Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18:30

Rådhuset - mødelokale 2E

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. oktober 2017 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 5. september 2017 at sende forslag til procedure for behandling af sager om mobning i høring i skolebestyrelserne og Ishøj Fælles Elevrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 5. september sagen vedr. nye regler om håndtering af mobning og national klageinstans mod mobning. Fra 1. august 2017 er der vedtaget en række lovændringer, som medfører skærpede krav til antimobbestrategi på folkeskoler og ungdomsskoler, klageadgang til kommunalbestyrelsen samt en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).  På baggrund af lovændringerne er der udarbejdet et forslag til procedure for behandling af sager om mobning. Proceduren indebærer bl.a., at alle folkeskoler og ungdomsskolen skal have en antimobbestrategi ligesom den beskriver, hvordan behandlingen af klager om mobning skal håndteres.

Af skolebestyrelsernes høringssvar fremgår det, at alle tager forslaget til procedure til efterretning. Ishøj Fælleselevråd bakker ligeledes op om proceduren.

Vibeholmskolens skolebestyrelse foreslår to forståelsesmæssige ændringer. Administrationen foreslår, at de indgår i den endelige procedure.

Forslaget til procedure har været til information og drøftelse i Fælles-MED for Center for Dagtilbud og Skoler. Fælles-MED foreslår, at afsnittet omkring sagsgang vedr. videreformidling af henvendelse om og klager over mobning bør præciseres, da det udelukkende er klager omkring mobning, som skal sendes til de relevante centerchefer. I høringsudgaven fremgår det, at det er alle henvendelser og ikke kun klager.

Skolebestyrelsernes og fælles elevrådets høringssvar er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslag til procedure for behandling af sager om mobning godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø samt lov om folkeskolen.

Bilag

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, blev der vedtaget en besparelse på familieklasserne. Af sparekataloget fremgik det: ”Med dette forslag nedlægges familieklassernes koordinatorfunktion. Den resterende del af besparelsen på godt 100.000 kr. spares på familieklasserne på skolerne. Det anbefales endvidere, at familieklassefunktionen retænkes med henblik på, at vurdere om, der skal udvikles en ny model til støtte for elever, der ikke trives i skolen og ikke udnytter potentialer og kompetencer.”

Sagsfremstilling

Familieklasserne er et frivilligt tilbud til forældre og elever, hvor eleven ikke trives i skolen og ikke udnytter potentialer og kompetencer. I familieklassen er eleven på kursus sammen med sine forældre, hvor de får mulighed for at arbejde med dagligdagens problemstillinger. Der arbejdes som udgangspunkt med problematikker, som eleven er en del af i skoleregi, og det er målet at få eleven aktiveret og ansvarliggjort for egen forandring. Et forløb i en familieklasse varer ca. tre måneder (12 gange i dagtimerne) og eleven forbliver samtidig i sin normale klasse.

Skolerne har hver især foretaget en kort evaluering af deres arbejde med familieklasserne bl.a. ved at analysere, hvordan det er gået de elever, som har deltaget i familieklasserne i de seneste to skoleår.

På baggrund af evalueringerne har skolerne taget stilling til, hvorvidt de ønsker at fortsætte med familieklassemodellen, eller om de ønsker at udvikle en ny model, som passer bedre til skolens elevgruppe, og de udfordringer de møder.

