Specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte i skolen

Har dit barn behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte i skolen, kan du læse om jeres muligheder her

Skolelivet rummer mange krav til børns faglige og sociale kompetencer. For nogle børn kan det være en udfordring.

Skolerne i Ishøj gør en stor indsats for at alle elever skal trives og udvikle sig bedst muligt. Skolerne har selv en række muligheder for at støtte børn, som mistrives eller som har brug for ekstra hjælp til det faglige.

Indimellem er der dog behov for at tilbyde en ekstra indsats. Her på siden kan du læse om, hvilke muligheder der findes.

Hvis du er bekymret for, hvorvidt dit barn trives og udvikler sig, som det skal, bør du altid først kontakte skolens personale og drøfte din bekymring.

I nogle tilfælde vil skolen efter aftale med jer som forældre anmode om ekstra hjælp fra fx en psykolog eller en tale-/hørekonsulent. Formålet med dette er ofte, at I sammen laver en plan for, hvordan dit barn bedst muligt hjælpes til at trives og udvikles.

Til det formål vil der nogle gange være behov for at lave en undersøgelse af dit barn for at afklare, hvorfor dit barn mistrives eller udvikler sig langsomt eller uhensigtsmæssigt.

Når vi skal vurdere dit barns behov for hjælp og støtte, gennemfører vi en undersøgelse. Undersøgelsen kan bestå af mange forskellige elementer, eksempelvis:

 • Test
 • Samtale
 • Observation i klassen
 • Beskrivelse fra skolen og SFO’en m.m.

Denne undersøgelse udarbejdes for at kunne lave en bedre plan for dit barn.

I enkelte tilfælde henvises der videre til børne- og ungdomspsykiatrien, hvis der er en bekymring for en psykiatrisk problemstilling.

I nogle tilfælde er elever i så store vanskeligheder, at skolens ledelse vurderer, at der muligvis kunne være behov for ”specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte”. Det hedder det, når der er tale om støtte i minimum 9 timer pr. uge.

Skolen vil i det tilfælde søge om samtykke fra forældre til at inddrage psykolog i sagen. Psykolog vil så undersøge, hvad elevens behov er, og hvordan disse kan imødekommes. 

Formålet med denne undersøgelse fra psykologen er at vurdere, hvorvidt dit barn har brug for støtte i et sådant omfang, at det kræver et specialundervisningstilbud, eller om vanskelighederne kan løses indenfor skolens rammer.

Hvis skolens ledelse og I som forældre er enige i, at der bør søges hjælp til dit barn i form af specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte, anmodes psykologen om at indstille til dette. Indstillingen udarbejdes i samarbejde med jer som forældre.

Du kan læse mere om indstillingsskemaet til PVV her.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte er normalt én af følgende muligheder:

 • Støttetimer: Støttetimer er en ekstra støtte, som eleven modtager i sin almindelige klasse. Støtten kan være en direkte støtte til eleven, hvor en ekstra lærer eller pædagog er tæt på eleven hele tiden. Det kan også være en støtte, som giver læreren i klassen bedre muligheder for at sikre, at eleven kan få udbytte af undervisningen.
 • Specialklasser: På flere af skolerne i Ishøj og Vallensbæk findes der specialklasser for elever, som har brug for at være i en sammenhæng, hvor der er væsentlig færre elever, og hvor undervisningen i højere grad er organiseret på en måde, så det passer til elevens begrænsninger og muligheder. Specialklasser for elever med handicap kaldes for ”gruppeordninger”.
 • Specialskoler: Enkelte elever er i så store vanskeligheder, at det er nødvendigt, at eleven henvises til en specialskole, som har specialiseret sig i bestemte handicapgrupper.  Elever på specialskoler vil som regel have et helt særligt skema, som er tilpasset deres helt særlige forudsætninger for at lære det faglige i skolen.
 • Dagbehandling: Hvis dit barn både har et specialundervisningsbehov og et behandlingsbehov, kan det være nødvendigt, at dit barn går i skole i et dagbehandlingstilbud i en periode. Dette tilbud kan i nogle tilfælde være et godt alternativ til en gruppeordning eller en specialskole, hvis dit barn har en psykisk funktionsnedsættelse.

Udover disse fire hovedkategorier af specialundervisningstilbud, findes der også en række løsninger, som nogle gange er en kombination af ovenstående, eller andre helt særlige ordninger, som er tilpasset de enkelte elevers behov.

Hvis du er bekymret for dit barn, bør du altid drøfte denne bekymring med dit barns skole.

Det er som udgangspunkt skolelederen på dit barns skole, som kan anmode om, at der bliver foretaget en vurdering af, hvorvidt dit barn har brug for et specialundervisningstilbud eller ej. Skolen har altid det overordnede pædagogiske ansvar for dit barn, hvilket i praksis betyder, at du skal tale med skolen om, hvordan dit barn kommer til at trives og udvikles.

Hvis dit barn endnu ikke går i skole, opfordres du til at tage kontakt til dit barns dagtilbud. De vil ofte have en god fornemmelse af, hvorvidt dit barn måske får brug for specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte i skolen. 

Du er også velkommen til at kontakte Center for Børn og Forebyggelse for at drøfte din bekymring. Du vil i de tilfælde normalt blive henvist til den psykolog, som er knyttet til dit barns institution eller skole.

Center for Børn og Forebyggelse kan kontaktes på tlf. 4357 7580 eller cbf@ishoj.dk.

I Ishøj Kommune findes følgende specialundervisningstilbud:

1. Støttetimer: Der er mulighed for at bevillige støttetimer til elever på alle skoler i Ishøj. 

2. Specialklasser:

 • Gildbroskolen: specialklasser for elever med indlæringsvanskeligheder i 8 - 10. klasse.
 • Strandgårdskolen: specialklasser for elever med autisme, omfattende indlæringsvanskeligheder samt ADHD (også kaldet ”gruppeordninger").

3. Specialskole:

 • Skolen på Ishøjgård: Skole for elever med følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder. En del af børnene har også diagnoser indenfor ADHD og autisme.

Herudover benyttes der en lang række specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud i andre kommuner i nærheden.

• §3, stk. 2 i Folkeskoleloven (LBK nr. 747 af 20.06.2016).
• §20, stk. 2, 3 og 5 i Folkeskoleloven (LBK nr. 747 af 20.06.2016).
• §3 i Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (LBK nr. 693 af 20.06.2014).
• Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (VEJ nr. 11056 af 24.11.2015).