Referat
Børne- og Undervisningsudvalget torsdag den 22. september 2022 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget

Resume

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 18. januar 2022 blev den politiske arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 vedtaget, herunder planen for driftsstedsbesøg.

Ifølge planen var det Piletræet, der skulle komme på besøg på dette møde, men da der er ansat ny leder i Piletræet pr. 1. september, er der byttet rundt på rækkefølgen, så det er Naturcenteret, der besøger udvalget på mødet

Sagsfremstilling

På mødet gives en kort introduktion til naturcenteret og derefter rettes fokus på tre områder i forhold til naturcenterets funktion:

 1. Eksempler på samarbejder der går på tværs af den kommunale struktur samt samarbejde med eksterne aktører
 2. Hvordan naturcenteret arbejder med begrebet ”Naturdannelse” som led i at understøtte dagtilbud og skoler
 3. Samspil med NEXT og FGU Vestegnen.


Fra Ishøj Naturcenter deltager naturcenterleder Mads Ellegaard.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Politisk arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Regeringen har åbnet mulighed for, at kommunerne kan indgå velfærdsaftaler med regeringen. En velfærdsaftale indebærer, at kommunen frisættes fra alt statslig lovgivning på det pågældende område med undtagelse af nogle hegnspæle, som fortsat vil gælde. KL har meldt ud, at kommunerne senest den 30. september skal melde ind, hvilket område de ønsker at blive frisat fra. I indmeldingen skal kommunerne også angive en 2. prioritet.

Med baggrund i processen, der har været forankret i HovedMED foreslår administrationen, at Ishøj Kommune søger om frisættelse på skoleområdet, og at dagtilbudsområdet meldes ind som 2. prioritet.

Sagsfremstilling

Kommunen kan blive frisat på enten folkeskole-, dagtilbuds- eller ældreområdet. Hertil kommer, at fire kommuner får mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet. Ishøj Kommune har søgt om frisættelse på beskæftigelsesområdet, men har den 9. september fået oplyst, at ansøgningen ikke er imødekommet.

HovedMED besluttede på mødet den 23. marts 2022 at bede LokalMED på velfærdsområdet om at drøfte ideer til frisættelse.
Der er i alt kommet 11 høringssvar: Fem på skoleområdet, fire på dagtilbudsområdet, et fra Forebyggelse og Rehabilitering og et fra Center for Børn og Forebyggelse, som blev drøftet på mødet i HovedMED den 7. september. Der er efter mødet i HovedMED modtaget høringssvar fra Kærbo/Torsbo. Høringssvar fremgår af vedhæftede skema.

I de indkomne høringssvar er der generelt stor opbakning til det idékatalog, der blev sendt ud i forbindelse med høringen - dette er vedhæftet dagsordenen.

I høringssvarene er det især på skoleområdet, der er forslag om frisættelse af lovgivning og nationale krav. Følgende foreslås frisat: Afskaffelse af nationale test/kommende test på området, kompetencedækning, konvertering af understøttende undervisning, statsligt tilsyn og valgfag.

På dagtilbudsområdet nævnes den obligatoriske læreplan samt kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet.

De indkomne høringssvar indikerer, at der er størst potentiale ved at søge om frisættelse fra folkeskoleloven.

Dagtilbudsområdet er mindre lovmæssigt reguleret og det vurderes, at der vil være et mindre potentiale ved frisættelse fra dagtilbudsloven, men der vil, som på skoleområdet, være mulighed for at se på forenkling af interne regler eller dokumentationskrav.

På området, der hører under Social- og Sundhedsudvalget er der forvetning om en helt ny ældrelov. I den forbindelse har en ekspertgruppe afleveret anbefalinger og mindre kontrol, færre krav og et helt nyt visitationssystem bliver nævnt som de vigtigste fokusområder. Hertil kommer, at der er mange initiativer, der fylder på området. Det gælder bl.a. tidlig indsats i hjemmeplejen, hele indsatsen omkring Sundhedsklynger, vækstkultur på plejehjem og det kommende arbejde med indførelsen af selvstyrende teams på ældreområdet. Det er derfor vurderingen, at der ikke på nuværende tidspunkt er ressourcer til at igangsætte flere større initiativer. Sammenholdt med meget få høringssvar på området giver det en indikation af, at det kan være hensigtsmæssigt
ikke at ansøge om frisættelse på dette område på nuværende tidspunkt.

