Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 21. november 2016 kl. 17:30

Rådhuset - mødelokale 2E

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. oktober 2016 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Opsamling på studieturen til Wales.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Af Erindringslisten fremgår det, at der ønskes orientering om, hvilke uddannelser, der bliver udbudt på NEXT. Den 1. november udsendte NEXT følgende meddelelse: 'Fra august 2017 går vores drøm om flere drengeuddannelser til Vestegnen i opfyldelse, da de unge og voksne nu også vil kunne uddanne sig til tømrer, murer, struktør, brolægger, industritekniker, værktøjsmager og produktør på Next - Udddannelse Københavns skoleafdeling i Ishøj'. Øvrig information kan findes på: https://www.nextkbh.dk/index.asp 
 • Til dagsordenen er vedhæftet et notat om tilmeldinger til erhvervsuddannelserne samt en oversigt, der viser udviklingen i tilmeldingen til erhvervsuddannelser i 2014, 2015 og 2016 fordelt på kommunerne i Region Hovedstaden. Notatet konkluderer, at projekt Young Skills har haft en effekt, idet alle kommuner i projektet (Ishøj, Albertslund, Gladsaxe, Herlev og Vallensbæk) havde markant fremgang fra 2014 til 2015, mens tilmeldingen til erhvervsuddannelserne er faldet i alle deltagerkommuner i 2016, hvilket er efter projektets ophør.
 • Nyhedsbrev fra GIV-projektet, som er et tværkommunalt behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug, er vedhæftet dagsordenen.
 • Et notat, der viser udviklingen i skolernes elevfravær over en treårig periode fra skoleåret 2013/2014 - 2015/16, er vedhæftet dagsordenen til orientering. Elevfravær bliver ligeledes en del af den kommende kvalitetsrapport.
 • Som en del af projekt 'Flere Lille og Store Nørder i Ishøj', og den matematiske og naturfaglige satsning på skolerne, har Vibeholmskolen gennemført et projekt med skak i deres 4. klasser, og elever fra 7. – 9. klasse har deltaget i First Lego-League. Billeder fra skakturneringen og artikel og film fra First Lego-League er vedhæftet dagsordenen.
 • Mandag den 14. november 2016 blev der afholdt møde mellem Ishøj Erhvervsforenings bestyrelse og skolelederne i Ishøj Kommune
  Baggrund: Ishøj Erhvervsforening har udtrykt interesse i skole og uddannelsesområdet. Der har eksempelvis været drøftelser med UU Center Syd omkring praktikpladsforløb. Drivkraften fra erhvervslivets side er ønsket om kompetente medarbejdere - også i fremtiden. I forlængelse af dette åbnes for en drøftelse med folkeskoleområdet.
  Med folkeskolereformen er 'Den åbne skole' introduceret. Intentionen er, at skolerne skal åbne sig for det omgivende samfund og inddrage omverdenen i elevernes læring. I den åbne skole skal eleverne møde virkeligheden uden for skolen. Det kan bl.a. være gennem et samarbejde med kulturskolen, foreningslivet, museer, kirken og ikke mindst det lokale erhvervsliv. Samarbejdet skal bl.a. bidrage til, at eleverne lærer mere og får et større kendskab til det samfund, de er en del af og engang bliver voksne i. I den forbindelse vil folkeskolerne gerne i kontakt med Ishøj Erhvervsforening.
  Formål med mødet:
 1. Kickstart af muligt samarbejde mellem erhvervslivet og skolerne i Ishøj.
 2. Forventningsafstemning og brainstorm på, hvad vi kan tilbyde hinanden, og hvad vi har af ønsker til et samarbejde.
 3. Skabe kontakter på tværs af skoler og erhvervsliv.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Centerchef for Dagtilbud og Skoler Susanne Poulsen orienterer om udviklingsarbejdet på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Præsentationen fra mødet er vedhæftet referatet til orientering.

Bilag

Resume

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2016, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 14,3 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,6 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 6,1 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter på 1,6 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreindtægter - bl.a. grundet midtvejsregulering - på 2,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance, og dermed udgiftsneutrale.

Specifikt under Børne- og Undervisningsudvalget forventes der samlet 1,2 mio.kr. i mindreudgifter. Mindreudgifterne er indenfor serviceudgiftsrammen.

Der er udarbejdet notat af 10. november 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 10. november 2016. Bilag C beskriver budgetopfølgningen for Ishøj Kommune pr. 30. september 2016 og vedr. Jobcentret af 13. oktober 2016.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

- at budgetopfølgningen tiltrædes

- at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune og BUPL har på to møder i august og september 2016 drøftet pædagogers arbejde i folkeskolen i Ishøj Kommune. På baggrund af drøftelserne har parterne udarbejdet vedhæftede administrationsgrundlag for skolepædagoger i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationsgrundlaget skaber en fælles ramme og forståelse for understøttelse af den pædagogfaglige dimension og pædagogers rolle i folkeskolen.

Det grundlæggende formål med administrationsgrundlaget, og samarbejdet herom, er, at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen og skolens øvrige aktiviteter med fokus på elevernes læring og trivsel samt pædagogernes arbejdsmiljø.

Administrationsgrundlaget sætter rammer og retning for pædagogernes arbejde på skolerne i Ishøj Kommune i forhold til årsnorm og tilstedeværelse, dialog om opgaver, planlægning af arbejdstiden samt kommunikation om skemaændringer.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at administrationsgrundlaget godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

For skolepædagogers arbejde gælder i øvrigt de til enhver tid gældende arbejdstidsregler/overenskomst for skolepædagoger indgået mellem KL og BUPL.

Bilag

Resume

Administrationen er blevet bedt om at undersøge mulighederne for at inddele kommunens dagtilbud i distrikter. Administrationens forslag til inddeling af dagtilbud i distrikter har været i høring i dagtilbudsbestyrelserne frem til den 1. november.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes dagtilbud bliver i dag administreret som ét samlet distrikt, hvad angår optagelse i dagtilbud. Særligt for forældre i Ishøj Landsby og Torslunde kan det betyde forholdsvis lang transporttid, hvis de får plads til deres børn i den anden ende af kommunen. På foranledning af konkrete henvendelser er administrationen blevet bedt om at undersøge mulighederne for at inddele kommunens dagtilbud i distrikter.

 

I Vejledning om dagtilbud mv. fremgår det, at Byrådet kan fastlægge retningslinjer for optagelse i dagtilbud, som kan tage hensyn til dagtilbuddenes geografiske placering i forhold til familiens bopæl. Administrationen foreslår på den baggrund, at kommunens daginstitutioner kan inddeles i to distrikter:

 • Distrikt Øst, som omfatter området øst for jernbanen København – Ringsted.
 • Distrikt Vest, som omfatter området vest for jernbanen København – Ringsted.

 

Hvis daginstitutionerne inddeles i distrikter foreslår administrationen, at visiteringen af pladser sker efter følgende princip:

 "Børn har fortrinsret til en plads i barnets bopælsdistrikt, forudsat at der er plads i forhold til normeringen. Der er således ikke garanti for en plads i distriktet".

 

På mødet den 1. oktober 2016 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget at tiltræde forslag om søskendegaranti. Administrationen foreslår, at søskendebørn tildeles plads i et dagtilbud før børn med fortrinsret til en plads i barnets bopælsdistrikt.

 

Idet der ikke er dagpleje i det foreslåede Distrikt Vest vil forældre i dette distrikt forventeligt få sværere ved at få en dagplejeplads, da man skal optages på venteliste i Distrikt Øst. Det foreslås derfor, at dagplejen ikke er omfattet af distriktsinddelingen.

Forslaget berører ikke muligheden for at stå på venteliste til en daginstitution. Forældre kan dermed fortsat blive optaget på ventelisten i nabodistriktet.

 

Konsekvensen af forslaget er, at forældre bedre kan få plads i hjemdistriktet, men omvendt får sværere ved at få plads i nabodistriktet.

 

Som opfølgning på Børne- og Undervisningsudvalgets beslutninger vedr. søskendegaranti den 17. oktober 2016, principper for manglende brug af plads den 9. maj 2016 samt inddeling af dagtilbud i distrikter, vil administrationen fremlægge forslag til reviderede visitationsregler for plads i dagtilbud, som indeholder udvalgets beslutninger.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

 • at forslaget til inddeling af dagtilbud i distrikter tiltrædes.
 • at søskendebørn tildeles plads i et dagtilbud før børn med fortrinsret til en plads i barnets bopælsdistrikt.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for det samlede område, idet daginstitutionernes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Har en institution flere børn end normeringen, tilføres der midler, og har institutionen færre børn trækkes der tilsvarende beløb fra institutionens budget.

Lovgrundlag

Vejledning om dagtilbud mv., afsnit 277 - 294.

Bilag

Resume

Administrationen er blevet opmærksom på, at kommunens retningslinjer for tilskud til privat pasning mangler information om, hvornår man kan blive optaget i dagtilbud, når en privat pasningsordning ophører.

Sagsfremstilling

Privat børnepasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser, eller hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.  

Ishøj Kommune giver tilskud til forældre med børn i alderen 26 uger og til barnet fylder 3 år

I forbindelse med en konkret sag om privat børnepasning er administrationen blevet opmærksom på, at kommunens retningslinjer for tilskud til privat pasning mangler information om, hvornår man kan blive optaget i dagtilbud, når en privat pasningsordning ophører. I Vejledning om dagtilbud mv. fremgår det, at:

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre retningslinjerne for overgang fra tilskud til privat pasning til dagtilbud. I retningslinjerne skal indgå oplysninger om eventuelle tidsfrister/varsler fra forældrenes side. Et krav om offentliggørelse sikrer forældrenes adgang til at få kendskab til, hvilke frister og andre formalia der gælder i forhold til ansøgning om plads i dagtilbud, når man ønsker at overgå til et dagtilbud eller den private pasning ophører. Forældrene bør konkret orienteres om disse retningslinjer, inden de går ind i ordningen om tilskud til privat pasning. Dette kan typisk ske i forbindelse med forældrenes ansøgning om tilskud.

I kommunens nuværende retningslinjer for privat pasning fremgår det, at et barn, som får tilskud til privat pasning, fortsat kan stå på ventelisten til dagtilbud og optjene anciennitet. Administrationen foreslår, at retningslinjerne ændres til følgende:

Dit barn kan fortsat stå på ventelisten til dagtilbud og optjene anciennitet. Vi anbefaler derfor, at du skriver dit barn på ventelisten til dagtilbud, selvom du er i tilskudsordningen. Ligeledes er det muligt at blive skrevet op til pasningsgaranti med 3 måneders varsel. Det er ikke muligt at modtage tilskud til privat pasning og være indskrevet i et andet dagtilbud samtidigt. Ishøj Kommune anbefaler, at opsigelsesvarslet mellem den private børnepasser og forældrene gensidigt aftales at være 3 måneder.

I den konkrete sag er der ikke blevet informeret om tidsfrister/varsler fra forældrenes side. I de tilfælde, hvor forældrene fra den konkrete pasningsordning har skrevet deres børn op til et dagtilbud, forslår administrationen, at der gives dispensation for pasningsgarantiens 3 måneders varsel.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender administrationens forslag til reviderede retningslinjer.

Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at der gives dispensation for pasningsgarantiens 3 måneders varsel i de tilfælde, hvor forældrene fra den konkrete pasningsordning har skrevet deres børn op til et dagtilbud.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vejledning om dagtilbud mv., afsnit 766.

Resume

Der er udarbejdet en statusrapport for Tip Tab Tynde, som er Ishøj Kommunes tilbud til overvægtige børn og deres forældre. Rapporten opsummerer resultater fra skoleåret 2015/16.

Sagsfremstilling

Det fremgår af statusrapporten for Tip Tab Tynde, at der i skoleåret 2015/16 er opnået de hidtil bedste resultater af indsatsen, idet 78 % af de deltagende børn har reduceret deres overvægt. Årsagerne til det gode resultat er formentlig blandt andet, at indsatsen for knap to år siden blev opnormeret med fem timer ugentligt (som særligt var møntet på at styrke indsatsen for overvægtige børn og familier med tilknytning til Strandgårdskolen) samt, at flere af projektets medarbejdere gennemgik en faglig opkvalificering i 2014/15.

Statusrapporten viser, at 72 børn og deres familier siden skoleåret 2012/13 har deltaget i Tip Tab Tynde. Heraf er 80 % af familierne af anden etnisk oprindelse end dansk.

I skoleåret 2015/16 startede 28 børn i Tip Tab Tynde, hvilket er det højeste antal nystartede børn siden indsatsens opstart. Siden opstarten er der år for år kommet betydeligt flere igangværende deltagere, fordi deltagerne generelt bliver længere i Tip Tab Tynde og får flere samtaler under forløbet. Statusrapporten viser endvidere, at indsatsen løbende har forbedret sine resultater, idet andelen af børn, som har reduceret deres BMI i den periode, de var en del af indsatsen, har været støt stigende.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.