Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 21. oktober 2019 kl. 18:30

Mødelokale Arken (rum 230) - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely, der kommer til en drøftelse med udvalget. Mødet starter med et oplæg fra bestyrelsen, der omhandler følgende temaer:

1. Forældresamarbejdet og forældreinddragelse: Bestyrelsen giver et indblik i, hvordan de har arbejdet med emnet i det forgangne år. Hvordan forældregruppen blev inddraget i temaet, og hvad de tænker, der videre skal ske.

2. Der gives et eksempel på, hvordan børnenes optagethed af klimaet er bragt i spil, og hvordan forældrene er inddraget. Eksemplet bygger på det fælles pædagogiske grundlag omkring barnesyn, dannelse og børneperspektiv.

Fra Børnehuset Bøgely deltager formand for bestyrelsen Yasar Khursid Shaikh, medlem af bestyrelsen Abeer Fayes Al-Ghazali, medlem af bestyrelsen Isabella Westen og leder af Børnehuset Bøgely Grete Jørgensen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Årshjul for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2019 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Transport til Børn og Ungetopmødet i Aalborg den 30. og 31. januar 2020. Det er muligt, at køre med tog fra Høje Taastrup til Aalborg onsdag den 29. januar fx. kl. 15.15, der er afgang hver halve time. Ved afgang kl. 15.15 fra Høje Taastrup er der ankomst i Aalborg kl. 19.55. Ved hjemrejse med tog er der fx. afgang fra Aalborg fredag den 31. januar kl. 13.02 med ankomst i Høje Taastrup kl. 17.44.
  Der er ikke varslet sporarbejde i januar 2020.
  Der er forudbooket hotel på Milling Hotel Gestus tæt på Aalborg Kongres & Kultur Center fra onsdag den 29. januar til fredag den 31. januar 2020.
 • Skolebestyrelsen på Gildbroskolen har sendt et brev til Børne- og Undervisningsudvalget vedr. problemer med parkering på Gildbroskolen. Skolebestyrelsen beskriver problemer på parkeringspladsen, særligt fra morgenstunden og frem til kl. 12.00. Skolebestyrelsen har et stort ønske om begrænsning af brug af parkeringspladsen for andre end brugerne af Gildbroskolen samt et ønske om mere belysning på parkeringspladsen og markering af et fortov. Brevet fra skolebestyrelsen er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter henvendelsen fra skolebestyrelsen på Gildbroskolen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Brevet fra skolebestyrelsen på Gildbroskolen oversendes til Teknik- og Bygningsudvalget.

Der er planlagt studietur i distrikt 1 og 2 onsdag den 4. december 2019 kl. 8.00 - 16.00.

Bilag

Resume

Dagtilbudslovens § 5 fastlægger, at der skal føres tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. I 2018/2019 har Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) gennemført et tilsyn i dagtilbud og sfo med overgange og skoleforberedende aktiviteter som overordnet tema for tilsynet.

På baggrund af tilsynet har skoler og dagtilbud udarbejdet en kort beskrivelse af de mål og indsatser, som de lokalt vil prioritere at arbejde med for at styrke og udvikle deres arbejde med overgange og skoleforberedende arbejde. Udvalget modtog på mødet i februar målbeskrivelser fra fem skoler og på mødet i juni fra 10 daginstitutioner. Vejlebroskolens målbeskrivelse er vedhæftet dagsordenen.

Tilsynet er nu afsluttet, og der er udarbejdet en opsamling på tilsynet, som er vedhæftet sagen. Én institution mangler fortsat at udarbejde målbeskrivelse.

Sagsfremstilling

Tematilsynet tog udgangspunkt i dagtilbudslovens og folkeskolelovens bestemmelser om sammenhæng i børns liv, kontinuitet i overgangen mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen, skoleunderstøttende læringsmiljø samt indførelse af børnehaveklassens kompetenceområder i sfo. Desuden har tilsynet taget udgangspunkt i 2018 budgetmålet om skoleforberedende arbejde og retningslinjer for overgang mellem dagtilbud og sfo/skole.

Tilsynets fokus har været:

1. Arbejdet med overgange mellem dagtilbud og skole.
2. Arbejdet med det skoleforberedende arbejde.

Tilsynet er gennemført som en kombination af observation og dialog med henholdsvis medarbejdere og ledelse.

På baggrund af tilsynet tilrettelægges et kompetenceudviklingsforløb med fokus på overgangspædagogik og det skoleforberedende arbejde for medarbejdere i dagtilbud, sfo’er, børnehaveklasse og 1. klasse, som varetager det skoleforberedende arbejde.

Kompetenceudviklingsforløbet tager afsæt i tilsynet med udgangspunkt i seks spor i ønsket om ændret praksis:

 1. Fra koordineret samarbejde om overgange til samskabelse af sammenhænge og fælles læringsspor i børnenes liv mellem de forskellige arenaer.
 2. Fra struktur og planlægning til etablering af læringsmiljø med udgangspunkt i børnenes behov for læring, trivsel, udvikling og dannelse.
 3. Fra aktivitetsfokus til fokus på lærings- og udviklingsbehov og effektmål (dokumentation, data og evaluering).       
 4. Fra fokus på udvikling af færdigheder til fokus på udvikling af kompetencer og øve nødvendige færdigheder.
 5. Fra vokseninitierede læringsaktiviteter til vekslen mellem vokseninitierede læringsmiljøer og børneinitieret leg samt inddragelse af børnene i mål og pædagogiske aktiviteter
 6. Fra forældresamarbejde til inddragelse af forældrene i børnenes, læring, trivsel, udvikling og dannelse.

I arbejdet tages afsæt i matematisk forståelse som praksiseksempel.

Desuden igangsættes en revidering af de nuværende retningslinjer for arbejdet med overgange fra børnehave til sfo og skole. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager den fremlagte målbeskrivelse og opsamling til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2019 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Administrationen følger udviklingen tæt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I februar 2017 vedtog Byrådet en ny klubstrategi og – struktur, og i den forbindelse blev det besluttet, at der i foråret 2019 skulle gennemføres en evaluering af den nye struktur. Evalueringen er gennemført af Center for Ungdomsstudier (CUR) i perioden fra september 2018 til juni 2019. Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget holdt fælles møde den 16. september, hvor de drøftede sagen.

Sagsfremstilling

På fællesmødet besluttede de to udvalg, at bede administrationen om at arbejde videre med sagen og udarbejde et forslag til den videre proces.

Administrationen foreslår, at Børne- og Undervisningsudvalget arbejder videre med en plan for et styrkede aftenklubtilbud, der drives under folkeskoleloven, mens Kultur- og Fritidsudvalget arbejder videre med en plan for videreudvikling af Ungdomsskolens klubtilbud. I det videre arbejde inkluderer begge udvalg anbefalinger fra evalueringen af de kommunale klubtilbud.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter mulighederne for at skabe et styrket aftenklubtilbud. Drøftelserne tager udgangspunkt i rapportens anbefalinger samt aftenklubbernes økonomi og normering.

Beslutning

Udvalget besluttede, at administrationen gennemfører involverende processer med de unge, inkl. fælles elevrådet, aftenklubpersonalet og skolelederne for at afdække forventninger og ønsker til kommende aftenklubtilbud.

Bilag

Resume

Tre gange om året, i februar, juni og oktober, fremlægger administrationen en elevstatistik til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Elevstatistikken giver overblik over, hvor de undervisningspligtige elever i Ishøj Kommune modtager undervisning og indeholder bl.a. følgende oplysninger: 

 • Fordelingen af elever i kommunens folkeskoler, herunder fordelingen i normalklasser, specialklasser, gruppeordningen mv.
 • Fordelingen af elever i andre undervisningstilbud, fx. specialundervisningstilbud, skoler i andre kommuner, privatskoler mv.
 • Klassekvotienter
 • Fordelingen af tosprogede og ikke-tosprogede elever
 • Elevvandringer, dvs. elevernes til- og fraflytning mellem skolerne
 • Detaljerede tabeller over eleverne på de enkelte folkeskoler i kommunen.
   

Elevstatistikken for oktober 2019 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager elevstatistikken til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I forbindelse med Satspuljeaftalen for 2019 har Socialstyrelsen udmøntet en række puljer til udvikling og modning af forskellige metoder til støtte for udsatte børn, unge og deres forældre. Center for Børn og Forebyggelse har valgt at ansøge tre af disse puljer.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse er i gang med at ansøge Socialstyrelsen om følgende tre puljer:

Pulje på 50,3 mio. kr. til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge. Her er formålet at bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb med henblik på, at de unge og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde. I Ishøj Kommunes ungerådgivning møder psykologerne ofte unge, der har behov for en behandlingsindsats, og derfor søger vi denne pulje, for at udvide vores forebyggende tilbudsvifte til de unge, der har brug for mere end et samtaleforløb i Ungerådgivningen. I dette projekt ønsker vi at undersøge og afprøve muligheden for at drive gruppetilbud til unge og deres forældre for at hjælpe de unge godt på vej til voksenlivet. Der er frist for ansøgningen d. 23. oktober 2019.

Pulje på 22,6 mio. kr. til udvikling af en styrket familiebehandling i udsatte familier. Ansøgningspuljens formål er at udvikle en generel model for en behandlingsindsats indeholdende fælles principper og metoder, som er målrettet udsatte familier, og hvor hensigten er at afhjælpe og løse udfordringerne i familierne, herunder undgå at familiens barn eller ung skal anbringes. Center for Børn og Forebyggelse ønsker at søge om støtte fra puljen til at opkvalificere og videreudvikle familiebehandlingsindsatsen i Familieværkstedet på Ishøjgård. Der er frist for ansøgningen d. 30. oktober 2019.

Pulje på 39,7 mio. kr. til screening og tidlige familierettede indsatser. Ansøgningspuljens formål er at bidrage til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet i barnets første 1.000 dage ved at sårbare og udsatte familier og børn opdages tidligt og får kvalificeret støtte tidligt i livet. Gennem systematisk screening og tidlige familierettede indsatser i og uden for hjemmet er målet at styrke sårbare familier i forhold til forældrerollen, tryg tilknytning mellem barn og forældre samt barnets trivsel, sundhed og udvikling i familien. Center for Børn og Forebyggelse ønsker at søge om støtte fra puljen til at udvide og kvalificere viften af opsporende og forebyggende indsatser på 0-2-årsområdet. Der er frist for ansøgningen d. 8. november 2019.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at de tre ansøgninger sendes til Socialstyrelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Center for Børn og Forebyggelse ansøger om tilskud fra de tre puljer på et tocifret millionbeløb til en styrkelse af det familierettede arbejde med Ishøj Kommunes udsatte og sårbare familier. Efterhånden som ansøgningerne er færdige, vil de blive fremlagt på kommende udvalgsmøder.

Resume

Greve Kommune har i samarbejde med Ishøj og Vallensbæk kommuner ansøgt om tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Der er givet afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Greve Kommune har i samarbejde med Ishøj og Vallensbæk kommuner søgt om midler fra ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug til et gratis og fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer i perioden 2020-2023. Der blev ansøgt om 9,1 mio. kr., som skulle anvendes til at videreføre dele af de nuværende indsatser i ProjektGIV til børn og unge i alderen 8 til 24 år.

Socialstyrelsen har d. 23. september 2019 meddelt afslag på ansøgningen.

Socialstyrelsen har angivet følgende begrundelse for afslaget:

”Det vurderes samlet set, at projektet lever op til kriterierne for støtte fra ansøgningspuljen. Dog vurderes det, at projektet ikke i samme omfang, som de projekter der modtager støtte, har redegjort for projektets aktiviteter og metoder, formålet med disse og hvorfor de valgte metoder er velegnet til målgruppen.”

Socialstyrelsen havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 40 ansøgninger om støtte fra ansøgningspuljen. Der ydes støtte til 17 projekter med et samlet tilsagnsbeløb på 284,5 mio. kr.

Afslaget fra Socialstyrelsen er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Sundhedsstyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. Et af aftalens tre fokusområder er børn og unges sundhed.

Sagsfremstilling

Den nye sundhedsaftale bygger på erfaringer fra tidligere sundhedsaftaler, men den træder også nye veje for at indfri ambitionen om et mere dynamisk og tæt samarbejde til gavn for borgeren. Aftalen udstikker derfor primært fokusområder og mål og giver et stort råderum til at udfolde og konkretisere aftalen lokalt.

De tre fokusområder i Sundhedsaftalen er:

 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom.
 • Sammen om børn og unges sundhed.

For fokusområdet ’Sammen om børn og unges sundhed’ er der formuleret følgende mål i Sundhedsaftalen:

 • Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
 • Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Med henblik på at udfolde og konkretisere fokusområdet ”Sammen om børn og unges sundhed” er det aftalt, at Sundhedskoordinationsudvalget har den første temadrøftelse af fokusområdet den 9. oktober. Den 19. december har Sundhedskoordinationsudvalget den anden temadrøftelse af fokusområdet. Her forventes udvalget at beslutte politiske pejlemærker for området.

Når de politiske pejlemærker er besluttet i Sundhedskoordinationsudvalget i december, vil Center for Børn og Forebyggelse, i samarbejde med øvrige relevante områder, se nærmere på, hvordan Ishøj Kommune håndterer disse pejlemærker aktuelt, og hvordan kommunen med fordel kan udvikle området i samarbejde med Regionen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der er den 1. juli 2019 kommet ny lovgivning på plejefamilieområdet. Lovændringerne skal understøtte et yderligere løft i kvaliteten på plejefamilieområdet med særligt fokus på det første år i alle nye anbringelser.

Sagsfremstilling

Den nye lovgivning medfører ændringer på fem områder, men får betydning for økonomien og det faglige arbejde i Center for Børn og Forebyggelse på følgende tre områder:

 1. Afskaffelse af konkret godkendelse af plejefamilier.
 2. Nyt ensartet godkendelseskoncept og nyt grundkursus.
 3. Nye regler om støtte til plejefamilier i det første år af alle nyanbringelser

Herudover er kravene til en tidlig og intensiv indsats i forbindelse med nyanbringelser skærpet fra d. 1. juli 2019. Familieplejen har besluttet at arbejde med følgende koncept i forbindelse med nye anbringelser, indtil familieplejekonsulenterne har fået det kompetencegivende kursus i foråret 2020:

 • Minimum fire besøg/tilsyn inden for de første tre måneder.
 • To ud af fire besøg skal være med en kollega, med fokus på undervisning af plejefamilien.
 • Fagspecifik opkvalificering af plejefamilien: Mentalisering, forældresamarbejde, samarbejde med kommune og andre professionelle.
 • Tæt samarbejde og opfølgning med myndighedsrådgiver på sagen

Inden den nye lovgivning trådte i kraft har den hidtidige behandling i de første seks måneder efter en nyanbringelse bl.a. tilbudt tilsyn ved familieplejekonsulent inden for en til to uger, mulighed for telefonisk kontakt, et tilsyn efter de første otte uger, tilsyn og statusmøde med rådgiver.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Familieplejen kan være nødt til at benytte aflastningsinstitutioner, akutinstitutioner og opholdssteder i sager, som ikke kan afvente godkendte og kvalificerede plejefamilier. Denne type dyrere løsninger kan påvirke kommunens økonomi på området. På nuværende tidspunkt vil familieplejen fortsat have tæt opfølgning med de eksisterende ressourcer, fordi der et lavt anbringelsestal. Hvis antallet af anbringelser stiger igen, kan der blive behov for tilførsel af yderligere ressourcer, hvis Ishøj Kommune skal leve op til de nye lovkrav om intensiv støtte.

Kommunen har fået tilført 14.770 kr. i 2019 og 30.738 kr. i 2020 og fremadrettet i form af DUT-midler (DUT indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget).

Resume

Der er blevet udarbejdet en statusrapport for Tip Tab Tynde, som er Ishøj Kommunes tilbud til overvægtige børn og deres forældre. Rapporten opsummerer resultater fra skoleåret 2018/2019, hvor antallet af børn, der i år har reduceret deres vægt, ligger på 63 %. Rapporten opsummerer ligeledes andre særlige fokuspunkter for i år.

Sagsfremstilling

Det fremgår af statusrapporten for Tip Tab Tynde at 63 %, af de børn, som deltog i Tip Tab Tynde i skoleåret 2018/2019 har opnået en reduktion i deres BMI. I sidste skoleår lå dette tal på 66 %.

Det positive tal i reduktionen af de deltagendes børn BMI kan forklares ud fra flere pointer i rapporten. Først og fremmest virker påmindelses-sms’en, som familierne får 24 timer før de skal til samtale, stadig positivt. Der er derfor kommet en bedre kontinuitet i samtalerne med sundhedsplejerskene.

Der er udarbejdet en ny model for madlavningsholdene, som har været succesfuld, og der er ligeledes udarbejdet nogle tydeligere målsætninger på svømmeholdene, hvilket virker motiverende for børnene og deres forældre.

Det virker også positivt, at sundhedsplejerskerne selv kan henvise barnet og familien til overvægtsenheden på Holbæk Sygehus uden om egen læge, når de er motiverede. Her kan de de i højere grad undersøge og hjælpe barnet og familien til vægttab. Det er virkningsfuldt, at barnet og familien ikke skal vente på, at det skal gå igennem deres egen læge.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Forslaget til budget 2020 samt overslagsårene 2021 - 2023 har været i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser i perioden fra 2. - 18. oktober 2019.

De indkomne høringssvar bliver eftersendt til udvalgets medlemmer forud for mødet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om økonomien på udvalgets område via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

Regnskabsrapport for 3. kvartal 2019 for området under Børne- og Undervisningsudvalget er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.   

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Der er udarbejdet en kort statistik om deltagelse i ungdomsuddannelser. Statistikken er vedhæftet dagsordenen til orientering. Statistik vedr. deltagelse i ungdomsuddannelser vil også indgå i kvalitetsrapporten for skoleområdet.
 • Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt et orienteringsbrev til landets kommuner vedr. nye bekendtgørelser på vejledningsområdet. Brevet er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Orientering om tidsplanen for skolernes kvalitetsrapport 2020:
  Uge 1: Forslag til skolernes kvalitetsrapport 2020 sendes i administrativ høring hos skolebestyrelserne. Rapporten sendes samtidig til Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer.
  30. januar 2020: Frist for høring.
  11. februar 2020: Kvalitetsrapporten behandles i Børne- og Undervisningsudvalget.
  Marts 2020: Kvalitetsrapporten behandles i Byrådet og offentliggøres herefter.
 • Administrationen er gjort bekendt med en fortælling om, at der er elever i Ishøj Kommunes skoler, der ikke får lov at gå op til deres 9. klassesprøven. Administrationen har spurgt skolelederne, om de er bekendt med dette. Konklusionen på rundspørgen er, at ingen elever bliver forhindret i at deltage i 9. klassesprøven. Herunder gengives tilbagemeldingerne fra skolelederne.
  Ishøj Skole: Der ingen elever, der bliver nægtet muligheden for at tage prøver på Ishøj Skole. Vi gør meget ud af, at vores elever skal til prøve. Som jeg husker, har der været ca. fire elever, der gennem min tid på Ishøj Skole, som helt eller delvist har været fritaget for at gå til prøve.
  Vibeholmskolen: Vi gør en dyd ud af, at alle elever skal til prøve - også selvom de trækker gennemsnittet ned.
  Strandgårdskolen: Alle vore elever kommer naturligvis til prøve efter 9. klasse. Vi har dog elever fra gruppeordningen, der efter aftale kun går til dele af prøverne.
  Gildbroskolen: Alle elever får mulighed for at gå til prøve. Der er ingen elever på Gildbroskolen, som nægtes/ikke får lov til at tage deres 9. klasse prøve! Vi er altid i løbende dialog med forældre og elever, som vurderes til ikke at kunne gennemføre en fuld afgangsprøve (fx elever fra specialklasse eller modtagelsesklasse). I alle tilfælde hvor en elev fritages for et eller flere fag, er forældre, PPR og/eller UU-vejleder involveret gennem hele skoleåret.
  Vejlebroskolen: Hos os skal alle naturligvis gå til prøve. Vi gør en dyd ud af, at alle skal til prøve. Som et eksempel på, at eleverne deltager i 9. klassesprøven uanset evt. konsekvenser for karaktergennemsnittet kan nævnes, at Vejlebroskolen, som deltager i den daværende regerings pulje, hvor skolerne får penge, hvis skolens karaktergennemsnit hæves til et vist niveau ville have modtaget 2,6 mio., hvis to elever ikke var gået til prøve.
  Kirkebækskolen er ikke prøveafholdende skole.
  Skolen på Ishøjgård går eleverne til prøve i det omfang, det overhovedet er muligt.
 • KL og LC/DLF indgik den 27. april 2018 en aftale, der bl.a. omhandlede nedsættelse af Lærerkommissionen og etablering af ”Ny Start”. Som et supplement til kommissionens undersøgelse har KL og LC/DLF sendt vedhæftede brev, hvor de bl.a. beder kommunen og den lokale lærerkreds om input og gode lokale løsninger i forhold til temaerne Professionel kapital, Lokalt samarbejde og Rekruttering og fastholdelse.
  I Ishøj Kommune er nedenstående initiativer sat i værk.

1.1.2019: Møde mellem Ishøj lærerkreds og borgmesteren.
5.3.2019: Fællesmøde om fælles forståelse og gensidig orientering mellem Ishøj Lærerkreds, skoleledelser og TR.
9. december 2019: Velkomstarrangement for nyansatte lærere.

Fælles Ny Start arrangement i januar/februar 2020.
Alle skoler har drøftet mentorordninger for nyansatte lærere i deres MED-udvalg, og alle skoler arbejder med mentorordninger for nyansatte.

Formanden for Ishøj Lærerkreds og Centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse holder jævnlige dialogmøder.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag