Referat
Børne- og Undervisningsudvalget onsdag den 10. april 2019 kl. 18:30

Rådhuset, etage 7 - Lisbet Lentz' kontor

Resume

Center for Børn og Forebyggelse har opgjort nøgletal for centrale indsatser og foranstaltninger for børn, unge og familier i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Sagsfremstilling

Udviklingskonsulent i Center for Børn og Forebyggelse, Marie Brøgger Andersen, præsenterer tal for 2018 på blandt andet anbringelses- og specialundervisningsområdet, og det vises, hvorledes områderne har udviklet sig set i forhold til foregående år.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

PowerPoint præsentationen fra mødet er vedhæftet referatet.

Bilag

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 6. marts 2018, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport for folkeskolerne hvert andet år. Det blev ligeledes besluttet, at der gives en kortere orientering om skolernes resultater i de år, der ikke udarbejdes kvalitetsrapport.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning har administrationen udarbejdet et orienterende oplæg om skolernes væsentligste resultater. Oplægget har fokus på skolernes evne til at løfte eleverne i dansk og matematik (progressionen) samt karaktergennemsnittet i dansk og matematik i forhold til den socioøkonomisk reference frem til skoleåret 2017/2018.

Oplægget er vedhæftet dagsordenen.

Konsulent i Center for Dagtilbud og Uddannelse, Lotte Langgaard Andersen, fremlægger oplægget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Skolernes kvalitetsrapport udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014.

I bemærkningerne til folkeskolelovens § 40a fremgår det, at fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporter er den 31. marts i lige kalenderår. Det betyder, at kvalitetsrapporten som minimum skal udarbejdes hvert andet år.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Studietur for Børne- og Undervisningsudvalget i 2019: Af årshjulet fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget skal på en studietur i Danmark i 2019. På mødet drøftes indhold, tid og sted for turen.
 • Årshjul for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2019 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter indhold, tid og sted for studieturen i 2019.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at administrationen præsenterer forslag til besøg på skoler: a) med profiloverbygning, b) der i elevsammensætningen ligner Ishøjs skoler og eventuelt c) der har modtageklasser.

Turen arrangeres, så den afholdes i efteråret 2019.

Bilag

Resume

KL opfordrer til, at de respektive udvalg på børne- og ungeområdet i landets kommuner drøfter og kommenterer KL's forslag til kommunale værdier på børne- og ungeområdet.

Sagsfremstilling

På KL's Børn og Unge Topmøde i februar blev KL's strategiske indsatser på børne- og ungeområdet præsenteret for udvalgsformænd med ansvar for børne- og ungeområdet. På mødet blev KL's bud på kommunale kerneværdier ligeledes præsenteret.

KL ønsker med de kommunale kerneværdier at danne et fælles afsæt på børne- og ungeområdet og tydeliggøre det kommunale ejerskab. Det er hensigten, at KL og kommunerne kan henvise til værdierne og bruge dem fremadrettet i varetagelsen af kommunernes interesse samtidig med, at kerneværdierne kan bruges i den lokale fortælling om det kommunale selvstyre.

KL's bud på de kommunale kerneværdier er vedhæftet dagsordenen sammen med et følgebrev fra KL.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter KL's bud på kommunale kerneværdier herunder kommentarer og input, der kan sendes til KL.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede KL's bud på kommunale kerneværdier og besluttede at sende et brev til KL's Børne- og Undervisningsudvalg, hvoraf det fremgår, at udvalget sætter pris på det gode initiativ og kan tilslutte sig de kommunale kerneværdier.

Bilag

Resume

Rapporten ’Sundhedsprofil for 9. klasserne 2018-2019’ belyser trivsel, helbred og livsstil hos 9. klasses elever i Ishøj og sammenligner til data vedrørende 7. klasserne i Ishøj og 9. klasserne på landsplan. Rapporten viser, at eleverne i Ishøj trives godt derhjemme, i skolen og med venner, men at en stor del er overvægtige og sover for lidt.

Sagsfremstilling

Formålet med sundhedsprofilen for 9. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt 9. klasserne i Ishøj Kommune. I rapporten sammenlignes 9. klassernes sundhedsadfærd med 7. klasserne i Ishøj samt 9. klasser på landsplan for at tydeliggøre, hvor der er en god eller mindre god udvikling.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af et spørgeskema, som udfyldes gennem siden www.boerungeliv.dk, et analyseværktøj som anvendes af 60 kommuner. Eleverne udfylder spørgeskemaet, inden de skal til samtale om deres sundhed hos sundhedsplejerskerne på skolen i forbindelse med deres givne svar.

Sundhedsprofilen for 9. klasserne viser, at hovedparten af eleverne trives godt i Ishøj, og at en stor del af eleverne bevæger sig mere end to gange om ugen. Samtidig er det positivt, at der er færre 9. klasses elever i Ishøj, der har prøvet at drikke alkohol end på landsplan. De meste bekymrende tal ses i forhold til elevernes overvægt og manglende søvn.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget har følgende ønsker til næste års sundhedsprofil:

 • Data for indtagelse af alkohol deles op efter kulturel baggrund.
 • Indsamling af data for vaccination mod hpv skal også indsamles for drenge.
 • Der skal indsamles data for hashforbrug.

Bilag

Resume

Status vedr. visitation til specialundervisning i 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Visitationsudvalget for Specialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse har i 2018 behandlet 93 indstillinger til specialundervisning i den løbende visitation. Heraf omhandlede 60 indstillinger elever fra Ishøj Kommune, mens 33 indstillinger omhandlede elever fra Vallensbæk Kommune. Der blev givet tilsagn om specialundervisningsforanstaltning til 56 elever fra Ishøj og 33 elever fra Vallensbæk. Heraf skiftede 26 elever fra Ishøj og 16 elever fra Vallensbæk fra én type specialundervisningsforanstaltning til en anden. Der blev givet fire afslag på visitation til specialundervisning.

Visitationsudvalget har desuden behandlet 68 indstillinger i den ordinære visitation i 2018/2019. Den ordinære visitation danner rammer om visitation til støttetimer, hvilket vil sige over 9 timers støtte på almen skole, samt visitation af skolestartere. Der var 17 af indstillingerne, der omhandlede specialundervisningsforanstaltninger til skolestartere (i 2019/20), mens 51 indstillinger omhandlede støttetimer til elever i den almene skole.

Der blev givet afslag på støttetimer til en skolestarter fra Ishøj, hvor barnets behov vurderes at kunne varetages uden specialundervisning indenfor skolens nuværende ressourcer samt til en elev fra Ishøj, hvor behovet i stedet vurderes at være praktisk medhjælp. Desuden er der givet afslag til fem børn fra Vallensbæk, som tilbydes andre foranstaltninger, som vurderes bedre at kunne imødekomme behovet, samt et barn fra Ishøj, som er tilbudt placering i en læseklasse, da barnet vurderes at have mere vidtgående behov.

Samlet er der således givet afslag på støttetimer til otte børn, hvoraf de syv af børnene er tilbudt andre foranstaltninger.

Det vedhæftede notat vedr. visitation til specialundervisning i 2018 viser behandlede sager i den løbende og ordinære visitation i 2018/2019.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Strandgårdskolen ønsker at blive en af UNICEF´s rettighedsskoler. Dette har været drøftet i skolebestyrelsen og i det lokale MED-udvalg, som bakker op om projektet.

Administrationen anbefaler, at det godkendes, at Strandgårdsskolen kan søge om at blive UNICEF Rettighedsskole.

Sagsfremstilling

UNICEF ser børn som ressourcestærke og medskabende individer og arbejder for, at alle børn overlever og klarer sig i livet. UNICEF’s Rettighedsskoler har som mål, at børn bliver mere medskabende og får en stærkere stemme. På Rettighedsskoler arbejder både elever, forældre og ansatte bevidst med at lære om børnerettigheder.

Rettighedsskoler har fokus på at styrke elevernes tro på egne evner og på at træne dem i at sige deres mening i klassen og i skolens fællesskaber generelt. Rejsen mod at blive certificeret som Rettighedsskole er beskrevet i en manual, der gør brug af en projektmodel på seks trin, som sætter rammen for Rettighedsrådets arbejde på skolen. Rådet danner tilsammen en styregruppe, der består af repræsentanter fra ledelse, personale, forældrebestyrelse og et flertal af børn fra forskellige klassetrin. Tanken er ikke at revolutionere undervisningen – man skal gøre det, man plejer, men med børns rettigheder som paraply for skolens arbejde.

Projektmodellens seks trin:
1.       Viden
2.       Lederskab
3.       Undersøgelser
4.       Planen laves
5.       Planen sættes i værk
6.       Evaluering

Manualen er vedhæftet dagsordenen sammen med introduktion til UNICEF Rettighedsskole.

Erfaringer fra Danmarks første syv certificerede viser, at UNICEF Rettighedsskoler giver en række positive effekter for både børn og voksne. Ledere fra Rettighedsskolerne melder entydigt om en stigende interesse for skolen og i tilstrømningen af nye elever. Man oplever også, at lærere vælger at søge job, netop fordi skolen viser en tydelig retning på dannelsesområdet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at Strandgårdskolen kan søge om at blive UNICEF Rettighedsskole.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i maj 2017 besluttede udvalget, at Strandgårdskolens sfo3, som en forsøgsordning, kan holde åbent to dage om ugen fra kl. 15.30 og to dage om ugen fra kl. 17.00.