 • Ishøj Skole har valgt en model, hvor familieklassekonceptet bibeholdes, dog under hensyntagen til besparelserne på området, således, at familieklassen kører i de perioder, der er behov for det.
 • Vibeholmskolen har valgt en model, hvor arbejdet med elever, der har udfordringer sker ud fra en inkluderende tænkning og adfærd, således, at der primært arbejdes med eleverne og deres udfordringer i klasserummet.  Dette gøres ved videreudvikling af praksis inden for: Styrkelse af klassefællesskabet og klassetrivslen, øget forældreinddragelse, styrkelse af AKT-indsats samt tidlig indsats ved inddragelse af fagprofessionelle i Center for Børn og Forebyggelse.
 • Gildbroskolen har valgt en model, hvor der iværksættes et nyt tiltag kaldet Elevværkstedet, som henvender sig til elever, der af forskellige årsager har svært ved at trives socialt i deres klasse. Elevværkstedet henvender sig også til elever, der har svært ved at finde glæde i skolelivet eller er udfordret på at møde op til undervisning.
 • Strandgårdskolen har valgt en model, hvor familieklassens metode bevares, men er suppleret med andre indsatser, der kan ramme andre målgrupper. Udover familieklassen planlægges der, i skoleåret 2017/2018, workshops/cafémøder, som tager udgangspunkt i at understøtte forældrenes forståelse af skolen, og hvordan de kan støtte deres barn.
 • Vejlebroskolen har valgt en model, hvor familieklassekonceptet fortsættes i skoleåret 2017/2018, og hvor konceptet fra de foregående år bevares, så vidt det er muligt.

Skolernes selvevalueringer og beslutning om, hvilken model de ønsker at arbejde med fremover er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager skolernes evalueringer og valg af model til efterretning og beder skolebestyrelserne om at udarbejde principper for den valgte model

Beslutning

Taget til efterretning.

Tiltrådt.

Økonomi

Midlerne til familieklasser er ikke specificeret på skolernes budget, men finansieres af skolernes samlede ramme. I den oprindelige ressourcetildelingsmodel (før 2014) blev der tildelt 1,87 stilling til familieklasser på skolerne. Efter besparelsen i 2017 svarer det til samlet ca. 1,6 stilling.

Bilag

Resume

I 2014 indgik den daværende regering og KL en aftale om et fælles brugerportalsinitiativ (BPI) på folkeskoleområdet. BPI skal understøtte, at elever, lærere og forældre oplever en sammenhængende digital folkeskole. Omdrejningspunktet for BPI er, at alle landets folkeskoler får en læringsplatform ved udgangen af 2017, og fra august 2019 kommer den fælleskommunale kommunikations- og samarbejdsplatform Aula. Aula afløser det nuværende Skoleintra og vil på længere sigt, formentlig i 2020, også blive taget i brug i kommunens daginstitutioner. Det er KOMBIT, kommunernes it-fællesskab der står for den overordnede implementering af Aula.

I Ishøj Kommune har skolerne implementeret læringsplatformen Meebook, og der er etableret en projektorganisering, som skal tage hånd om implementeringen af Aula.

Sagsfremstilling

Det nationale mål for Aula er at skabe en digital platform, der giver sammenhæng, tilgængelighed, sikkerhed og overblik.

Centerchefen for Dagtilbud og Skoler og lederen af Skole-IT har informeret skoleledere, it-vejledere og dagtilbudslederne om Aula. Der er i samarbejde med skolelederne etableret en projektorganisering, der får til opgave at sikre overgangen fra Skoleintra og implementeringen af Aula på kommunens skoler så sikkert, ukompliceret og tæt på brugerne som muligt.

Projektorganisationen består af en styregruppe samt en implementeringsgruppe. Styregruppen er sammensat af centerchefen for Dagtilbud og Skoler, som er projektejer, to skoleledere, en it-vejleder samt lederen af Skole-IT som projektleder. Styregruppen suppleres med to dagtilbudsledere, når det bliver relevant for implementeringen i dagtilbud. Implementeringsgruppen består af projektlederen, tekniske medarbejdere fra Skole-IT, skolernes it-vejledere, superbrugere og den administrative leder i Center for Dagtilbud og Skoler.

Kombit har lagt en tidsplan for implementeringen af Aula, som Ishøj Kommune følger.

I vedhæftede bilag orienteres nærmere om Aula, tidsplan og projektorganisering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Grundudgiften til drift af Aula er rammesat af Kombit og dækkes indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til de nuværende systemer (Skoleintra og Børneintra), som erstattes af Aula.

Det forventes, at der i en kortere periode bliver brug for at tilkøbe konsulentbistand i forbindelse med implementering og de tekniske udfordringer. Udgiften til evt. konsulentbistand prioriteres inden for det eksisterende budget for Skole-IT. Det samme gælder eventuelle afledte engangsudgifter til integration af fx programmer og snitflader. Ekstra udgifter i forbindelse med implementeringen af Aula kan betyde udskydelse af planlagte investeringer i it-infrastruktur på skolerne.

Herudover bliver udgifter til kurser i forbindelse med implementeringen. Center for Dagtilbud og Skoler (CDS) har, efter dialog med skolelederne, besluttet, at budgetlagte kursusmidler i CDS prioriteres til kurser i forbindelse med implementeringen af Aula i skoleåret 2018/19.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 18. september 2017 fremlagde administrationen forslag til ny struktur i Ishøj Kommunes dagpleje. Baggrunden for den nye struktur er, at Landsforeningen for socialpædagoger (LFS) med tre måneders varsel har opsagt den gældende forhåndsaftale med Ishøj Kommune om dagplejen gældende fra 1. oktober 2017.  

Den nye struktur har været til udtalelse i dagplejens forældrebestyrelse og til information og drøftelse i dagplejens MED-Udvalg - udtalelserne er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Udviklingen af den nye struktur tager udgangspunkt i nedenstående principper:

 • Strukturen følger overenskomsten.
 • Der skal fortsat være ansat i alt 17 dagplejere, som tilfældet er i dag til, at passe de 60 børn, som dagplejen er normeret til
 • Som dagplejer passer man fire faste børn.
 • Der etableres et gæstedagplejesystem med gæstedagplejere, der er ansat til at tage imod gæstebørn.
 • Strukturen skal give så stor stabilitet for børnene som muligt.
 • Strukturen skal være rentabel og give den nødvendige fleksibilitet i forhold til pasningen af børnene.
 • Strukturen skal sikre, at den pædagogiske kvalitet bibeholdes eller højnes.
 • Forældre og børn skal forholde sig til så få gæstedagplejere som muligt (ønske fra forældrebestyrelsen).
 • Børnene skal kunne afslutte deres tid i dagplejen hos nuværende dagplejer (ønske fra forældrebestyrelsen). 

Som en del af processen har en arbejdsgruppe bestående af tre dagplejere, dagplejens leder og den pædagogiske konsulent i Center for Dagtilbud og Skoler arbejdet med forskellige modeller.  
På arbejdsgruppens sidste møde den 13. september, hvor centerchefen for Dagtilbud og Skoler deltog, blev det som et kompromis mellem flere modeller aftalt at gå videre med nedenstående model. Modellen blev fremlagt til orientering for Børne- og Undervisningsudvalget den 18. september 2017.

Modellen består dels af en overgangsmodel, der implementeres pr. 1. oktober 2017, dels af en endelig model, der implementeres, når det er muligt, dog senest den 1. april 2019. Overgangsmodellen består af ni dagplejere med fire faste børn samt otte dagplejere med tre faste børn og en gæsteplads. Den endelige model består af 15 dagplejere med fire faste børn samt to gæstedagplejere uden faste børn.

Bestyrelsen i deres høringssvar bl.a. bekymring for, om to gæstedagplejere er nok i forhold til, hvordan de skal kende alle dagplejere og for stabiliteten i dagplejen. MED-Udvalget skriver bl.a. at overgangsmodellen kan fungere fint, men at de ikke er enige i beslutningen om modellen med 15 dagplejere og to gæstedagplejere.

Overgangsmodellen er sat i gang den 1. oktober 2017, hvor forhåndsaftalen er ophørt.

Centerchefen for Dagtilbud og Skoler går i dialog med forældrebestyrelsen og med MED-Udvalget om deres bekymringer i forhold til den endelige model.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 • den endelige model udvikles i samarbejde med dagplejens forældrebestyrelse og MED-Udvalg, indenfor de besluttede principper og indenfor den eksisterende økonomi  
 • der fortsættes med overgangsmodellen indtil en endelig model er udviklet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der udarbejdes kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes dagtilbud hvert andet år. Der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for 2017.

