Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 15. januar 2018 kl. 18:30

Mødelokale 2E

Resume

Ungeprofilundersøgelsen søger at kortlægge en række væsentlige aspekter af 7. og 8. klasses elevers sociale og sundhedsmæssige livsvilkår. Undersøgelsen baserer sig på spørgeskemaer besvaret af samtlige 7. og 8. klasser i Ishøj og indgår i en national kortlægning, der gør os i stand til at sammenligne besvarelser blandt elever fra Ishøj med besvarelser fra elever i resten af landet. Undersøgelsen er udarbejdet af en række aktører fra universiteter, styrelser og kommuner, og har til formål at kvalificere sundhedsmæssige og sociale indsatser nationalt og lokalt. I vedhæftede bilag fremlægges data fra Ishøj med relevans for det kriminalitetsforebyggende arbejde i bredeste forstand.

Stabschef for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Jonas Mannov deltager under dette punkt og orienterer om ungeprofilundersøgelsen.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen viser, at flertallet af elever i Ishøjs 7. og 8. klasser trives i skolen, hjemmet og fritiden. Samtidig viser undersøgelsen, at det kun er ganske få elever, der er engageret i kriminalitet og andre former for risikoadfærd.

På en række områder gælder det dog samtidig, at elever fra Ishøj hyppigere oplever problemer i ungdomslivet end elever i resten af landet:

 • Der opleves et markant højere konfliktniveau i skolen.
 • Flere elever oplever, at have få kammerater og/eller voksne, man kan få hjælp fra.
 • Flere elever oplever, at de bliver mobbet i skolen.
 • Andelen af elever med lav social kapital er relativ høj.

Udover at give et øjebliksbillede af ungdomslivet i Ishøj, har undersøgelsens resultater bidraget til at afdække på hvilke områder, det er relevant for SSP-samarbejdet på den enkelte skole, og på det samlede kommunale niveau,at fokusere indsatsen. Håbet er, at det vil kvalificere det kriminalitetsforebyggende arbejde, så vi kan nå målet om at nedbringe antallet af unge, der sigtes eller mistænkes for kriminalitet.

Det er første gang Ishøj Kommune har gennemført ungeprofilundersøgelsen med et SSP-perspektiv. Ved at gentage undersøgelsen løbende, har vi mulighed for at følge udviklingen og at monitorere om de indsatser, der iværksættes gør en forskel.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen er gældende for alle udvalg. Det enkelte udvalg har dog mulighed for at tilrette forretningsordenen, hvis der er særlige forhold, som ønskes indarbejdet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter forretningsordenen for Børne- og Undervisningsudvalget og indstiller til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der under § 5 'Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse', tilføjes, at der gives besked om, hvornår dagsordenen forventes udsendt, hvis den ikke er tilgængelig senest 4 dage inden mødet.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Ungebyrådsmødet i 2018 bliver afholdt den 20. marts 2018 kl. 14.00.
 • Det foreslås, at der fastlægges to dialogmøder i foråret 2018. Et for skolebestyrelser den 14. marts og et for dagtilbudsbestyrelser den 10. april.
 • Drøftelse af driftsstedsbesøg i 2018.
 • Forslag om besøg i Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn og Forebyggelse, hvor udvalget kan møde medarbejdere, der varetager opgaver og forbereder sager, som forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget.
 • Erindringsliste af januar 2018 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning om dialogmøder, driftsstedsbesøg samt besøg i Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn og Forebyggelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at der arrangeres en årlig studietur til skoler og dagtilbud i Ishøj.

Til mødet i februar medbringes forslag til temaer til dialogmøder med skole- og dagtilbudsbestyrelser.

Dialogmøderne i foråret 2018 placeres den 14. marts og 10. april.

Bilag

Resume

Ifølge folkeskoleloven kan byrådets medlemmer deltage i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret. På Ishøj Byråds konstitueringsmøde den 7. december 2017 blev det besluttet, at Børne- og Undervisningsudvalget skal fordele posterne som repræsentant i de enkelte skolebestyrelser blandt udvalgets medlemmer. 

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskoleloven kan byrådet, efter anmodning fra skolebestyrelsen, bestemme, at et af byrådets medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Valget af byrådets medlemmer sker ved flertalsvalg (for hver skolebestyrelse) efter den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1, med mindre der i byrådet er enighed om en anden valgmåde.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, hvordan posterne som udvalgets repræsentanter på Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen, Vibeholmskolen, Skolen på Ishøjgård og Kirkebækskolen skal fordeles.

Beslutning

Posterne som udvalgets repræsentanter i skolebestyrelsen blev fordelt som følger:

 • Gildbroskolen: Kalbiye Yüksel
 • Ishøj Skole: Ole Wedel-Brandt
 • Strandgårdskolen: Jeannette Merklin
 • Vejlebroskolen: Bayram Yüksel
 • Vibeholmskolen: Kasper Bjering Søby Jensen
 • Skolen på Ishøjgård: Jeannette Merklin
 • Kirkebækskolen: Bayram Yüksel

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 42, stk. 4.

Resume

Ifølge styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen skal der nedsættes valgbestyrelser på skolerne i forbindelse med det kommende skolebestyrelsesvalg. Byrådet skal udpege en valgbestyrelsesformand blandt sine medlemmer. På Ishøj Byråds konstitueringsmøde den 7. december 2017 blev det besluttet, at Børne- og Undervisningsudvalget skal fordele formandsposterne blandt udvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 4, skal der nedsættes en valgbestyrelse på hver enkelt skole, som har ansvaret for gennemførelsen af det kommende skolebestyrelsesvalg. Skolebestyrelsesvalget gennemføres i perioden primo marts - medio maj 2018. Valgperioden er 1. august 2018 - 31. juli 2022. Valgbestyrelsen består, ud over skolelederen, af en valgbestyrelsesformand, som er udpeget af byrådet, og en forældrerepræsentant.

 

Valget af medlemmer sker ved flertalsvalg (for hver skolebestyrelse) efter den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1, med mindre der i byrådet er enighed om en anden valgmåde.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, hvordan posterne som valgbestyrelsesformænd på Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen, Vibeholmskolen, Skolen på Ishøjgård og Kirkebækskolen skal fordeles.

Beslutning

Posterne som valgbestyrelsesformænd blev fordelt som følger:

 • Gildbroskolen: Kalbiye Yüksel
 • Ishøj Skole: Ole Wedel-Brandt
 • Strandgårdskolen: Jeannette Merklin
 • Vejlebroskolen: Bayram Yüksel
 • Vibeholmskolen: Kasper Bjering Søby Jensen
 • Skolen på Ishøjgård: Jeannette Merklin
 • Kirkebækskolen: Bayram Yüksel

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen af 14. september 2017, § 1.

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker. Børne- og ungepolitikken vil udgøre en af de seks politikker.

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 21. august 2017 drøftede udvalget inddragelse af relevante interessenter samt særligt vigtige fokusområder for politikken. På mødet tilkendegav udvalget, at visionen i den nuværende politik skal føres videre til den kommende politik.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 20. november 2017, at administrationen skulle arbejde videre med følgende temaer: Forord/vision, et overordnet børnesyn, Glade børn i betydningsfulde fællesskaber, Klar til verden og lyst til livet og Ishøjs børn er alles børn.

Sagsfremstilling

Forslaget til Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik er udarbejdet med baggrund i et kickoff arrangement med deltagelse af dagtilbuds- og skolebestyrelser, Fælles Elevrådet, Ungerådet, Ungdomsskole- og Kulturskolebestyrelser, repræsentanter fra foreningslivet og Handicaprådet samt en workshop for Ishøj Kommunes medarbejdere. Til begge arrangementer var der ca. 80 deltagere.

I følge planen for udvikling af kommunens seks politikker skal forslaget til børne- og ungepolitikken i høring i januar og februar med henblik på, at Børne- og Undervisningsudvalget kan behandle høringssvar på udvalgets møde den 19. marts. Politikken bliver herefter tilrettet i forhold til høringssvar og sammenhæng til de øvrige hovedpolitikker.

Børne- og ungepolitikken bliver behandlet i alle stående udvalg sammen med de fem øvrige hovedpolitikker i maj 2018. Kommunens seks nye hovedpolitikker bliver behandlet samlet på byrådets i juni 2018. Sideløbende med høringsperioden kommer politikken til information og drøftelse i MED-systemet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at udkast til Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik sendes i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser, Fælles Elevrådet, Ungerådet, Ungdomsskole- og Kulturskolebestyrelser, IBUS og Handicaprådet i perioden fra 16. januar - 1. marts 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Underisningsudvalget havde små justeringer til udkastet, hvilket bl.a. medfører, at overskriften 'Ishøjs børn er alles børn' ændres. Den tilrettede version er vedhæftet referatet.

Udkast til Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik sendes i høring med Børne- og Undervisningsudvalgets justeringer.

Bilag

Resume

Administrationen foreslår, at der sker en række ændringer og præciseringer i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen som følge af ændret lovgivning, tidligere politiske beslutninger mv.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen er et styredokument, der beskriver mål for det kommunale skolevæsen, kompetence- og ansvarsfordeling mellem byråd, skolebestyrelser og skolens leder samt en række procedurer. Administrationen foreslår, at styrelsesvedtægten tilrettes og præciseres på en række områder. I den vedhæftede styrelsesvedtægt er der indarbejdet følgende forslag til ændringer: 

 • Bilag 1, afsnit 1.2.: Afsnittet er tilpasset iht. lovændring om vejledende færdigheds- og vidensmål. Således fremgår det nu, at færdigheds- og vidensmål er ændret til færdigheds- og vidensområder og, at de underliggende færdigheds- og vidensmål er vejledende.
 • Bilag 1, afsnit 2.4.: De tidligere udgaver af styrelsesvedtægten har indeholdt et afsnit med en oversigt over andre kommunale vedtagelser med betydning for skolevæsenet, fx. en række politiker. Administrationen foreslår, at afsnittet udgår, da forskellige vedtagelser løbende ændres, og afsnittet dermed bliver uaktuelt.
 • Bilag 3: Det har hidtil fremgået, at der i det samlede pædagogiske tilsyn indgår forældretilfredshedsundersøgelser. Administrationen foreslår, at dette udelades, da der kun er gennemført en enkelt forældretilfredshedsundersøgelse.
 • Bilag 4, afsnit 4.11: Tilføjelse af nyt afsnit om udpegning af repræsentanter til Kulturskolens og Ungdomsskolens bestyrelser.
 • Bilag 5, afsnit 5.4.: Det er tilføjet en lovhenvisning vedr. skoledistrikter.
 • Bilag 5, afsnit 5.6.: Der er tilføjet et afsnit om fordeling af sfo-taksten over 11 måneder, jf. byrådets beslutning af den 28. juni 2017.
   

Ændringerne er markeret med rød skrift.  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at styrelsesvedtægten sendes i høring i skolebestyrelserne i perioden fra 16. januar - 6 . marts.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Som en del af skolernes ressourcetildeling tildeles midler fra inklusionspulje 1 til elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte. Midlerne fra inklusionspulje 1 tildeles bl.a. efter antal elever i 0. – 10. normalklasser og via visitationsudvalget i Center for Børn og Forebyggelse. Herudover er der en mindre reservepulje på 5%, som er reserveret til elever, der kommer midt i skoleåret.

 

Ved visitationen af midler fra inklusionspulje 1 for skoleåret 2018/19 er der imidlertid identificeret et støttebehov på flere timer, end puljen er budgetteret til. Administrationen foreslår, at de resterende støttetimer finansieres af puljen til praktisk medhjælp.

Sagsfremstilling

Midlerne fra inklusionspulje 1 fordeles således, at der først tildeles midler til elever i skolernes normalklasser med behov for specialundervisning (9 støttetimer eller derover) via visitationsudvalget i Center for Børn og Forebyggelse. Hvis der er midler tilbage i puljen, fordeles de efter antal elever i 0. – 10. klasse.

Herudover er der en mindre ”reservepulje” på ca. 11 timer, som er reserveret til elever med specialundervisningsbehov, der kommer midt i skoleåret.

Budgettet i inklusionspulje 1, inkl. ”reservepuljen”, er i 2018 på i alt 2.227.000 kr., svarende til i alt 227 støttetimer.

Centercheferne for Børn og Forebyggelse og Dagtilbud og Skoler har sammen med den faglige leder for psykologerne gennemgået vurderingerne af behov for støtte, som er anbefalet til visitationsudvalget. Det vurderes på den baggrund, at der aktuelt er et kendt støttebehov på 252 timer i skoleåret 2018/19.

Med henblik på at imødekomme behovet for støtte i skoleåret 2018/19 foreslår administrationen, at de manglende støttetimer finansieres af henholdsvis reservepuljen og puljen til praktisk medhjælp.

Puljen til praktisk medhjælp anvendes normalt til elever i kommunens skoler, der har behov for ekstra praktisk medhjælp fx grundet svære fysiske handicaps. I puljen til praktisk medhjælp resterer 261.000 kr. (svarende til ca. 26,5 støttetimer).

Forslaget indebærer, at der stort set ikke resterer midler til dækning af ikke forudsete behov for støttetimer eller praktisk medhjælp i løbet af skoleåret 2018/19.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at de manglende støttetimer til elever med behov for specialundervisning (9 støttetimer eller derover) finansieres af henholdsvis reservepuljen og puljen til praktisk medhjælp.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget vedhæftede henvendelse fra skolebestyrelsen på Gildbroskolen v/formand Jens Nyrup Jensen vedr. skolefridag for udskolingen på Gildbroskolen den 6. april 2018 efter afholdelsen af skolebal den 5. april.

Jens Nyrup Jensen skriver i sin henvendelse, at Gildbroskolen holder skolebal den 5. april, og at skolen i den forbindelse ønsker at konvertere undervisningen for udskolingen den 6. april til aftenundervisning den 5. april.

Skoleballet vil således være obligatorisk at deltage i for 7. – 9. klasse, og udskolingen har som kompensation fri fredag den 6. april.

Skolens elevråd har skrevet vedhæftede note, hvori eleverne argumenterer for, at skoleballet skal være obligatorisk, og at eleverne som kompensation skal have fri den 6. april.

Skolebestyrelsen bakker op om den foreslåede omlægning af undervisningen og er af den overbevisning, at det vil højne både kvaliteten, udbytte for eleverne og deltagelsen i skoleballet.

De fagtimer, som eleverne måtte miste i undervisning ved at have fri den 6. april, bliver dækket ind i løbet af skoleåret via de fleksible skemaer.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I budgetforlig 2017 blev det aftalt, at det skal undersøges, hvordan kommunen kan styrke screeningen af førskolebørn i daginstitutionerne med henblik på at styrke elevernes skoleparathed i allerede igangværende projekter – herunder et særligt fokus på børnenes sociale kompetencer.

Byrådet behandlede oplæg fra administrationen om screening af førskolebørn med henblik på at styrke elevernes skoleparathed den 4. april 2017 og besluttede, at de anvendte screenings- og vurderingsmetoder gennemgås og vurderes i sammenhæng med det igangværende udviklingsarbejde vedrørende kvalitet i dagtilbud, som pågår i 2017 og 2018.  

Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med dagtilbudslederne undersøgt, hvordan Ishøj Kommunes dagtilbud kan styrke screeningen af førskolebørn og har i den anledning været i dialog med konsulentfirmaet Rambøll om det forskningsorienterede og IT-baserede system Rambøll Dialog og Alsidig Udvikling. Det er administrationens og dagtilbudsledernes vurdering, at løsningen understøtter formålet med at styrke elevernes skoleparathed. Administrationen påtænker derfor at indkøbe systemet med henblik på implementering hurtigst muligt.

Systemet er IT-baseret, hvilket gør det muligt at trække data dels på kommuneniveau og på institutionsniveau.

Systemet giver endvidere mulighed for vurderinger på flere alderstrin og korresponderer desuden med det nye sprogvurderingssystem, som Center for Dagtilbud og Skoler og daginstitutionerne tager i brug i januar 2018.

En kort beskrivelse samt en præsentation af systemet er vedhæftet sagen. Det nye system erstatter de nuværende skemaer, der bruges ved overgang fra dagtilbud til skoler.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

IT-løsningen finansieres inden for dagtilbudsområdets samlede økonomiske ramme.

Bilag

Resume

Det foreslås, at den administrative og økonomiske styring af kontaktpersonordninger for børn og unge under serviceloven sker gennem ”Rammeaftale for ansættelse af kontaktpersoner i Ishøj Kommune”. Rammeaftalen følger i vid udstrækning den nuværende praksis. Aftalen giver dog en udvidet mulighed for at fastansætte kontaktpersoner, hvilket ikke er en mulighed på nuværende tidspunkt. Endvidere fastsættes en øvre budgetramme på kr. 4.000.000 i 2018.

Sagsfremstilling

Kontaktpersoner bevilliges til udsatte børn og unge under serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6.

Udgifterne til brug af kontaktpersoner har i de seneste fem år været svingende fra 4,6 millioner i 2014, til 3 millioner i 2016 og til 4,5 millioner i 2017. Med afsæt i det fokus, som ligger i forebyggelsesindsatsen ”Ishøj-modellen” for udsatte børn og unge, forventes det, at der (fortsat) bliver behov for at bruge denne forebyggende foranstaltning i vid udstrækning for at undgå mere udgiftstunge foranstaltninger – herunder især omfattende aflastningsordninger og anbringelser.

Det er vurderingen, at der kan opnås et bedre serviceniveau for de unge, eller mulighed for at tilbyde flere børn og unge denne indsats, såfremt der kan ansættes kontaktpersoner på Ishøjgård. Dels opnås en betydeligt bedre timepris for kontaktpersonordningerne, og der skabes mulighed for at fastholde og udvikle dygtige kontaktpersoner.

Det forventes dog kun, at der er grundlag for fastansættelse af 2 - 3 personer, da kontaktpersoner ofte skal arbejde i de samme tidsrum uden for skoletiden. Ansættelse vil derfor være betinget af, at de også kan løse andre opgaver inden for den sociale lovgivning  - herunder f.eks. som støttepersoner til forældre med anbragte børn eller andre typer af støtteopgaver.

Rammeaftalen evalueres i efteråret 2018. Den reviderede aftale fremlægges for Børne- og Undervisningsudvalget i december 2018.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at den administrative og økonomiske styring af kontaktpersonordninger for børn og unge under serviceloven sker gennem ”Rammeaftale for ansættelse af kontaktpersoner”

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Den økonomiske ramme fastsættes til kr. 4.000.000 i 2018. Rammen bruges fleksibelt for børn og unge i Ishøj og Vallensbæk. Det forventes dog, at udgifterne bliver fordelt således, at Ishøj bærer ca. 2/3 af udgifterne og Vallensbæk ca. 1/3 af udgifterne. Rammeaftalen finansieres indenfor rammen af budgettet under konto 5.28 (Tilbud til børn og unge med særlige behov).

Lovgrundlag

Kontaktpersoner til børn og unge bevilliges under servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6.

Bilag

Resume

Det foreslås, at Ishøj Kommune deltager i pilotprojektet PUF (Psykisk Udvikling og Funktion), som har til hensigt at opspore børn med psykiske vanskeligheder på et tidligere tidspunkt. Den tidlige opsporing har til hensigt at give muligheder for en tidligere indsats.

Sagsfremstilling

I de seneste fem år har to forskere, som er tilknyttet afdeling for Socialmedicin på Institut for Folkesundhedsvidenskab KU forsket og arbejdet med at udvikle PUF-programmet. Programmet er en metode til at målrette sundhedsplejerskernes indsats overfor begyndende psykiske udviklingsvanskeligheder hos små børn (8 til 10 måneder). Forskningsprojektet er afsluttet i 2017, og fra 2018 bliver der arbejdet på at finjustere og evaluere programmet samtidig med implementering i udvalgte pilot-kommuner.

Siden Databasen ”Børns Sundhed” blev etableret i år 2000, har forskerne bag været optaget af at finde en ny metode, som kan forbedre mulighederne for at opspore helt små børn med risiko for udvikling af mentale helbredsproblemer senere i livet. Mentale helbredsproblemer er den største helbredsmæssige udfordring i lande som Danmark, og forekommer hos mindst 15 % af børn og unge i Danmark. Mentale helbredsproblemer er ofte forbundet med indlæringsvanskeligheder, sociale problemer, dårlig fysisk og psykisk trivsel og nedsat livskvalitet på både kort og lang sigt. 

Forskningen har vist, at det er muligt at forebygge psykiske vanskeligheder hos børn. 80 % kan forebygges ved tilstrækkelig tidlig og kvalificeret intervention, og for de sidste 20 % vil tilstrækkelig tidlig intervention kunne mildne forløbet og reducere omfanget af problemer.

Det ønskværdige scenarie er, at screening med PUF-programmet erstatter BOEL-testen, således at det kan udføres indenfor rammerne af det nuværende serviceniveau. Sundhedsplejerskerne har siden 70’erne screenet børn i 8/9-måneders alderen for autisme og hørenedsættelse med BOEL-testen.

Der er i november 2017 nedsat en projektgruppe bestående af forskere og sundhedsplejersker, som skal forberede udviklingen og implementeringen i de kommende år. Dette skal afprøves og evalueres i udvalgte kommunale sundhedsordninger.

Perspektivet ved brug af PUF-undersøgelsen i stedet for BOEL-prøver er:

 • Sundhedsplejersker får redskaber til at håndtere problemer hos de små børn, som de i forvejen møder i deres arbejde.
 • Forældrene kan få tidligere og mere kvalificeret hjælp.
 • En negativ spiral med udviklings- og reguleringsproblemer hos barnet og belastninger af forældrene kan bremses.
 • De sårbare småbørn kan hjælpes bedre og hurtigere.
 • De hyppigste og mindst komplicerede problemer kan håndteres i sundhedsplejen.
 • Henvisningspres og ventelister til specialbehandling og belastninger af barnet og familien reduceres.  

Det forventes, at projektet evalueres i januar 2019.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Sundhedstjenesten indgår i pilotprojektet indenfor rammerne af de eksisterende ressourcer. I praksis vil BOEL-prøver blive erstattet med PUF-undersøgelsen i perioden for pilot-projektet.

Sagsfremstilling

 • Ishøj Kommune har, i samarbejde med Vallensbæk Kommune, søgt om tilskud til projekt Tidlig Opsporende Indsat for Småbørn (TOIS) fra Socialstyrelsens pulje til 'Investering i den tidlige og forebyggende indsats hos faggrupper, som normalt er knyttet til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)'. Dette er faggrupper som specialpædagoger, tale-/hørekonsulenter og psykologer. Socialstyrelsen har den 18.12.2017 imødekommet ansøgningen – dog med et mindre reduceret beløb. Tilsagnet om tilskud udgør i perioden december 2017 til december 2020 kr. 10.568.106. Tilsagnsbrevet er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • En oversigt, der viser datoer for Børne- og Undervisningsudvalgsmøder i 2018 er vedhæftet dagsordenen. Møderne er lagt i kalenderen.
 • Gildbroskolen blev udtaget i kvalitetstilsynet 2015/2016, fordi skolen var blandt de skoler, der var længst fra at opnå målsætningen om, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de nationale test. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemgået Gildbroskolens data for de seneste skoleår og har konstateret, at skolen har forbedret sine resultater, således, at tilsynssagen kan afsluttes. Brevet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. afslutning af tilsynssagen er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Et notat, der indeholder en opgørelse af prisen pr. elev i Ishøj Kommunes folkeskoler i 2018, er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sendt et brev til landets kommunalbestyrelser vedr. den årlige trivselsmåling, der gennemføres i folkeskolen. Af brevet fremgår det, at som konsekvens af den debat, der har været i de seneste uger omkring dataindsamling og håndtering af personfølsomme oplysninger, har Undervisningsministeriet besluttet at udsætte den nationale trivselsmåling, der skulle igangsættes fra den 15. januar. Kommunerne vil løbende blive orienteret om det videre arbejde med trivselsmålingen. Brevet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er vedhæftet dagsordenen.
 • Børnehuset Bøgely og Firkløveren deltager i forskningsprojektet: Samarbejde om småbørn – sammen er vi stærke!
  Målet for projektet er at give børn lige chancer i livet ved i højere grad at inddrage forældre, og samarbejde med forældre, i bestræbelserne på at øge udsatte børns trivsel og generelle livschancer. Forskningsprojektet har til formål at udvikle viden og metoder om indsatser, der styrker professionelle og forældres samarbejdskompetencer i bestræbelserne på at bygge bro med småbørn som fælles fokus. I projektet arbejdes der med inddragende metoder, der udvikles i tæt samarbejde med professionelle og forældre. Metoderne er orienteret mod workshops samt interviews med daglige ledere og pædagoger samt forældre med henblik på afdækning af konkrete udfordringer, dilemmaer og interesser i arbejdet med forældre og forældreinddragelse.  
  Københavns Professionshøjskole, UCC - Forskningsprogrammet for Dagtilbud- Social og Specialpædagogik står for projektet. På nuværende tidspunkt har tre kommuner med repræsentation af to daginstitutioner i hver kommune givet tilsagn til deltagelse i projektet. Konkret er der tale om to daginstitutioner fra Rudersdal Kommune, to daginstitutioner fra Glostrup Kommune samt Bøgely og Firkløveren fra Ishøj Kommune. Københavns Professionshøjskole UCC søger eksterne forskningsmidler til projektet. Projektet forventes at løbe over ca. 3 år.
 • Kirkebækskolen meddeler, at der er afholdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen, og at bestyrelsen nu består af Jane Bøgh (formand), Anline Jacobsen og Jakob Jensen som medarbejderrepræsentanter, Ann-Louise Otos, Ann-Mari Mortensen, Finn Vogensen, Jacqueline Beer (ny), Jørn Fabricius Klitgaard, Lone Klittegaard og Susanne Rathke (ny) som forældrerepræsentanter.
 • Overordnet procesplan for Rammeaftale 2019 - 2020 for det specialiserede socialområde under KKR Hovedstaden er vedhæftet dagsordenen til orientering. Det årlige dialogmøde for politikere er fastsat til den 30. april 2018 kl.15.00 - 18.00.
 • På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 20. november 2017 blev udvalget orienteret om, at Center for Dagtilbud og Skoler søger A.P. Møller Fonden om støtte til et kompetenceforløb i mindbaseret ledelse. Center for Dagtilbud og Skoler har desværre modtaget afslag på ansøgningen.
 • KL's politiske mødekalender for 2018 - 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Referat af mødet i Ishøj Fælles Elevråd den 5. januar 2018 er vedhæftet dagsordenen. Punkt nr. 2 omhandler begrebet 'Nørd' og svarer på et spørgsmål Børne- og Undervisningsudvalget har stillet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der blev uddelt et en oversigt over elever antallet af elever fra Ishøj Skole, der bor i Torslunde og et notat vedr. kørsel af elever fra Ishøj Skole til Torslunde. Sagen vedr. skolebusdrift fra Ishøj Skole til Torslunde genoptages på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i februar.

Et brev fra KL vedr. anvendelse af folkeskolelovens § 16b, et notat vedr. Fælles Elevrådets arbejde og et brev til forældre og elever vedr. trivselsmålingen blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet. 

Bilag