Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 19. oktober 2015 kl. 18:30

Mødelokalet på etage 5

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 16. marts 2015 vedtog udvalget retningslinjerne for anvendelse af ny ordblindetest. Retningslinjerne er vedhæftet dagsordenen til orientering. På samme møde blev det besluttet, at praksis for indsatser for børn med ordblindhed og massive læse-skrivevanskeligheder revurderes og beskrives og forelægges Børne- og Undervisningsudvalget, så de kan træde i karft i august 2016.

Sagsfremstilling

På mødet giver læse-skrive konsulent Marianne Gjelstrup en orientering om arbejdet med at udarbejde praksis for indsatser for ordblinde elever og elever med massive læse-skrivevanskeligheder.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Erindringsliste af 1. oktober 2015 fremlægges.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 21. september 2015 blev der orienteret om, at borgmestrene i Ishøj og Greve har besluttet, at indgå i et fælleskommunalt projekt om behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer, hvor der søges midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Ansøgningen til puljen er udarbejdet og er vedhæftet dagsordenen til orientering sammen med budgettet og noter til budgettet.
 • Elevstatistik af 1. oktober 2015 er vedhæftet dagsordenen.
 • PPR Centeret har udarbejdet 'Din guide til PPR', som er et katalog for skoleåret 2015/2016 over PPR's muligheder for at understøtte børns trivsel og udvikling. 'Din guide til PPR' uddeles på mødet.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

På mødet blev givet en orientering vedr. status på byggeri af Lethal og om lukning af ventelisten til dagtilbud for udenbys børn.

Der blev ligeledes orienteret om, at ca. 550 børn fra kommunes 1. - 3. klasser har deltaget i kampagnen Ren By Rar Bys skoleprojekt Skralddiaden.

Bilag

Resume

Der planlægges en studietur for Børne- og Undervisningsudvalget i foråret 2016.
På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 21. september blev der fremlagt forslag til en studietur til Trondheim. Udvalget besluttede på mødet, at administrationen udarbejder alternative forslag til studieture med fokus på undervisning til drenge, naturfag og matematik samt skoleudvikling i socialt udsatte områder. 

Sagsfremstilling

Et af Ishøj Kommunes delpolitiske delmål hedder, 'I Ishøj Kommune værdsætter og understøtter vi særlige talenter – både kloge hoveder og hænder'.

Arbejdet med talenter er ligeledes et centralt element i projekt ’Flere Lille og Store Nørder i Ishøj’ som er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Med udgangspunkt heri forslås en studietur med fokus på arbejdet med talenter og relateret til naturfag.

ScienceTalenter i Sorø, som Ishøj Kommune samarbejder med i projekt ’Flere Lille og Store Nørder i Ishøj', arrangerede i oktober 2014 en fire dages studierejse for deltagere på efteruddannelsen ”talentvejlederuddannelsen” for at se på erfaringer med talentudvikling på udvalgte skoler i Wales.

De tre walisiske skoler, hhv. to primary og en secondary school, var valgt, fordi de alle havde tilbud til talenterne, men med forskellige tilgange. I vedhæftede artikel af Uffe Sveegaard er turen beskrevet. Der har ikke deltaget medarbejdere fra Ishøj Kommune i studieturen, men kommunen har pt. 7 medarbejdere på talentvejlederuddannelsen.

Hvis udvalget finder forslaget interessant vil administrationen tage kontakt til ScienceTalenter og høre, om der er mulighed for, at de kan arrangere en lignende studietur til Wales for udvalget. Det foreslås endvidere, at studieturen starter i Sorø hos ScienceTalenter, hvor udvalget får mulighed for at høre om ScienceTalenter. Her vil to lærere fra Ishøj Kommune, som går på talentvejlederuddannelsen, samt Nina Winther Arnt, som er læringsfacilitator i ’Flere Lille og Store Nørder i Ishøj’, fortælle om skolernes arbejde med talenter.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, om studieturen i foråret 2016 skal gå til Wales.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at der arbejdes videre med at arrangere en studietur til Wales, og at studieturen placeres i efteråret 2016.

Bilag

Resume

A.P. Møller Fonden har doneret en milliard kroner til en endnu bedre folkeskole. Administrationen foreslår, at 8. klasser fra Vejlebroskolen og Gildbroskolen deltager i et tværkommunalt projekt, der ansøges og ledes af Nationalt Videncenter for Læsning.

Sagsfremstilling

Nationalt Videncenter for Læsning udarbejder ansøgningen i samarbejde med tre kommuner (Ishøj, Høje Tåstrup og Fredensborg). Ansøgningen fremlægges for udvalget, når den er udarbejdet. Fra Ishøj Kommune deltager 8. klasserne fra Vejlebroskolen og Gildbroskolen.

Det overordnede formål er at støtte elevernes faglige udvikling gennem målrettet arbejde med sproglige mål, læsestrategier, læseforståelse og ordkendskab. For at kunne det, er det vigtigt, at læsning ikke overlades til eleverne selv, men foregår integreret i de faglige sammenhænge, hvor det læste skal anvendes. Indsatsen gælder derfor både fag og lærere i 8. klasse, og de følges til 9. klasse. Indsatsen når også de elever, der har vanskeligt ved at læse og forstå fagenes tekster, og målet er, at eleverne bliver i stand til at klare en ungdomsuddannelse.

Projektet er 3årigt og er organiseret som aktionslæringsforløb. Projektet består af følgende:

 • Nationalt Videncenter for Læsning iværksætter et læsepædagogisk udviklingsprojekt med inspiration fra den australske reading to learn-pædagogik.
 • Kompetenceudvikling af de lærere der underviser eleverne i 8. klasse og videre i 9. klasse i perioden fra 1. august 2016 – 30. juni 2018. I alt deltager der samlet fra alle tre kommuner ca. 18 lærere samt vejledere fra skolerne. Hvert team vil med støtte fra den faglige ekspertgruppe fra Nationalt Videncenter for Læsning og gennem sidemandsoplæring udvikle sikre metoder til læseintegreret undervisning og gøre de unge elever til disciplinlæsere, der kan forstå fagenes tekster og sprog.
 • En faglig ekspertgruppe fra Nationalt Videncenter for Læsning bringer læseintegreret undervisning i spil i alle fag i 8. klasse. De læsepædagogiske metoder og arbejdet med at udvikle sproglige mål afprøves i praksis, og eksperter arbejder med hver skoles lærerteam, som indarbejder metoderne i egen undervisning. Konkret vil der være en vekslen mellem workshops i faggrupper og lærerteam, afprøvning i praksis, kollegial observation og supervision støttet af udefrakommende læseeksperter samt fælles udvikling af nye tiltag.
 • Projektet har fokus på lærernes metodiske arbejde med: Sproglige mål i alle fag, læseintegreret undervisning i fag i 8. og 9. klasse, integreret lektietid og understøttende undervisning.

Skolelederne har drøftet deltagelse i projektet med skolebestyrelserne.

Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2015.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler, at Gildbroskolen og Vejlebroskolen deltager i projektet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der ansøges om i alt 2,2 millioner kr., hvoraf de 600.000 er til Vejlebroskolen og 600.000 til Gildbroskolen.

Resume

I forbindelse med folkeskolereformen kom der til skoleåret 2014/2015 nye bestemmelse i forhold til valgfag. Eleverne skal vælge, så de har minimum 60 timers valgfag i løbet af et skoleår, og de valgfag, som eleverne undervises i, men som ikke indgår i prøverækken, skal indgå i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse

Sagsfremstilling

Skolerne kan vælge at tilbyde valgfag, som Undervisningsministeriet har beskrevet og udarbejdet trin og slutmål for. Skolerne kan også vælge at skabe valgfag, som passer til eleverne og skolens profil. I Ishøj Kommune ønsker skolerne at udbyde nogle af de valgfag, der er centralt beskrevet samt selv at skabe og beskrive valgfag.

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 15. juni 2015 blev valgfagsbeskrivelserne fra fra Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Vejlebroskolen godkendt.

Gildbroskolen ønsker at udbyde valgfag i Science og i Alternativ idræt. Valgfagsbeskrivelserne fra Gildbroskolen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender valgfagsbeskrivelserne fra Gildbroskolen.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der udarbejdes kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes dagtilbud hvert andet år. Der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for 2015.

Kvalitetsrapporten fungerer som dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet. Samtidig indgår kvalitetsrapporten som en del af det samlede tilsyn med kommunens dagtilbud.

Som en del af kvalitetsrapporten indgår den obligatoriske evaluering af de pædagogiske læreplaner. Ifølge Dagtilbudslovens § 10, stk. 2 skal Byrådet, mindst hver andet år, drøfte evalueringer af de pædagogiske læreplaner og tage stilling til, om evalueringen giver anledning til yderligere handlinger.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har ansvaret for udarbejdelse af kvalitetsrapporten, herunder indsamlingen af relevante data og informationer.

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, Ishøj kommunes Børne- og Ungepolitik og lokale indsatsområder.

Hermed fremlægges forslag til tidsplan for behandling af kvalitetsrapporten, herunder forslag om at sende rapporten i administrativ høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i perioden fra 26. oktober til 27. november 2015.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

 • at behandlingen af dagtilbuddenes kvalitetsrapport følger den foreslåede tidsplan
 • at kvalitetsrapporten sendes i administrativ i høring i dagtilbuddenes bestyrelser fra 26. oktober til 27. november 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Reglerne vedrørende kvalitetsrapport for folkeskoleområdet fremgår af Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse nr. 698 om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Heraf fremgår det blandt andet, at kvalitetsrapporten skal vedtages i Byrådet senest den 31. marts 2016. Hermed fremlægges forslag til overordnet tidsplan for behandling af kvalitetsrapporten.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten skal udarbejdes ud fra en række centralt fastsatte krav til indholdet, som kan suppleres med lokale emner. De centralt fastsatte temaer skal dokumenteres med udgangspunkt i data, som indsamles af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet.

 

Administrationen forventer at modtage data fra styrelsen i løbet af oktober og november 2015. Med udgangspunkt heri fremlægger administrationen vedhæftede forslag til tidsplan for behandling af skolevæsenets kvalitetsrapport.

Tidsplanen for udarbejdelse af kvalitetsrapporten er lige som sidste år stram på grund af ministeriets plan for udsendelse af data. Derfor foreslår administrationen, at kvalitetsrapporten sendes administrativt i høring i skolebestyrelserne fra den 4. januar til den 28. januar 2016, hvorefter den behandles i Børne- og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

 • at behandlingen af skolevæsenets kvalitetsrapport følger den foreslåede tidsplan
 • at kvalitetsrapporten sendes administrativt i høring i skolebestyrelserne den 4. januar til den 28. januar 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket, at der bliver udarbejdet evalueringskriterier for projektet Jump4Fun med henblik på at kunne evaluere, om Ishøj Kommune skal videreføre projektet fra sommeren 2016.

 

Notat vedrørende Jump4Fun er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender evalueringskriterier for Jump4Fun.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune skal have en trafiksikkerhedspolitik. Det foreslås, at visionen for trafiksikkerhed i Ishøj Kommune skal være, at det skal være sikkert at færdes i trafikken i Ishøj Kommune. Trafiksikkerhedspolitikken indeholder en række ambitioner og konkrete mål samt en angivelser af en række områder, hvor politikken særligt tænkes realiseret.

Sagsfremstilling

En tværfaglig arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til en trafiksikkerhedspolitik. Arbejdsgruppen har blandt andet hentet inspiration hos Rådet for Sikker Trafik når det gælder formuleringen og realisering af politikken.

I forslaget til trafiksikkerhedspolitik er der formuleret en række ambitioner og mål for trafiksikkerhedsområdet. Disse ambitioner og mål er overordnede og vil blive realiseret indenfor og imellem tre forskellige tilgange nemlig:

 • Trafiksikkerhed i forhold til veje og stier.
 • Trafiksikkerhed for skoler og i dagtilbud.
 • Trafiksikkerhed i relation til Ishøj Kommune som arbejdsplads.

Ambitionerne for de tre tilgange er, at

 • det skal være sikkert, at færdes på veje og stier i Ishøj Kommune
 • ruste børn og unge til, at kunne færdes sikkert i trafikken
 • Ishøj Kommunes medarbejdere agerer ansvarligt i trafikken. 

For hver ambition er der opstillet en række mål, som skal realisere den enkelte ambition. 

Forslaget har været sendt til høring i diverse råd og bestyrelser samt til information og drøftelse i kommunens MED-system.

Trafiksikkerhedspolitikken sætter retningen indenfor trafiksikkerhed i Ishøj Kommune, og det er herefter meningen, at realiseringen af politikken skal ske i samarbejde med myndigheder, interesseorganisationer, brugerbestyrelser, MED-udvalg mv. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget til Ishøj Kommunes Trafiksikkerhedspolitik vedtages.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Venteliste pr. 1. oktober 2015 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Pladssituationen på dagtilbudsområdet er hver måned et orienteringspunkt på Børne- og Undervisningsudvalgsmøderne.

Det foreslås, at pladssituationen fremover behandles tre gange årligt i Børne- og Undervisningsudvalget. På mødet i maj, hvor børnene er flyttet til sfo, og der er størst ledig kapacitet, på mødet i oktober, for at give et midtvejsbillede, og på mødet i februar, hvor der er størst belastning på pladserne i dagtilbuddene.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at pladssituationen fremover behandles i udvalget på møderne i maj, oktober og februar.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.