Ordningen blev evalueret i Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i marts 2018, hvor udvalget besluttede, at Strandgårdskolen indsamler en fremmødestatistik i det kommende år, hvoraf komme og gå tider fremgår, og at Børne- og Undervisningsudvalget behandler sagen igen i marts 2019. Grundet manglende dokumentation er sagen udsat til behandling i april. 

Sagsfremstilling

Beslutningen om at holde Strandgårdskolens sfo3 åben blev truffet på baggrund af en bekymringsskrivelse fra skolebestyrelsen på Strandgårdskolen i forbindelse med vedtagelsen af den nye klubstruktur. Bekymringsskrivelsen er vedhæftet dagsordenen.

Der er udarbejdet fremmødestatistik for perioden august 2018 til februar 2019. Fremmødestatistikken er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og undervisningsudvalget drøfter, på baggrund af fremmødestatistikken, hvorvidt Strandgårdskolens aftenklub kan fortsætte med at holde tidligt åbent to af ugens fire dage.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker,  

 • at ledelsen på Strandgårdsskolen sender fremmødestatistikken til skolebestyrelsen med henblik på at få deres kommentarer, således at sagen kan genbehandles på udvalgsmødet i maj 2019. 
 • at alle aftenklubber og klubben i Ungdomsskolen indsender fremmødestatistik for det seneste år, således at statistikkerne kan behandles på udvalgsmødet i juni 2019.

Bilag

Resume

Strandgårdskolen i Ishøj Kommune har siden 2008 fungeret som helhedsskole med udvidet skoledag til 35 timer og 20 minutter i børnehaveklassen til og med 6. klasse. Fra august 2008 til juli 2014 har helhedsskolen kørt med dispensation fra Undervisningsministeriet. Skolen på Ishøjgård har siden 2014 fungeret som helhedsskole med en skoleuge på 36 timer for alle elever.

I forbindelse med aftalen om justering af folkeskoleloven er det bl.a. foreslået, at skoleugens længde for indskolingen 0. – 3. klasse forkortes med 21/4 klokketimer pr. uge inkl. pauser. Lovforslaget om justeringen af folkeskoleloven forventes fremsat i april 2019.

Administrationen har henvendt sig til Undervisningsministeriet den 14. februar 2019 med henblik på at få afklaret, om denne justering af folkeskoleloven forventes at ændre på praksis vedr. udvidet timetal og drift af heldagsskoler.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet svarede den 12. marts 2019. ”Jeg kan oplyse, at der med aftalen Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole, ikke er lagt op til ændringer af den bestående mulighed for at give et højere undervisningstimetal i indskolingen end det, der følger af folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, nr. 1. Det vil således også med de påtænkte lovændringer være muligt for skoler at tilbyde op til 1.400 undervisningstimer årligt, jf. folkeskolelovens § 14 b, stk. 2.

Endvidere vil heldagsskoler, der pr. 1. august 2014 allerede havde godkendelse til at overstige det tidligere gældende loft over undervisningstiden, kunne fortsætte som lokale ordninger, ved at kommunen træffer beslutning herom.”

På baggrund af ministeriets svar foreslår administrationen, at Strandgårdskolen og Skolen på Ishøjgård fortsætter med udvidet timetal, men at begge skoler fra 1. august 2019 drives efter folkeskolelovens § 14b, stk. 2 med et maksimalt timetal på 1.400 timer om året – 35 timer om ugen.

Det betyder, at Strandgårdskolen skal regulere det ugentlige timetal fra 35 timer og 20 minutter om ugen til 35 timer om ugen, og at Skolen på Ishøjgård skal regulere det ugentlige timetal fra 36 timer om ugen til 35 timer om ugen. Det betyder endvidere, at sfo’en på begge skoler skal holde tilsvarende længere åbent.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at Strandgårdskolen og Skolen på Ishøjgård fra 1. august 2019 drives efter folkeskolelovens § 14b, stk. 2 med et maksimalt timetal på 1.400 timer om året – 35 timer om ugen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

For Strandgårdskolens vedkommende betyder ændringen en mindreudgift på skoledelen på 50.200 kr. årligt og en merudgift på sfo’en på 22.000 kr. årligt.

For Skolen på Ishøjgård betyder ændringen en mindreudgift på 230.750 kr. på skoledelen og en merudgift på sfo’en på 42.500 kr. årligt.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 14b, stk. 2.

Resume

Orienteringspunkt:
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2018 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2018 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd. Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune på de områder, hvor Ishøj Kommune, som følge af det forpligtende samarbejde, varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj- eller Vallensbækborger.

Der er i bilag 2, tabel 1 vist Ankestyrelsens behandling af Ishøj Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet for hele 2018 og 2017. I 2018 har Ankestyrelsen afgjort 136 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Af tabel 1 fremgår det, hvordan disse klager er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen. En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber, er gengivet i bilag 1.

Notater vedr. Ankestyrelsens afgørelser for Ishøj og Vallensbæk på området under Center for Børn og Forebyggelse er vedhæftet dagsordenen.

Overordnet viser ankestatistikken følgende:

 • Der er sket et lille fald i det samlede antal klagesager fra 150 i 2017 til 136 i 2018.
 • Antallet af stadfæstelser er faldet, både antalsmæssigt, men også procentuelt fra 68 % i 2017 til 64 % i 2018.
 • Antallet af ændringer er ligeledes faldet fra 12 % i 2017 til 7 % i 2018.
 • Antallet af hjemvisninger er steget støt, fra 21 % i 2017 til 29 % i 2018.
 • I Ishøj Kommune ligger omgørelsesprocenten lidt højere end landsgennemsnittet. For hele landet er omgørelsesprocenten 30 % i såvel 2017 som 2018, mens den for Ishøj Kommune var på 32 % i 2017 og 36 % i 2018.
 • På servicelovens område ligger omgørelsesprocenten i Ishøj Kommune under landsgennemsnit, henholdsvis 9 % i 2017 og 2 % i 2018.
 • Det er på aktivlovens område Ishøj Kommune har en meget høj omgørelsesprocent. Aktivloven vedrører afgørelser fra Borgerservice. Aktuelt er der igangsat en indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt.

Center for Ledelse og Strategi har i samarbejde med kommunens jurister planlagt tilrettede kursusforløb i ”den gode afgørelse”.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for 2018 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven, kapitel 11.

Bilag

Resume

Årsregnskab og revisionsprotokollat 2018 for UU Center Syd fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2018 for UU Center Syd blev fremlagt for bestyrelsen den 28. marts 2019 og viser et overskud på 215.088 kr.

Det fremgår bl.a. af ledelsens beretning, at den overvejende opgave i 2018 har været at forberede UU Center Syd til lukning i 2019.

Kontakten med erhvervslivet er fortsat i 2018 og komplimenterer projektarbejdet 'Faglært til fremtiden'. Projektet er et samarbejde med LO-Hovedstaden, UU-Vestegnen og UU Vallensbæk.

Den udvidede vejledning i aldersgrupperne 15 - 24 år og 25 - 29 år fortsætter i 2019.

Årsregnskab og revisionsprotokollat 2018 for UU Center Syd er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at årsregnskab og revisionsprotokollat 2018 for UU Center Syd tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om økonomien på udvalgets område via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

Regnskabsrapport for 1. kvartal 2019 for området under Børne- og Undervisningsudvalget er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.   

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Status på klassedannelsesplanen er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Fødselsrapporten for 2018 er vedhæftet dagsordenen og viser, at der i gennemsnit var 25,3 fødsler pr. måned i Ishøj Kommune i 2018. I alt var der 304 fødsler i Ishøj Kommune i 2018. Til sammenligning var der 318 fødsler i 2017. Der er således sket et fald på 4 % fra 2017 til 2018 i antallet børnefødsler. 
 • Til skoleåret 2019/2020 er der kun tilmeldt fire elever til 10. klassen på Gildbroskolen. Derfor oprettes der ikke en 10. klasse på Gildbroskolen. Ud af de fire elever kommer to fra Ishøj Kommune. De øvrige to tilmeldte elever kommer fra andre kommuner. Der er fundet andet skoletilbud til eleverne fra Ishøj Kommune.
 • Den 27. marts blev der afholdt erhvervsrundtur med ledere og udskolingslærere fra Ishøj Kommunes skoler. Erhvervsrundturen er planlagt i et samarbejde mellem Center for Byudvikling Center for Dagtilbud og Undervisning. Udover ledere og lærere fra skolerne deltog Ishøj Uddannelse og Job. Programmet for rundturen er vedhæftede dagsordenen. Der er arrangeret praktik for tre udskolingslærere. En lærer fra Gildbroskolen kommer i praktik hos Ilva, en lærer fra Vejlebroskolen hos Triplan og en lærer fra Strandgårdsskolen hos Scania. Erhvervsrundturen og praktikken er et led i budgetforligets beslutning om erhvervspraktik for lærere.
 • Dagsorden, oplæg og referat fra mødet den 5. marts med Ishøj Lærerkreds, tillidsrepræsentanterne på skolerne og skolelederne uddeles på mødet og er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag