Deltidsplads 30 timer om ugen

Hvis du er på barsels- og forældreorlov, kan du søge om en deltidsplads 30 timer om ugen i et dagtilbud

Forældre som afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til en deltidsplads i dagtilbud på 30 timer om ugen. Deltidspladsen kan gives til ældre søskende i alderen 26 uger og indtil skolestart i det dagtilbud hvor barnet er indskrevet.

Forældre der har ret til barseldagpenge efter §§ 20 – 23 i barselsloven har også mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud frem til begge forældre har genoptaget deres arbejde fuldt ud. Forældrene skal dog minimum afholde barselsfravær svarende til 7 timer om ugen.

Deltidspladsen konverteres automatisk til en fuldtidsplads inklusive betaling for en fuldtidsplads når barselsfraværet ophører.

Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Retten til deltidsplads bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Det er dog muligt at beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end 5 ugers varighed.

Den ansøgte periode for deltidsplads skal begynde den 1. i måneden og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.

Afbrydes eller ophører barselsfraværet konverteres deltidspladsen automatisk til en fuldtidsplads pr. den 1. i den førstkommende måned, og der opkræves forældrebetaling svarende til en fuldtidsplads.

Forældre kan vælge at overgå til en fuldtidsplads, inklusive betaling for en fuldtidsplads, før udløb af den ansøgte periode.

Dette kan dette ske ved henvendelse til Ishøj Kommunes Pladsanvisning og skal ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Forældrene har pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis barselsfraværet afbrydes af en periode på mere end fem uger eller hvis barselsfraværet på anden vis ophører.

Forældrene skal oplyse Pladsanvisningen senest to måneder før ændringen skal træde i kraft.

I forbindelse med ansøgningen skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest.

Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgivere eller jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes.

Deltidspladsen kan ikke overstige 30 timer om ugen.

Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i mere end 30 timer konverteres deltidspladsen automatisk til en fuldtidsplads pr. den 1. i den førstkommende måned. Dette betyder ligeledes at der opkræves fuld forældrebetaling for pladsen i dagtilbuddet.

Barnet, som er indskrevet i deltidspladsen skal være afleveret i dagtilbuddet senest kl. 9. Barnets komme og gå-tider skal aftales gensidigt med dagtilbuddets ledelse for 1 måned ad gangen.

Forældrebetalingen for en deltidsplads er reduceret i forhold til betalingen for en fuldtidsplads.

Se taksten for en deltidsplads på denne side.

Deltidspladser er omfattet af retningslinjerne for ansøgning om plads i dagtilbud, pasningsgaranti, søskendegaranti, opsigelsesvarsler, udmeldelse mv. jf. Ishøj Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner. 

Ansøgning om deltidsplads sker ved henvendelse til Pladsanvisningen.

Inden ansøgningen om deltidsplads indgives, skal ansøgeren have afholdt møde om deltidspladsen med ledelsen i den institution, hvor barnet er indskrevet.

I forbindelse med ansøgningen indhenter Pladsanvisningen dokumentation fra dagtilbuddets ledelse om at mødet er afholdt.

Ansøgningen om deltidsplads skal indsendes til pladsanvisningen senest tre måneder inden deltidspladsen ønskes.

Deltidspladsen gives tre måneder efter ansøgningen er godkendt.