Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 20. marts 2017 kl. 18:30

Rådhuset - mødelokale 2E

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. marts 2017 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Skolebestyrelsesmedlem Christina Hartvig meddeler, at hun ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Gildbroskolen.
 • Formand for skolebestyrelsen på Ishøj Skole Susanne Meyer Steffensen meddeler, at hun ønsker at udtræde af skolebestyrelsen.
 • Program for landskonferencen 'Kvalitet i Dagplejen 2017' den 29. og 30. maj uddeles på mødet.
 • Status på klassedannelsesplan til skoleåret 2017/2018 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Til dagsordenen er vedhæftet et brev fra Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danmarks Statistik vedr. Styrkelse af dataindberetningerne på Social- og Ældreområdet samt en bilagstabel, der indeholder status på kommunens dataindberetninger på området for udsatte børn og unge. Bilaget viser, at dataleverancerne på området for udsatte børn og unge er OK.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Referatet af Ungebyrådsmødet den 15. marts 2017 blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget blev på mødet den 16. januar 2017 orienteret om, at Ishøj Fælles Elevråd har sendt et brev til Børne- og Undervisningsudvalget vedr. samfundsfag i de mindre klasser. Brevet er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Administrationen har drøftet henvendelsen med skolelederne og fremlægger hermed et forslag til udmøntning af fælleselevrådets forslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af en drøftelse med henholdsvis skolelederne og koordinatoren for Ishøj Fælles Elevråd fremlægger administrationen hermed et forslag til udmøntning af fælleselevrådets forslag.

Med henblik på at målrette udmøntningen af forslaget, så de enkelte skoler sammen med deres elevråd kan designe udmøntningen af forslaget, så det passer til den enkelte skole, foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde et katalog med idéer til, hvordan der kan arbejdes med fælleselevrådets forslag.

Det foreslås endvidere, at arbejdsgruppen drøfter begrebet ”samfundsfag” med henblik på at nå frem til en fælles forståelse, der kan danne grundlaget for et idékatalog.

Det foreslås, at arbejdsgruppen udarbejder et idékatalog, som kan indarbejdes i skoleåret 2017/18 i et samarbejde med mellem lærere og elevrådene på de enkelte skoler. Det foreslås endvidere, at fælleselevrådet løbende deler viden om, hvordan der arbejdes med forslaget på de enkelte skoler.

Arbejdsgruppen foreslås sammensat af:

- Medlemmerne af Ishøj Fælles Elevråd.
- Tre lærere
- En skoleleder som også er formand for gruppen.

Koordinatoren for Ishøj Fælles Elevråd vil være sekretær for arbejdsgruppen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender forslaget til nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et katalog med idéer til udmøntning af Ishøj Fælles Elevråds forslag om samfundsfag i de mindre klasser.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget blev på mødet den 21. november 2016 orienteret om udviklingsarbejdet på dagtilbudsområdet i Ishøj Kommune.  

Udviklingsarbejdet foregår i tre overordnede parallelle og sammenhængende spor:

1. Systematisk og forskningsinformeret arbejde med god kvalitet i dagtilbud.
2. Ny national pædagogisk læreplan (Forventes færdig i foråret 2017).
3. Forskningsinformeret udvikling af ledelse af kvalitetsdagtilbud.

Målet med udviklingsarbejdet er at udvikle et fælles grundlag for dagtilbuddene i Ishøj Kommune, herunder fælles mål og fælles parametre for god kvalitet og god ledelse af kvalitetsdagtilbud. Dagtilbudslederne har udarbejdet vedhæftede forslag til fælles overordnede mål.

Det foreslås, at Børne- og Undervisningsudvalget sender forslaget til fælles overordnede mål i høring i dagtilbuddenes bestyrelser. Sideløbende vil de fælles mål komme til information og drøftelse i Fælles-MED for Dagilbud og Skoler. 

Sagsfremstilling

Med udviklingsarbejdet igangsættes et målrettet og systematisk arbejde med kvalitet i kommunens dagtilbud. Baggrunden er, at dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet. Forskningen viser, at børn der har gået i et dagtilbud af høj kvalitet klarer sig bedre i skolen, har færre adfærdsproblemer og generelt trives bedre. Forskningen viser endvidere, at effekten især er stor hos udsatte børn. 

God kvalitet i Ishøj Kommunes dagtilbud skal forstås som det, der kan ses gøre en forskel for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse. Derfor omhandler kvalitet bredt set alle de aspekter af dagtilbuddenes karakteristika, der til enhver tid antages at have betydning for børnenes udvikling på kort og/eller på lang sigt.

Dagtilbudslederne har udarbejdet et forslag til fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune, som skal sætte rammer og retning for det pædagogiske arbejde. De overordnede mål tager udgangspunkt i Dagtilbudslovens formålsparagraf, Det nationale pædagogiske grundlag og Ishøj Kommunes vision for arbejdet med børn og unge (børne- og ungepolitikken).

Under overskriften ’Børn skal være, børn skal lære, børn skal lege, børn skal gøre, og børn skal høre til’ foreslås 10 overordnede fælles mål. Udgangspunktet for målene er et børnesyn, der tager udgangspunkt i, at det at være barn har en værdi i sig selv. Derfor værner vi om børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo, således at alle børn får lige muligheder for at nå deres fulde potentiale. Vi har fokus på, at drage omsorg for, stimulere og udfordre børnene for at understøtte deres udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslaget til fælles overordnede mål for Ishøj Kommunes dagtilbud sendes i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i perioden 21. marts – 2. maj 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2017, blev det besluttet, at ”Det skal undersøges, hvordan kommunen kan styrke screeningen af førskolebørn i daginstitutionerne med henblik på at styrke børnenes skoleparathed i allerede igangværende projekter – herunder et særligt fokus på børnenes sociale kompetencer. Budget til dette findes indenfor de 1,1 mio. kr., der tilbageføres til daginstitutionerne.”

Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at de anvendte screenings- og vurderingsmetoder gennemgås og vurderes i sammenhæng med det igangværende udviklingsarbejde vedrørende kvalitet i dagtilbud, som pågår i 2017 og 2018.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet vedhæftede notat: ”Styrkelse af skoleparathed hos kommende skolestartere”. Notatet giver en kort beskrivelse af allerede igangværende skoleforberedende initiativer samt en beskrivelse af data, som indsamles i forbindelse med initiativerne.

I notatet beskrives:

 • Skoleforberedende aktiviteter.
 • Overgange fra dagtilbud til skole.
 • Sprogvurderinger af børn i dagtilbud.
 • Særlige forløb for de sprogligt svageste tosprogede skolestartere.
 • Afrikaturen.
 • Sprovurdering ved start i børnehaveklassen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at de anvendte screenings- og vurderingsmetoder gennemgås og vurderes i sammenhæng med det igangværende udviklingsarbejde vedrørende kvalitet i dagtilbud, som pågår i 2017 og 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Administrationen foreslår i sagen, at der fastlægges klarere retningslinjer for ind- og udmeldelse af sfo.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på, at der er behov for klarere retningslinjer for ind- og udmeldelse af sfo. I styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen er alene beskrevet, hvordan man bliver tilmeldt sfo1 i forbindelse med indskrivningen i børnehaveklasse, og at der sker automatisk udmeldelse af sfo2, når barnet stopper i 6. klasse.

 

Administrationen foreslår, at der fastlægges klarere retningslinjer, og at det tilføjes, at der ved en udmeldelse først kan ske tilmelding til samme sfo efter 3 måneder. Dette indskrives for at forhindre, at der kan spekuleres i kortvarige udmeldelser, fx. i sommerferien.

 

På den baggrund foreslås det, at følgende afsnit bliver tilføjet i styrelsesvedtægtens afsnit 5.6 om indskrivning i sfo:

 

"Udmeldelse af sfo skal ske digitalt med mindst 1 måneds varsel, til den 1. eller 15. i en måned. Ved udmeldelse kan der først ske tilmelding til samme sfo efter 3 måneder. Ved skoleskift til en anden folkeskole i Ishøj Kommune ses der bort for udmeldelsesvarslet. Barnet skal dog tilmeldes den nye skoles sfo digitalt". 

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at de foreslåede retningslinjer sendes til høring i skolebestyrelserne fra den 21. marts til den 2. maj 2017.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede sagen og besluttede, at sagen genbehandles på næste udvalgsmøde den 18. april 2017.

Et bilag vedr. 11 måneders takst i sfo blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser, samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. marts 2017.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud fremover behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.
Grundet en fejl hos KMD har statistikken først kunnet fremlægges på udvalgets marts-møde.

 

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i samt behovet for pladser i kommunens dagtilbud.


Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2017 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Et stigende behov for 0 – 2års pladser kan dog betyde et pres på den samlede budgetterede normering, hvorfor administrationen vil følge udviklingen tæt.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på fællesmødet den 25. juni 2014 at igangsætte et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af overvægtige 6 - 7årige børn. Den primære målgruppe for indsatsen er de 3 - 6årige børn i Ishøj Kommunes daginstitutioner. På novembermødet 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget projektbeskrivelsen ”Livsglade børn som bruger deres krop”, der er etableret som et treårigt projekt med start i 2015.

Den 16. november 2015 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget et koncept for løbende evaluering af projektet. Udvalgene ønsker løbende opfølgning og orientering på projektet. Den første status blev givet på udvalgsmøderne i april 2015. Hermed gives den femte status på projektet.

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem daginstitutionerne, Sundhedsplejen, Center for Børn og Forebyggelse, Center for Dagtilbud og Skoler og de praktiserende læger. Der er udpeget minimum en tovholder i institutionerne, som blandt andet har til opgave, i samarbejde med projektlederen, at beslutte, hvilke lege og bevægelsesaktiviteter, der skal igangsættes.

 

I vedhæftede notat gives den femte status på projektets aktiviteter:

1.      Kommunikationsplan

2.      Det enkelte dagtilbud sætter mål for deres indsats

3.      Afdækning af medarbejdernes kompetencer

4.      Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i kommunens daginstitutioner

5.      Nye lege og aktiviteter implementeres i dagtilbuddene løbende

6.      Forældrekonference

7.      Klare snitflader og arbejdsgange på tværs af kommunens centre og styrkelse af det tvær-faglige samarbejde

8.      Afrikaturen

9.      Samarbejde med de praktiserende læger

10.   Løbende evaluering af projektets effekt

11.   Øvrige indsatser der understøtter projektets mål

 

Projektlederen følger løbende op på projektbeskrivelsens konkrete indsatser og tidsplan.

Det foreslås, at dette er den sidste status inden den endelige evaluering efter projektets afslutning.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje til at understøtte en omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge. Center for Børn og Forebyggelse ansøger om støtte fra puljen til at understøtte etableringen af TIPS – Tidlig Indsats for Psykisk Sårbare børn og unge.

Sagsfremstilling

I satspuljeaftalen for 2016 er der afsat i alt 46,9 mio. kr. til tre ansøgningspuljer (der udmeldes én ansøgningspulje i hvert af årene 2016, 2017 og 2018), som skal understøtte, at flere udsatte børn og unge får en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. I 2017 udmeldes i alt 24,7 mio. kr.

Det overordnede formål med ansøgningspuljen er, at landets kommuner kan søge om økonomisk støtte til at investere i initiativer, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet. Det er således et krav, at kommunen skal have en ambition om at foretage en helhedsorienteret omlægning. Det er ligeledes et krav, at der kan dokumenteres politisk opbakning til projektet. Kommuner, som bevilges støtte, bliver tildelt et rådgivningsforløb ved Socialstyrelsen med opstart i 2017.

Center for Børn og Forebyggelse ansøger om støtte fra puljen til at understøtte etableringen af TIPS – Tidlig Indsats for Psykisk Sårbare børn og unge. TIPS styrker den opsøgende og forebyggende indsats over for børn og unge i alderen 12-16 år med alvorlige psykiske/psykiatriske problemstillinger - med henblik på at sikre, at de modtager rettidige og mindre indgribende indsatser og foranstaltninger.

Etableringen af TIPS udgør første skridt i en proces, hvor det tidlige forebyggende arbejde med udsatte børn, unge og familier i Ishøj og Vallensbæk kommuner styrkes på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til normalområdet. Projektet er blandt andet inspireret af erfaringerne fra Socialstyrelsens Partnerskabskommuneprojekt. På baggrund af erfaringerne med TIPS skal der undervejs i projektperioden (medio 2017 til medio 2019) lægges en detaljeret plan for, hvordan den samlede kommunale sagsbehandling i Center for Børn og Forebyggelse kan styrkes med henblik på at sikre en tidligere og mere systematisk indsats for Ishøj og Vallensbæk kommuners udsatte børn, unge og familier.

Ansøgningen til puljen er aktuelt under udarbejdelse. Der er deadline for ansøgning fredag d. 24. marts. Den færdige ansøgning bliver fremlagt til orientering på næste møde i Børne- og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tilkendegiver politisk opbakning til etableringen af TIPS som en del af en langsigtet strategi, hvor den samlede kommunale sagsbehandling i Center for Børn og Forebyggelse styrkes med henblik på at sikre en tidligere og mere systematisk indsats for Ishøj og Vallensbæk kommuners udsatte børn, unge og familier.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune har indarbejdet forslag fra handicaprådene til opdatering af Takstbladet for Servicelovens § 41 og 42 (Merudgifter og Tabt Arbejdsfortjeneste).

Sagsfremstilling

Serviceniveauet i Ishøj og Vallensbæk kommuner for bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste blev beskrevet i et takstblad for området i efteråret 2015. Takstbladet blev vedtaget i Børn og Undervisningsudvalget i Ishøj i marts 2016 og i Social og Sundhedsudvalget i Vallensbæk i maj 2016. I den forbindelse blev det besluttet, at takstbladet skal opdateres én gang årligt.

Center for Børn og Forebyggelse har indarbejdet forslag til rettelser af takstbladet fra handicaprådene i henholdsvis Ishøj og Vallensbæk samt foretaget rettelser i overensstemmelse med nye principafgørelser fra Ankestyrelsen.

I forhold til den version, som blev udsendt til høring i handicaprådene, er der lavet følgende ændringer:

 • Det er præciseret i indledningen, at Servicelovens § 41 er subsidiær i forhold til al anden lovgivning. Det betyder, at bestemmelserne om merudgifter kun kan komme i anvendelse, hvis en udgift eller ydelse ikke kan bevilliges efter anden lovgivning, herunder også andre bestemmelse i selve Serviceloven.
 • Der er kommet to nye principafgørelser i december 2016 i forhold til diætkost (laktoseintolerance, cøliaki og fødevareallergi) og i forhold til diætpræparater. Dette er tilrettet i denne udgave af takstbladet.
 • Det er præciseret på side 16, at bevilling af tabt arbejdsfortjeneste ikke kun er for at undgå anbringelse. Det har også til formål at give familien muligheden for at leve så normalt som muligt.
 • Der er kommet en ny principafgørelse vedr. merudgifter til ferie i udlandet i december 2016, hvor reglerne er præciseret/opstrammet.

Takstbladet opdateres igen i 2018 med henblik på at træde i kraft pr. 1.1.2019.

Der vil formentlig komme nye regler og/eller principafgørelser, som kommunen er forpligtiget til at følge i den periode, hvor dette takstblad gælder (01.04.2017 – 31.12.2018). Såfremt der kommer væsentlige regelændringer og/eller principafgørelser i perioden fra foråret 2017 til december 2018, vil udvalget blive orienteret om disse nye regler/afgørelser, og disse vil fremadrettet blive en del af grundlaget for afgørelser i forhold merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Et notat vedrørende lovgrundlaget for merudgifter i forbindelse med fødevarealleri hos børn blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet.

Bilag

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i februar 2016, hvor børne- og ungelæge Tove Billeskov fremlagde den årlige rapport om indsatsen Tip Tab Tynde, blev der efterspurgt en vurdering af langstidseffekten af indsatsen.

I forbindelse med det årlige sundhedstjek af eleverne i 9. klasse er de unge  blev målt og vejet, hvilket har givet mulighed for at vurdere effekten af Tip Tab Tynde for de elever, der tidligere har været en del af indsatsen. Der er 7 unge i de nuværende 9. klasser, som tidligere har været en del af indsatsen.

Det fremgår af vedhæftede notat, at den samlede gruppe har rykket sig væsentligt i forhold til, da de startede i Tip Tab Tynde.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Socialminister Mai Mercado har fremsendt en skrivelse til alle kommuner, hvor hun gør opmærksom på seneste publikationer om underretninger fra Ankestyrelsen. Hun opfordrer bl.a. til at bruge tallene for de mellemkommunale forskelle til at være opmærksom på evt. egne udfordringer samt opfordrer kommunerne til at bruge de muligheder, der er for at trække på hjælp fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Antallet af underretninger i Ishøj Kommune ligger højt i forhold til andre kommuner, hvilket er helt forventeligt i forhold til kommunes socioøkonomiske sammensætning. Etablering af modtageenheden StraXen betyder, at det helt konsekvent vurderes indenfor 24 timer, hvorvidt der er behov for en umiddelbar indsats. Det sker alle 365 dage om året. Ishøj Kommune har løbende benyttet sig af diverse muligheder for forbedre praksis i forhold til håndtering af udsatte børn – herunder håndtering af underretninger. Senest arrangerede Ishøj Kommune to temadage i september 2016 sammen med Socialstyrelsen i forhold til overgreb mod børn. Aktuelt er vi endnu engang ved at søge en pulje og tilhørende rådgivning i Socialstyrelsen til styrkelse af den forebyggende indsats i Ishøj Kommune.

Overordnet giver skrivelsen ikke anledning til tiltag i form af større analyser eller ændringer i praksis. Det vurderes dog løbende, hvorvidt håndtering af underretninger fungerer tilfredsstillende og/eller vi højere grad bør inddrage styrelsernes hjælp til at styrke praksis.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i juni 2010 blev det besluttet, at udvalget skal orienteres via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Afsluttende regnskabsrapport for 2016 på området under Børne- og Undervisningsudvalget er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Af det samlede mindreforbrug i Center for Dagtilbud og Skoler vedrører ca. 3 mio.kr. kr. Kirkebækskolen.


Der ses et merforbrug i Center for Børn og Forebyggelse på 1,488 millioner. Merforbruget skyldes en lang række forskydninger på mange forskellige områder. Hovedårsagerne er fortrinsvis ikke-kendte anbringelser i perioden oktober til december 2016 samt mindre statsrefusion på særligt dyre enkeltsager (ca. kr. 900.000) end forventet. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.