Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 12. februar 2019 kl. 18:30

Mødelokale 2E

Sagsfremstilling

 • Årshjul for 2019 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Udvalget ønsker studietur i Danmark i 2019 og studietur til London i første kvartal 2020.

Bilag

Resume

Hvert år i november er der indskrivning til børnehaveklasse. Indskrivningen foregår via digital selvbetjening. Skoleindskrivningen er nu afsluttet, og administrationen præsenterer i sagen forskellige modeller for placeringen og antallet af børnehaveklasser.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 2. oktober 2018, at udgangspunktet for skoledistriktsreguleringen var oprettelse af 10 børnehaveklasser, fordelt med en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Gildbroskolen, Vejlebroskolen og Vibeholmskolen og tre klasser på Strandgårdskolen.

Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 5, fremgår det, at: 'Ved den politiske godkendelse af klassedannelsesplanen er der et max. på 25 elever i hver børnehaveklasse. Børne- og Undervisningsudvalget kan beslutte at dispensere fra denne regel og danne børnehaveklasser med op til 28 elever, der er hjemmehørende i den enkelte skoles distrikt med henblik på at undgå oprettelse af ekstra klasser'. Resultatet af skoleindskrivningen viser, at det er muligt at oprette 9 børnehaveklasser inden for rammerne af styrelsesvedtægten.

Der er i februar 2019 indskrevet 211 elever til start i børnehaveklasse på Ishøj Kommunes fem folkeskoler. Hertil kommer fire modtagelsesklasseelever.

I vedhæftede notat beskrives tre modeller for placeringen og antallet af børnehaveklasser, en model med 10 børnehaveklasser og to modeller med 9 børnehaveklasser. Da notatet indeholder personhenførbare oplysninger omkring enkelte skolestartere, er notatet lukket.

Det skal bemærkes, at tidligere års erfaring viser, at antallet af elever, der faktisk starter i børnehaveklasse til august, formentlig er mindre end det antal, der pt. fremgår af beregningen. Årsagerne kan bl.a. være fraflytninger, og at der er forældre, som ikke får opfyldt deres skoleønske og i stedet træffer et andet skolevalg.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de fremlagte modeller og beslutter den endelige placering af børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020.

Beslutning

Udvalget valgte model 1.

Økonomi

Der er i budgettet afsat økonomi til 10 børnehaveklasser.

Resume

Som opfølgning på den nye dagtilbudslov, vedtaget den 24. maj 2018, har administrationen nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der har udarbejdet et forslag til retningslinjer for børns overgang fra hjem til dagtilbud via sundhedsplejen. Oplægget er drøftet med dagtilbudslederne og blev sendt i høring i forældrebestyrelserne på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 9. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Den nye dagtilbudslov indebærer bl.a. fastsættelse og offentliggørelse af kommunes rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser, der medvirker til, at dagtilbuddene kan opfylde kravet i lov om social service om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik.

Som led i fastsættelse af rammerne, og med henblik på skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud, skal der fastsættes retningslinjer om samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen samt videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange mellem tilbuddene, herunder fra sundhedsplejen til dagtilbud.

Forslag til retningslinjer for børns overgang fra hjem til dagtilbud via sundhedsplejen er vedhæftet dagsordenen. Forslaget beskriver en overgangsmodel for samarbejdet mellem sundhedsplejen, forældrene og dagtilbuddet i barnets overgang fra hjem til dagtilbud. Formålet med retningslinjerne er at have et grundlag for et tværfagligt samarbejde, der understøtter børns overgang fra hjem til dagtilbud.

De indkomne høringssvar fra forældrebestyrelserne er ligeledes vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at retningslinjerne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov 160 af 24. maj 2018, § 3a, stk. 2 og stk. 3, punkt 1, 2 og 3 (lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen).

Lov om social service § 19, stk. 2 (bestemmelsen om en sammenhængende børnepolitik).

Bilag

Resume

Dagtilbudslovens § 5 fastlægger, at der skal føres tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. I 2018/2019 gennemfører Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) et tilsyn i dagtilbud og sfo med overgange og skoleforberedende aktiviteter som overordnet tema for tilsynet. På baggrund af tilsynet udarbejder sfo’er og dagtilbud en kort beskrivelse af de mål og indsatser, som de lokalt vil prioritere at arbejde med for at styrke og udvikle deres arbejde med overgang og skoleforberedende arbejde.

Tilsynet startede i sfo’erne i foråret 2018. Målbeskrivelser fra Vibeholmskolen, Strandgårdskolen, Gildbroskolen og Ishøj Skole er vedhæftet dagsordenen. Tilsynet fortsætter i dagtilbuddene og afsluttes i 2019. Børne- og Undervisningsudvalget vil løbende få fremlagt sfo’ernes og dagtilbuddenes målbeskrivelser.

Tilsynet skal endvidere munde ud i en vurdering af, hvorvidt de kommunale retningslinjer for overgange mellem dagtilbud og sfo/skoler skal revurderes og kvalificeres.

Sagsfremstilling

Tematilsynet tager udgangspunkt i Dagtilbudslovens og Folkeskolelovens bestemmelser om sammenhæng i børns liv, kontinuitet i overgangen mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen, skoleunderstøttende læringsmiljø samt indførelse af børnehaveklassens kompetenceområder i sfo. Desuden tager tilsynet udgangspunkt i 2018 budgetmålet om skoleforberedende arbejde og retningslinjer for overgang mellem dagtilbud og sfo/skole.

Tilsynet sætter fokus på to elementer af dagtilbuddenes, sfo’ernes og skolernes arbejde:

 1. Arbejdet med overgange mellem dagtilbud og skole.
 2. Arbejdet med det skoleforberedende arbejde.

 
Formålet med tilsynet er

 • at undersøge dagtilbuddenes, sfo’ernes og børnehaveklassernes arbejde med og samarbejde om overgange og skoleforberedende aktiviteter.
 • at undersøge i hvilket omfang dagtilbuddene og sfo’erne med deres nuværende arbejde lever op til bestemmelserne i henholdsvis den nye dagtilbudslov og det nye punkt i Folkeskolelovens § 40, stk. 4.
 • at der bliver sat mål for det skoleforberedende arbejde og overgange.
 • at vurdere de nuværende retningslinjer for arbejdet med overgange mellem dagtilbud og skole med henblik på revidering.

 
Tilsynet er gennemført som en kombination af observation og dialog med henholdsvis medarbejdere og ledelse.

Tilsynsteamet har bestået af to pædagogiske konsulenter og centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager de fremlagte målbeskrivelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen. Aftalen er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Aftalen omfatter overordnet set nedenstående justeringer og initiativer:

Skoleugens længde (gældende fra skoleåret 2019/20)

 • Skoleugen i indskolingen (0. – 3. klasse) afkortes med 2 1/4 timer.
 • Fra 4. – 9. klasse kan skoler og kommuner lokalt vælge at afkorte skoleugen med op til 2 timer ved at skære tilsvarende i den understøttende undervisning. Frigjorte ressourcer skal anvendes i undervisningen.
 • Brugen af § 16b, om fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden begrænses.
 • Mulighed for afkortning af understøttende undervisning med yderligere 1,5 timer ugentligt på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelse foregår. I Ishøj er det på 8. klassetrin.
   

Øget faglighed og kvalitet

 • Der tilføres 90 ekstra fagtimer i tysk/fransk, billedkunst og historie på udvalgte klassetrin gældende fra skoleåret 2020/21. Timerne går fra den understøttende undervisning.
 • Løft af den understøttende undervisning.
 • Flytning af timer mellem trinene for at sikre en varieret skoledag.
 • Styrket læseindsats.
 • Reduktion af nuværende faglige bindinger i de tværgående temaer it og medier samt innovation og entreprenørskab (kortlægning).
 • Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning.
 • Styrket fokus på Rigsfælleskab og kanonlister.
   

Øget frihed og lokal fleksibilitet

 • Forenkling af elevplanen.
 • Evaluering af de nationale test.
 • Øget didaktisk frihed for lærere og pædagoger.

 

Skolebestyrelser

 • Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder (er allerede praksis i Ishøj).
 • Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter justeringerne i folkeskoleloven og beslutter, hvordan udvalget sammen med skolebestyrelserne vil arbejde med justeringerne.

Beslutning

Justeringer i folkeskoleloven drøftes med skolebestyrelserne i marts.

Udvalget beslutter, at udskyde ændringer på 4, 5. og 6. årgang til skoleåret 2020/2021.

Bilag

Resume

Med vedtagelsen af den nye lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende kommunale ungeindsat har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Hidtil har ansvaret været delt mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentrene bl.a. afhængig af den unges alder og beskæftigelsessituation.

På byrådsmødet i oktober 2018 blev det bl.a. besluttet at ophæve UU Center Syd pr. 31. juli 2019, og at Ishøj Kommunes uddannelsesvejledning fremadrettet organiseres i en nyoprettet ungeenhed i Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Sagsfremstilling

Målgruppen for den nye ungeenhed er unge under 25 år, og det fremgår af L201, at der skal ske en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunerne på tværs af uddannelse, beskæftigelse og socialindsats.

