Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 14. december 2021 kl. 18:30

Mødelokale Vandværket

Sagsfremstilling

 • Årshjulet for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af støttepædagogfunktionen: ”Spørgsmålet om støttepædagogfunktionen evalueres i 2020 for at vurdere, om der skal ske ændringer”.

Der er udarbejdet en kvantitativ analyse, som blev præsenteret for Børne- og Undervisningsudvalget den 21. september 2020, samt et supplerende notat, som blev præsenteret for udvalget d. 18. januar 2021.

På baggrund af analysen og det supplerende notat besluttede Børne- og Undervisningsudvalget på mødet den 18. januar 2021, at Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) og Center for Børn og Forebyggelse (CBF) skulle udarbejde konkrete forslag til fremtidige tilbud om specialpædagogiske støtte på 0-6-årsområdet. Status på denne proces blev præsenteret for Børne og Undervisningsudvalget den 21. juni 2021.

Med sagen fremlægges forslag til en ny model for de fremtidige tilbud om specialpædagogisk støtte på 0-6-årsområdet. Forslaget er udarbejdet i en proces med involvering af dagtilbudsledere samt ledere og medarbejdere fra CBF.

Sagsfremstilling

CBF og CDU nedsatte i foråret 2021 en arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra begge centre. Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et forslag til en ny model for organisering af - og samarbejde omkring - specialpædagogisk støtte på 0-6-årsområdet.

Formålet med udviklingsarbejdet var at udvikle en ny model for specialpædagogisk støtte på 0-6-årsområdet, som kan sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne på området i kraft af, at:

 • der bruges mindre tid på administration.
 • der sker en mere fleksibel tildeling af ressourcer, som i højere grad er tilpasset børnenes og institutionens aktuelle behov.

Udviklingsarbejdet er sket i en inddragende proces med deltagelse af dagtilbudsledere samt relevante ledere og medarbejdere i CBF. Forslaget til en ny model for specialpædagogisk støtte på 0-6-års området, som fremlægges med sagen, tager afsæt i erfaringer og de foregående analyser.

Modelforslaget omfatter følgende elementer:

 1. Udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) afskaffes i forbindelse med skoleudsættelse og visitation til specialgruppe og specialiseret dagtilbud (§32). PPV foretages herefter kun i forbindelse med visitation til specialundervisning for skolestartere. Det er ikke lovpligtigt at udarbejde PPV i forbindelse med skoleudsættelse og visitation til specialgruppe og specialiseret dagtilbud. Med afskaffelsen af ikke-lovpligtige PPV’er frigives ressourcer primært hos psykologerne i CBF samt hos medarbejdere i dagtilbuddene. De frigivne ressourcer kan omsættes til sampraktiserende handleplansforløb og supervision – hvilket betyder, at ressourcerne i højere grad kommer børnene direkte til gavn, og at børn og forældre vil opleve mindre ventetid på iværksættelse af indsats/tiltag.
 2. Støttepædagogfunktionen nedlægges. Ressourcerne fra støttepædagogfunktionen (2,8 fuldtidsstilling) omlægges til ressourcepædagogfunktion, som fordeles på alle dagtilbuddene med udgangspunkt i børnetal. I den nuværende støttepædagogordning tildeles alle børn, som visiteres til et støtteforløb, støttepædagog 10 timer ugentligt for et år ad gangen. Med omlægning af støttepædagogfunktionen til ressourcepædagogfunktion låses ressourcerne ikke længere fast i forløb på 10 timer pr. uge i et helt år. Ressourcerne kan dermed udnyttes mere fleksibelt afhængig af børnenes og institutionens aktuelle behov. Samtidig frigives de ressourcer (i dagtilbuddene og i CBF), som i dag bruges på indstilling og visitation til støttepædagog. Ressourcepædagogerne forbliver som nu ansat i CBF, men fordeles på dagtilbuddene på baggrund af børnetal. Den endelige fordelingsmodel tilrettelægges i samarbejde med ledere fra begge centre. Forslaget bygger videre på 7 års erfaringer med ressourcepædagogfunktionen i dagtilbuddene.
 3. Der indføres fælles ledermøder på tværs af CBF og CDU. Med indførelsen af fælles ledermøder mellem dagtilbudslederne og de faglige ledere i CBF skabes der mulighed for, at der på tværs af det almene og det specialiserede børneområde kan ske en øget vidensdeling og koordination af indsatser og en bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs af de to centre. Det fælles lederforum understøtter dermed ambitionen om, at børn og familier skal opleve, at der er sammenhæng i kommunens indsatser, og at der er én indgang til kommunen. Det fælles lederforum vil blive inddraget i udmøntningen og implementeringen af modellens elementer, herunder udviklingen af en ny procedure for visitation til specialgruppe og specialiseret dagtilbud.

Den nye model, som er udfoldet i bilagte præsentation, foreslås at træde kraft med virkning fra den 1. april 2022.

Fælles-MED for Center for Dagtilbud og Uddannelse har haft den nye model til information og drøftelse. Fælles-MED tager forslaget til efterretning og bakker op om den nye model.

LokalMED for Center for Børn og Forebyggelse (Rådhus) har ligeledes haft modellen til information og drøftelse. Der er vedlagt høringssvar fra lokalMED CBF Rådhus. Dette MED-udvalg gjorde bl.a. opmærksom på, at der skulle være en sikring af, at de børn, som får støttepædagog i dag, også får den nødvendige støtte fremadrettet. Det bemærkes hertil, at erfaringerne med handleplaner for ressourcepædagogfunktionen videreføres til også at omfatte denne målgruppe af børn. Det er dagtilbuddets ledelse, som i samarbejde med ressourcepædagogerne og andre faggrupper fra CBF prioriterer ressourcerne samt den relevante pædagogiske indsats, som nedfældes i en handleplan for barnet eller for børnegruppen. Når handleplanen omhandler en specifik indsats for ét barn, inddrages forældrene i udarbejdelsen af handleplanen.

I forbindelse med omlægning af ressourcer fra støttepædagoger til ressourcepædagoger er der ikke længere behov for at foretage central visitation af ressourcene til dette. Administrationen udarbejder derfor en ny visitationsprocedure for visitation til specialgruppe og specialiseret dagtilbud med udgangspunkt i følgende principper: (1) visitationen sker som udgangspunkt én gang årligt – men kan også ske ad hoc, når der er særlige behov, der skal tilgodeses, (2) visitationsudvalget består af repræsentanter fra Center for Dagtilbud og Uddannelse og Center for Børn og Forebyggelse og (3) forældre og børn inddrages mest muligt i beslutningen om visitation til specialgruppe eller specialiseret dagtilbud.

Økonomi

Den nye model har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender forslaget til en ny model på det specialpædagogiske 0-6-årsområde med ikrafttræden den 1. april 2022.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Tip Tab Tynde er Ishøj Kommunes tilbud til børn med overvægt og deres familier. Statusrapporten for Tip Tab Tynde i skoleåret 2020-2021 opsummerer resultater fra skoleåret og viser blandt andet, at andelen af deltagende børn, som har reduceret deres BMI, er steget. Trods reduktioner i børnenes BMI er familierne i Tip Tab Tynde dog fortsat udfordrede af væsentlige overvægtsproblematikker.

Sagsfremstilling

Det fremgår af statusrapporten for Tip Tab Tynde, at skoleåret 2020-2021 har budt på mange udfordringer. På grund af vandforurening i svømmehallen, Covid-19-situationen, renovering og personalemangel i svømmehallen har svømmeundervisningen været aflyst i langt størstedelen af skoleåret. Desuden har det ikke været muligt at gennemføre madlavningskurser, og det har vist sig vanskeligt at fastholde familierne i at deltage i Tip Tab Tyndes nye tilbud om ernæringsvejledning. Samtidig har det på grund af Covid-19-situationen kun i begrænset omfang været muligt for sundhedsplejerskerne at gennemføre individuelle samtaler med børn og familier. Disse udfordringer til trods sås der en positiv udvikling i tilgangen af nye deltagere i Tip Tab Tynde i skoleåret 2020-2021, idet hele 20 børn startede i indsatsen.

I skoleåret 2020-2021 deltog i alt 41 børn i Tip Tab Tynde. Andelen af børn, der har reduceret deres BMI under deres forløb i Tip Tab Tynde, er samlet set 61 pct., mens 34 pct. har øget deres BMI. Dermed er andelen af børn, hvis BMI er reduceret, større end i sidste skoleår, hvor der kun sås reduceret BMI hos 39 pct. af børnene og øget BMI hos 58 pct. Trods reduktioner i børnenes BMI er familierne i Tip Tab Tynde dog fortsat udfordret af væsentlige overvægtsproblematikker. Ingen af de børn, som har deltaget i Tip Tab Tynde i skoleåret 2020-2021, var normalvægtige ved seneste måling.

