Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 11. februar 2019 kl. 17:00

Mødelokale 2E

Resume

Inden den 1. juli 2019 skal der være indgået en ny sundhedsaftale for 2019 - 2023 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til sundhedsaftale 2019-2023 i høring med høringsfrist den 28. februar 2019.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har et ønske om at lave en enkel og fokuseret sundhedsaftale med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. I aftaleudkastet indgår der tre fokusområder og i alt fem mål. Sundhedsaftale 2019-2023 har en fælles vision om mere sammenhæng i borgernes forløb, mere lighed i sundhed, mere samspil med borgerne og mere sundhed for pengene.

Sundhedsaftalen har følgende tre fokusområder:

 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom.
 • Sammen om børn og unges sundhed.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, hvori der overordnet kvitteres for at sundhedsaftalen fremstår enklere end tidligere aftale, og at både vision, principper for samarbejde og de tre fokusområder findes relevante. Dog bemærkes der også ulemper ved den meget overordnede formulering i sundhedsaftalen, hvorfor der anbefales en højere grad af konkretisering for at styrke ejerskabet til aftalen og lette det fremadrettede implementeringsarbejde.

I forhold til fokusområdet med borgere med psykisk sygdom foreslås det, at der formuleres et ekstra mål med fokus på koordinerede udskrivningsforløb. Det anbefales i udkastet til høringssvar fra Ishøj Kommune, at Region Hovedstaden og kommunerne samarbejder om at udarbejde konkrete arbejdsgange og metoder, som kan sikre et koordineret udskrivningsforløb.

I forhold til organiseringen omkring samarbejdsudvalget så bemærkes det i udkastet til høringssvar, at det vil være ønskeligt, at samarbejdsudvalgene får en bunden opgave med at sikre dialog omkring implementering af de kommende aftaler. Endvidere bemærkes det uhensigtsmæssige i, at børne- og voksenområdet er blandet sammen i forhold til arbejdet i samarbejdsudvalget, idet der opleves meget lidt tid til børne- og ungeområdet.

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2019-2023, høringsbrev, høringsparter samt udkast til høringssvar er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkastet til høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023 og beslutter det endelige høringssvar.

Beslutning

Udvalgene besluttede, at vedhæftede høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023 sendes til Sundhedskoordinationsudvalget.
Sagen sendes til Byrådet til orientering.

Bilag

Resume

I starten af 2018 blev det konstateret, at ventetiden til familierådgivning, praktisk-pædagogisk støtte samt familiebehandling var meget lang – i nogle tilfælde 6 - 7 måneder, hvilket havde været situationen i ½ - 1 år. Derfor besluttede Børne- og Undervisningsudvalget i marts 2018 at udvide kapaciteten på Familieværkstedet svarende til ca. én fuldtidsstilling.

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 21. januar 2019 blev udvalget orienteret om ventetiderne, og det blev besluttet at fastholde kapaciteten frem til marts 2019, da det blev vurderet hensigtsmæssigt for at imødekomme den aktuelle efterspørgsel og fortsat sikre høj grad af forebyggende indsatser.

Sagsfremstilling

Ventetider
Der har i de seneste måneder været en del akutte familiesager, der er visiteret til familiebehandlingen på Ishøjgård. I de sager er der iværksat en særlig intensiv indsats. Dette har betydet, at ventelisten og ventetiderne er øget.

Der er pt. 20 sager på venteliste til familiebehandling, og den aktuelle ventetid for de 20 familier er 1 - 5 måneder. Hvis der ikke kommer akutte familiesager, forventes det, at ventetiden kan reduceres til 2 - 3 måneder.

Sagerne startes op ud fra en vurdering af, hvor vigtigt det er, at forløbet kommer i gang.

Brug af eksterne leverandører
I særlige tilfælde tilkøbes eksterne leverandører til pædagogisk-praktisk støtte eller familiebehandling. Dette er især i tilfælde, hvor familier har akutte problemstillinger, og hvor børnene er akut anbringelsestruede. De eksterne leverandører kan levere en fleksibilitet, som Familieværkstedet ikke har kapacitet til. Det vurderes løbende, om opgaver hos eksterne leverandører kan hjemtages i familier, hvor der er skabt stabilitet. Det er den klare vurdering, at disse tilkøb af eksterne leverandører i flere tilfælde har forebygget anbringelser. Dette afspejler sig bl.a. i et markant faldende antal anbragte børn - fra 85 i 2017 (31.12.2017) til 71 i 2018 (31.12.2018).

Familierådgivning til Vallensbæk Kommune
Aktuelt er ventetiden afhjulpet af, at Vallensbæk Kommune i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 besluttede at hjemtage familierådgivning under Servicelovens § 11, stk. 3. Denne opgave er flyttet til Vallensbæk Familierådgivning pr. 1. januar 2019.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmøderne i februar 2018, at administrationen arbejder videre med modeller til udvidelse af det eksisterende tilbud om gratis psykologsamtaler for unge.

Sagsfremstilling

Tilbuddet om åben anonym psykologisk rådgivning gælder unge mellem 15 - 25 år, der er bosat i Ishøj eller Vallensbæk.

Det er den unge, der bestemmer, hvad samtalerne skal handle om, og det kan være alt fra ensomhed, angst eller konflikter i hjemmet.

Det vurderes, at det er vigtigt, at rådgivningen placeres et sted, hvor de unge kommer naturligt forbi, men ikke giver indtryk af at være en kommunal institution. Derfor er der afsøgt forskellige muligheder for placering, fx i Sundhedshuset. Det vurderes, at en god løsning vil være at placere den åbne ungerådgivning på Vejlebrovej 45, og der arbejdes pt. på denne løsning.

Center for Børn og Forebyggelse har udarbejdet vedhæftede udkast til flyer.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Der lanceres PR-kampagne, når tilbuddet åbner på Vejlebrovej 45.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Status på projekt tandsundhed i udsatte familier
  I november 2018, var der 20 deltagende familier i projekt tandsundhed i udsatte familier. Der har i visitationsprocessen vist sig at være en del kandidater, som ikke har opfyldt visitationskriterierne. Til trods for at målet om 25 deltagende familier, er det besluttet, at der ikke visiteres flere, da det vil være uhensigtsmæssigt så langt inde i projektperioden. Forældrene har været igennem motiverende samtaler og er i gang med behandlingsforløb. Der er overordnet set et stabilt fremmøde på klinikken, både hvad angår børn og forældre. Der er endnu ikke evalueret på den tandsundhedsmæssige effekt af pilotprojektet, hvilket først vil ske ved midtvejsevalueringen. Den generelle subjektive tilbagemelding fra familierne i pilotprojektet er, at de er glade for at være med i projektet, og der er ros til personalet. De oplyser, at der er skabt mere fokus på tænder og tandsundhed, samt at forbrug af slik og sodavand er nedsat.
 • Oversigt over alle sundhedstilbud i Ishøj Kommune
  I 2017 blev der udarbejdet en oversigt over alle sundhedstilbud i Ishøj Kommune. Oversigten samler sundhedsrelaterede indsatser på tværs af fagcentre og områder og er fortrinsvist en guide til medarbejdere med forskellige borgerrettede opgaver. Samtidig fungerer den som relevant oversigt for praktiserende læger i kommunen, hvorfor den også sendes til dem. Sundhed forstås i sin bredeste version, og oversigten indeholder således oplysninger om indsatser i relation til fysisk, psykisk og social sundhed. Oversigten er nu revideret og opdateret både indholdsmæssigt og i sit fysiske udtryk. Oversigt over sundhedstilbud i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen.
 • Henvendelse fra Familiestøtten
  Ishøj Kommune har modtaget en henvendelse fra foreningen Familiestøtten. Foreningen formidler kontakt mellem økonomisk udsatte børnefamilier og ressourcestærke børnefamilier. Konceptet er, at ressourcestærke børnefamilier løbende donerer deres aflagte tøj og legetøj til den familie, der har det svært. Det skaber nye relationer og styrker den sårbare familie økonomisk og socialt. Familierne tager direkte kontakt til hinanden og aftaler selv aflevering/afhentning af tingene. Administrationen arbejder videre med henvendelsen og undersøger mulighed for koordinering med Næstehjælperne samt forhold i forbindelse med GDPR.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalgene ønsker, at administrationen udarbejder et materiale, der viser børns tandsundhed over tid.

Udvalgene besluttede, at Team Frivillighed og Lokalsamfund arbejder videre med henvendelsen fra Familiestøtten.

Bilag