Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 16. august 2021 kl. 18:30

Mødelokale Tårnbjerget, Ishøj Rådhus - etage 2

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det Ishøj Naturcenter, der deltager i en drøftelse med udvalget.

Fra Ishøj Naturcenter deltager leder Mads Ellegaard Larsen, som fortæller om Ishøj Naturcenters aktiviteter.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Årshjulet for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Henvendelse fra Kasper Bjering Søby Jensen vedr. kritik af skoleområdet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Centerchef René Juhl præsenterer nøgletal vedr. Center for Børn og Forebyggelses indsatser og foranstaltninger for børn, unge og familier fra Ishøj og Vallensbæk kommuner i 2020 og foregående år.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte den 1. december 2020, at de to indkomne ansøgninger til investeringspuljen samlet blev tildelt 2.700.000 kr. Projektet i Center for Børn og Forebyggelse, Hjemmebaseret indsats, blev tildelt 500.000 kr. Der gives hermed en kort status på projektet.

Sagsfremstilling

Projektet Hjemmebaseret Indsats er en tidlig forebyggelse af mistrivsel hos småbørnsfamilier. Projektet har i forbindelse med planlægning af aktiviteter skiftet navn til Barnet i Midten. Indsatsen indebærer, at den støtte- og ressourcepædagog, som er tilknyttet barnets dagtilbud, arbejder pædagogisk med barnet og barnets familie uden for dagtilbuddets rammer.

Projektet blev startet op pr. 1. april 2021. For de tilførte midler blev der pr. 1. april ansat en støtte- og ressourcepædagog i en toårig periode. Opgaven med at varetage Barnet i Midten-forløb er dog fordelt på hele kommunens støtte- og ressourcepædagogkorps.

Ved statustidspunktet (maj 2021) var der opstartet forløb for seks familier, og der var dialog med yderligere tre familier om opstart af forløb. Det forventes, at der kan gennemføres forløb for ca. 30 familier om året. Dog må det forventes, at der som følge af Covid-19-situationen vil blive gennemført lidt færre forløb i 2021. Der er vedhæftet en kort status på projektet.

Økonomi

Der er i alt bevilget 500.000 kr. til implementeringen af Barnet i Midten. Disse midler anvendes til ansættelse af en støtte- og ressourcepædagog i en periode på to år. Efter den toårige periode forventes indsatsen at være selvfinansierende i kraft af besparelser på sociale indsatser og foranstaltninger samt specialundervisningsforanstaltninger. Tilbagebetaling til Ishøj Kommunes investeringspulje påbegyndes i 2023.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager status vedr. Hjemmebaseret Indsats (Barnet i Midten) til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Byrådet besluttede den 4. maj 2021 at delegere kompetencen til at træffe afgørelser i sager vedrørende 15 % ulovligt fravær til Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU). Det blev ligeledes besluttet, at administrationen skal orientere Børne- og Undervisningsudvalget og Byrådet om behandlede sager. Orienteringen skal fremlægges hvert kvartal på møderne i januar, april, august og oktober. Orienteringen skal indeholde oplysninger om antal sager fordelt på køn og skoler samt oplysninger om, hvorvidt der er tale om gengangere. Med denne sag orienteres om behandlede sager om ulovligt elevfravær over 15 % for perioden fra 5. maj indtil sommerferien.

Sagsfremstilling

I tilfælde, hvor en elev har 15 % ulovligt fravær eller derover i et kvartal, er skolelederne forpligtet til at udarbejde underretning om fraværet til administrationen, som herefter træffer afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Skolen skal endvidere sende en besked til forældrene, når eleven har 10 % fravær. Der er i de fleste tilfælde ganske få dage mellem eleven går fra 10 til 15 % fravær.

Skolerne foretager en række forebyggende tiltag og søger dialog med såvel forældre som elev, længe før eleven når de 10/15 % fravær. Her følger de bl.a. tiltagene i de fælles retningslinjer for håndtering af elevfravær.

I perioden fra 5. maj til sommerferiens start er der behandlet i alt 13 sager om ulovligt elevfravær på 15 % eller derover:

Tre underretninger fra Strandgårdskolen

 • Pige i 8. klasse med 15,45 % ulovligt skolefravær
 • Pige i 6. klasse med 16,36 % ulovligt skolefravær
 • Pige i 7. klasse med 19,09 % ulovligt skolefravær

Fire underretninger fra Gildbroskolen

 • Dreng i modtagelsesklasse (trin 7) med over 15 % ulovligt skolefravær
 • Dreng i modtagelsesklasse (trin 7) med over 15 % ulovligt skolefravær
 • Dreng i 6. klasse med over 15 % ulovligt skolefravær
 • Pige i 0. klasse med over 15 % ulovligt skolefravær

Tre underretninger fra Vejlebroskolen

 • Pige i 1. klasse med 36 % ulovligt skolefravær
 • Pige i 0. klasse med 27 % ulovligt skolefravær
 • Dreng i 4. klasse med 53 % ulovligt skolefravær

En klage om afgørelse om elevfravær på Vibeholmskolen
CDU har modtaget en klage over afgørelse af 4. maj 2021 om standsning af børne- og ungeydelsen for en pige på 4. klassetrin på Vibeholmskolen. CDU har i samarbejde med skolen og Center for Børn og Forebyggelse (CBF) genvurderet sagen. CDU har på den baggrund afgjort at der er tale om lovligt fravær.

En klage vedr. afgørelse om elevfravær på NEXT

Administrationen har modtaget en klage over afgørelse den 3. november 2020 om standsning af børne- og ungeydelsen for en pige på 10. klassetrin på NEXT. CDU har i samarbejde med skolen og CBF genvurderet sagen. CDU har fastholdt afgørelsen og sagen er videresendt til afgørelse i Ankestyrelsen. Administrationen har den 28. juni 2021 modtaget afgørelsen fra Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelsen stadfæster Ishøj Kommunes afgørelse omkring standsning af børne- og ungeydelsen.

En underretning udarbejdet af CDU
Underretningen vedrører en pige i 0. klasse som blev udmeldt fra en skole i en anden kommune, da hun ikke var mødt op efter sommerferien i skoleåret 2020/2021 og ikke har givet besked om indskrivning i et andet skoletilbud. Forældrene har ikke reageret på henvendelserne fra CDU og CBF. Der er sendt underretning til Kontrolenheden.

Ingen af eleverne er gengangere.

Administrationen har den 15. juni 2021 modtaget en orientering fra NEXT om at de er i skoleåret 2020/2021 er overgået til et nyt registreringssystem, hvilket har betydet, at NEXT ikke har kunnet opgøre, om der er 10. klasseselever, som har haft mere en 15 % fravær. NEXT forventer at deres nye registreringssystem er fuldt implementeret fra august 2021.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 39, stk. 3, bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen samt lov om social service § 153, stk. 2 og § 155c.

Folkeskoleloven § 32 vedr. undervisningspligt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Der blev den 1. juni 2021 indgået en politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Formålet med aftalen er at understøtte, at skoler og kommuner i det kommende skoleår (skoleåret 2021/22) kan håndtere det faglige efterslæb, som nogle oplever, fordi nødundervisning og sundhedsmæssige retningslinjer har forandret elevernes hverdag og undervisning under corona-krisen.

Aftalen indeholder en række frihedsgrader, som er udmøntet i bilagte bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. august 2021. Bekendtgørelsen ophæves igen den 16. november 2021 sammen med den såkaldte nødlov, og vil derfor skulle afløses af en ændring af folkeskoleloven. Børne- og Undervisningsudvalget bliver informeret om de nye regler i folkeskoleloven, når lovændringen er på plads.

Børne- og Undervisningsministeriets orienteringsbrev om eksisterende og udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen af 25. juni 2021 er ligeledes vedlagt.

Frihedsgraderne indebærer, at kommunalbestyrelserne, henholdsvis skolelederne, kan træffe beslutning om at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser fra den 1. august 2021.

Sagsfremstilling

Aftalen om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser af 1. juni 2021 indeholder en række frihedsgrader. Frihedsgraderne indebærer, at byrådet, henholdsvis skolelederne, kan træffe beslutning om at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser fra den 1. august 2021. Det drejer sig om følgende bestemmelser:

 1. Fravigelse af kravet om elevplan. Her kan skolelederen træffe beslutning om, at der ikke udarbejdes elevplaner, jf. bekendtgørelsen skal Byrådet orienteres straks efter beslutningen. Der orienteres hermed om, at skolelederne på samtlige skoler i Ishøj Kommune har besluttet at gøre brug af denne bestemmelse bl.a. med henblik på mere systematisk at følge eleverne.
 2. Fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning. Beslutningen træffes af Byrådet efter ansøgning fra skolelederen med udtalelse fra skolebestyrelsen. Vejlebroskolen og Gildbroskolen ansøger om fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning. Ansøgningerne er bilagt. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.
 3.  Fravigelse af målsætningen om fuld kompetencedækning. Byrådet kan med bestemmelsen beslutte at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, så en mindre del af undervisningen i fagene varetages af lærere, som enten har undervisningskompetence eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, de underviser i. Efter drøftelse med skolelederne anbefaler administrationen, at målsætningen om fuld kompetencedækning ikke fraviges, da lærernes kompetencer i fagene har betydning for elevernes læring.
 4. Fravigelse af kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapporter. Med bestemmelsen kan Byrådet beslutte at undlade at udarbejde kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22 i perioden frem til den 16. november 2021. Beslutningskompetencen kan ikke delegeres. Det er hensigten, at det i en kommende ændring af folkeskoleloven, der skal gælde fra den 16. november 2021, fastsættes, at en evt. beslutning om ikke at udarbejde kvalitetsrapport for skoleåret 2021/22 ikke skal træffes på ny, så beslutningen gælder for hele skoleåret. Efter drøftelse med skolelederne anbefaler administrationen at kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapport ikke fraviges. Da beslutningen om at undlade at udarbejde kvalitetsrapport skal træffes af Byrådet i et møde, er beslutningen omfattet af delegationsforbud, dvs. at beføjelsen, hverken kan delegeres internt eller eksternt, jf. ministeriets orienteringsbrev.

Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod Covid-19 i skoleåret 2021/22.
 • Folkeskolelovens §§ 13b, 14b, stk. 1, 16a, 40, stk. 7, 1. pkt. og 40a.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at ansøgningerne fra Vejlebroskolen og Gildbroskolen om fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning godkendes

Børne- og Undervisningsudvalget tager skoleledernes orientering om at fravige kravet om udarbejdelse af elevplaner til efterretning. 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at muligheden for at fravige kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22 i perioden frem til den 16. november 2021 og muligheden for fravigelse af målsætningen om fuld kompetencedækningen ikke anvendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Taget til efterretning.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Regeringen har sammen med en række af Folketingets partier indgået aftale om at tildele kommunerne midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen samt til trivselsfremmende aktiviteter i skole og SFO.

I alt modtager Ishøj Kommune 455.494 kr. fordelt med 328.748 kr. til faglige udfordringer og 126.746 kr. til trivselsfremmende aktiviteter. Midlerne falder oven i de godt 649.000 kr., som Ishøj Kommune modtog tidligere på året til fagligt løft og trivsel, jf. sag nr. 66 på Økonomi- og Planudvalgets møde den 22. marts 2021. Sidstnævnte midler er fordelt efter antallet af elever i 9. klasse, da Folketingets aftaleparter har udtrykt ønske om, at kommunerne anvendte midlerne til de ældste elever.

Sagsfremstilling

Tilskuddet til håndtering af faglige udfordringer kan anvendes til indsatser i folkeskolen, SFO’er samt fritids- og klubtilbud, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov, herunder eleverne i udskolingen, som indenfor de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse eller til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring.

Tilskuddet til trivselsfremmende aktiviteter
kan eksempelvis anvendes til sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åbne skoleaktiviteter, ekskursioner mv.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet konkret skal anvendes lokalt. Administrationen anbefaler, at midlerne fordeles efter antallet af elever i 0. - 9. normalklasse pr. 1. august 2021. Administrationen anbefaler desuden, at det udlægges til skolelederne under inddragelse af skolebestyrelserne at fastsætte, hvordan midlerne skal anvendes indenfor den af ministeriet givne ramme.

Tilskuddene skal anvendes inden udgangen af 2021. Der stilles i den forbindelse ikke krav om udarbejdelse af regnskaber eller særlige redegørelser.

Orientering om ændrede krav til statsmidler til fagligt løft og trivsel
I aftalen om midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen samt til trivselsfremmende aktiviteter i skole og SFO fremgår det, at kravene til de midler, som Ishøj Kommune tidligere har modtaget til fagligt løft og trivsel er ændret på en række punkter. Oprindeligt var det forudsat, at midlerne skulle anvendes inden udgangen af juli. Det fremgår nu, at midlerne kan anvendes frem til udgangen af 2021. Det blev desuden besluttet, at tilskud, som ikke er anvendt inden udgangen af juli 2021, enten kan anvendes inden for de oprindeligt fastsatte formål, eller kan anvendes inden for formålet med de ekstra statsmidler, som beskrevet ovenfor.

Endelig bortfalder kravet om, at der skal redegøres for det realiserede forbrug med udgangen af 3. kvartal 2021.

Børne- og Undervisningsministeriets skrivelse om statsmidlerne er bilagt sagen.

Økonomi

Midlerne overføres til kommunerne i forlængelse af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet på bloktilskudsaktstykket for 2022. Oversigt over fordelingen af tilskud pr. kommune er bilagt sagen.

Kommunerne vil kunne disponere over midlerne i umiddelbar forlængelse af Børne- og Undervisningsministeriets skrivelse om tilskuddet, som er dateret 15. juni 2021.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

 1. at der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 455.494 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende folkeskoler
 2. at der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 455.494. kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende folkeskoler
 3. at midlerne fordeles til Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen og Gildbroskolen efter antallet af normalklasseelever i 0. - 9. klasse pr. 1. august 2021
 4. at det udlægges til skolelederne under inddragelse af skolebestyrelserne at fastsætte, hvordan midlerne skal anvendes inden for den af ministeriet givne ramme.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Administrationen forelægger med sagen en skoleprognose for 2021-2028. Formålet med skoleprognosen er at skabe overblik over udviklingen i behovet for kapacitet på kommunens folkeskoler.

Sagsfremstilling

Skoleprognosens forventede antal børnehaveklassebørn bygger fortrinsvist på befolkningsprognosen 2021-2028, som er godkendt i Byrådet den 6. april 2021. Det forventede elevantal i 1. – 9. klasse bygger på det fremskrevne antal elever. Hidtil har de forventede elevtal for alle klassetrin i skoleprognosen været baseret på befolkningsprognosen. Imidlertid har de seneste befolkningsprognoser skønnet færre elever end, hvad der faktisk måtte kunne forventes, når det faktiske antal elever indskrevet på skolerne fremskrives de kommende år. Hvad angår elevtallet i 1. – 9. klasse bygger denne skoleprognose derfor på det fremskrevne antal elever.

Det fremgår af skoleprognosen, at antallet af elever i kommunens folkeskoler forventes at stige fra 2.091 skoleelever i skoleåret 2020/21 til 2.146 skoleelever i skoleåret 2021/22, dvs. en stigning på 55 elever. Herefter forventes elevtallet at falde til 2.045 skoleelever i 2027/28. Skoleprognosen forventer således, at der vil være 46 færre elever i skoleåret 2027/28 end i skoleåret 2020/21. Det forventede elevtal forventes i ingen af årene at blive så højt, som det faktuelle elevtal var i 2016/17, da det var højest.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager skoleprognosen for 2021 – 2028 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Kirkebækskolen har fået henvendelser fra tre kommuner, som ønsker at tilkøbe ekstra støttetimer i skole og SFO. Ekstra støttetimer er ikke en del af skolens nuværende tilbud, og der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt ekstra støttetimer skal være en del af skolens ydelser samt prisen på ydelsen. Kirkebækskolen er 100 % takstfinansieret af de kommuner, der køber pladser til elever på skolen, og tilbuddet om ekstra støttetimer skal således også være 100 % finansieret af de kommuner, der tilkøber ydelsen. Administrationen har opgjort omkostningerne, og således også taksten, til at være 438,00 kr. pr. dag i skoletiden, og 184,50 kr. i SFO-tiden.

Sagsfremstilling

Kirkebækskolen er en specialfolkeskole for børn med multiple funktionsnedsættelser, som er administreret af Ishøj Kommune. Skolen ligger i Vallensbæk Kommune og overgår til Vallensbæk Kommune d. 1. januar 2022 som en del af ophør af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune. Kirkebækskolen optager elever fra alle kommuner, og er 100 % takstfinansieret af de kommuner, der køber pladser på skolen.

I Kirkebækskolens nuværende tilbud er der to elever pr. pædagogisk personale i både skole- og SFO-tiden. Kirkebækskolen ønsker, efter henvendelse fra tre kommuner, at tilbyde kommunerne at tilkøbe ekstra timer således, at de pågældende elever er én elev pr. pædagogisk personale i skole- og SFO-tiden.

Administrationen har beregnet omkostningerne, og dermed taksten til ekstra støttetimer til 438,00 kr. pr. dag i skoletiden, og 184,50 kr. i SFO-tiden.

Alternativet til et takstfinansieret tilbud er, at Kirkebækskolen indgår aftaler med konkrete kommuner der ønsker at tilkøbe ekstra støttetimer. Administrationen har kendskab til tre kommuner, der ønsker at tilkøbe ekstra støttetimer i skoleåret 2021/2022. Det er administrationens vurdering, at aftaler med konkrete kommuner bliver en for administrativ tung opgave, og det anbefales, at Kirkebækskolen tilbyder ekstra støttetimer, takstfinansieret af de kommuner, der tilkøber ydelsen.

Lovgrundlag

KKR Hovedstaden Rammeaftale 2021-2022

Økonomi

Sagen vil medføre øgede udgifter til personale og øgede indtægter fra takstfinansiering. Den samlede effekt vil være 0 kr.

De øgede udgifts- og indtægtsbevillinger håndteres i budgetopfølgningen i september samt i budgetprocessen som tekniske korrektioner.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • tilbuddet om ekstra støttetimer takstfinansieres af de kommuner, der tilkøber ydelsen
 • Kirkebækskolen opkræver en takst på 438,00 kr. pr. dag i skoletiden, og 184,50 kr. pr. dag i SFO-tiden
 • de økonomiske konsekvenser håndteres i budgetopfølgningen i september samt i budgetprocessen som tekniske korrektioner

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Tandreguleringen I/S er et § 60 selskab, hvor seks kommuner pr. 1. januar 2012 har indgået et samarbejde. De seks kommuner er: Tårnby, Albertslund, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Ishøj. Der er placeret klinikker i Hvidovre og i Albertslund.

Årsregnskab og revisionsberetning for 2020 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af årsregnskabet 2020, at der er et underskud på 914.517 kr. En del af underskuddet skyldes, at der i 2020 er blevet investeret i forskelligt dentalt udstyr til en værdi af 816.616 kr.
Det generede overskud i årene 2012-2019 på 265.021 kr. er planlagt til at indgå i dækning af underskuddet, hertil kommer fordele ved implementering af nye arbejdsgange, som forventes at give en effektiviseringsgevinst således, at underskuddet forventes dækket i løbet af de kommende to år.

Tendensen er, at der er et stigende antal børn, der har behov for tandregulering, hvilket har medført et stigende antal visitationer. Ventelisten udgjorde pr. 1. januar 2020 1.127 patienter mod 1.391 patienter pr. 1. januar 2019. Der er et ønske fra Tandreguleringen om at få nedbragt ventelisten yderligere, og det drøftes i bestyrelsen, hvorledes tilgangen til nye patienter på sigt kan nedbringe ventelisten.

Ishøj Kommunes ressourcetræk udgør 11,26 % af Tandreguleringens samlede ressourcetræk.

Det fremgår af revisionsberetningen, at der ikke har været bemærkninger til regnskabet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om økonomien på udvalgets område hvert kvartal. På dette møde præsenteres regnskabsrapporten for 1. halvår 2021.

Center for Dagtilbud og Uddannelse har en enkelt kommentar til regnskabsrapporten, idet bidraget til staten for privatskolelever endnu ikke er betalt. Budgettet er på 26.452.000 kr. Betalingen plejer at ske i juli/august måned.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kvalitetsrapport for dagtilbud
  Ifølge dagtilbudslovens § 3a, stk. 5 skal Byrådet drøfte udviklingen på dagtilbudsområdet mindst hvert andet år med udgangspunkt i kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser. I den forbindelse er administrationen i gang med at udarbejde en kvalitetsrapport for 2021.

  Formålet med kvalitetsrapporten for Ishøj Kommunes dagtilbud er at give information om en række væsentlige forhold i dagtilbuddenes virke og udvikling samt at fungere som baggrund for dialog om status og udvikling i kommunens dagtilbud. Samtidig indgår kvalitetsrapporten som en del af det samlede tilsyn med kommunens dagtilbud.

  Center for Dagtilbud og Uddannelse har ansvaret for udarbejdelse af kvalitetsrapporten, herunder indsamlingen af relevante data og informationer. Administrationen sender rapporten i administrativ høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i perioden fra den 20. september til den 25. oktober 2021, hvorefter kvalitetsrapporten og høringssvarene behandles på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 15. november og efterfølgende i Byrådet den 7. december.
 • Implementering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud
  Som følge af ændringer i dagtilbudsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2018, skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan, som skal udgøre rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Oprindeligt fremgik det af loven, at den pædagogiske læreplan skulle være implementeret og evalueret den 1. juli 2020. Børne- og Undervisningsudvalget er løbende blevet orienteret om, at deadline har været udskudt flere gange på grund af Covid-19 pandemien og senest til den 1. juli 2021.

  Siden ændringen af dagtilbudsloven trådte i kraft har dagtilbuddene i samarbejde med Center for Dagtilbud og Uddannelse arbejdet med at udvikle og implementere elementerne i den nye styrkede pædagogiske læreplan.

  Dagtilbudslederne har sammen med Center for Dagtilbud og Uddannelse udviklet en fælles ramme for dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner, som inkluderer kvalitetsparametrene for dagtilbud i Ishøj Kommune og som sikrer, at de pædagogiske læreplaner lever op til lovens bestemmelser. Med afsæt i den fælles ramme har det enkelte dagtilbud, med inddragelse af forældrebestyrelsen, udarbejdet deres lokale pædagogiske læreplan. En del af den pædagogiske læreplan er en fast beskrivelse af institutionens pædagogiske virke, mens andre elementer bl.a. afsnittet ”Det arbejder vi med lige nu” er dynamiske. Alle dagtilbud har udarbejdet og foretaget en første evaluering af deres pædagogiske læreplan. Læreplaner og evalueringer er offentliggjort på dagtilbuddenes hjemmesider og er designet, så det er muligt både at læse de enkelte afsnit for sig og samlet. Arbejdet med læreplanen skal evalueres mindst hvert andet år.

  Arbejdet med den pædagogiske læreplan samt dagtilbuddenes evaluering af samme beskrives nærmere i kvalitetsrapporten for dagtilbud 2021.

  Et eksempel på en pædagogisk læreplan kan ses via dette link: https://ishoj.dk/borger/dagtilbud-og-skoler/dagtilbud/daginstitutionernes-og-dagplejens-hjemmesider/bornehuset-ornebo/

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.