydere er forankret ét sted i organisationen. Initiativet sikrer, at det er så nemt som muligt for udbydere, borgere og virksomheder at henvende sig til kommunen med spørgsmål vedr. fiberudrulning, og at kommunen aktivt opsøger udbydere, borgere og virksomheder. Funktionen sikrer samtidig den interne koordinering og viden om området på tværs af organisatoriske skel i kommunen.

Syddjurs Kommune har eksempelvis valgt at ansætte en bredbåndskonsulent, hvis opgave er at motivere lokale ildsjæle, skabe lokal opbakning og samarbejde med udbyderne.
 

Inspiration fra andre kommuner

Flere kommuner arbejder målrettet på at udbrede bredbånds- og mobilforbindelser af høj kvalitet. Eksempler herpå kan ses i Ballerup Kommune og i Syddjurs kommune.

Ballerup kommune:
ballerup.dk/borger/trafik/fakta-om-bredbaandsprojektet

Syddjurs og Norddjurs kommune:
djurslandonline.dk

 

De fleste udbydere vil gerne vide, hvor stor tilslutningen til fiber er, før de byder ind på opgaven med at rulle fiber ud.

Da fiber skal udrulles på privat initiativ, er det ikke en kommunal opgave.

Er du interesseret i fiber, så gå ind på Ishøj Fællesantennes Brugerråds hjemmeside og find informationer om muligheden for fiberudrulning i dit område. Find brugerrådets hjemmeside her

Brugerrådet er i gang med at organisere, hvordan lokale ambassadører og foreninger kan være med til at mobilisere den nødvendige tilslutning til fiber rundt omkring i lokalområdet.

Vil du som borger, virksomhed eller udbyder vide mere om udrulningen af fiber i Ishøj Kommune, så er du velkommen til at ringe eller skrive til vores bredbåndskoordinator.

Kontaktperson

Cæcilie Færch
Bredbåndskoordinator i Ishøj Kommune
Ring på 20 77 46 13 eller skriv på email: cafae@ishoj.dk