Kvalitetsrapporten fungerer som dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet. Samtidig indgår kvalitetsrapporten som en del af det samlede tilsyn med kommunens dagtilbud.

Som en del af kvalitetsrapporten indgår den obligatoriske evaluering af de pædagogiske læreplaner. Ifølge dagtilbudslovens § 10, stk. 2 skal Byrådet, mindst hver andet år, drøfte evalueringer af de pædagogiske læreplaner og tage stilling til, om evalueringen giver anledning til yderligere handlinger.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Skoler har ansvaret for udarbejdelse af kvalitetsrapporten, herunder indsamlingen af relevante data og informationer.

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik og lokale indsatsområder.

Hermed fremlægges forslag til tidsplan for behandling af kvalitetsrapporten, herunder forslag om at sende rapporten i administrativ høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i perioden fra 30. oktober til 27. november 2017.

Tidsplan for udarbejdelse af dagtilbuddenes kvalitetsrapport er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

 • at behandlingen af dagtilbuddenes kvalitetsrapport følger den foreslåede tidsplan
 • at kvalitetsrapporten sendes i administrativ i høring i dagtilbuddenes bestyrelser fra 30. oktober til 27. november 2017.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. oktober 2017.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud fremover behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

 

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2017 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Et stigende behov for 0 – 2års pladser betyder et pres på den samlede budgetterede normering, hvorfor administrationen følger udviklingen tæt.  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Center for Børn og Forebyggelse ansøger om støtte fra puljen til at styrke den tidlige forebyggende indsats på 0-6-årsområdet i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2017 og den efterfølgende ”Aftale om investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge” er der afsat 123,1 mio. kr. til en ansøgningspulje til investering i den tidlige og forebyggende indsats i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning målrettet psykisk sårbare børn og unge, som mistrives. Det forventes, at midlerne fordeles mellem 10 kommuner.

Det overordnede formål med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt udsatte og sårbare børn og unge, så færre får behov for en specialiseret indsats og evt. medicinering. Puljen giver mulighed for at øge antallet af medarbejdere, som varetager PPR-funktionen. Det forventes, at kommuner, som tildeles midler fra puljen, deltager i et partnerskab med Socialstyrelsen med henblik på at kvalitetsudvikle konkrete indsatser og understøtte det tidlige tværfaglige samarbejde på tværs af PPR, skoler, dagtilbud, sundhedspleje og det sociale område.

Det er et krav til ansøgninger til puljen, at der er vedlagt dokumentation for, at der er truffet politisk beslutning om, at kommunen ønsker en væsentlig styrkelse og udvikling af PPR-området.

Center for Børn og forebyggelse ansøger om støtte fra puljen til at investere i den tidlige forebyggende indsats på 0-6-årsområdet i Ishøj og Vallensbæk kommuner med henblik på at opspore og sikre øget trivsel blandt udsatte og sårbare børn.

Konkret skal projektet

 • styrke den opsporende indsats blandt de 0-6årige, så flere udsatte og sårbare børn i Ishøj og Vallensbæk opspores tidligere i problemudviklingen.
 • styrke den foregribende indsats blandt de 0-6årige børn i Ishøj og Vallensbæk, så flere børn tilbydes hverdagsrammer, som understøtter deres trivsel, udvikling og læring.

Ansøgningen til puljen er aktuelt under udarbejdelse. Der er deadline for ansøgning til puljen fredag den 20. oktober 2017. Den færdige ansøgning bliver fremlagt til orientering på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i november.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tilkendegiver politisk opbakning til ansøgning om midler i puljen, og at ansøgningen ses som en del af en langsigtet strategi, hvor PPR-området styrkes og udvikles med henblik på at sikre øget trivsel blandt udsatte og sårbare børn i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Resume

For hvert skoleår indgås der en rammeaftale mellem Center for Børn og Forebyggelse og Kirkebækskolen for levering af fysioterapi og ergoterapi til børn og unge. Rammeaftalen for skoleåret 2017/2018 udgør kr. 1.514.519.

