Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 17. juni 2014 kl. 16:30

Idrætscenteret

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. juni 2014 fremlægges.
 • Der gives en orientering vedr. en henvendelse fra interesseorganisationen Danske Skoleelever, som ønsker at mødes med Børne- og Undervisningsudvalget i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Henvendelsen fra Danske Skoleelever er vedhæftet dagsordenen.

 


        

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.        

Beslutning

Taget til efterretning.

Elevrådsformændene inviteres til mødet med Danske Skoleelever.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Status på klassedannelsesplanen for børnehaveklasser til skoleåret 2014/2015 er vedhæftet dagsordenen og fremlægges på mødet.
 • På foranledning af en borgeres henvendelse vedr. servering af svinekød i kommunens daginstitutioner er der udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan de enkelte institutioner lever op til de kostprincipper, der er vedtaget af Byrådet. Notatet er vedhæftet dagsordenen til orientering sammen med eksempler på madplaner fra tre daginstitutioner.
 • Der er udarbejdet et notat, som redegør for den brugerbetalte modersmålsundervisning i tyrkisk i skoleåret 2014/2015 samt konsekvenser af folkeskolereformens udvidede timetal for modersmålsundervisningen. Notatet er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Elevstatistik af 1. juni 2014 er vedhæftet dagsordenen og fremlægges på mødet.
 • Pladsanvisningen har udarbejdet en oversigt, som viser, hvor mange børn der bliver meldt ud af sfo' erne i juli. Oversigten er vedhæftet dagsordenen og fremlægges på mødet.
 • I budgetmålene for 2014 er det beskrevet, at der på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i juni skal gives en orientering vedr. øget inklusion af elever i skoler og i fritidstilbud. Orienteringen udskydes til udvalgsmødet i august således, at orienteringen kan gives samtidig med, at årsrapporten fra KFS behandles. KFS står for "Det mellemkommunale samarbejde på specialundervisningsområdet i Hovedstadsregionen".   

                               

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.                              

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at dele modersmålsundervisningen, så der er to lærere, der varetager undervisningen, således at elevernes tarv tilgodeses i forhold til, at undervisningen ikke slutter for sent.

Følgende bilag blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet:

- Opdateret klassedannelsesplan.

- Svar fra Undervisningsministeriet samt notat vedr. udviklingsprogrammet for forenklede Fælles mål.

- Notat vedr. midler til profilskoler samt udmøntning af blokstilskuddet til folkeskolereformen og andre puljer til folkeskolereformen.

- Status på oprettelse af 10. klasse på CPH WEST.

- Opdateret plan for fyraftensmøder og besøg i 2014. 

        

Bilag

Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en mindreudgift på 17,0 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen. Der er udarbejdet notat af 10. juni 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen. Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.               

Økonomi

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 2,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 3,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 16,0 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.                

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

 • at budgetopfølgningen tiltrædes
 • at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B     

           

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Alle kommuner skal i 2014 udvikle en lokalt forankret kompetencestrategi.

I Ishøj Kommune er kompetencestrategien udviklet via en proces, hvor skoleledelser sammen med lærere og pædagoger fra skolernes MED-udvalg har drøftet og analyseret hvilke behov for kompetenceudvikling, der er i relation til folkeskolereformen.            

Sagsfremstilling

Kompetencestrategiens formål er at understøtte folkeskolereformens tre overordnede mål:

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges.


De prioriterede fokusområder for kompetenceudviklingen i Ishøj Kommune i relation til folkeskolereformen er:

 • Kvalificering af undervisningskompetence

 • Særlig målrettet indsats omkring matematik og de naturvidenskabelige fag

 • Udvikling af pædagogernes didaktiske kompetencer

 • Samarbejde mellem pædagoger og lærere - forståelse af hinandens fagligheder

 • Teamsamarbejde

 • Fortsat udvikling omkring sprog, læsning og skrivning

 • Bevægelse i relation til kravet om 45 minutters daglig bevægelse

 • Kompetenceudvikling målrettet skoleledelserne.


I vedhæftede notat er hvert fokusområde uddybet, og der gives en beskrivelse af hvilke indsatser, der bliver gennemført for hvert enkelt fokusområde. 

 

              

Økonomi

Kompetenceudviklingen bliver finansieret af kommunale og statslige midler samt af midler, som er søgt i A.P. Møller Fonden. Hvis ansøgningen til A.P. Møller Fonden ikke bliver imødekommet tilpasses projektet.         

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.            

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I maj 2014 blev der gennemført valg til skolebestyrelserne. I sagen fremlægges en oversigt over de valgte medlemmer.                  

Sagsfremstilling

Ifølge § 2 i Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen skal der ved hver skole udpeges en skolebestyrelse. Der er i maj 2014 gennemført valg til bestyrelserne. I den vedhæftede oversigt fremgår de valgte skolebestyrelsesmedlemmer.

De nye bestyrelser tiltræder den 1. august 2014 og valgperioden løber frem til 31. juli 2018.
             

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at orienteringen vedr. de valgte skolebestyrelsesmedlemmer tages til efterretning.                 

Beslutning

Tiltrådt.

Administrationen skal sikre, at de nye bestyrelser bliver orienteret om folkeskolereformen og dens udmøntning i Ishøj Kommune. 

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2015/2016 samt kriterier for fleksible skoledistrikter, foreslår administrationen en distriktsregulering, således at de kommende skolestartere kan rummes indenfor 11 børnehaveklasser.
 
Det foreslås, at børnehaveklasserne fordeles med en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Vibeholmskolen, tre klasser på Gildbroskolen, tre klasser på Strandgårdskolen og to klasser på Vejlebroskolen.           

Sagsfremstilling

Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5 stk. 4 om fleksible skoledistrikter fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i juni skal behandle forslag til antal børnehaveklasser og distriktsreguleringer.
 
Den foreslåede distriktsregulering for skoleåret 2015/2016 foretages med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2015/16 (297 elever) samt rækken af kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede ”Notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter”.
 
Forslaget til skoledistriktsreguleringen betyder en mindre ændring i forhold til de nuværende skoledistrikter. Som det fremgår af vedhæftede notat ”Distriktsregulering med 11 børnehaveklasser” får distriktsreguleringen betydning for 34 skolestartere, som får et andet skoledistrikt end det nuværende. Det fremgår af vedhæftede et bilag vedr. vejflytninger hvilke veje, der bliver berørt af distriktsjusteringen. Det vedhæftede kort viser distriktsinddelingen.
 
Af Folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 3 fremgår det, at ”beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra de berørte skoler”. Således foreslås det, at forslaget til skoledistrikter for skoleåret 2015/2016 sendes til udtalelse i skolebestyrelserne på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen fra tirsdag den 17. juni til fredag den 29. august 2014. Børne- og Undervisningsudvalget behandler skolebestyrelsernes udtalelser på udvalgsmødet i september 2014 og indstiller en beslutning til Byrådsmødet i oktober 2014.           

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslaget til distriktsjustering for skoleåret 2015/2016 sendes til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra tirsdag den 17. juni til fredag den 29. august 2014 kl. 12.00.           

Beslutning

Tilrtådt.

Bilag

Resume

I forbindelse med folkeskolereformen er der nye bestemmelser i forhold til valgfag. Eleverne skal vælge, så de har minimum 60 timers valgfag i løbet af skoleåret, og de valgfag, som eleverne undervises i, men som ikke indgår i prøverækken, skal indgå i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.       

Sagsfremstilling

Skolerne kan vælge at tilbyde de valgfag, som Undervisningsministeriet har beskrevet og udarbejdet trin og slutmål for. Skolerne kan også vælge selv at skabe valgfag, som passer præcis til eleverne og til skolens profil.
I Ishøj Kommune ønsker vores skoler både at udbyde nogle af de valgfag, der er centralt beskrevet og selv at skabe og beskrive valgfag.

Undervisningsministeriet er endnu ikke klar med præmisserne for at skabe og beskrive lokale valgfag. Hvis skolerne skal have mulighed for at udbyde lokale valgfag, så skal fagene udbydes til eleverne inden sommerferien.

Administrationen indstiller derfor, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender de lokalt udbudte valgfag ud fra en kort overskrift, som skolerne har givet faget. Beskrivelse af de enkelte skolers lokale valgfag findes i vedhæftede notat.
Så snart vejledningen til beskrivelse af valgfag foreligger fra centralt hold, vil skolerne beskrive fagenes mål og indhold, og disse beskrivelser bliver behandlet i BU i 3. kvartal 2014. 

          

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at skolerne kan udbyde de skitserede valgfag i skoleåret 2014/2015.      

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget to ansøgninger fra Thorshøjgård. I den ene ansøgning søges der om dispensation for at nedsætte det ugentlige timetal fra 35 til 29 timer. I den anden ansøgning søges der om dispensation i forhold til elevtallet, da Thorshøjgård ikke kan opfylde bekendtgørelsens minimumskrav for elevtal.
Hvis Thorshøjgård skal opfylde bekendtgørelsens krav, skal der ligeledes gives dispensation i forhold til fagrækken.

De to ansøgninger er vedhæftet dagsordenen.       

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der i skoleåret 2014/2015 gennemføres en proces, der kan sikre, at  Thorshøjgård fra august 2015 kan opfylde bekendtgørelsens krav til interne skoler i forhold til elevtal, timetal og fagrække.       

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at der på udvalgsmødet i januar 2015 skal behandles et notat, der indeholder en indstilling om en fremtidig model.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
Lov om ændring af folkeskolen - Bemyndigelse til at fastsætte regler om minimumsstørrelse for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.
       

Bilag

Resume

Administrationen har modtaget to ansøgninger til anlægsbudgettet for 2015 fra henholdsvis skolebestyrelsen på Gildbroskolen og fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely.           

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Gildbroskolen ansøger om en million kr. til at modernisere kantinekøkkenet på skolen. Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.
Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely ansøger om 265.000 kr. til renovering af institutionens legeplads. Ansøgning og bilag er vedhæftet dagsordenen.            

Økonomi

Der ansøges om en million kr. til modernisering af kantinekøkkenet på Gildbroskolen og 265.000 kr. til renovering af legepladsen i Børnehuset Bøgely.         

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter ansøgningerne til anlægsbudgettet for 2015 fra skolebestyrelsen på Gildbroskolen og fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely.         

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at imødekomme ansøgningen i 2014 og dække udgiften via anlægspuljen til folkeskolereformen for 2014. Alternativt sættes ansøgningerne på investeringsoversigten for 2015 - 2018. 

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Ventelisteopgørelsen er tilpasset dagtilbuddenes nye normering, som Børne- og Undervisningsudvalget vedtog på mødet den 19. maj 2014.

Ventelisteopgørelse pr. 1. juni 2014 er vedhæftet dagsordenen.          

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.          

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag