Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 15. december 2020 kl. 18:30

Mødet afholdes virtuelt på Teams

Resume

 • Foreløbigt program for Børn og Unge Topmødet den 28. januar 2021 er vedhæftet dagsordenen. Topmødet afholdes virtuelt fra kl. 9.00-16.30.
 • Årshjul for Børne- og Undervisningsudvalget 2020 er vedhæftet dagsordenen. Temaet vedr. kvalitetsrapporter er udsat.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På årets Børn og Unge Topmøde bliver der stillet skarpt på et sammenhængende børne- og ungeområde. Topmødeerklæringen beskriver budskaber til Christiansborg og opgaver, som kommunerne skal arbejde videre med for at sikre bedre sammenhæng på børne- og ungeområdet.

Det foreslås, at Børne- og Undervisningsudvalget sender et brev til KL, hvoraf det fremgår, at udvalget bakker op om topmødeerklæringen eventuelt tilføjet yderligere fokusområder. Udkast til brevet er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Topmødeerklæringen er resultatet af kommunalpolitiske drøftelser op til og på Børn og Unge Topmødet og bygger videre på de kommunale kerneværdier, som KL og kommunerne har formuleret.

Hovedbudskabet i erklæringen er, at flere børn og unge skal godt på vej i livet. Stadig flere børn kæmper med usikkerhed, angst og vanskeligheder ved at indgå i de fællesskaber, de møder. Kommunerne skal blive bedre til at hjælpe alle børn og unge til at få en hverdag, hvor de trives og får solide byggesten til et godt liv.

For at lykkes med at give alle børn den bedst mulige start på livet skal rammerne på Christiansborg være meningsfulde - både for børnenes og familiernes liv og hverdag.

Topmødeerklæringen indeholder følgende budskaber til Christiansborg:

 1. Skab rammer for tættere samarbejde og koordinering på børne- og ungeområdet.
 2. Sammentænk lovgivning på tværs af sektorer
 3. Gør op med regler og styringssystemer.


Topmødeerklæringen indeholder følgende opgaver til kommunerne:

 1. Vi vil genbesøge vores sammenhængende børne- og ungepolitik og vurdere, om der er behov for nytænkning.
 2. Vi vil gennemgå ledelseskæden og etablere de nødvendige forbindelser.
 3. Vi vil sikre, at tiltag og projekter er tænkt sammen.
 4. Vi vil bidrage til viden og forskning tæt på praksis


Ovenstående punkter er uddybet i vedhæftede udkast til topmødeerklæring fra KL.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender topmødeerklæringen fra KL og beslutter at sende et brev til KL, hvoraf det fremgår, at udvalget bakker op om topmødeerklæringen.

Beslutning

Tiltrådt.

Brevet til KL sendes med med følgende tilføjelse:
'Vi har en fælles opgave i at give alle børn og unge lige muligheder og den bedst mulige start på livet.'

Bilag

Resume

Statsministeren har på et pressemøde mandag den 7. december kl. 12.00 meddelt yderligere Coronarestriktioner i 38 kommuner, herunder Ishøj Kommune. En del af de nye regler og anbefalinger foretages på skoleområdet og supplerer de retningslinjer, som blev meldt ud i uge 49.

Retningslinjerne gennemgås i bilagte notat. 

Retningslinjerne gælder ind til videre til og med den 3. januar 2021. De nye retningslinjer indebærer bl.a., at 5. – 10. klasserne sendes hjem og undervises hjemmefra. Der er åbnet op for, at kommunerne efter lokal vurdering kan beslutte at eleverne i 5. – 9. klasse kommer i skole senere end den 3. januar og senest den 10. januar 2021.

Administrationen anbefaler, at eleverne som udgangspunkt kommer tilbage i skole den 4. januar 2021, men at skolelederen i helt særlige tilfælde, og efter aftale med centerchefen, kan beslutte, at eleverne starter i skole senere end den 4. januar og senest den 10. januar. Det kan fx være i tilfælde med mange elever eller lærere, der må blive hjemme grundet Corona.

Sagsfremstilling

De nye Coronarestriktioner, som er meldt ud den 7. december, betyder bl.a., at 5. – 9. klasserne hjemsendes og modtager fjernundervisning af deres lærere hjemmefra fra onsdag den 9. december 2020 til og med den 3. januar 2021.

Lærerne vil være i kontakt med eleverne hver dag, og som udgangspunkt fjernundervises der i de fag, som eleverne har på skemaet. Dog kan der være fag som fx idræt, svømning og valgfag, hvor fjernundervisning ikke giver mening, og som derfor må udsættes.

Der er sendt et brev ud til forældrene via Aula som informerer om hjemsendelsen. Brevet er bilagt sagen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,
at skolelederen i helt særlige tilfælde, og efter aftale med centerchefen, kan beslutte, at eleverne starter i skole senere end den 4. januar og senest den 10. januar.

Beslutning

Taget til efterretning.

Godkendt.

Bilag

Resume

Skolernes kvalitetsrapport udarbejdes hvert andet år. Den 3. marts 2020 godkendte Byrådet skolernes kvalitetsrapport for 2020. Den 1. september 2020 godkendte Byrådet endvidere tillæg til kvalitetsrapporten.

Administrationen følger op på kvalitetsrapportens resultater sammen med skoleledelsen på de enkelte skoler, og skolerne udarbejder på baggrund heraf en mål- og handleplan. Overordnede beskrivelser af skolernes mål og indsatser er bilagt sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsrapporten er bl.a. at fremme dialogen mellem skoler, administration og politikere om elevernes læring, deres resultater og overgang til ungdomsuddannelser. Samtidigt er det intentionen, at rapporten fremadrettet bruges som et redskab til at følge progressionen i de faglige resultater på skole- og klasseniveau.

Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der udarbejdes en handleplan, der bl.a. indeholder en redegørelse af de forhold, der begrunder udarbejdelsen af handleplanen og de tiltag, som skal tages for at forbedre niveauet.

Der er afholdt opfølgningsbesøg på Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen, Vibeholmskolen, og Skolen på Ishøjgård. Overordnede beskrivelser af skolernes mål og indsatser er bilagt sagen. På skolerne udarbejdes mere detaljerede planer i samarbejde med skolens medarbejdere.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 204 af 13. marts 2020.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager skolernes beskrivelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at der sættes god tid af til drøftelsen af skolernes kvalitetsrapport på udvalgsmødet i februar 2021 - gerne i form af et temamøde.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsministeriet har den 4. december 2020 meddelt, at fristen for at udarbejde og evaluere den pædagogiske læreplan vil blive udskudt fra den 31. december 2020 til den 1. marts 2021 grundet Covid-19.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune består dagtilbuddenes læreplaner dels af elementer som dagtilbuddene har beskrevet i fællesskab, og som integreres i alle læreplaner, og dels af elementer, som er unikke for de enkelte dagtilbud.

De fælles elementer, som udgør den største del af dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner er beskrevet i forbindelse med udviklingen af de fælles kvalitetsparametre og er derfor færdigbeskrevet i alle dagtilbuddenes læreplaner. Kvalitetsparametrene indgår som bilag i Strategi for dagtilbudsområdet i Ishøj Kommune, som er vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget den 19. august 2019.

De fælles elementer er således beskrevet før Corona og er derfor også godt i gang med at blive implementeret i dagtilbuddene. Det gælder bl.a. obligatoriske elementer fra det nationale pædagogiske grundlag samt de seks obligatoriske læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab.

De elementer, som er unikke for den enkelte institution, omhandler bl.a. dagtilbuddets arbejde med leg og læring, dagtilbuddets evalueringskultur, dagtilbuddets inddragelse af lokalsamfundet samt dagtilbuddets aktuelle læringsmiljøer. Dagtilbuddene er godt i gang med arbejdet, men såvel beskrivelsen som implementeringen er forsinket på grund Corona, bl.a. fordi forholdene omkring Corona besværliggør inddragelse af personalet. Dagtilbuddene hilser derfor udskydelsen af deadline velkommen.

Institutionernes pædagogiske lærerplaner skal offentliggøres på hjemmesiden senest den 1. marts 2021. Udskydelsen vil endvidere give administrationen bedre mulighed for at finde en løsning på digitalisering af lærerplanerne.

Administrationen fremlægger et eksempel på en pædagogisk læreplan på udvalgets møde i marts.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede den 21. september 2020 en henvendelse fra Gildbroskolen om behov for etablering af nyt håndværk og designlokale. Til sagen var bilagt et forslag til etablering af et nyt håndværk og designlokale samt et prisoverslag med en pris på 195.000 kr. Prisoverslag og tegning er vedhæftet denne sag.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet, at alle skoler skulle kontaktes for at få et samlet overblik over behovet for ny indretning af faglokaler til håndværk og design.

Sagsfremstilling

Administrationen har været i dialog med skolerne vedrørende deres behov for ny indretning af faglokaler til håndværk og design.

Vejlebroskolen fik for få siden etableret et nyt håndværk og designlokale i forbindelse med en større renovering på skolen. Etablering af lokalerne blev finansieret via anlægssagen. Skolen har derfor ikke behov for yderligere.

Strandgårdskolen, som over en årrække er blevet gennemgribende renoveret, har de faglokaler der er behov for og har ikke behov for yderligere.

Ishøj Skole har ikke et decideret håndværk og designlokale. Skolen har et håndarbejdslokale og et sløjdlokale (træværksted). Håndarbejdslokalet blev istandsat i forbindelse med renoveringen af skolen for nogle år siden. Sløjdlokalet er et gammelt lokale, som ikke har haft en gennemgribende renovering i mange år. Notat fra skoleleder Lars Peter Halmø er bilagt sagen.

Vibeholmskolen har pt. tre mindre lokaler, som de anvender i faget håndværk og design. Lokalernes indbyrdes beliggenhed og indretning gør det svært for skolen at undervise ud fra fagets mål. Skolen vurderer, at der er behov for en ombygning, hvor de tre nuværende lokaler integreres. Grundet skolens arkitektur vil dette kræve en ombygning. Skolen har udarbejdet bilagte forslag, hvor der er estimeret en udgift på 600.000 kr.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter skolernes status på behov for faglokaler til håndværk og design.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at Gildbroskolen kan igangsætte etablering af faglokaler til Håndværk og Design.

Udvalget besluttede endvidere, at administrationen i samarbejde med skolerne kvalificerer udgifterne til etablering af faglokaler til Håndværk og Design. På den baggrund udarbejdes et samlet budgetforslag til drøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Ifølge dagtilbudslovens § 5 skal Byrådet føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene. Byrådet skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Den 20. januar 2020 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at Ishøj Kommune deltager i KL’s partnerskab om kvalificering af det kommunale tilsyn med dagtilbud. Formålet med deltagelsen i udviklingspartnerskaber er at opnå og bidrage til inspiration og kvalificering af tilsyn på dagtilbudsområdet. I partnerskabet deltager tre dagtilbudsledere sammen med to konsulenter fra Center for Dagtilbud og Uddannelse. Partnerskabets arbejde er forsinket grundet Corona og forventes afsluttet den 2. februar 2021.

Administrationen foreslår, at der vedtages en ramme for tilsynet, som er udviklet bl.a. på baggrund af inspiration fra det igangværende partnerskab, og som kan danne baggrund for det videre arbejde med at udvikle en kommunal tilsynsmetode. Rammerne tilpasses ved en eventuel lovændring.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet bilagte forslag til en kommunal tilsynsramme. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med de tre dagtilbudsledere, som deltager i partnerskabet, og har været drøftet med dagtilbudslederkredsen. Forslaget er bl.a. udarbejdet på baggrund af inspiration fra det pågående udviklingspartnerskab i KL om kommunal tilsynspraksis samt erfaring fra tidligere pædagogiske udviklingstilsyn med kommunens dagtilbud.

Det foreslås, at det pædagogiske tilsyn i Ishøj Kommune foretages af et tilsynsførende team bestående af den ledende konsulent samt konsulenter fra Center for Dagtilbud og Uddannelse. Tilsynet foretages i en toårig kadence og består bl.a. af et anmeldt tilsyn og et uanmeldt besøg samt en række opfølgende dialogmøder med de enkelte dagtilbud alt efter behov. Tilsynsbesøget bygges op omkring institutionens egen beskrivelse, observation, dialog med ledelse og medarbejdere samt en dialog med forældrebestyrelsen.

På baggrund af tilsynet udarbejder tilsynsteamet en tilsynsrapport og dagtilbuddet udarbejder en mål- og handleplan.

Det pædagogiske tilsyn tilrettelægges som et udviklingstilsyn med fokus på udvikling af kvaliteten af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene og tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan (dagtilbudsloven) samt Ishøj Kommunes strategi for dagtilbudsområdet, herunder de kommunale kvalitetsparametre.

Med udgangspunkt i tilsynsrammen arbejdes der, bl.a. i regi af KL partnerskabet, videre med udvikling af en tilsynsmetode, der kan understøtte en klar og systematisk tilgang til vurdering af kvaliteten. Med henblik på at kvalificere arbejdet med en ny tilsynsmetode undersøger administrationen muligheden for at inddrage en forsker i udviklingsarbejdet.

Det pædagogiske tilsyn skal ses som en del af det samlede tilsyn med kommunens dagtilbud. Udover det pædagogiske tilsyn består tilsynet også af løbende ledelsestilsyn, data fra kvalitetsrapporten, som udgives hvert andet år, økonomisk tilsyn, løbende besøg fra Arbejdstilsynet, fødevarekontrol, hygiejnetilsyn og legepladstilsyn. Desuden fører Center for Dagtilbud og Uddannelse uanmeldt tilsyn, hvis der er tegn på underretninger om alvorlige uhensigtsmæssigheder i institutionens pædagogiske arbejde.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 5.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender den foreslået tilsynsramme.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev der afsat midler til en ansøgningspulje til at støtte implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR. Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune har i samarbejde med Vallensbæk Kommune ansøgt om støtte fra puljen til at implementere fire lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har imødekommet ansøgningen med et reduceret tilskudsbeløb.

Sagsfremstilling

Ansøgningspuljen baserer sig på en række faglige anbefalinger til udvikling og implementering af lettere behandlingsindsatser i PPR, som er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen samt repræsentanter fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Der medfølger implementeringsstøtte til de kommuner, som får tilsagn fra ansøgningspuljen. Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge i alderen 6 til 16 år i psykisk mistrivsel.

Center for Børn og Forebyggelse har i samarbejde med Vallensbæk Kommune ansøgt om støtte fra puljen til et projekt, som omfatter implementering af fire lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, herunder ”Få styr på angsten”, ”Theraplay”, ”Back2school” og ”Individuelt tilrettelagte samtaleterapeutiske forløb”.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget i alt 47 ansøgninger, og har ud af de indkomne ansøgninger udvalgt 37 projekter, som ud fra en samlet vurdering bedst imødekommer puljens vurderings- og tildelingskriterier. Heriblandt er Ishøj og Vallensbæk kommuners ansøgning, som er imødekommet med et reduceret tilskudsbeløb.

Reduktionen af tilskudsbeløbet omfatter følgende poster:

 • Tilskud til kompetenceudvikling af 20 medarbejdere, hvor nogle ikke indgår i øvrige projektaktiviteter. Styrelsen bemærker, at der ikke gives tilskud til generel kompetenceudvikling i kommunen herunder til medarbejdere, der ikke indgår i projektet. På denne baggrund er budgetposten vedr. LØFT kursus justeret således, at der gives tilskud til, at ansatte i projektet kan deltage.
 • Tilskud til deltagelse i implementeringsstøtte og evalueringsaktiviteter som led i satspuljeprojektet. Styrelsen anfører, at de øvrige kommuner, som søgte om tilskud fra puljen, ikke har medtaget udgiften i deres budgetter, hvorfor der ikke kan ydes tilskud til denne post.
 • Tilskud til transport i forbindelse med uddannelsesaktiviteter mv. Styrelsen vurderer, at denne post er uforholdsmæssig høj proportionalt set ift. beskrevne aktiviteter. Denne post er derfor nedsat med 75 pct.

Center for Børn og Forebyggelse har indsendt revideret budget og projektbeskrivelse i overensstemmelse med styrelsens bemærkninger. Budgettet er desuden tilrettet således, at udgifter til uddannelse er flyttet fra 2020 til 2021. Årsagen hertil er, at svaret fra styrelsen blev givet senere end forventet samt at regodkendelsen af budgettet ligeledes forsinker projektets opstart. Det er derfor først muligt at opstarte projektets uddannelsesaktiviteter i 2021.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har godkendt det reviderede materiale.

Økonomi

Projektets samlede budget var oprindeligt på kr. 5.642.067. Der blev ansøgt om kr. 4.513.653 fra ansøgningspuljen. Ansøgningspuljen omfatter krav om 20 pct. kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering beløb sig derfor oprindeligt til kr. 1.128.413, med en fordeling på de to kommuner med 55 pct. til Ishøj (kr. 620.627) og 45 pct. til Vallensbæk (kr. 507.786).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har imødekommet ansøgningen med et reduceret beløb på kr. 3.740.935. Budgettet er revideret i overensstemmelse med styrelsens bemærkninger. Projektets samlede budget er herefter kr. 4.712.580. Den kommunale medfinansiering beløber sig til kr. 971.645. Ishøj Kommunes andel af den kommunale medfinansiering udgør kr. 534.405, og Vallensbæk Kommunes andel udgør kr. 437.240.

Udgifterne til den kommunale medfinansiering er indregnet i budgetterne i Center for Børn og Forebyggelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Socialstyrelsen har udgivet årsstatistik over kommunernes brug af børnehusene. Årsstatistikken viser, at der i Ishøj Kommune blev påbegyndt 1,6 børnehussager pr. 1.000 børn i aldersgruppen 0-17 år i 2019. Dette placerer Ishøj Kommune over det regionale gennemsnit, idet der i Region Hovedstaden blev påbegyndt 1,1 børnehussag pr. 1.000 børn i 2019.

Sagsfremstilling

Siden oktober 2013 har det været lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som et led i den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn i aldersgruppen 0-17 år har været udsat for overgreb, og hvor det samtidig vurderes relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet. Disse sager kaldes ”børnehussager”. Børnehusene yder desuden konsultativ bistand til kommunale myndighedsrådgivere i sager om overgreb eller mistanke om overgreb mod børn. Disse sager kaldes ”konsultative sager”.

Socialstyrelsen har udgivet årsstatistik over kommunernes brug af børnehusene. Årsstatistikken har til formål at bidrage med viden om overgreb mod børn i Danmark og dokumentere implementeringen af den danske børnehusmodel.

Årsstatistikken viser, at der i den seksårige periode fra 2014 til 2019 er sket en stigning i antallet af påbegyndte børnehusforløb på 71 pct. Den årlige stigning i antallet af påbegyndte børnehusforløb varierer fra år til år, og den ser ud til at blive mindre over tid. Fra 2018 til 2019 steg antallet af børnehussager med 10 pct.

Årsstatistikken belyser desuden den regionale og kommunale fordeling af børnehussager. På landsplan blev der i 2019 påbegyndt 1,6 børnehussager per 1.000 børn i aldersgruppen 0-17 år. Det vil sige, at 1,6 barn ud af 1.000 børn i Danmark har haft en børnehussag i 2019. Region Hovedstaden placerer sig under landsgennemsnittet med 1,1 påbegyndte børnehussager per 1.000 børn i regionen i 2019. Region Hovedstaden er den af landets fem regioner, som havde det laveste antal børnehussager pr. 1.000 børn i 2019.

I Vallensbæk Kommune blev der påbegyndt færre end tre børnehussager i 2019, hvorfor data vedr. Vallensbæk-borgere er frasorteret i årsstatistikken af anonymitetshensyn. Det samme gjorde sig gældende i 2018.

I Ishøj Kommune blev der påbegyndt 1,6 børnehussager per 1.000 børn i aldersgruppen 0-17 år i 2019. Det placerer Ishøj Kommune på niveau med landsgennemsnittet og noget over regionsgennemsnittet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Ifølge Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen § 4, stk.1 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt Byrådet sit ønske om udtræden og har modtaget en bekræftelse på udtrædelsen.

Sagsfremstilling

Aysegül Kuru har meddelt, at hun ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Vibeholmskolen. Skolens ledelse oplyser, at de forventer at afholde suppleringsvalg til skolebestyrelsen som følge af udtrædelsen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Et notat, der beskriver betydningen af coronarestriktionerne for Center for Børn og Forebyggelse, er vedhæftet dagsordenen.

Aftale om minimumsnormeringer
Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Aftalen er vedhæftet dagsordenen og indeholder i hovedpunkter:

 • Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024 og styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023.
 • Tilpasningspulje, der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi.
 • Normeringen følger barnets alder.
 • Uddannet pædagogisk personale. Det er udgangspunktet, at uddannelsessammensætningen i dagtilbud ikke forringes. Pt. svarer ressourcetildelingen til institutionerne i Ishøj Kommune til 66 pct. uddannede pædagoger. I 2023 – 2024 afsættes en opkvalificeringspulje. For at få andel i midlerne skal den enkelte kommune fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85 pct.
 • Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau.
 • Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger.
 • Mere fleksibel meritpædagoguddannelse.
 • Styrket tilsyn.
 • Videreførelse af puljer til sociale normeringer.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at aftalen om minimumsnormeringer drøftes i udvalget i løbet af foråret 2021.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.