Referat
Børne- og Undervisningsudvalget torsdag den 23. juni 2022 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Politisk arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Bilag

Resume

Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts besluttet, at der i forbindelse med budget 2023 udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. Sagen har været 1. behandlet på alle fagudvalg i maj og genbehandles nu med henblik på, at finde råderum svarende til rammen i sagsfremstillingen, dvs. forslag til mulige besparelser vedrørende servicerammen.

Sagsfremstilling

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt præcist at vurdere den økonomiske status for 2023, ligesom størrelsen af service- og anlægsrammen først forventes kendt ultimo juni 2022. Det er trods de mange usikkerheder, der foreligger, administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der udarbejdes et rådighedskatalog med henblik på at overforholde servicerammen. Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts 2022 besluttet, at der udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgsniveau:

Økonomi- og Planudvalget 5 mio. kr.
Teknik- og Bygningsudvalget 3 mio. kr.
Klima- og Miljøudvalget 0 mio. kr.
Børne- og Undervisningsudvalget 8 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget 1 mio. kr.
Social- og Sundhedsudvalget 5 mio. kr.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 mio. kr.

Med baggrund i overstående har Økonomi- og Planudvalget besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for fagudvalgets område på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilken retning reduktionsforslagene kan formuleres. Fagudvalgene har således mulighed for at bekræfte idéer, som er drøftet på udvalgsmødet i maj med henblik på, at administrationen udarbejder endeligt rådighedskatalog.

Proces- og tidsplan for det fremadrettede arbejde med rådighedskataloget for budget 2023:

 • 24. juni: Deadline for indmeldelse af rådighedsforslag (overskrifter og beløb, så der kan dannes et samlet overblik).
 • 27. juni: Temamøde for Byråd og HovedMED vedr. økonomiaftalen for 2023.
 • 04. juli: Udfyldte skemaer med rådighedsforslag skal være indsendt til økonomiafdelingen senest den 4. juli.
 • 27. juni - 5.aug.: Hen over sommeren kvalitetssikrer administrationen forslag og beregninger. De endelige skemaer til rådighedskataloget skal være færdige den 5. august, hvor de samles i et katalog.
 • 10. aug.: Direktionen gennemgår det samlede rådighedskatalog.
 • 16. aug. - 31. aug.: Høringsperiode. Budgetmateriale sendes i høring i råd, brugerbestyrelser og MED-udvalg.

Indkomne høringssvar udsendes til Byrådet, når de er samlet i løbet af uge 36.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter råderumsforslag til budget 2023 inden for udvalgets områder svarende minimum til rammen i sagsfremstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

I forbindelse med vedtagelse af Økonomisk politik 2022-2025 for Ishøj Kommune har Byrådet besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger til udgifter, omfattet af servicerammen, med mindre de kan finansieres af tilsvarende mindre udgifter.
Det betyder, at udfordringer i forhold til det korrigerede budget, skal håndteres ved, at der arbejdes på at finde modsvarende mindre udgifter, for at sikre overholdelse af servicerammen.

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgets område er der et estimeret merforbrug på 3,4 mio. kr., der skal findes kompenserende besparelser for.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigter over besparelsespotentialer i henholdsvis Center for Børn og Forebyggelse og Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender forslag til kompenserende besparelser på 3,4 mio. kr. inden for udvalgets område.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller forslag om kompenserende besparelser i 2022 til Økonomi- og Planudvalget samt til Byrådet med henblik på at bringe budgettet i balance frem mod 2. budgetopfølgning

Resume

Til efterretning fremlægges orientering om, at stigende energipriser betyder, at det vil kræve meget store energibesparelser at overholde energibudgettet i 2022 og 2023. Hvis energibesparelserne ikke opnås, vil der blive behov for at øge kommunens energibudget med 2 millioner kr. i 2022 og 2023.

Sagsfremstilling

Energipriserne er steget kraftigt det sidste års tid, og udviklingen er intensiveret siden krigen i Ukraine brød ud. Center for Ejendommes fremskrivning af energiforbruget viser, at udgifterne til energi bliver lige over to millioner højere i 2022, end der er budgetteret. Billedet for 2023 forventes at være på nogenlunde samme niveau som i 2022.

Kommunens elpris er steget med over 20% fra 2021 til 2022, og forventningen er, at den først falder mærkbart igen i 2023. Derudover bidrager skærpede krav til afkøling af fjernvarmevand til den forventede budgetoverskridelse. Fjernvarmetaksten er stort set uændret i forhold til de seneste år, og kommunes naturgaspris er fastlåst på et lavt niveau indtil udgangen af 2022. I 2023 forventes gasprisen dog at blive fordoblet, og dermed mere end kompensere for den faldende elpris.

Det kræver meget markante besparelser på energiforbruget at spare 2 millioner kroner. For at sætte det i perspektiv, svarer besparelseskravet til helt at lukke ca. 25.000 kvadratmeter i det sidste halvår af 2022.

Center for Ejendomme har en løbende energibesparende indsats, men den kommer ikke til at resultere i besparelser i sådan en størrelse, at det vil kompensere for de stigende priser. En intensivering af energibesparelsesindsatsen vil afbøde end del af udfordringen i 2023, men det vil kræve yderligere anlægsmidler, og da det tager tid at gennemføre tekniske tiltag, vil de have begrænset effekt i 2022.

Hvis budgettet for 2022, og sandsynligvis også 2023 skal holdes, kræver det kraftige reduktioner af energitunge funktioner. Det kan blandt andet inkludere 1) nedlukning af af svømmehal, idrætscenter og andre kommunale kvadratmeter, 2) mindre eller ingen ventilation, 3) stop for brugerreguleret (og derfor høje) rumtemperaturer og 4) stop for rumkøling i blandt andet Rådhusets mødecenter. Indgreb på disse områder vil have konsekvenser for medarbejdere og borgere. En kold weekend i juni gav syn for sagen, da sommerlukning af varmeanlæg betød mange klager over dårligt indeklima.

Center for Ejendomme arbejder videre med at gennemføre de mest skånsomme besparelser under forudsætning af, at energibudgettet skal overholdes. Direktionen har udsendt notat til kommunale ledere med varsel om indgribende energibesparelser og anmodning om forståelse og deltagelse i at gennemføre energibesparelser.

Økonomi

Ishøj Kommunes energibudget for 2022 ligger på 18.048.000 kr. Den forventede udgift til kommunalt energiforbrug forventes at beløbe sig til 20.100.000 kr. i 2022 og 20.200.000 i 2023.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

'Sammen om Skolen' er et nationalt samtale- og udviklingsprogram for folkeskolen, hvor de største aktører om folkeskolen taler med hinanden om folkeskolens udfordringer og sammen bidrager til mulige løsninger.

På mødet drøftes lokal forankring af 'Sammen om Skolen', herunder dialogmødernes indhold og form.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt vedhæftede rammepapir, hvoraf det fremgår, at ambitionen i 'Sammen om Skolen' er at understøtte den nationale og lokale skoleudvikling i et samarbejde præget af tillid og ejerskab på alle niveauer.

Sammen om skolen består af:

 • KL
 • Skolelederforeningen
 • Danmarks Lærerforening
 • BUPL
 • Børne- og Kulturchefforeningen
 • Skole og Forældre
 • Danske Skoleelever
 • Regeringen
 • Folkeskoleforligskredsen

Det fremgår videre af rammepapiret, at der er enighed om, at folkeskolen ikke har brug for en ny reform, men derimod løbende justeringer, som inddrager viden og erfaringer fra praksis. Gennem dialog og samarbejde skal 'Sammen om Skolen' sætte en fælles retning, som kan bidrage til en varig positiv udvikling.

Lovgrundlag

Lovforslaget der udmønter aftalen er vedtaget i Folketinget den 9. juni 2022.
'Lov om ændring af folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love' (L 174).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter lokal forankring af 'Sammen om Skolen', herunder dialogmødernes indhold og form.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at administrationen udarbejder forslag til etablering af Ishøj Skoleforum samt kommissorium for Ishøj Skoleforum til forelæggelse på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i september 2022.

Bilag

Resume

Af Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5, stk. 5.6 om fleksible skoledistrikter fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i juni skal behandle forslag til antal børnehaveklasser og distriktsreguleringer.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2023/2024, samt de vedtagne kriterier for fleksible skoledistrikter, har administrationen udarbejdet bilagte notat (bilag 1), hvor behovet for regulering af skoledistrikterne til skoleåret 2023/2024 er analyseret.


Analysen af behovet for distriktsregulering for skoleåret 2023/2024 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2023/2024 (286 elever), samt de vedtagne kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter (bilag 2).

Administrationen fremlægger en model for skoledistrikter i skoleåret 2023/2024. Modellen er baseret på, at der oprettes 10 børnehaveklasser inden for de nuværende skoledistrikter for skoleåret 2022/2023 som tager afsæt i de mest naturlige distriktsgrænser og i en så jævn fordeling af klassekvotienten som muligt.

Modellen er baseret på de nuværende skoledistrikter og har 10 børnehaveklasser, fordelt med en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen, og tre klasser på Strandgårdskolen. Da det ikke vil være nødvendigt at ændre på de nuværende skoledistrikterne, fremlægger administrationen kun dette ene forslag.

Det skal nævnes, at erfaringen viser, at der løbende sker ændringer som følge af bl.a. til- og fraflytninger i perioden fra vedtagelsen af skoledistrikterne til klassedannelsen i februar og igen frem til skolestart i august. Erfaringen viser desuden, at der er en del forældre, som ved skoleindskrivningen i november ønsker en anden skole end deres distriktsskolen.

Ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 3 skal ændringer af skoledistrikter behandles og vedtages i Byrådet efter at have været i høring i skolebestyrelserne. Dette krav bortfalder, hvis der træffes beslutning om ikke at ændre på skoledistrikterne. Der vil med det fremlagte forslag ikke være krav om høring i skolebestyrelserne, da forslaget ligger indenfor de nuværende skoledistrikter.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2, pkt. 3.

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5. 

Økonomi

Der er i budgettet afsat økonomi til 11 børnehaveklasser. Den fremlagte model indeholder 10 børnehaveklasser.

Mindreforbruget ved kun at oprette 10 børnehaveklasser vil svare til ca. 814.000 kr. (2022-priser) i skoleåret 2023/2024. Mindreforbruget vil fremgå af budgetopfølgningen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter den fremlagte model for børnehaveklasser.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Af Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen fremgår det, at ”der oprettes hold i modersmålsundervisning med brugerbetaling i sprog, der tales i lande udenfor EU/EØS, og hvortil der er 20 eller flere tilmeldte. Der tilbydes modersmålsundervisning fra 1. – 9. klasse”.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2021/2022 har der ikke været oprettet modersmålsundervisningshold. I år er der indkommet tilmeldinger til fem sprog, der tales uden for EU/EØS. Det drejer sig om, én tilmelding til arabisk, to tilmeldinger til pakistansk, otte tilmeldinger til tyrkisk, seks til urdu og 25 tilmeldinger til nepalesisk. Fem af tilmeldingerne til nepalesisk er til 0. klasse. Jf. styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen tilbydes imidlertid udelukkende modersmålsundervisning fra 1. - 9. klasse. Tilmeldingernes fordeling på sprog og klassetrin fremgår af bilagte bilag.

Der oprettes, jf. styrelsesvedtægten, kun hold, hvis der er 20 eller flere tilmeldt det samme sprog. Et hold kan højest omfatte tre klassetrin, der følger efter hinanden jf. bekendtgørelse om modersmålsundervisning, som følges for at sikre kvalitet i undervisningen. De 20 tilmeldinger til nepalesisk der ligger inden for 1. - 9. klassetrin dækker over 8 klassetrin (1. - 8. klassetrin). Hvis der skulle oprettes et hold i nepalesisk over tre klassetrin, ville største hold være med 13 deltagere og det mindste hold med 7 deltagere. Det vil ikke kunne lade sig gøre at undervise elever i nepalesisk med en større spredning end 3 klassetrin.

På den baggrund indstiller administrationen, at der ikke oprettes hold i modersmålsundervisning i skoleåret 2022/2023.

Skolerne har informeret forældrene om tilmeldingsperiode og procedure via Aula. Forældrene har herefter skulle tilmelde sig modersmålsundervisning digitalt via kommunens hjemmeside. Tilmeldingsperioden har været fra den 4. april til den 16. maj.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning § 4, stk. 4.

Økonomi

Der er i budgettet afsat 171.000 kr. til modersmålsundervisning. Et mindreforbrug vil fremgå af budgetopfølgningen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der ikke oprettes hold i modersmålsundervisning i skoleåret 2022/2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Projekterne 'Børn og familier i fokus' og 'Godt på vej' var en del af aktivitetsplanen vedr. budgetforlig 2021, hvor det blev bevilget samlet 350.000 kr. til fordeling mellem projekterne.

Grundet Corona var det i 2021 ikke muligt at øge aktiviteterne i projekterne og derfor ikke muligt at anvende midlerne til formålet. Derfor blev det ved opfølgningen på budgetforliget i november 2021 aftalt, at de 350.000 kr. skulle videreføres til 2022 og anvendes til udvidet aktivitet i projekterne. Midlerne er imidlertid ikke blevet videreført, og administrationen foreslår på den baggrund, at udvidelsen af aktiviteterne svarende til de 350.000 kr. ikke gennemføres.

Sagsfremstilling

Projekternes aktiviteter er oprindeligt finansieret af henholdsvis Ishøj Kommunes investeringspulje og STUK, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Til projekt ’Børn og familier i fokus’ er der bevilget 6,2 mio. kr. i projektperioden oktober 2018 - maj 2022. Til projekt ”Godt på vej” er der fra investeringspuljen bevilliget samlet kr. 1.367.598 over 3 år i perioden januar 2020 – december 2022.

Formålet med de ekstra midler, som blev bevilget i forbindelse med budgetforliget, var at bidrage til en øget aktivitet i projekterne.

Der er i projekt ’Børn og familier i fokus’ uforbrugte statsmidler fra 2021, som er videreført. Hvis indstillingen godkendes, er det alene den kommunalt finansierede ekstrabevilling, der bortfalder. De statsfinansierede aktiviteter, der oprindeligt var planlagt i projektet, fortsætter.

Økonomi

Hvis udvidelsen af aktiviteterne svarende til de 350.000 kr. skal gennemføres kræves det, at der findes kompenserende besparelser for i alt 350.000 kr.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at udvidelsen af projektaktiviteterne i projekterne 'Børn og familier i fokus' og 'Godt på vej', svarende til 350.000 kr., ikke gennemføres.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes dagtilbud hvert andet år. Der er således udarbejdet en kvalitetsrapport for 2021, som har været i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser. Med baggrund i de indkomne høringssvar er der sendt svar til forældrebestyrelserne i dagplejen og i Ørnebo.

Forældrebestyrelsen i dagplejen har efterfølgende sendt vedhæftede brev til Børne- og Undervisningsudvalget, hvor de stiller spørgsmål til, hvorfor støtte-ressourcepædagogkorpset ikke er tilknyttet dagplejen.

Sagsfremstilling

Af dagtilbudsloven § 4, stk. 2 fremgår det, at Byrådet skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dagtilbud for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes dette i dagtilbuddet.

Dagplejen har ud fra beskrivelsen i kvalitetsrapporten fået forståelsen af, at støtte-ressourcepædagogkorpset er Ishøjs Kommunes måde at løse støtteopgaven på, og undrer sig på den baggrund over, at Dagplejen ikke har tilknyttet en støtte-ressourcepædagog. Forældrebestyrelsen spørger til, hvordan Byrådet sikrer sig, at dagtilbudslovens § 4, stk. 2 bliver overholdt i Dagplejen. Administrationen beklager, at kvalitetsrapporten har bidraget til denne misforståelse.

Ressourcepædagogordningen er kun en del af Ishøj Kommunes måde at løse støtteopgaven på. Dagplejen har ligesom daginstitutionerne mulighed for at få rådgivning og hjælp til løsningen af støtteopgaver fra bl.a. psykologer, tale-hørekonsulenter smat fysio- og ergoterapeuter ansat i Center for Børn og Forebyggelse.

Arbejdet med børn i udsatte positioner forventes ligeledes at indgå som en del af den daglige pædagogiske praksis i dagtilbud, og det skal, jf. dagtilbudslovens § 8, stk. 5 fremgå af Dagplejens pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. Dagplejen har mulighed for at hente støtte til opgaven hos de pædagogiske konsulenter i Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Det skal bemærkes, at støttepædagogfunktionen, jf. Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning af 14.12.2021, er omlagt til en ressourcepædagogfunktion, som arbejder sammen med pædagogerne i den daglige pædagogiske praksis om løsningen af den specialpædagogiske støtte opgave. Dagplejen har ikke fast tilknyttet en ressourcepædagog, da Dagplejerne arbejder i eget hjem.

Med udgangspunkt i ovenstående medbringer administrationen udkast til svarbrev på mødet.

Lovgrundlag

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik og Ishøj Kommunes strategi for dagtilbudsområdet. 

Dagtilbudslovens §§ 4, stk. 2 og 8, stk. 5.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender svarbrev til dagplejens forældrebestyrelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Notaterne vedrørende Sundhedsprofil for 9. klasse og Ungeprofil for 7. og 8. klasse i skoleåret 2021/2022 belyser trivsel, helbred, livsstil og risikoadfærd hos elever på henholdsvis 9. klassetrin og på 7. og 8. klassetrin i Ishøj Kommune. Notaterne er udarbejdet på baggrund af to spørgeskemaundersøgelser blandt eleverne. Notaterne viser udfordringer i forhold til trivsel, overvægt og oplevelser af et problematisk miljø i skolen.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen i Ishøj Kommune tilbyder en udskolingsundersøgelse til alle elever i 9. klasse ved kommunens sundhedsplejersker. Forud for undersøgelsen bliver eleverne bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema, som belyser elevernes trivsel samt sundheds- og risikoadfærd. Resultaterne af denne spørgeskemaundersøgelse opsummeres i en Sundhedsprofil. Notatet om Sundhedsprofilundersøgelsen sætter særligt fokus på sundhedsfaglige temaer.

Blandt eleverne i 7. og 8. klasse gennemføres ligeledes en spørgeskemaundersøgelse hvert år - Ungeprofilundersøgelsen. Denne undersøgelse belyser elevernes trivsel og risikoadfærd. Resultaterne opsummeres i en Ungeprofil. Notatet om Ungeprofilundersøgelsen sætter særlig fokus på SSP-relevante temaer.

Det fremgår af de to notater, at elever i 7. og 8. klasse grundlæggende trives godt både i hjemmet, i fritiden og i skolen. Dog trives eleverne i 9. klasse markant ringere i forhold til forrige skoleår, hvilket særligt kommer til udtryk vedrørende trivsel i skolen. Der er kun få elever, der er involveret i forskellige former for risikoadfærd. Dog oplever elever fra Ishøj på nogle få områder hyppigere problemer i ungdomslivet end elever i resten af landet. Dette gælder særligt vedrørende konfliktniveau i skolerne.

Ungeprofilundersøgelsen viser desuden en problematisk tendens i Ishøj Kommune sammenholdt med besvarelserne på landsplan, hvad angår 7. og 8. klasses-elevers oplevelse af et problematisk socialt miljø i skolen. Begge notater peger på, at der fortsat er behov for målrettede forebyggende indsatser fra skolesundhedsplejen og SSP i samarbejde med de enkelte skoler. Et andet markant resultat i begge undersøgelser er, at en langt større andel elever i Ishøj, end på landsplan, aldrig har prøvet at drikke alkohol.

Sundhedsprofilen viser til gengæld en problematisk tendens, hvad angår elever med overvægt og svær overvægt. Der er sket en markant stigning fra foregående år til de seneste to skoleår i andelen af elever i 9. klasse i Ishøj med overvægtsproblematikker. Ishøj Kommune har igennem mange år placeret sig over landsgennemsnittet, hvad angår andelen af elever med overvægt og svær overvægt. Netop overvægtsproblematikken er der en del fokus på i Sundhedsanalysen 2022, som bl.a. blev behandlet på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i maj 2022, og der vil efterfølgende komme forslag til nye og tilpassede indsatser på området.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Udvalget for Øget Tryghed blev nedsat af Ishøj Kommunes Byråd som et § 17, stk. 4-udvalg med et virke på halvandet år. I forlængelse af udvalgets arbejde blev indsatserne Baba og Bydelsmødre etableret. På byrådsmødet den 6. oktober 2020 godkendte Byrådet udvalgets indstillinger vedr. fremtidig drift af indsatserne Baba og Bydelsmødre, herunder at der aflægges status vedr. de to indsatser én gang årligt til Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Bydelsmødre:
Bydelsmødre er en indsats udviklet af Fonden for Socialt Ansvar. Indsatsen har til hensigt at styrke kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i forhold til egne kvalifikationer, kontakt til offentlige instanser og inddragelse i egne børns liv.

I september 2021 blev der uddannet 10 bydelsmødre samt dannet en forening og nedsat en bestyrelse. Bydelsmødrene har allerede nogle opgaver, men flere ønskes. Det er opgaver af forskellige art, men vil ofte være opgaver om brobygning i kontakten med det offentlige. Bydelsmødrene forsøger at mødes en gang om måneden, men er ofte præget af afbud.

Aktuelt arbejder Bydelsmødrene med at starte en Kvindecafé, hvor kvinder kan komme og mødes med andre kvinder en gang om måneden i Brohuset. Der er opstartet et nyt hold Bydelsmødre den 21. april 2022, som er i gang med uddannelsen. De forventes at være færdiguddannede som Bydelsmødre midt i oktober 2022. Der er 15 kvinder på det nye hold. Der arbejdes løbende på, at de allerede uddannede Bydelsmødre og de kommende Bydelsmødre mødes og får opbygget kendskab til hinanden.

Baba:
Baba har til formål at styrke fædres deltagelse i børns liv. Gennem indsatsen bliver frivillige fædre klædt på til at motivere andre fædre til deltagelse i deres børns liv.

Det nuværende Baba-hold blev færdige med deres uddannelse lige før jul 2021 og består aktuelt af 7 mænd. Det er ikke en forening, og umiddelbart er der ikke planer om dette. Mændene samles således som et netværk. Fremmødet er lidt ustabilt, men der er et udbredt ønske om at forsætte med at mødes. Der er aktuelt ikke nogen forperson, men der arbejdes på, om der kan blive valgt en person, der kan påtage sig dette hverv.

Det er forskellige ønsker for Baba-Ishøj, som præger gruppen, og derfor kan det opleves svært at mobilisere tilstrækkeligt med folk til at få events og aktiviteter i gang. Der er dog forsat planlagt to møder på denne side af sommeren, og efter sommeren mødes gruppen fast en gang pr. måned.

Det er planlagt at starte et nyt Baba-hold op i uge 43, som afsluttes i marts 2023. Endelig er der lige nu ved at ske en afklaring af, hvilke muligheder der er for tilskud.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

På baggrund af ophøret af det forpligtende samarbejde mellem Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune forslås det, at det eksisterende beredskab for overgreb re-godkendes.

Desuden skal overgrebsberedskabet ifølge lov om social service tilrettes eller re-godkendes hvert 4. år. Overgrebspolitikken blev sidst re-godkendt i april 2019. Det vurderes, at beredskabet stadig er relevant og tidssvarende.

Sagsfremstilling

Det følger af lov om social service § 19, stk. 4, at: "Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval."

Ishøj Byråd besluttede i april 2019 en re-godkendelse af "Handleguide ved overgreb" af maj 2015. Materialet skal benyttes af dagtilbud, skoler og fritidstilbud, hvis personalet eller de frivillige får mistanke om overgreb. Administrationen har gennemgået materialet og vurderet, at både beredskabet og handleguiden stadig er relevant og tidssvarende bortset fra de dele, der vedrører Vallensbæk Kommune. Det er således vurderet at dele omhandlende Vallensbæk Kommune har været nødvendige at ændre, og at der er ikke behov for andre væsentlige ændringer i materialet.

Lovgrundlag

 Lov om social service § 19, stk. 4.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at det nuværende overgrebsberedskab re-godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver, hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.

På udvalgsmøderne i maj har de stående udvalg behandlet den for udvalget relevante politik, og er kommet med input til rettelser og justeringer af politikkens indhold.

Sagsfremstilling

Som aftalt i processen for revidering af hovedpolitikkerne fremlægges alle de reviderede politikker nu for alle stående udvalg. Kulturpolitikken følger efter sommerferien.

I perioden august - oktober vil der være mulighed for at drøfte input til strategier og involvering af relevante interessenter.

Før endelig vedtagelse af de seks reviderede hovedpolitikker skrives nyt forord til alle.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget kommer med forslag til justeringer i hovedpolitikkerne i det omfang, det måtte relevant.

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget havde ingen kommentarer til hovedpolitikkerne.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Status på dannelse af børnehaveklasser
  Status på dannelse af børnehaveklasser til skoleåret 2022/2023 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Elevstatistik
  Elevstatistik af 1. juni 2022 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Indberetninger til Danmarks Statistik
  Ishøj Kommune modtog d. 11. maj orientering om status for indberetning til Danmarks Statistik for bl.a. "Forebyggende foranstaltninger", "Anbringelse" og "Underretninger". Det noteres, at alt er på plads i forhold til "Forebyggende foranstaltninger", mens Danmarks Statistik har markeret "Anbringelse" som et opmærksomhedsområde. Området blev godkendt og afsluttet samtidig med "Forebyggende foranstaltninger" i starten af maj - ca. en uge efter deadline. De to områder er dog vurderet forskelligt i denne skrivelse. I forhold til underretninger foregår indberetning til Danmarks Statistik automatisk via vores journalsystem (SB-SYS - Børn & Unge). Der er dog konstateret fejl i indberetningerne, da systemet tilsyneladende ikke altid sender indberetning om underretning af sted. I et samarbejde mellem Center for Børn og Forebyggelse, IT-afdelingen og Danmarks Statistik arbejdes der aktuelt med at finde årsagen til fejlen. Fejlen er pr. dags dato (7. juni 2022) endnu ikke rettet.
 • Afslutning af tilsynssag på Strandgårdskolen
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelte den 26. april 2018, at Strandgårdskolen var udtaget til kvalitetstilsyn på baggrund af skolens resultater i 9. klasseprøverne.
  Styrelsen har gennemgået Strandgårdskolens tilsynssag på baggrund af kommunens redegørelse af 14. marts 2022 og skolens data for det seneste skoleår 2020/2021 og vurderer på den baggrund, at tilsynssagen kan afsluttes, da skolen ikke falder ud på grænseværdierne i nogen af indikatorerne.
  Skolen vil fremadrettet indgå i de årlige screeninger i kvalitetstilsynet på lige fod med alle andre skoler, og styrelsen vil tage kontakt, hvis de årlige screeninger giver resultater, der viser en negativ udvikling i den gennemførte kvalitet af undervisningen.
  Styrelsens vurdering af sagen er uddybet i vedhæftede brev af den 16. maj 2022.
 • Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen
  Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt et brev til kommunerne, hvoraf det fremgår, at lovforslaget der udmønter aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem er vedtaget i Folketinget. Aftalen er indgået i tæt dialog med parterne i Sammen om Skolen, og det er således alle parter, der er underskriver på det udsendte brev. Sammen med brevet er udsendt et fakta ark, der beskriver test, evaluering og skoleudvikling fra skoleårets 2022/2023. Brev og fakta ark er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, oprettes et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.