Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 21. september 2015 kl. 18:30

Mødelokalet på etage 5

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. juni 2015 besluttede udvalget, at der gives mulighed for at holde møde med skolebestyrelserne i forbindelse planlagte Børne- og Undervisningsudvalgsmøder i løbet af skoleåret 2015/2016.

Sagsfremstilling

Præsentation af udvalgte dele af skolebestyrelsen på Ishøj Skoles ambition og strategiske pejlemærker. De strategiske pejlemærker er:

 

 • Sammen skabe en succesfuld implementering af folkeskolereformen
 • Sammen skabe en høj faglighed
 • Sammen skabe øget trivsel og engagement.

 

På mødet deltager formand for skolebestyrelsen Susanne Steffensen, næstformand for skolebestyrelsen Per Vagnholm, skoleleder Lars Malmø og sfo-leder Micha Vittarp.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Erindringsliste af 1. september 2015 fremlægges.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Årsrapport og Virksomhedsplan 2014 for Produktionsskolen Møllen er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • På mødet den 17. august 2015 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at administrationen ansøger om deltagelse i Projekt Partnerskabskommuner. Den færdige ansøgning samt budget for projektet er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Center for Børn og Undervisning, Gildbroskolen og Vejlebroskolen ønsker at tage initiativ til et 3 – 4årigt udviklingsprojekt målrettet undervisning og kompetenceudvikling hos drengene i 5. – 8. klasse. Projektet har arbejdstitlen 'Styrk drengenes kompetence'. Baggrunden for projektet er beskrevet i vedhæftede notat. Der har været afholdt møde med Egmont Fonden, som tilkendegav, at projektet umiddelbart ligger inde for fondens strategiske indsatsområder.
 • KL's Børnetopmøde 2016 afholdes den 19. - 20. januar i Aalborg.
 • Forligspartikredsen omkring folkeskolereformen har sendt et brev til kommunerne om skoledagens længde. Som opfølgning på brevet har Center for Børn og Undervisning udarbejdet et notat om skoledagens længde i Ishøj Kommune. Brevet fra forligspartierne og notatet fra CBU er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har udbudt en pulje til 'Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer'. Borgmestrene i Greve og Ishøj har besluttet, at indgå i et fælleskommunalt projekt om behandlingstilbud til familier med misbrug, hvor der søges midler fra puljen. Orientering om projektets formål er vedhæftet dagsordenen.
 • PPR Centeret har udarbejdet 'Din guide til PPR', som er et katalog for skoleåret 2015/2016 over PPR's muligheder for at understøtte børns trivsel og udvikling. 'Din guide til PPR' uddeles på mødet.
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har sendt et brev til kommunerne, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for at ansøge om at indgå i et rammeforsøg med konfirmationsforberedelse. Center for Børn og Undervisning har bedt skolerne om at tilkendegive, om de er interesserede i at indgå i forsøget. Brevet fra ministeriet er ved hæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der planlægges en studietur for Børne- og Undervisningsudvalget i foråret 2016. Et muligt mål for studieturen er Trondheim.

I foråret 2015 var 30 lærere og ledere på besøg i Trondheim, hvor temaet primært var skrivning. Skrivecenteret i Trondheim er førende inden for forskning og praksis omkring skrivning i alle fag.

På skolebesøgene oplevede deltagerne, at den struktur, der gennem skrivedidaktikken lægges ned over undervisningen, udover de helt klare faglige fremskridt, gav nogle meget tydelige klasseledelsesfordele. Et andet centralt element som deltagerne oplevede, var, hvordan der arbejdes med at sætte tydelige læringsmål i alle fag, hvilket understøtter de to første pejlemærker i Ishøj Kommunes skolepolitiske delmål:

 

 1. Lærere og pædagoger samarbejder med eleven om at sætte synlige, konkrete og meningsfulde læringsmål. Læringsmål kan være faglige eller sociale. De kan være individuelle, gælde for en gruppe eller for hele klassen.
 2. Lærere, pædagoger og forældre sikrer sammen med eleven, at han/hun når sine læringsmål og udvikler sig hen imod sit fulde potentiale.

 

Skrivecenteret i Trondheim arbejder med skrivning lige fra børnehave til gymnasium, hvilket gør det muligt også at besøge et dagtilbud.

Trondheim har også et videnscenter for matematik, hvilket åbner mulighed for at få den naturvidenskabelige tilgang med i studieturen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, om studieturen i foråret 2016 skal gå til Trondheim.

Beslutning

Taget til efterretning.

Administrationen udarbejder alternative forslag til studieture med fokus på undervisning til drenge, naturfag og matematik samt skoleudvikling i socialt udsatte områder.

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 24. august 2015.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 42,5 mio.kr. for budget 2016 excl. indregning af særtilskudet. Fredag den 28. august 2015 blev der givet meddelelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud samlet udgør 31,6 mio. kr., hvorfor ubalancen udgør 10,9 mio.kr.

På budgetseminaret den 2. september 2015 blev der drøftet en række yderligere mindre korrektioner, således af ubalancen nu udgør 12,8 mio.kr. i 2016.

Med henblik på at skabe balance i budgettet er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

 

Byrådet har oversendt budgetforslaget, herunder inspirationskataloget, til 2. behandling i Byrådet den 6. oktober 2015.

 

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerstyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-Udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 28. september 2015.

 

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2016-2019 af 11. august 2015 samt til inspirationskataloget af 10. august 2015.

Høringssvar fra skole- og dagtilbudsbestyrelser samt udtalelser fra MED-Udvalg på Børne- og Undervisningsudvalgets område er vedhæftet dagsordenen sammen med udtalelse fra Ishøj Lærerkreds.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at budgettet godkendes under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig, og at partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 25. september 2015.

Beslutning

Jeannette Merklin og John Nielsen tiltrådte indstillingen.

Kasper Bjering Søby Jensen, Ebbe Rosenberg og Ole Wedel Brandt tager forbehold i forhold til besparelsen på gruppeordningen på Strandgårdskolen.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2016/2017, samt de vedtagne kriterier for fleksible skoledistrikter, havde administrationen udarbejdet forslag til to modeller for regulering af skoledistrikterne til mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 15. juni 2015. På mødet blev det besluttet, at der udarbejdes en model 3 som erstatning for model 2, samt at model 1 og model 3 sendes til udtalelse i skolebestyrelserne sammen med et notat, der beskriver mulige konsekvenser af de to modeller. Model 1 og 3 er vedhæftet dagsordenen sammen med notatet vedr. mulige konsekvenser.

Det fremgår af modellerne, hvordan børnehaveklasserne fordeles mellem Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen.

Sagsfremstilling

De foreslåede modeller for distriktsregulering for skoleåret 2016/2017 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2016/2017, samt de vedtagne kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter.

I vedhæftede bilag vedrørende vejflytninger vises hvilke matrikler, der bliver berørt. De vedhæftede kort viser ændringerne i distriktsgrænserne i de to modeller.

Model 1 og model 3 har været til udtalelse i skolebestyrelserne på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen. Skolebestyrelsen på Vibeholmskolen udtaler, at de overlader prioriteringen til de berørte skoler, mens de øvrige skoler alle peger på model 3, som den bedste løsning. Udtalelserne fra skolebestyrelserne er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne udtalelser fra skolebestyrelserne.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller model 1 eller model 3 til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at model 3 sendes til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

På Strandgårdskolen skal der i henhold til bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser mv., afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen, fordi der ingen stedfortrædere er til at indtræde i skolebestyrelsen.

 

Derfor skal der sammensættes en valgbestyrelse på skolen til at forstå valget.

 

Valgbestyrelsen skal bestå af skolens leder, formanden for skolebestyrelsen og et medlem udpeget af Byrådet.

 

Erkan Yapici er Byrådets medlem af valgbestyrelsen.

 

Center for Børn og Undervisning vil sammen med valgbestyrelsen forestå suppleringsvalget med de frister, der gælder for indkaldelse.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at der afholdes suppleringsvalg på Strandgårdskolen.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Forslaget til 'Ernæringsprincipper 2015 for børn og unge 0 - 16 år' bygger på en revision af ernæringsprincipperne fra 2008.  Baggrunden er, at der er kommet ny viden og nye officielle anbefalinger på kostområdet fra Fødevarestyrelsen, og at Byrådet i 2014 traf beslutning om, at alle børn i kommunens dagtilbud får et sundt frokostmåltid.

I forbindelse med indførelse af frokostordningen har Byrådet besluttet, at Medborgerpolitikkens principper om 'at mangfoldighed er Ishøjs styrke' skal respekteres, også i kostvalget i dagtilbuddene. Det betyder blandt andet, at der skal serveres en varieret kost i kommunens dagtilbud, der tilgodeser alle forældrenes ønsker, således at der ikke af religiøse grunde på forhånd vælges nogle kosttyper fra. Det er fortsat forældrene i de enkelte dagtilbud, der beslutter det konkrete kostvalg. Det er endvidere besluttet, at den nedre grænse for den økologiske andel af kosten skal være 50 %. 

Det fremgår af ernæringsprincipperne at formålet er, at give børn og unge gode sundhedsfremmende livsvaner, der forebygger kostrelaterede sygdomme senere i livet.

En bred tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet forslaget til nye ernæringsprincipper. Det vil sige repræsentanter fra dagtilbud, skoler, sundhedsplejen, Center for Børn og Undervisning og Familiecenteret. Tovholdere for arbejdsgruppen er børne- og ungelæge Tove Billeskov og pædagogisk konsulent Tommy Johansen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslag til reviderede ernæringsprincipper for børn og unge 0 - 16 år sendes til høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser i perioden fra 22. september - 5. november 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. juni 2015 besluttede udvalget, at sende reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i perioden fra 16. juni - 1. september 2015.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægterne indeholder retningslinjer for valg til forældrebestyrelsen, deres opgaver og kompetencer, mødevirksomhed, dialog med Børne- og Undervisningsudvalget, forretningsorden mv. De nuværende vedtægter er fra 2006.

Administrationen har udarbejdet forslaget i dialog med dagtilbudslederne. Lederne har haft et ønske om at revidere styrelsesvedtægterne, da de nuværende vedtægter indeholder en række uklare punkter, bl.a. omkring valg til bestyrelsen.

Forslaget indeholder i hovedpunkter følgende ændringer: 

 • I de nuværende vedtægter er antallet af forældrerepræsentanter 5 - 8. Antallet af forældrerepræsentanter foreslås at være 5 eller 7, således at der ikke opstår stemmelighed. Pga. dagplejens størrelse foreslås her 5 kandidater.
 • Det foreslås, at antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. I de nuværende vedtægter kunne antallet være højere eller lavere afhængigt af dagtilbuddets størrelse.
 • Det foreslås, at forældre med børn i dagpleje bliver valgt for 1 år ad gangen, da børnene kun er i dagpleje i max 2½ år. Pt. er man valgt for 2 år ad gangen.
 • Der er tilføjet en beskrivelse af fredsvalg, dvs. hvis der er enighed blandt de opstillede kandidater om bestyrelsens sammensætning.
 • Der foreslås en mere præcis beskrivelse af antallet af stemmer til forældrepar med flere børn indskrevet i samme institution: Forældrepar har tilsammen det antal stemmer, som svarer til antallet af børn.
 • Afsnittet 'Rådgivende organ' er ændret til 'Dialogmøder'. Afsnittet beskriver, hvordan forældrebestyrelsen og dagtilbuddenes leder kan indkaldes til dialogmøder med Børne- og Undervisningsudvalget om spørgsmål af fælles interesse.

 

Herudover er opbygningen af vedtægterne gjort mere logisk, ligesom der er lavet en række sproglige tilretninger.

Der er modtaget høringssvar fra alle forældrebestyrelserne. Høringssvarene er vedhæftet dagsordenen. Forældrebestyrelsen i Elverhøj ønsker, at der udarbejdes en vejledning, der beskriver bestyrelsens opgave omkring arbejdet med principper. Dette ønske efterkommes ved, at der udarbejdes en vejledning med eksempler på principper. De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer i styrelsesvedtægten.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at den reviderede styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Børn og Undervisning og Familiecenteret har deltaget i Sundhedsstyrelsen Satspuljeprojekt 'Børns trivsel i udsatte familie med overvægt eller andre sundhedsrisici' i perioden 2011-2014. Udover Ishøj Kommune har tre andre kommuner deltaget. Projektet er nu afsluttet og evalueret. Hermed fremlægges evalueringen af projektet.

 

Sagsfremstilling

Projektet 'Børns trivsel i udsatte familie med overvægt eller andre sundhedsrisici' har været rettet mod familier, og har haft som formål, at gøre en særlig indsats over for udsatte børn med særlige sundhedsrisici i dagtilbud. Der tages afsæt i kompetenceudvikling af de professionelle omsorgspersoner omkring barnet med det primære formål i fællesskab, at kunne styrke forældrenes handlekompetencer i forhold til barnets sundhed og trivsel.

Fire dagtilbud og sundhedsplejen har deltaget i projektet. Som en del af projektet er der i perioden uddannet en dagtilbudsleder, 10 daginstitutionspædagoger og tre sundhedsplejersker i ICDP(international child development programme), som er et program, der understøtter og fremmer psykosociale omsorgskompetencer hos de personer, der har ansvaret for børns omsorg. Kompetencerne fra uddannelsen er anvendt i projektets forløb med forældre. I projektperioden er der gennemført forløb med 64 forældre. Forløbene har haft til formål at styrke forældrenes handlekompetencer i forhold til barnets sundhed og trivsel.

Projektet er afsluttet og evalueret. Evalueringen er foretaget dels som en egenevaluering i Ishøj Kommune og dels som en samlet evaluering af projekterne i de deltagende kommuner foretaget af Rambøll.

De væsentligste konklusioner fra egenevalueringen er:

 • ICDP-uddannelsen har givet de deltagende pædagoger og sundhedsplejersker værktøjer, der fremover vil blive anvendt.
 • Især pædagogerne har givet udtryk for, at det er svært at tale med forældrene om sundhedsproblematikker. Gennem projektet er der udviklet forskellige kompetencer og redskaber, der gør det lettere for pædagogerne at tale med forældrene om problematikkerne.
 • Samarbejdsrelationen imellem sundhedsplejerske og pædagogerne er styrket i projektet. 91 % angiver, at projektet i høj grad har styrket samarbejdet mellem sundhedsplejersker og pædagoger.

Evalueringsrapporten fra Rambøll peger på, at

 • indsatsen har vist positive resultater for både forældre og børn – især er forældrekompetencen blevet styrket i projektperioden
 • der er sket en positiv udvikling i børnenes adfærd i projektperioden, hvilket indikerer, at børnenes trivsel er øget gennem kommunes indsats
 • kendskabet til kostrådene er steget betragtelig i projektets forløb, og at flere dyrker motion ved slutmålingen. Endelig er der færre, der ryger ved indsatsens afslutning.

Ishøj Kommunes egenevaluering er vedhæftet dagsordenen.

Evalueringen fra Rambøll kan findes på dette link: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/puljer-og-projekter/2010-2013/boerns-trivsel-i-udsatte-familier-med-overvaegt-eller-andre-sundhedsrisici/tvaergaaende-evaluering-ramboell

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på fællesmødet den 25. juni 2014 at igangsætte et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af overvægtige 6 - 7årige børn. Den primære målgruppe for den nye indsats er de 3 - 6årige børn i Ishøj Kommunes daginstitutioner. På novembermødet 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget projektbeskrivelsen 'Livsglade børn som bruger deres krop'. I første omgang er der etableret et treårigt projekt med start i 2015. Udvalgene ønsker løbende opfølgning og orientering om projektet. Den første status blev givet på udvalgsmøderne i april 2015. Hermed gives anden status på projektet.

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem daginstitutionerne, sundhedsplejen, Familiecenteret, Center for Børn og Undervisning og de praktiserende læger. Der er endvidere tilknyttet en medarbejder fra Sundheds- og Ældrecenter og PPR Center, som indgår i den tværfaglige projektgruppe, hvis medlemmer er udvalgt ud fra faglige kompetencer, der støtter projektet.  Der er udpeget min. en tovholder i hvert dagtilbud.

 

I vedhæftede notat gives en status på projektets aktiviteter:

 • Kommunikationsplan
 • Det enkelte dagtilbud sætter mål for deres indsats
 • Afdækning af medarbejdernes kompetencer
 • Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i kommunens daginstitutioner
 • Nye lege og aktiviteter implementeres i dagtilbuddene løbende
 • Forældrekonference
 • Klare snitflader og arbejdsgange på tværs af kommunens centre og styrkelse af det tværfaglige samarbejde
 • Samarbejde med de praktiserende læger
 • Øvrige indsatser der understøtter projektets mål.

 
Projektlederen følger løbende op på projektbeskrivelsens konkrete indsatser og tidsplan. Det foreslås, at næste status gives på udvalgsmøderne i marts 2016.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter, at næste status gives på udvalgsmøderne i marts 2016.

Beslutning

Taget til efterretning.

Administrationen formulerer indikatorer på målopfyldelse. Indikatorerne drøftes på møderne i Social- og Sundhedsudvalget samt i Børne- og Undervisningsudvalget i oktober 2015.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune igangsatte i 2011 et projekt, hvor formålet var at nedbringe sygefraværet blandt det pædagogiske personale i Ishøj Kommunes dagtilbud og sfo'er. Projektet har titlen 'Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her?'.
Projektets formål har været, at nedbringe sygefraværet blandt pædagogisk personale i Ishøj Kommunes dagtilbud og sfo’er til landsgennemsnittet eller derunder inden udgangen af 2014.

Sagsfremstilling

Sygefraværsprojektet er blevet evalueret med henblik på at vurdere effekten af projektets indsatser og aktiviteter. Sammen med evalueringen er der udarbejdet lokale retningslinjer ved sygefravær for dagtilbud og sfo. Evalueringen og retningslinjen er vedhæftet dagsordenen.

Evalueringen har været drøftet i koncernledelsen og i Hoved-MED. Styregruppen har anbefalet, at HovedMED drøfter om de lokale retningslinjer ved sygefravær for dagtilbud og sfo, som er udarbejdet i forbindelse med evalueringen, skal udbredes til at gælde i hele organisationen. HovedMED besluttede, at denne anbefaling drøftes i PPU.

Det fremgår af evalueringen, at sygefraværet samlet er faldet med gennemsnitlig 4,3 sygefraværsdag pr. fuldtidsstilling i projektperioden. Det svarer til, at der er 8,6 fuldtidsstilling mere på arbejde i 2014, end der var i 2011. Sygefraværet er steget en anelse fra 2013 til 2014.

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 11. maj 2015 blev undersøgelsesrapporten for 2014 behandlet. På mødet blev det besluttet, at undersøgelsesrapporten sendes til efterretning i Byrådet, når evalueringsrapporten er udarbejdet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager evalueringen af sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo'er til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at evalueringen af sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo'er sendes til efterretning i Byrådet sammen med undersøgelsesrapporten for 2014.

Beslutning

Taget til efterretning.
Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Cool Kids er et videnskabeligt afprøvet adfærdsterapeutisk behandlingsprogram for børn og unge med angstlidelser i alderen 7 - 17 år. Programmet indeholder et behandlingsforløb med 10 sessioner, hvor børnene og deres forældre lærer at håndtere deres angst i fællesskab.

Forløbet er udbudt i Ishøj og Vallensbæk via forældreintra og 17 familier med børn i alderen 7 - 13 år henvendte sig, hvoraf 15 børn blev tilmeldt forløbet, som blev etableret i januar 2015.

Projektet er blevet evalueret, og erfaringerne fra projektet er samlet i vedhæftede evalueringsrapport, som er udarbejdet af medarbejdere i PPR Centeret.

Der bliver i skoleåret 2015/2016 udbudt to forløb for børn i alderen 6 – 8 år og deres forældre samt et forløb for børn i alderen 9 – 12 år og deres forældre. Der har været så stor tilslutning til projektet, at forløbene til indeværende skoleår er fyldt op, hvilket betyder, at der først bliver annonceret nye forløb på forældreintra i slutningen af skoleåret

Det er forventningen, at der bliver udarbejdet en artikel til Ishøj Nyt om projektet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Venteliste pr. 1. september 2015 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Praksisplan for almen praksis fra 2015 til 2018 for Region Hovedstaden er sendt i høring. Der er svarfrist den 18. oktober 2015. Der er udarbejdet et samlet høringssvar med bidrag fra Familiecentret, PPR, Borger og Socialservice og Center for Sundhed og Ældre.

 

Region Hovedstaden har ændret proceduren hvad angår afgivelse af høringssvar. Tidligere er der blevet forfattet et høringssvar i form af et brev. Dette er ændret til at kommunerne nu skal skrive deres høringssvar i et skema, hvor kommunerne skal kommentere på forskellige afsnit i praksisplanen.

 

Af høringssvaret fremgår, at Ishøj Kommune som udgangspunkt er positive og bakker op om ambitionerne i praksisplanen for almen praksis. Ishøj Kommune har dog også nogle opmærksomhedspunkter:

 

 • Målet om at skabe lighed i sundhed modvirkes af, at læger i udsatte områder opfordres til at optage flere patienter end normtallet.
 • Næsten 1/3 af Ishøjs borgere har læge i andre kommuner, og mange læger her på Vestegnen har udenbys borgere. Derfor ønskes det præciseret, hvorvidt § 2 aftalerne, der indgås mellem kommune og læger, er bundet op på borgerens hjemkommune eller lægens hjemkommune?
 • At det er positivt, at man ønsker at skabe mere samarbejde mellem læger og kommuner, og at lægerne skal være tovholder på flere opgaver. Det er imidlertid problematisk, hvis lægerne ikke har den fornødne tid til dette. Allerede i dag opleves, at det er svært at få akuttid hos den praktiserende læge, endsige hjemmebesøg, opsøgende eller opfølgende besøg.
 • At Ishøj Kommune opfordrer til, at det bør være en skal-opgave for lægerne, at oplyse om de kommunale sundhedstilbud.
 • At det vil være problematisk, hvis der kun bliver én digital indgang til kommunen (ét lokationsnummer), da det kan medføre flaskehalse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller høringssvar til Region Hovedstaden angående praksisplan for almen praksis 2015 til 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget i Region Hovedstaden vedrørende fysioterapi har enstemmigt godkendt Praksisplan for fysioterapi 2015 til 2019. Forud for dette har der været en høringsrunde, og på baggrund heraf blev praksisplanen tilrettet. Praksisplanen er sendt til godkendelse i kommunerne med deadline d. 16. oktober 2016.

 

Den nye praksisplan for fysioterapi indebærer ikke umiddelbart ændringer for Ishøj Kommunes arbejde med træningsområdet.

 

Af praksisplanen fremgår, at det anbefales, at praksiskonsulentordningen undersøges i planperioden med henblik på udbredelse af ordningen til også at omfatte vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Dette indebærer, at muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi undersøges i planperioden.

Praksiskonsulentordningen for almindelig fysioterapi blev etableret pr. 1. januar 2010 ved ansættelse af to praksiskonsulenter med et samlet timetal på 15 timer ugentligt. Praksiskonsulenterne fungerer som regionens faglige sparringspartnere, ambassadører for kvalitetsudvikling og udøvere af konkrete projekter og aktiviteter. Praksiskonsulentordningen har indtil nu været begrænset til emner vedrørende den almindelige fysioterapi. Denne begrænsning opleves som uhensigtsmæssig i forhold til en generel kvalitetsudvikling i praksis, da de praktiserende fysioterapeuter i hverdagen behandler både vederlagsfri patienter og tilskudsberettigede patienter, og der er derfor behov for kvalitetsudvikling inden for begge områder.    

 

Praksisplan for fysioterapi 2015 til 2019 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Praksisplan for fysioterapi 2015 til 2019 godkendes, samt at Ishøj Kommune stiller sig positivt overfor kommende drøftelser af en fælles finansiering af praksiskonsulentordningen.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.