På mødet i HovedMED blev det drøftet, at der har været gode erfaringer med skoleområdet i øvrige kommuner. HovedMED tilkendegav, at det er en god idé at søge skoleområdet som 1. prioritet. HovedMED bemærkede, at der kunne laves partnerskaber på tværs, så det bliver muligt at gøre andre ting, end der i dag bliver gjort. HovedMED bemærkede, at det skal huskes, at de der er tættest på børnene, er bedst til at vurdere, hvad der virker.

Ishøj Lærerkreds og BUPL har efterfølgende tilkendegivet, at de bakker op om at indstille skoleområdet til frisættelse. De anbefaler, at der holdes fokus på formålet, og hvad kommunen i givet fald frisættes til. Herudover ønskes der en god proces, hvor alle relevante parter omkring skolerne involveres.

Sagen drøftes på baggrund af input fra de faglige organisationer videre på FællesMED i Center for Dagtilbud og Uddannelse, såfremt skole- eller dagtilbudsområdet vælges.

Med baggrund i de indkomne høringssvar, drøftelsen i HovedMED samt drøftelse med lederne på området, anbefaler administrationen, at der meldes ind til KL, at Ishøj Kommune ønsker frisættelse på skoleområdet med dagtilbudsområdet som 2. prioritet.

Indstilling

at Ishøj Kommune søger om frisættelse på skoleområdet med dagtilbudsområdet som 2. prioritet.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget.

Bilag

Resume

Statsministeren lancerede i sin nytårstale en politisk vision om, at kontrol og bureaukrati skal begrænses. For at være på forkant med de forventede ændringer er der i foråret igangsat en proces i Ishøj Kommune med henblik på generering af ideer til, hvor det vil være muligt at afbureaukratisere af hensyn til medarbejderne og til gavn for borgerne.

Mange af kommunes interne regler og dokumentationspraksis er besluttet af fagudvalgene eller Byrådet, og en frisættelse vil kræve, at der fra politisk hold er opbakning til at afskaffe interne regler og retningslinjer. Med baggrund i processen, der har været forankret i HovedMED foreslår administrationen, at der igangsættes et arbejde med at ændre interne regler og egen dokumentationspraksis på de områder, hvor der er potentiale til at lette arbejdsgange. Dette under hensyntagen til, hvilket område som Ishøj Kommune frisættes fra på nationalt niveau.

Sagsfremstilling

HovedMED besluttede på mødet den 23. marts 2022 at bede LokalMED på velfærdsområdet om at drøfte ideer til frisættelse.
Der er i alt kommet 11 høringssvar: Fem på skoleområdet, fire på dagtilbudsområdet, et fra Forebyggelse og Rehabilitering og et fra Center for Børn og Forebyggelse, som blev drøftet på mødet i HovedMED den 7. september. Der er efter mødet i HovedMED modtaget høringssvar fra Kærbo/Torsbo. Høringssvar fremgår af vedhæftede skema.

I de indkomne høringssvar er der generelt stor opbakning til det idekatalog, der blev sendt ud i forbindelse med høringen.

I høringssvarene er der nævnt følgende muligheder for ændring af regler og forenkling af arbejdsgange: Bestemmelserne i styrelsesvedtægten på skoleområdet, deltagelse i statslige projekter med høj grad af dokumentation og revision, trivselsundersøgelser og lederevalueringer, opdatering af intranet, optimering af arbejdsgange samt overvejelser omkring mødekultur.

LokalMED for Forebyggelse og Rehabilitering har konkrete ønsker til forenkling af sagsgangen ved ansøgninger til Hjælpemiddelteamet.

Med baggrund i de indkomne høringssvar, drøftelsen i HovedMED samt drøftelse med lederne på området, anbefaler administrationen, at der igangsættes en proces med henblik på at ændre interne regler og egen dokumentationspraksis på de områder, hvor der er potentiale til at lette arbejdsgange. Inden processen igangsættes, skal det afklares, hvilket område Ishøj Kommune ønsker frisættelse fra, således at der ikke kommer dobbeltprocesser. Herefter vil administrationen udarbejde oplæg til udvalget omkring relevante konkrete forslag til forankring.