Sagsfremstilling

Aftalen er blevet evalueret i foråret 2017, hvor det bl.a. er konstateret, at der siden 2016 er indført lovpligtig CPOP (Cerebral Parese Opfølgnings Program), hvilket vurderes at kræve tre timer ekstra pr. uge. Herudover er procentsatsen for overhead reguleret i forhold til gældende KKR-aftaler fra 7,0 % til 6,5 %.

Det er generelt vurderingen, at de lovpligtige opgaver under servicelovens §44 af §86, stk. 2 fylder mere end tidligere, hvilket betyder, at de forebyggende indsatser forventes at blive lidt færre i indeværende skoleår i forhold til tidligere skoleår. Forebyggende indsatser indeholder udredning, rådgivningsforløb og/eller træningsforløb, hvor det er hensigtsmæssigt at rådgive fagpersoner og forældre og/eller om direkte træning af børns motoriske færdigheder, men som ikke er afgørende for at fastholde børnene motoriske funktionsniveau.

Rammeaftale mellem Center for Børn og Forebyggelse og Kirkebækskolen for afregning af ydelser for fysio- og ergoterapeuter er vedhæftet dagsordenen sammen rapport vedr. tilbud og fysio/ergoterapeutisk bistand.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Rammeaftalen udgør i skoleåret 2017/2018 kr. 1.514.519 fra Center for Børn og Forebyggelse til Kirkebækskolen (fys-/ergofunktionen). Dette beløb er kr. 111.000 højere end i skoleåret 2016/2017. Den øgede udgift dækkes indenfor rammerne af den almindelige pris- og lønfremskrivning samt budgettet i Center for Børn og Forebyggelse. 

Lovgrundlag

Forebyggende indsatser i dagtilbud og på skoler, forebyggende indsatser indenfor servicelovens §11, stk. 7 og vedligeholdelsestræning indenfor servicelovens §44 af §86, stk. 1 og stk. 2.

Bilag

Resume

For at sikre stabile og gennemskuelige arbejdsvilkår for de plejefamilier, som Ishøj Kommune har samarbejde med i forbindelse med anbringelse af børn og unge, er der udarbejdet en vederlagsmodel, som skaber en tydelig sammenhæng mellem opgave og afregning.

Sagsfremstilling

Plejefamilierne i Danmark bliver afregnet på baggrund af såkaldte vederlag. Et vederlag udgør i 2017 kr. 136,50 pr. døgn eller kr. 4.152 pr. måned. En plejefamilie får som regel mellem 4 og 12 vederlag pr. barn, hvilket afhænger af barnets problemstilling og barnets alder. KL har retningslinjer for vederlag, men plejefamilier ender alligevel ofte i en situation, hvor de kan være usikre på, hvordan kommunen vil afregne, når barnet bliver ældre, eller hvis situationen for barnet ændrer sig.

Vederlagsmodellen har til hensigt at skabe mere klarhed og gennemsigtighed i forhold til, hvad plejefamilierne kan forvente, når de indgår en aftale med Ishøj Kommune. Det er vurderingen, at plejefamilierne generelt vil opleve modellen som en klar forbedring af vilkårene i samarbejdet. Ishøj Kommune har en klar interesse i, at plejefamilierne oplever en tryghed og gennemsigtighed i afregningsmodellen, da netop plejefamilierne er dem, som kan skabe så normale rammer som muligt for de børn, der ikke kan bo hjemme.

Forslaget til den kommunale vederlagsmodel for plejefamilier er vedhæftet dagsordenen sammen med taksttabel for vederlag og satser fra KL.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget vedtager forslaget til kommunal vederlagsmodel for plejefamilier.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det vurderes, at modellen er økonomi-neutral på den korte bane, da den kun ændrer vilkårene for ganske få familier. På den lange bane vurderes det, at modellen kan blive en økonomisk fordel, da Ishøj Kommune kan undgå anbringelser på dyre opholdssteder eller døgninstitutioner, da plejefamilier oplever en større tryghed i samarbejdet med Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Servicelovens §66

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i juni 2010 blev det besluttet, at udvalget skal orienteres via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

Regnskabsrapport for 3. kvartal 2017 på området under Børne- og Undervisningsudvalget er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var ingen klagesager til orientering.

Sagsfremstilling

 • Center for Børn og Forebyggelse har udgivet ”Din Guide til Forebyggende Indsatser - i Center for Børn og Forebyggelse og hos øvrige aktører på børne- og ungeområdet”. Guiden er en opdateret version af sidste skoleårs ”Guide til forebyggende indsatser i Center for Børn og Forebyggelse”. Guiden beskriver alle de forskellige forebyggende indsatser, som centret i det kommende skoleår tilbyder dagtilbud og skoler. Indsatser, som er direkte rettet mod børn, unge og familier, er også

beskrevet, så personalet i dagtilbuddene og skolerne kan henvise de unge og forældrene til disse. Guiden bliver uddelt på mødet.

 • Børne- og Undervisningsudvalget behandlede den 21. august 2017 sagen om 'Nye regler for håndtering af mobning og national klageinstans mod mobning'. Af sagen fremgik det, at der fra 1. august 2017 er vedtaget en række ændringer i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven som bl.a. medfører skærpede krav til antimobbestrategi på folkeskoler. Som følge af de nye regler skal alle folkeskoler senest pr. 1. oktober 2017 have en antimobbestrategi. Alle skoler i Ishøj har enten udarbejdet en ny antimobbestrategi eller tilrettet deres eksisterende strategi, så den lever op til kravene. Skolernes antimobbestrategier er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører kvalitetstilsyn med folkeskolen gennem årlige screeninger af skolernes resultater. Gildbroskolen er faldet ud i dette års screening, og styrelsen har derfor bedt Gildbroskolen om en redegørelse for skolens resultater i fagene dansk og matematik. Skolens redegørelse og centrale bilag er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Vejlebroskolen meddeler, at skolebestyrelsen har afholdt suppleringsvalg (fredsvalg) og har valgt Ulrik Vallentin Peetz som nyt fast medlem og Natasha Carstens som ny suppleant.
 • Vibeholmskolen meddeler, at Mia Forsberg ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på grund af fraflytning.
 • Ishøj Skole meddeler, at skolebestyrelsen har valgt bestyrelsesmedlem Nanna Salling til folkeskolernes repræsentant i Kulturskolens bestyrelse.
 • Nyhedsbrev nr. 5 fra projekt GIV, der er et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholproblemer i Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner, er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Konsulenthuset Navigent A/S har henvendt sig til Center for Dagtilbud og Skoler for at høre, om skolerne i Ishøj Kommune er interesseret i et samarbejde om en ansøgning til A.P. Møller Fonden om støtte til et kompetenceforløb i Mindsetbaseret ledelse. Navigent A/S står bag, og har støttet, fire gymnasier på ledelsesniveau i lignenede forløb. Kompetenceudviklingsforløbet ligger i naturlig forlængelse af skolernes arbejde med mindset, som har været en del af projektet 'Flere Lille og Store Nørder i Ishøj', som netop er afsluttet. Mindsetteorien bygger på forskning, og er i øvrigt nævnt i den kommunale talenstrategi, som et af de parametre, der kan understøtte det gode læringsmiljø. Forløbet består af 5 - 6 workshops fordelt over 1 - 1½ år, hvor der tages afsæt i viden om mindset i organisationer og indsigt i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Navigent A/S foreslår, at A.P. Møller Fonden ansøges om ca. 300.000 kr. til projektet. Ansøgningsfristen er den 12. oktober 2017. Ansøgningen er endnu ikke udarbejdet. Skolelederne har tilkendegivet, at de umiddelbart er interesseret i projektet og tager endeligt stilling til deltagelse, når ansøgningen forligger. Hvis skolerne vælger at deltage i en ansøgning, bliver udvalget orienteret på mødet den 20. november.
 • Elevstatistik af 1. oktober 2017 eftersendes til udvalgets medlemmer inden mødet. Elevstatistikken er suppleret med en oversigt, der viser elevvandringer mellem skolerne i Ishøj.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag