Spildevand og regnvand

Spildevand og regnvand opsamles og bortledes på en miljømæssig god måde i Ishøj

Spildevandet fra Ishøjs borgere renses på BIOFOS' renseanlæg, som også modtager spildevand fra andre kommuner.

Spildevandsplan og kort for Ishøj Kommune

Rammerne for Ishøj Kommunes håndtering af spildevand er fastlagt i den gældende Spildevandsplan 2014-2022, som blev vedtaget af Ishøj Byråd den 7. oktober 2014. Den nuværende Spildevandsplan afløser Spildevandsplan 2003-2013.

Spildevandsplan 2014 -2022

Nedsivningspotentialekort

Tillæg 1 til Spildevandsplan

Tillæg 2 til Spildevandsplan - St. Vejleå

Tillæg 3 til Spildevandsplan - Ændring af Tranegilde Mark Drængrøft og Byrende til spildevandsteknisk anlæg

Tillæg 4 til Spildevandsplan - Seperatkloakering og klimatilpasning af Ishøj Vandværk

Tillæg 5 til Spildevandsplan - Pilemølle Erhvervsområde Syd

Tillæg 6 til Spildevandsplan - Ørnekærs Vænge

Kort til Spildevandsplan 2014-2022

Kort til tillæg nr. 1

Målsætninger i spildevandsplanen

Klimatilpasning og håndtering af større mængder regnvand er indarbejdet i Spildevandsplan 2014-2022, som også beskriver kommunens målsætninger på spildevandsområdet:

  • Afløbssystemet og driften af dette skal respektere omgivende natur og miljø mest muligt.
  • Det høje serviceniveau for afledning af spildevand skal opretholdes og forbedres.
  • Der skal sikres stor forsyningssikkerhed.
  • Ekstremregn og klimaændringer håndteres.
  • Arbejdsmetoder skal tilpasses de aktuelle behov og muligheder.
  • Uvedkommende vand skal reduceres.
  • Mest muligt vand håndteres lokalt, inden det ledes til regnvandssystem.
  • Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Ishøj Forsyning.

Påbud fra kommunen

Har du som ejendomsejer fået påbud om at forbedre spildevandsrensning og tilslutning til kloak, vil du få mulighed for en afdragsordningen samt en udsættelse af fristen på minimum 3 år.

Ansøgningsskema

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som sammen med dine årsopgørelser indsendes til Ishøj Kommune til pvm@ishoj.dk.

I skemaet oplyses den personlige indkomst for alle husstandens medlemmer med udgangspunktet i årsopgørelsen fra året før. Personlig indkomst er fx løn, feriepenge, social pension, dagpenge, kontanthjælp, SU mv.

Kapital- og aktieindkomster skal sammen med tillæg for evt. formue over 797.600 kr. lægges til.

Forudsætning for afdragsordning og udsættelse af frist

Det er en forudsætning, at du har en husstandsindkomst på under ca. 311.000 kr./år.

Grænsen for husstandsindkomst forhøjes med 40.800 kr. for hvert enkelt hjemmeboende barn under 18 år (dog max. 4 børn). I husstandsindkomsten skal indregnes værdien af egen bolig, da formue over 861.300 kr. er omfattet.

Afdragsordningen giver mulighed for, at ejendomsejer overlader etableringen af kloakanlægget til Ishøj Forsyning ved at betale for anlægget via en afdragsordning over 20 år.

Muligheden for at få udsættelse og afdragsordning træffes efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 (tilslutning til kloak) og § 30 stk. 1 (forbedret spildevandsrensning).

Inden du laver et nedsivningsanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse. Det skal du bl.a. gøre for at sikre, at din grund ikke bliver oversvømmet, og at der ikke sker forurening af grundvandet.

Klik her for at søge om tilladelse til etablering af faskine.

Faskinen som miljømæssigt alternativ

En faskine er typisk et udgravet hul i jorden, der er fyldt op med fx større sten eller kraftige plastikrammer. Her kan vandet fra et regnskyl samle sig, før det fordeler sig i jorden. Der må kun ledes regnvand - og ikke spildevand fra huset - til faskinen.

Regnvand fra tage og befæstede arealer, der ikke benyttes til forurenende aktiviteter, anses normalt for at være meget lidt forurenende. Faskiner kan derfor være et godt miljømæssigt alternativ til kloakering, fordi regnvandet bliver til grundvand i stedet for at blive ført til kloak. På den måde er nedsivningsanlægget med til at øge grundvandsdannelsen.

Her kan du læse mere om, hvordan regnvand kan nedsives på egen grund i en faskine.

Ishøj Forsyning står for driften af alle spildevandsanlæg og kloakanlæg i kommunen. 

Du kan finde flere informationer om vand- og kloakforsyningen på Ishøj Forsynings hjemmeside

Du kan også kontakte Ishøj Forsyning på tlf. 43577 777 eller info@ishojforsyning.dk.