Indstilling

at administrationen med udgangspunkt i de indkomne høringssvar igangsætter en proces med henblik på at ændre interne regler og egen dokumentationspraksis.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede den 23. juni 2022 en lokal forankring af det nationale samtale- og udviklingsprogram 'Sammen om Skolen', hvor relevante aktører om folkeskolen taler med hinanden om folkeskolens udfordringer og sammen bidrager til mulige løsninger. Udvalget besluttede, at administrationen udarbejder forslag til etablering af Ishøj Skoleforum samt kommissorium for Ishøj Skoleforum til forelæggelse på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i september 2022.Udkast til kommissorium er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

Etableringen af Ishøj Skoleforum skal bl.a. ses som en lokal forankring af 'Sammen om Skolen'. Det foreslås, at Ishøj Skoleforum etableres pr. 1. januar 2023 og erstatter de hidtidige dialogmøder mellem Børne- og Undervisningsudvalget og skolebestyrelserne.

Det foreslås, at Ishøj Skoleforum mødes to gange årligt med nedenstående formål:

 • at være et rådgivende organ for kommunens skolevæsen
 • at drøfte tilstand og udvikling af skoler og skolepolitik i Ishøj Kommune
 • at understøtte udviklingen af Ishøj Kommunes skolevæsen i et samarbejde præget af tillid og ejerskab på alle niveauer
 • at sætte en fælles retning, og bidrage til en varig positiv udvikling gennem dialog og samarbejde.


Ligesom det er tilfældet med 'Sammen om skolen', foreslås det, at Ishøj Skoleforum består af en bred repræsentation af aktører forankret i folkeskolen, og at der kan inviteres øvrige aktører, når det findes relevant for de emner, som drøftes.


Skoleforum ledes af Børne- og Undervisningsudvalgets formandskab, og der udarbejdes dagsorden i samarbejde med velfærdsdirektøren og centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse.

Administrationen foreslår, at Børne- og Undervisningsudvalget drøfter etablering af Ishøj Skoleforum med skolebestyrelserne ved det førstkomne dialogmøde, hvorefter kommissoriet sendes til høring i Ishøj Fælleselevråd. Administrationen vil sideløbende drøfte forslaget med Fælles-MED for Børn og Uddannelse.

Lovgrundlag

Ishøj Skoleforum etableres med hjemmel i folkeskolelovens § 41, stk. 1, nr. 4, hvorefter Byrådet, efter udtalelse fra skolebestyrelserne, kan nedsætte rådgivende organer for kommunens skolevæsen. Ishøj Skoleforum erstatter de hidtidige dialogmøder, som er afholdt med hjemmel i folkeskolelovens § 46 a, hvoraf det fremgår, at der i kommuner, hvor der ikke er nedsat et fælles rådgivende organ skal afholdes møde mindst to gange om året mellem repræsentanter fra skolebestyrelserne og kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at Børne- og Undervisningsudvalget drøfter etablering af Ishøj Skoleforum med skolebestyrelserne ved det førstkomne dialogmøde, hvorefter kommissoriet sendes til høring i Ishøj Fælleselevråd.

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at der i forbindelse med høringen drøftes, om det vil være hensigtsmæssigt, at der i Skoleforum indgår repræsentanter fra overgangene til og fra skolerne.

Skoleforum drøftes med skolebestyrelserne på dialogmødet den 6. oktober 2022.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Den 19. maj 2022 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at 'Administrationen udarbejder sag til Børne- og Undervisningsudvalget om udvalgsmedlemmers deltagelse i dagtilbudsbestyrelser samt bestyrelsen for dagplejen med udgangspunkt i deltagelse på møder ca. 1 - 2 gange om året, alternativt at udvalgsmedlemmerne er kontaktpersoner for dagtilbuddene'. Administrationen fremlægger hermed forslag til tilknytning.

Sagsfremstilling

Medlemmer af forældrebestyrelserne for dagtilbud sidder to år ad gangen. Forældrerepræsentanter og suppleanter vælges på et forældremøde inden 30. november. Nyvalg har virkning fra og med den 1. januar efter valget og løber i 2 år. Den ene halvdel (dvs. 3 eller 4 repræsentanter) vælges i lige år. Den anden halvdel (3 eller 4) vælges i ulige år. I dagplejen løber valget i 1 år. Der kan således være relativ stor udskiftning i dagtilbuddenes forældrebestyrelser. Forældrebestyrelsens opgaver og kompetencer fremgår af Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Ishøj Kommunes dagtilbud § 5.

Administrationen foreslår, at der til hvert dagtilbud tilknyttes et medlem af Børne-og Undervisningsudvalget. Udvalgsmedlemmet deltager uden stemmeret i et ordinært møde i forældrebestyrelsen en gang om året i andet kvartal. Jf. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Ishøj Kommunes dagtilbud indkalder bestyrelsens formand og sekretær (dagtilbudslederen) til mødet og udsender dagsorden og eventuelt bilagsmateriale.

Det fremgår endvidere, af styrelsesvedtægtens § 6, at
”Et medlem af Børne- og Undervisningsudvalget kan tiltræde forældrebestyrelsen uden stemmeret, når bestyrelsen i forbindelse med en sagsbehandling i et møde finder særlig anledning til det og anmoder herom”. Det foreslås, at det i sådanne tilfælde er det tilknyttede medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, som deltager.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Ishøj Kommunes dagtilbud.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

 • at hvert dagtilbud tilknyttes et medlem af Børne-og Undervisningsudvalget, og at udvalgsmedlemmet deltager uden stemmeret i et ordinært møde i forældrebestyrelsen en gang om året i andet kvartal
 • at det tilknyttede medlem endvidere deltager i møder, hvor bestyrelsen finder særlig anledning hertil, og hvor forpersonen anmoder herom, jf. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Ishøj Kommunes dagtilbud § 6.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Resume

Ishøj Fælles Elevråd anmoder i vedhæftede brev Børne- og Undervisningsudvalget 20.000 kr. årligt til realisering af mærkesager.

Sagsfremstilling

Ishøj Fælles Elevråd har sendt et brev til Børne- og Undervisningsudvalget, hvori de anmoder om et øget budget på 20.000 kr. fra kommende skoleår 2023/2024.

Den ekstra bevilling skal bruges til at realisere Ishøj Fælles Elevråds mærkesager, som er:

 1. At skabe et større fællesskab på tværs af skolerne.
 2. Styrke trivslen på skolerne og forbedre omgangstonen blandt eleverne.

Hvis anmodningen bliver imødekommet vil fælles elevrådet bruge det ekstra budget på at virkeliggøre deres ideer, såsom flere arrangementer på tværs af skolerne, der kan bidrage til et større fællesskab og til initiativer, der kan forbedre omgangstonen på skolerne.

Ishøj Fælles Elevråds budget er i 2022 på 22.000 kr., hvoraf ca. halvdelen går til kontingent til Danske Skoleelever. Resten går til mødeforplejning, ekskursioner, arrangementer mv.

Økonomi

Hvis anmodningen imødekommes, kan de 20.000 kr. rummes inden for budgettet i CDU.

Indstilling

at anmodningen fra Ishøj Fælles Elevråd godkendes til budget 2023, men ikke i overslagsårene.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver, hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj. I marts 2022 besluttede Byrådet at revidere de seks hovedpolitikker. Udvalgene har i maj revideret den for udvalget relevante politik, og i juni haft de resterende politikker til kommentering, med undtagelse af kulturpolitikken.
Kulturpolitikken fremlægges derfor nu som den sidste politik i rækken til kommentering.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøderne i maj har de stående udvalg behandlet den for udvalget relevante politik, og er kommet med input til rettelser og justeringer af politikkens indhold.
Som aftalt i processen for revidering af hovedpolitikkerne blev alle de reviderede politikker fremlagt for alle stående udvalg på møderne i juni. Der har ikke været kommentarer fra udvalgene til de enkelte politikker.

Kulturpolitikken var ikke med, da politikkerne blev fremlagt for de stående udvalg i juni, og fremlægges derfor på dette møde til kommentering.

Herefter har alle politikker været i alle stående udvalg i reviderede versioner. På Økonomi- og Planudvalgets den 24. oktober vil alle politikker blive fremlagt med nyt layout samt nye forord med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 1. november.

Indstilling

 • at udvalget kommer med forslag til justeringer i Kulturpolitikken i det omfang, det måtte relevant.

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget har ingen forslag til justeringer i Kulturpolitikken.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

Der har i første halvår af 2022 været ekstraordinært mange nye anbringelser, og da mange af de anbragte børn og unge har forholdsvis store vanskeligheder, har det været nødvendigt at anbringe næsten alle børn og unge på opholdssteder og døgninstitutioner. Det har bl.a. væsentlig betydning for økonomien på området. Derfor er der udarbejdet et notat, som beskriver den økonomiske problemstilling og håndteringen heraf. Notatet er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Antallet af nye anbringelser i første halvår af 2022 har været markant højere end i de seneste 3 - 4 år. Antallet af nye anbringelser i de første 7 måneder af 2022 har været 14 nyanbringelser, mens der de sidste 3 år kun har været mellem 6 – 7
nyanbringelser pr. år.

Generelt har der været tale om børn og unge med særdeles store og komplekse problemstillinger. Det betyder bl.a., at der kun er ét barn blandt de anbragte i 2022, som er vurderet til at kunne håndteres indenfor rammerne af en plejefamilie. De andre børn og unge er anbragte på opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede institutioner. Normalt kan vi anbringe mellem 40 - 50 % af børnene/de unge i plejefamilier.

I notatet er det nærmere beskrevet, hvordan de stigende udgifter håndteres. Det sker bl.a. ved at reducere udgifterne på de forebyggende indsatser. Det er dog vigtigt, at vi ikke reducerer forebyggelsesindsatserne i et omfang, så der på sigt bliver endnu flere anbragte, da vi ikke i tilstrækkelig grad understøtter familier med udsatte børn og unge.

Lovgrundlag

§ 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service (frivillig anbringelse 0 - 17 år), § 76, stk. 3 & § 76a, stk. 3 i lov om social service (frivillig anbringelse 18 -22 år "Efterværn"), § 58, stk. 1 (tvangsanbringelse af børn og unge 0 - 17 år) samt § 13, stk.1, nr. 5 (beslutning om anbringelse i Ungekriminalitetsnævnet), jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Økonomi

Den aktuelle forventning er, at der i 2022 vil være bruttoudgifter for 63,5 millioner kr., hvilket stiger til omkring 65 millioner kr. i 2023. Udgifterne til anbringelser var i 2021 55,3 millioner kr. Dvs., at der er tale om stigning i udgifterne på knap 15 % i 2022 og 17,5 % i 2023. Kommunen vil i nogen grad blive kompenseret ved stigende statsrefusioner for "særligt dyre enkeltsager". Dog er refusionen uden for servicerammen, mens udgiften er inden for servicerammen. Det betyder, at refusionen ikke hjælper i forhold til at overholde servicerammen i kommunen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Center for Børn og Forebyggelse har modtaget midler fra Ishøj Kommunes Investeringspulje til implementering af indsatsen "Hjemmebaseret Indsats", som er målrettet forældre til børn i dagtilbudsalderen. Indsatsen varetages af Ishøj Kommunes ressourcepædagoger og er målrettet familier med børn, som går i Ishøj Kommunes dagtilbud, der også modtager støtte i dagtilbuddet. Indsatsen har i forbindelse med planlægning af implementeringsaktiviteter skiftet navn til "Barnet i Midten".

På dette møde gives en status på projektet, jf. beslutning i Byrådet, december 2020.

Sagsfremstilling

Projektet "Barnet i Midten" omhandler en tidlig og sammenhængende forebyggelse af mistrivsel hos småbørnsfamilier. Indsatsen indebærer, at den ressourcepædagog, som er tilknyttet barnets dagtilbud, både arbejder pædagogisk med barnet i institutionen og i barnets familie uden for dagtilbuddets rammer. Det foregår fortrinsvis i hjemmet.

Den videreførte indsats har været i gang siden april 2021, og indtil videre har 32 familier haft glæde af tilbuddet. Der udarbejdes pt. en evaluering af projektet, som bliver grundlaget for at tage stilling til, hvorvidt projektet videreføres efter projektperioden, som slutter med udgangen af 2022.

Samlet set er der i 2021 gennemført "Barnet i Midten"–forløb for 21 familier. Forventningen var at gennemføre forløb for ca. 30 familier i 2021, men Covid-19-situationen i 2021 har formentlig haft betydning for færre gennemførte forløb.

Aktuelt (september 2022) er der opstartet forløb med 11 familier. På nuværende tidspunkt har familier i syv dagtilbud og dagplejen taget imod tilbud om indsatsen. Enkelte familier med kontakt til StraXen i Center for Børn og Forebyggelse har fået tilbudt indsatsen.

Fremadrettet vil der være fokus på, hvilke greb i indsatsen, der er særlig nyttige for familien i den tidlige og målrettede indsats. Der vil desuden i 2022 være fokus på indsatsens potentialer i den helt tidlige forebyggelse, hvor mindre justeringer kan have en afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling. Center for Børn og Forebyggelse vil indsamle erfaringer fra indsatsen ved interviews med relevante aktører fra dagtilbud for løbende at kunne justere forløbet.

Statusnotat og forældrefolder for projekt "Barnet i Midten" er vedhæftet dagsordenen.

Lovgrundlag

Tilbuddet er et ikke-lovpligtigt forebyggende tiltag.

Økonomi

Projektet blev tildelt kr. 500.000 fra investeringspuljen i 2021 og 2022. Hvis det vurderes, at indsatsen har haft den forventede effekt, fastholdes indsatsen fremadrettet, og investeringen tilbagebetales til investeringspuljen over 5 år (2023 - 2027), jf. projektets investeringsplan.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 for Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet, det er således primært afgørelser inden for serviceloven og aktivlovens område. Statistikken vedrører Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Voksne og Velfærd.  

Statistikken fra tidligere år omfattede tillige sager vedrørende borgere fra Vallensbæk Kommune på de områder, hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetog opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Dette er den første statistik efter ophøret af det forpligtende samarbejde.

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2022 modtaget 43 klager i sager, hvor Ishøj Kommune har truffet afgørelse, men afgjort 46 sager i samme periode. Ankestyrelsen har en sagsbehandlingstid på gennemsnitligt 8 - 9 måneder, så en sag kan godt blive indbragt i 2022, men først afgøres i 2023.

Tabel 1 og 2 i bilag 1 viser er, at det primært er klagesager inden for aktivlovens og servicelovens område, der antalsmæssigt vejer tungt.

Det er relativt få sager, der påklages til Ankestyrelsen (under 10 % af samtlige afgørelser, som kommunen træffer), og indenfor hver bestemmelse drejer det sig om få sager. Handicapbiler (servicelovens § 112) er den bestemmelse, hvor Ankestyrelsen har behandlet flest klagesager fra Ishøj Kommune, i alt 4, hvor alle er stadfæstede. Herudover er der maksimalt 1 - 2 sager indenfor hver bestemmelse i de omhandlede love. Ankestyrelsen kommer på enkeltsagsniveau ofte med bemærkninger til kommunen, som konkret skal følges. 

I Ishøj Kommune er omgørelsesprocenten lidt højere end landsgennemsnittet, jf bilag 1, tabel 4. Omgørelsesprocenten er 29% for hele landet, og 32 % for Ishøj Kommune.

Der er således færre klagesager i første halvår 2022 sammenlignet med de forudgående år, hvilket sandsynligvis må henføres til ophøret af det forpligtende samarbejde, samtidig er omgørelsesprocenten for Ishøj Kommunes afgørelser faldet til 32 %, hvor den i 2021 lå på 35,4%, 31,1% i 2020 og 37,9% i 2019. Administrationen vil fortsat have fokus på kvalitet og borgernes retssikkerhed.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 76 - 79b.

Indstilling

at Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser til dette møde.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, oprettes et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.