På baggrund af resultaterne i skoleåret 2020-2021 og foregående år vurderer Center for Børn og Forebyggelse, at der er behov for at gentænke Tip Tab Tynde-indsatsen med henblik på at sikre, at familierne får et større udbytte af indsatsen. Center for Børn og Forebyggelse vurderer desuden, at der er behov for at styrke den tidlige forebyggende indsats blandt familier til børn i førskolealderen.

Center for Børn og Forebyggelse planlægger på den baggrund at udarbejde et strategisk oplæg til Børne- og Undervisningsudvalget i foråret 2022 med henblik på beslutning om den fremtidige indsats til forebyggelse af overvægtsproblematikker blandt børn og unge.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Økonomi- og Planudvalget besluttede på mødet den 27. september, at der skulle ansættes to podere i Center for Dagtilbud og Uddannelse til at varetage opgaven med at teste skoleelever på de fem folkeskoler, Skolen på Ishøjgård og Ådalens privatskole. Det blev ligeledes besluttet, at direktionen kunne beslutte at udvide kapaciteten i op til 30 timer i tilfælde af manglende kapacitet.

Sagsfremstilling

Det oprindelige afsæt for podeindsatsen på skolerne, aftalt i et forståelsespapir mellem KL og regeringen den 21. september 2021, var screeningstest én gang om ugen af elever mellem 9 år og op samt 0.-dagstest af elever fra 6 år og op, som kunne ske alle skoledage. Målgruppen er de elever og ansatte, der ikke tidligere har været smittet eller ikke er vaccinerede.

Børne- og Undervisningsministeriet meddelte den 29. oktober, at kommunerne opfordres til to ugentlige test for elever og medarbejdere ved høj lokal smitte i en kommune. De to ugentlige test blev anbefalet iværksat, når en kommune overskrider grænseværdierne på følgende parametre på samme tid:

 • 500 smittede pr. 100.000 indbyggere. Den 12. november er incidensen sat ned til 400 smittede pr. 100.000 indbyggere.
 • Mindst 20 smittetilfælde med Covid-19 i de seneste syv dage.


De to ugentlige test kan ophøre, når kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de to parametre.

Ishøj Kommune har siden uge 43 ligget på en incidens på over 500. På baggrund af den væsentligt øgede podningsopgave har det været nødvendigt at opnormere til tre podere på fuld tid.

Den 23. november 2021 indgik KL og regeringen endnu et forståelsespapir vedrørende test-setup på skoler, hvor målgruppen for screeningstest udvides til også at omfatte børn fra og med 1. klasse. Af forståelsespapiret fremgår det endvidere, at test-setuppet genovervejes løbende, og at det er udgangspunktet, at det stopper den 31. marts 2022.

Regeringen og KL har den 29. november indgået endnu et forståelsespapir vedrørende antigenselvtest-setup på skoler mv. Heraf fremgår det, at der er enighed om at indføre tilbud om en model for Covid-19 med antigenselvtest i skoler mv., hvor elever fra og med 1. klasse får udleveret test-kits på skolerne til brug i hjemmet. Antigenselvtest er et muligt supplement til det eksisterende test-setup på skolerne. Kommunerne skal fortsat i relevant omfang stille tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed på eller i umiddelbar nærhed af skolerne.

Administrationen har drøftet muligheden for selvtest med skolelederne. På den baggrund anbefaler administrationen, at selvtest anvendes i forbindelse med 0-dagstest, som tages i forbindelse med lokal smitte, samt ved sygefravær hos poderne. På den måde undgås det, at igangværende screeningstest på en skole afbrydes, fordi der er behov for poderen til 0-dagstest på en anden skole. Det er oplyst af KL, at det forventes, at selvtest-kits vil være til rådighed i uge 50 – 52.

De tre nuværende podere kan ikke håndtere udvidelsen af test ned til og med 1. klasse. Da udvidelsen skal træde i kraft så hurtigt som muligt, har administrationen været nødsaget til midlertidigt at ansætte en ekstra poder fra 6. december 2021.

Økonomi

Udgiften pr. måned til fire podere udgør 116.000 kr. pr. måned.


Kommunernes udgifter i 2022 vil indgå i den samlede opgørelse af udgifter til Covid-19-indsatsen i kommunerne i 2022. Det samlede omfang af kompensationen vil blive drøftet i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 i forbindelse med den allerede aftalte efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndteringen i 2020 og 2021.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 1. kapaciteten på fire podere til at håndtere podeopgaven på skolerne opretholdes i perioden 1. januar 2022 – 31. marts 2022.
 2. podekapaciteten nedjusteres, hvis incidensen falder til under 400 i syv dage i træk.
 3. udgiften til poderen afholdes af Center for Dagtilbud og Uddannelse i 2021 og 2022, og at udgifter afholdt til formålet i 2021 tilføres centeret i forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 i tilfælde af et samlet merforbrug i centeret, samt i forbindelse med budgetopfølgningen i 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ifølge styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen består skolebestyrelserne af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Hertil kommer, at skolebestyrelsen kan udpege op til 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og lokale foreninger, som deltager uden stemmeret. Ligeledes kan Byrådet efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dets medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Skolelederne oplever, at det det er svært at rekruttere forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, og på flere af skolerne er der ikke 7 forældrerepræsentanter. Derfor foreslås det i sagen, at antallet af poster til forældrerepræsentanter sættes ned, under forudsætning af, at der vil være et flertal af poster til forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskoleloven skal et flertal af medlemmerne i skolebestyrelsen være repræsentanter for forældrene. Hvis antallet af forældrerepræsentanter skal sættes ned, forudsætter det derfor at antallet af repræsentanter for det lokale erhvervsliv, foreninger mv. nedsættes tilsvarende. Hidtil har der ikke været lokale repræsentanter i skolebestyrelserne. Udpegede medlemmer fra Byrådet tæller ikke med som skolebestyrelsesmedlemmer.

Administrationen anbefaler, at § 2 stk. 2 i Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen ændres således, at antallet af forældrerepræsentanter er 5 - 7 afhængig af antallet af repræsentanter for det lokale erhvervsliv, foreninger mv.

Administrationens forslag til ændring fremgår af tabellen nedenfor:

Nuværende ordlyd

Forslag til ændring

Stk. 2. Skolebestyrelserne består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. På Kirkebækskolen består bestyrelsen dog udelukkende af forældre- og medarbejderrepræsentanter. Samtlige forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter har stemmeret.


Stk. 2: Skolebestyrelserne består af minimum 5 og maksimalt 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Samtlige forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter har stemmeret.

Stk. 4 Skolebestyrelsen kan udpege op til 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Repræsentanterne træder ikke i stedet for de øvrige repræsentanter i skolebestyrelsen og har ikke stemmeretStk. 4 Skolebestyrelsen kan udpege op til 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Udpegning af lokale repræsentanter forudsætter at der er et flertal af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.


Repræsentanterne træder ikke i stedet for de øvrige repræsentanter i skolebestyrelsen og har ikke stemmeret.


Da Kirkebækskolen overgår til Vallensbæk Kommune pr. 1. januar er skolen skrevet ud af paragraffen.

Administrationen bemærker at næste ordinære skolebestyrelsesvalg sættes i gang primo marts 2022. Derfor vil en beslutning om ændring af antallet af forældrerepræsentanter kunne træde i kraft inden valget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 42.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslaget om ændring af antallet af forældrerepræsentanter sendes i høring i skolebestyrelserne i perioden fra den 15. december til den 26. januar.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Den 18. november 2019 orienterede administrationen om, at Novo Nordisk Fonden har bevilget 3.343.382 kr. til projekt Matematisk opmærksomhed og overgange i børns liv. I sagen søges om en indtægts- og udgiftsbevilling over projektperionden 2021 - 2024.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Uddannelse har i samarbejde med Vejlebroskolen, Regnbuen og Trækronerne igangsat projektet, som har fokus på matematisk opmærksomhed og sammenhængende overgange i børns liv.

Projektet har til formål at udvikle børns nysgerrighed og kompetencer i matematisk opmærksomhed herunder science metoden i 4 - 8 års alderen. Projektet skriver sig ind i arbejdet med sammenhængende overgange i børns liv og undersøgende læreprocesser, der skaber bro mellem dagtilbud, SFO og skole. Med andre ord skal projektet øge børnenes læring og skabe sammenhænge i børnenes liv ved at kvalificere samarbejdet i overgangene mellem læringsarenaer.

Projektet skal ses som et pilotprojekt, der imødegår ovenstående proces. Ønsket er at drage erfaringer i et af Ishøj Kommunes samlede skoledistrikter, som afsæt for videndeling og forankring for øvrige dele af kommunen.

De bevilgede midler dækker udgifter i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder indkøb af læringsmaterialer, løn til eksterne forskere, vikarmidler, konferencer, organisationsudvikling, evaluering mv. Hertil kommer aflønning af en læringskoordinator/projektkoordinator 18 timer om ugen, som er ansat i Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Bevillingssagen forelægges nu, da administrationen har været i dialog med Novo Nordisk Fonden om eventuel tilbagebetaling af uforbrugte midler grundet Covid-19 situationen. Administrationen har aftalt med fonden, at uforbrugte midler anvendes til andre formål inden for projektets ramme.

Økonomi

Af de bevilgede 3.343.382 kr. er 577.500 kr. tillægsbevilget i 2020. Der søges således tillægsbevilget i alt 2.765.882 kr. i perioden 2021 - 2024.


Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 1. at der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 1.843.921 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.20.05 vedrørende dagtilbud, fælles formål. Bevillingen fordeles med 225.205 kr. i 2021, 462.487 kr. i 2022, 580.409 kr. i 2023 og 575.820 kr. i 2024.
 2. at der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 921.961 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.10.05 vedrørende skoler, fælles formål. Bevillingen fordeles med 112.603 kr. i 2021, 231.243 kr. i 2022, 290.205 kr. i 2023 og 287.910 kr. i 2024.
 3. at der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 1.843.921 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.20.10 vedrørende dagtilbud. Bevillingen fordeles med 225.205 kr. i 2021, 462.487 kr. i 2022, 580.409 kr. i 2023 og 575.820 kr. i 2024.
 4. at der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 921.961 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.10.10 vedrørende folkeskoler. Bevillingen fordeles med 112.603 kr. i 2021, 231.243 kr. i 2022, 290.205 kr. i 2023 og 287.910 kr. i 2024.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Evaluering af Politikadet Junior
  Københavns Vestegns Politi har i et samarbejde med Justitsministeriets Forskningskontor fået udarbejdet en evaluering af det kriminalpræventive projekt, Politikadet Junior. Politikadet Junior er et tidligt kriminalpræventivt projekt målrettet unge i alderen 12-14 år og har til formål at mindske risikoen for, at de unge ender i et kriminelt miljø. Evalueringen fokuserer på de unges kriminalitetsudvikling før, under og efter deltagelse i projektet. Analysen af de unges kriminalitetsudvikling viser ikke tegn på, at Politikadet Junior har en kriminalpræventiv virkning. Målgruppen for Politikadet Junior er unge, som er i særlig risiko eller sårbare over for at ende i et kriminelt miljø. Da projektet angår en meget tidlig indsats, er det ikke overraskende, at kriminaliteten stiger for målgruppen. Det kan ikke på baggrund af evalueringen udelukkes, at de unges kriminalitet ville være steget mere i fravær af indsatsen. Københavns Vestegns Politi har besluttet at fortsætte med at afholde projektet.
 • Faciliteter til gæstedagpleje
  Der er i øjeblikket ikke de nødvendige fysiske rammer for etablering af gæstedagplejen. Administrationen går derfor i gang med at afdække mulighederne for at finde en fremtidig løsning, der muliggør etablering af gæstedagpleje indenfor de fysiske rammer i Østergården 56. Administrationen vil i den forbindelse gå i dialog med de brugere, der muligvis vil blive berørt. Administrationen forventer, at der kan fremlægges politisk sag herom i begyndelsen af 2022, hvor der fremlægges en løsning, herunder afledte udgifter til etableringen og til ændringer i indretningen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der drøftes erfaringer fra udvalgets arbejde samt administrationens betjening af udvalget.

Sagsfremstilling

Ved dette sidste møde i det nuværende Børne- og Undervisningsudvalg drøftes erfaringer og læringer fra udvalgets arbejde med henblik på at videregive erfaringerne til det kommende Børne- og Undervisningsudvalg samt til administrationen. Erfaringerne og læringen kan bruges til at udvikle administrationen af udvalget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter erfaringer og læringspunkter fra perioden.

Beslutning

Udvalget drøftede erfaringerne fra den seneste udvalgsperiode .

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.