Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 9. maj 2016 kl. 17:00

Rådhuset - mødelokalet på etage 5

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. juni 2015 besluttede udvalget, at der gives mulighed for at holde møde med skolebestyrelserne i forbindelse med planlagte Børne- og Undervisningsudvalgsmøder i løbet af skoleåret 2015/2016.

Sagsfremstilling

Fra Vejlebroskolen deltager formand for skolebestyrelsen Henriette Ritz Kylmann, næstformand Danny Ory-Hviid, skoleleder Poul Hau Kyndi Laursen og leder af sfo'en Niels Elhøj Vestergaard.

Fra skolebestyrelsen er modtaget følgende fokuspunkter, som bestyrelsen gerne vil drøfte med udvalget:

 • Profilskole-udviklingsbidraget, hvad betød det for Vejlebroskolen, og hvilke konsekvenser får det nu, hvor det er væk?
 • Fokus og fred, hvordan sikres det, at det arbejde der foregår på skolen er fokuseret, og hvordan sikres der fred og arbejdsro? Herunder antallet af test og undersøgelser.
 • Administrationsgrundlaget - det nyeste tiltag der skal styres efter.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. maj 2016 fremlægges.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Drøftelse af oplæg til budget 2017.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter oplæg til budget 2017.

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Status på klassedannelsesplanen for skoleåret 2016/2017 er vedhæftet dagsordenen.
 • Orientering fra BUPL om kampagnen 'Skolepædagoger får børn til at vokse' er vedhæftet dagsordenen.
 • Firkløveren og Regnbuen deltager i et partnerskabsprojektet 'På små ben i billedrum', der handler om at udvikle kunst og kultur med og for børn.
  Udover de to institutioner indgår ARKEN, Ishøj Bibliotek, Rødovre Bibliotek, Heerup Museum og daginstitutioner fra Rødovre Kommune i partnerskabet. ARKEN har fået tildelt kr. 290.000 af Kulturstyrelsen til projektet, og ARKEN varetager projektledelsen og det primære projektansvar. Projektperioden er 2016 – 2017.
  Målet med projektet er at skabe bæredygtige fællesskaber mellem kultur- og daginstitutioner med henblik på at styrke børns møde med kunst og kultur. Dette gøres gennem aktiviteter med maleri, fotografi, video, skulptur, installation, arkitektur, performance, litteratur, billedbøger og fortælling.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mckinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget 3.850.000 kr. til et 'Laboratorium for kreativ læring' på Arken. Beskrivelse af 'Laboratorium for kreativ læring' er vedhæftet referatet.

Bilag

Resume

I perioden 2. – 22. november 2015 gennemførte Ishøj Kommune forældretilfredshedsundersøgelse på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen.

Formålet med undersøgelsen var at afdække den generelle tilfredshed med skolerne i Ishøj. Undersøgelsen indeholder således spørgsmål om temaerne: Undervisning, trivsel, samarbejdet mellem skole og hjem, skolens ledelse og skolens fysiske rammer.

Sagsfremstilling

Forældretilfredshedsundersøgelsen blev drøftet på dialogmødet for Børne- og Undervisningsudvalget og skolebestyrelserne den 27. april 2016 med særlig fokus på, hvordan skolerne kan fremme trivsel og mindske mobning.

På mødet blev skabt en god debat bl.a. omkring procedure for fremtidig gennemførelse af forældretilfredshedsundersøgelser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 

 • der gennemføres forældretilfredshedsundersøgelse i skoleåret 2016/2017
 • resultaterne af undersøgelsen sendes til skolebestyrelserne, inden de offentliggøres
 • kommunens og skolernes samlede resultater ligger offentligt tilgængeligt
 • resultaterne på klasseniveau drøftes i skolebestyrelserne og anvendes som internt arbejdsredskab på skolerne
 • resultaterne på klasseniveau kan rekvireres på den enkelte skole.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser, herunder statistik over udviklingen i antallet af børn i perioden 2010 – 2015 samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. maj 2016.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud fremover behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

 

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i samt behovet for pladser i kommunens dagtilbud.

 

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2016 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Et stigende behov for 0 – 2års pladser kan dog betyde et pres på den samlede budgetterede normering, hvorfor administrationen vil følge udviklingen tæt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I denne sag foreslår administrationen, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender principper for udmeldelse af børn, som over en længere periode ikke har gjort brug af en plads i et dagtilbud.

Sagsfremstilling

Forældre, som ikke gør brug af en dagtilbudsplads, påfører i princippet kommunen en ekstraudgift, idet kommunen finansierer ca. 75 % af udgiften til en plads, som ikke benyttes. Herudover kan der ikke visiteres andre børn til pladsen.

Det fremgår af vejledningen til dagtilbudsloven, punkt 334, at:

 

I situationer, hvor et barn over en længere periode ikke har gjort brug af en plads i et dagtilbud, kan kommunalbestyrelsen overveje, om dette kan opfattes som en tilkendegivelse af, at familien ikke vil gøre brug af pladsen. Kommunen bør i sådanne situationer først og fremmest tage en drøftelse med forældrene. Herefter kan kommunen foretage en konkret vurdering af alle de forhold, der kan have betydning for familiens brug af pladsen, herunder barnets behov for en plads i et dagtilbud og barnets behov for kontinuitet.

 

På den baggrund foreslår administrationen, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender følgende praksis:

 

Hvis et barn ikke bruger en dagtilbudsplads i 6 uger, vil dagtilbuddet tage kontakt til forældrene med henblik på udmeldelse. Udmeldelsen vil ske med en måneds varsel.

 

Det betyder således, at det ikke er muligt at beholde en plads ved længere tids fravær, heller ikke hvis forældrene gerne vil betale forældreandelen af taksten for pladsen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender den foreslåede praksis.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, § 29.

Resume

I årsrapporten for Center for Børn og Forebyggelse (CBF) beskrives udviklingen i centrets målgruppe, opgaver og indsatser.

Sagsfremstilling

Årsrapportens kapitel 2 beskriver nye tiltag og indsatser i CBF i 2015, herunder processen omkring sammenlægningen af det daværende Familiecenter og det daværende PPR-center i et samlet Center for Børn og Forebyggelse.

Årsrapportens kapitel 3 præsenterer centrale nøgletal vedrørende børn og unge i Ishøj og Vallensbæk, herunder udviklingen i antal 0-17-årige, antal fødsler og antal elever i grundskolen. Kapitlet opgør desuden antallet af underretninger i 2015 og beskriver udviklingen fra foregående år bl.a. i forhold til, hvem der er afsender af underretninger, og hvad der er årsag til underretningen. Fra 2014 til 2015 er der sket en lille stigning i antallet af underretninger vedr. børn og unge fra Ishøj Kommune, mens der er sket et lille fald i antallet af underretninger vedr. børn og unge fra Vallensbæk Kommune.

Årsrapportens kapitel 4 og 5 beskriver udviklingen i CBF’s indsatser for borgere i Ishøj og Vallensbæk på henholdsvis det forebyggende område og på foranstaltningsområdet. På det forebyggende område har CBF, i forbindelse med ændringer i praksis omkring indstillinger til Pædagogisk Psykologisk Vurdering, indført ”fokuserede handleplansforløb” som et nyt redskab i arbejdet med at sikre trivsel og læring hos børn i dagtilbud og på skoler. Ændringerne i praksis omkring indstillinger til Pædagogisk Psykologisk Vurdering har medført et drastisk fald i antal modtagne indstillinger.

På foranstaltningsområdet ses et antal anbringelser i 2015, som nogenlunde svarer til niveauet i 2014. Med hensyn til anbringelsessteder ses et lille fald i andelen af familiepleje-/netværksanbringelser og en tilsvarende stigning i andelen af opholdssteds-/døgninstitutionsanbringelser. En mulig årsag er, at der ses en tendens til, at en øget andel af de anbragte unge anbringes på grund af psykiske eller psykiatriske problemer. Disse unge har behov for et mere intensivt behandlingstilbud, end plejefamilier kan tilbyde.  

Årsrapportens kapitel 6 beskriver udviklingen i brugen af særlige uddannelsestilbud for unge og voksne med særlige behov, herunder STU.

I kapitel 7 redegøres for afgørelser vedrørende klager i 2015.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager årsrapporten for Center for Børn og Forebyggelse til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Det vedhæftede notat vedr. visitation til specialundervisning i 2015 viser behandlede sager i den løbende og ordinære visitation i 2015.

Sagsfremstilling

Visitationsudvalget for specialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse har fra december 2014 til december 2015 modtaget 117 indstillinger til specialundervisning. Heraf blev 21 indstillinger behandlet i den ordinære visitation, og 96 indstillinger blev behandlet i den løbende visitation.

Af de 21 indstillinger, som blev behandlet i den ordinære visitation, omhandlede 9 af indstillingerne børn fra Vallensbæk Kommune, mens 12 af indstillingerne omhandlede børn fra Ishøj Kommune. Alle blev visiteret på nær ét barn, som blev skoleudsat efter forældrenes ønske.

Af de 96 indstillinger, som blev behandlet i den løbende visitation, omhandlede 25 af indstillingerne børn fra Vallensbæk Kommune, mens 61 af indstillingerne omhandlede børn fra Ishøj Kommune. Hvad angår de resterende 10 indstillinger, var der bl.a. tale om indstillinger, som blev trukket tilbage, samt fraflytninger. Der blev ikke givet afslag på visitation til specialundervisning, men enkelte børn har fået et andet tilbud end det indstillede efter dialog med psykologer og forældre.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for UU:Center Syd blev fremlagt for bestyrelsen den 1. april 2016.

Årsregnskabet viser et underskud på 453.000 kr. Det fremgår af ledelsens beretning, at resultatet efter omstændighederne er tilfredsstillende og afspejler Vallensbæk Kommunes udtræden af UU-centeret og tilpasningen til den nye vejledningsreform.

 

Årsregnskab for UU:Center Syd 2015 samt revisionsprotokollat til årsregnskabet er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager årsregnskab for UU:Center Syd 2015 til efterretning og sender regnskabet til efterretning i Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Årsrapporten for Produktionsskolen Møllen indeholder bl.a. årsregnskabet for 2015 og ledelsens beretning.

 

Årsrapporten for Produktionsskolen Møllen for 2015 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager Årsrapport for Produktionsskolen Møllen 2015 til efterretning og sender årsrapporten til efterretning i Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.