Den nye ungeenhed placeres på Vejlebrovej 45, så de unge får en nem indgang til ungeenheden.

Administrationen foreslår, at den nye ungeenhed får navnet Ishøj Uddannelse og Job med inspiration fra det timeløse fag i folkeskolen Uddannelse og Job. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at navnet til den nye ungeenhed bliver Ishøj Uddannelse og Job.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

L 201: Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

I sommerferien 2018 har Ishøj Kommune gennemført den kriminalpræventive indsats projekt Ferieindianer – en kodejagtindsats i to udvalgte områder for byens borgere. Erfaringsopsamlingen omkring projekt Ferieindianer peger overordnet på, at projektet har opnået positive resultater.

Sagsfremstilling

Projekt Ferieindianer foregik dels i området ved Gildbroskolen, daginstitutionerne Ørnebo og Tvillingehuset og dels i området ved Vibeholmskolen og daginstitutionen Bøgely. Projektet er en kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende indsats, som skal bidrage til at reducere hærværk, skader og utryghedsskabende ophold på kommunale udearealer gennem øget færdsel.

Projekt Ferieindianer har på flere måder været en succes. Der har generelt været en positiv indstilling overfor projektet og et ønske om at gentage det. Dette ønske kommer både fra institutioner, skoler, gadeplansmedarbejdere og borgere. Ferieindianer har vist sig at være en populær familieaktivitet og har i høj grad engageret de mindre børn. Dertil er der flere positive sidegevinster ved projektet. Ved gennemførelse af kodejagten har borgere bl.a. opnået større kendskab til Ishøj, samtidig med at de har fået motion. Projektet har desuden bidraget med en relevant aktivitet i en ellers lang sommerferie.

Det er vanskeligt at fastslå med sikkerhed, om projektet har haft den ønskede kriminalpræventive virkning. Der er dog flere ting, der peger på, at projektet har bidraget hertil. Alle, undtagen én informant fortæller, at de har oplevet mindre hærværk, skader og uønsket ophold dette år sammenholdt med andre år. De påpeger også, at de har oplevet færdsel på deres respektive områder, hvor der ellers erfaringsmæssigt er øde i sommerferien. Forskning peger netop på, at aktivitet og tilstedeværelse i et område er medskabende af uformel social kontrol, hvilket bidrager til at mindske socialt uaccepteret adfærd - såsom hærværk, påførelse af skader og uønsket adfærd.

På baggrund af erfaringsopsamlingen kan det med fordel overvejes at gentage projekt Ferieindianer i Ishøj Kommune.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager erfaringsopsamling vedr. projekt Ferieindianer til efterretning.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der også afholdes ferieindianere i 2019.

 

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget bliver orienteret via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Center for Børn og Forebyggelse afsluttes først helt, når der er indhentet refusion på særligt dyre enkeltsager. Dette forventes afsluttet ultimo februar. Vi har aktuelt tre dyre anbringelser, som er iværksat i 2. halvdel af 2018, hvor der bliver en betydelig ekstra-refusion. Derfor forventes yderligere refusion på mellem kr. 500.000 – kr. 1.000.000, hvilket vil reducere merforbruget til foranstaltninger – herunder især for anbringelsesområdet.

Merforbruget i 2018 skyldes især stigende aktivitet og udgifter på specialundervisningsområdet, øget køb af eksterne leverandører til praktisk-pædagogisk støtte og familiebehandling samt øgede udgifter til anbringelsesområdet. Områderne bliver aktuelt gennemgået med henblik på at reducere udgifterne i 2019. I denne gennemgang er det bl.a. konstateret, at antallet af anbragte er blevet reduceret fra 85 (31.12.2017) til 71 (31.12.2018). Udgifterne er dog stadig høje pga. de tre nævnte dyre anbringelser (2 handicappede i solistordninger og 1 solistordning på en sikret institution), som har været nødvendig at etablere i 2018.

Afsluttende regnskabsrapport for regnskabsåret 2018 på området under Børne- og Undervisningsudvalget er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning

Tages til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Elevstatistik af 1. februar 2019 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Sygefraværet for lærere og personale på dagtilbuds- og sfo-området i 2018 er opgjort i vedhæftede rapport. For at vise udviklingen er sygefraværet i 2018 sammenlignet med sygefraværet i 2016 og 2017.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag