Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 18. maj 2022 kl. 19:00

Mødelokale Tårnbjerget, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ingen meddelelser

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Godkendelse af revideret forretningsorden for udvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 4. april 2022 principperne for en tværgående forretningsorden for de stående udvalg. Administrationen har efterfølgende tilrettet forretningsordenen på baggrund af drøftelserne i byrådet, som nu forelægges udvalget til godkendelse.


I forhold til den eksisterende forretningsorden for udvalget er der kun tale om mindre redaktionelle og sproglige ændringer, bortset fra § 5, hvori det præciseres, at indstillinger i sager til udvalget udarbejdes af administrationen.


Ændringerne er markeret i det vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 om kommunernes styrelse (styrelsesloven).

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at forretningsordenen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.

Ishøj Byråd besluttede på deres møde den 1. marts en model for revision af de seks hovedpolitikker, hvor hver politik i revisionen har et af de stående fagudvalg som primært udvalg.

Sagsfremstilling

Processen, revidering og gennemskrivning af politikkerne tilpasses, så alle udvalg kan komme med input til alle politikker, og tidsplanen justeres i forhold til byrådets seminar i slutningen af oktober 2022.

Hovedpolitikkerne behandles i de stående udvalg i maj med henblik på at revidere og redigere i tekst og indhold, så politikkerne får en opdatering. På udvalgsmøderne i juni bliver der mulighed for at kommentere på de øvrige politikker, som det relevante fagudvalg ikke har behandlet i maj. I perioden august - oktober vil der således være mulighed for at drøfte input til strategier og involvering af relevante interessenter.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede tidsplan og proces.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På det seneste udvalgsmøde den 25. april drøftede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget et første udkast til revideret Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik. Udvalget havde nogle forslag til tilføjelser og rettelser, som nu er indarbejdet i et nyt forslag til revideret politik.


Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har besluttet, at der skal foretages en revision af kommunens seks hovedpolitikker. Det betyder, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal udarbejde en revideret politik på udvalgets område, der herefter skal behandles af de øvrige politiske fagudvalg i Ishøj Kommune for slutteligt at blive endelig vedtaget i Ishøj Byråd forventeligt i 3. kvartal af 2022.


Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede et første udkast til ny politik på udvalgsmødet den 25. april.


Udvalget havde nogle forslag til tilføjelser og rettelser der er indføjet i udkast til ny politik. Se bilag 1.


Ændringer fra den gældende politik er markeret med rødt i teksten.


Ændringer tilføjet på baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af den 25. april er markeret med blåt.
Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen økonomi direkte forbundet til den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik, men udgifter til realisering af den vedtagne politik kan forventes.

Indstilling

Administrationen indstiller at: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender udkast til ny Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik og sender udkastet videre til politisk behandling i de øvrige politiske udvalg i Ishøj Kommune.

Beslutning

Tiltådt med de faldne bemærkninger til udkastet.

Bilag

Resume

Som en del af budgetproceduren indgår, at fagudvalgene skal drøfte anlægsplanen (investeringsoversigten) for budget 2023-2026, herunder prioritering af eventuelle anlægsønsker og omprioriteringsforslag med henblik på overholdelse af anlægsrammen.

Sagsfremstilling

På budgetseminar den 8. marts 2022 blev der givet en status på kommunens økonomiske situation og udvikling. Som en del af denne status indgik anlægsområdet, der er omfattet af de økonomiske aftaler, som KL og regeringen indgår. Anlægsbudgettet for 2023 er samlet set 95 mio. kr., hvilket er ca. 17 mio. kr. over den tekniske anlægsramme, som forventes udmeldt fra KL 1. juli 2022. Det skal endvidere bemærkes, at der forventes at komme en yderligere udgift på 2,5 mio. kr. i 2023 til kommunens andel af P-dæk på Ishøj Bycenter, hvilket vil øge overskridelsen yderligere.


Tabel 1. Anlægsbudget for budget 2023-2026


2023

2024

2025

2026

Vedtaget ved budget 2022

92.320

76.480

18.540

6.350

Tillægsbevillinger

3.150

-2.350

525

2.725

I alt

95.470

74.130

19.065

9.075


Teknisk anlægsramme*

78.000

78.000

78.000

78.000

Overskridelse af teknisk anlægsramme

17.470

-3.870

-58.935

-68.925

*Udmeldes ca. 1. juli 2022


Overskridelse af den tekniske anlægsramme gør sig gældende for budget 2023, mens der for overslagsårene forventes at være tæt på balance i 2024, mens årene 2025 og 2026 har rum for yderligere anlæg på ca. 58-68 mio. kr.

Som en del af budgetforberedelsen drøfter fagudvalgene den aktuelle budgetsituation, herunder prioritering af anlægsønsker. Drøftelsen tager udgangspunkt i det vedtagne anlægsbudget (bilag vedhæftet).

Det skal bemærkes, at såfremt et udvalg har nye anlægsønsker skal disse være politisk initieret, og det skal være afsøgt om disse nye ønsker kan imødekommes gennem omprioritering inden for udvalgets eksisterende anlægsprojekter. Hertil kommer, at såfremt udvalget har anlægsønsker, skal de være prioriteret, således at anlægsrammen i 2023 kan søges overholdt.

Nye anlæg har ofte afledte driftsudgifter, herunder vedligeholdelsesudgifter, som løfter kommunens serviceudgifter. Disse skal opgøres, således at de kan indgå i den samlede politiske prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Tilsvarende henledes opmærksomheden på, at anlægsplanen også kan indeholde projekter, der med udgangspunkt i en engangsinvestering kan erstatte andre anlæg, og dermed på sigt reducere kommunens drift- og serviceudgifter.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes budgetprocedure og Ishøj Kommunes økonomiske politik.

Økonomi

Materialet vedr. budget 2023-2026 fremlægges i forbindelse med høring i sidste halvdel af august 2022.


Indstilling

Fagudvalget indstiller eventuelle anlægsforslag til budget 2023 inden for udvalgets områder. For at Ishøj Kommune kan overholde anlægsrammen i 2023 og efterfølgende år, skal nye anlægsønsker indstilles i prioriteret rækkefølge. Da anlægsbudgettet for 2023 forventes at overstige anlægsrammen, bør der prioriteres i anlægsplanen med henblik på at overholde anlægsrammen.

Beslutning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ingen nye anlægsønsker.

Bilag

Resume

Med henblik på udarbejdelse af budget for 2023 drøfter Erhvervs -og Beskæftigelsesudvalget fremtidige initiativer med betydning for budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget havde den 9. maj besøg af Code of Care og af Zina Zvizdic fra Slagelse Kommune, som fortalte om skabelsen af småjob i Slagelse Kommune som organisation. Formålet med besøgene var, at få inspiration til den fremtidige indsats på beskæftigelsesområdet, og hvad der evt. kunne tages af initiativer i fremtiden med udgangspunkt i de emner, der blev drøftet på besøget.


Code of Care er en nonprofit organisation, som inspirerer til, informerer om og skaber innovation inden for virksomhedernes sociale ansvar. Code of Care arbejder på, at flere mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet inkluderes på de danske arbejdspladser. Code of Care faciliterer processen fra inspiration til strategisk og konkret handling og skaber et endnu tættere samarbejde mellem virksomhederne og jobcenteret – og derved et øget socialt ansvar. Læs mere om Code of Care på www.codeofcare.dk


Slagelse Kommune har over de senere år skabt en række småjobs i egen organisation. Slagelse Byråd afsatte 3 mio. kr. til dette i 2020 stigende til 7 mio. kr. i 2023. For de afsatte 3 mio. blev der i 2020 skabt ca.120 småjob til unge. Den unge ansættes på den enkelte institution, men økonomien styres i HR og personale. De unge bliver ansat 6 mdr. af gangen med mulighed for forlængelse 6 måneder yderligere. Den unge tjener det der svarer til uddannelseshjælp. Oplæg om småjobs - Se bilag 1.
Lovgrundlag

En samlet forslag til skabelsen af småjobs vil også angive hvilket juridisk grundlag, som ordningen med småjobs skal hvile på.


Økonomi

Et abonnement til Code of Cares ydelser koster 350.000 kr. det første år, hvorefter abonnementsprisen falder.


De økonomiske forhold ved skabelsen af småjobs i Ishøj Kommune som organisation vil være en del af et samlet forslag om skabelsen af småjobs. Erfaringen fra Slagelse Kommune angiver at der kan skabes ca. 20 småjobs for en investering på 1. mio. kr.Indstilling

Administrationen indstiller at:


- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, at lade administrationen udarbejder forslag til hvorledes der allerede i 2022 kan indgås aftale om et samarbejde med Code of Care.


- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, at lade administrationen udarbejde et forslag til oprettelse af småjobs i Ishøj Kommune. Forslaget udarbejdes i samarbejde med den øvrige organisation og vil indgå i forhandlingerne om budget 2023.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Økonomi- og Planudvalget har på mødet den 28. marts besluttet, at der i forbindelse med budget 2023 udarbejdes et fælles rådighedskatalog på 22 mio. kr. Arbejdet igangsættes på udvalgsniveau i maj med en fælles sagsfremstilling til fagudvalgene.

Sagsfremstilling

På budgetseminar den 8. marts 2022 blev der givet en status på kommunens økonomiske situation og udvikling. Derudover blev der drøftet fokusområder, som skal indgå i administrationens budgetarbejde som forberedelse af oplæg til budget 2023-2026. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt præcist at vurdere den økonomiske status ligesom størrelsen af service- og anlægsrammen først forventes kendt ultimo juni 2022. Det er trods de mange usikkerheder, der foreligger på dette tidspunkt administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der udarbejdes et rådighedskatalog med henblik på at overholde servicerammen. Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts besluttet, at der udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgsniveau:

Der blev på budgetseminaret den 8. marts forelagt forskellige metoder og tilgange til, hvordan fagudvalgene kan tilgå opgaven med at udarbejde forslag til rådighedskataloget. Til inspiration blev der peget på følgende metoder og tilgange:

 • Benchmark (nøgletal). Sammenligning af Ishøj Kommunes udgifter med andre kommuner, for på den måde at se, hvor der evt. er områder, hvor Ishøj Kommune ligger højt udgiftsmæssigt. På den baggrund kan der udarbejdes forslag om at tilpasse til f.eks. landsgennemsnit, gennemsnit for sammenlignelige kommuner eller lign.
 • Analyse af udvalgte fagområder. Ved at analysere et område, kan det vurderes, om der kan findes besparelser ved f.eks. at ændre nuværende praksis på området. Kan der effektiviseres på området?
 • Idékatalog med konkrete forslag til budgetbesparelser.
 • Eller en kombination af overstående.

Med baggrund i overstående har Økonomi- og Planudvalget besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for fagudvalgets område på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilken retning reduktionsforslagene kan formuleres. Administrationen vil på møderne bidrage med indledende eksempler på forslag til reduktionsmuligheder. Fagudvalgene indmelder deres forslag til rådighedskataloget vedrørende serviceudgifter ultimo 2022.

Til at understøtte drøftelsen er vedhæftet nøgletal specifikt for fagudvalgets område. Vedhæftede nøgletal er dels officielle nøgletal fra VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter og dels budget og regnskabstal fra kommunens økonomisystem, trukket ud fra VIVE´s funktionsopdeling. Nøgletallene er ikke udtømmende for hele fagudvalgets økonomi. Derudover kan der henvises til KL´s nøgletal "Kend din kommune".

Økonomi

Materialet vedr. budget 2023-2026 fremlægges i forbindelse med høring i sidste halvdel af august 2022.


Indstilling

Fagudvalget drøfter budget 2023 inden for udvalgets områder med henblik på at finde råderum svarende til rammen i sagsfremstillingen, dvs. forslag til mulige besparelser vedrørende servicerammeudgifter, herunder drøfter hvilke sigtepunkter administrationen i forberedelse af råderumskataloget skal arbejde efter.

Beslutning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal ikke finde besparelser indenfor servicerammen.

Resume

Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens forventning til regnskabsresultatet 2022. Resultatet af budgetopfølgningen er en forventet udfordring på servicerammeudgifter på 12,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og en mindreudgift udenfor servicerammen på 28,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1 (BO1) indeholder administrationens forventede regnskabsresultat 2022, og er foretaget på baggrund af forbrugstal pr. 31. marts 2022.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed, og en fælles information om den økonomiske situation.


Sagen er bygget op således, at den indeholder;

 • Budgetopfølgningsnotat som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning (Bilag 1)
 • Oversigt over forventede budgetafvigelser (Bilag 2)
 • Oversigt over hidtil afgivne tillægsbevillinger til servicerammeudgifter i budget 2022. (Bilag 3)
 • Oversigt over budget og forbrug på udvalgsniveau (Bilag 4)


Hovedkonklusioner

 • Forventet merforbrug på 12,2 mio. kr. ift. korrigeret budget indenfor servicerammen.
 • Forventet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. ift. korrigeret budget udenfor servicerammen.
 • Forventet mindreudgifter på anlægsområdet på 58,6 mio. kr. ift. korrigeret budget.


I perioden fra budgetvedtagelsen til BO1 er der givet tillægsbevillinger for 7,8 mio. kr. (excl. driftsoverførelser fra 2021-2022). Det betyder, at der inden første budgetopfølgning allerede er en udfordring på overholdelse af servicerammen.


I forbindelse med BO1 har administrationen vurderet, hvilke afvigelser der kan forventes til regnskab 2022, det vil sige, hvor der forventes merforbrug, og hvor der forventes mindreforbrug. Det forventede merforbrug på 12,2 mio. kr., lægger således et yderligere pres på servicerammen i 2022 i forhold til de allerede kendte udfordringer.


I forbindelse med vedtagelse af Økonomisk politik 2022-2025 for Ishøj Kommune har byrådet besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger til udgifter, omfattede af servicerammen, med mindre de kan finansieres af tilsvarende mindreudgifter.

Det betyder, at de 12,2 mio. kr. som således er nye udfordringer i forhold til det korrigerede budget, bør håndteres ved, at der arbejdes på at finde modsvarende mindreudgifter, for at sikre overholdelse af servicerammen.


Det indstilles, at fagudvalg der forventer merforbrug i 2022, jf. nedenstående tabel 1, arbejder med at identificere modsvarende mindreforbrug. Status på dette arbejde, forelægges ved 2. budgetopfølgning.


Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

På baggrund af allerede afgivne tillægsbevillinger (7,8 mio. kr.) og centrenes indmeldinger til BO1 (12,2 mio. kr.), forventes et merforbrug og dermed overskridelse af servicerammen.

På baggrund af centrenes indmeldinger til BO1 forventes et mindreforbrug udenfor servicerammen på 28,4 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 58,6 mio. kr.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen, da bevillinger foreslås håndteret af fagudvalgene frem mod 2. budgetopfølgning.


Indstilling

Fagudvalget indstiller, at

 • Budgetopfølgning 1 2022 tages til efterretning.
 • fagudvalgene frem mod 2. budgetopfølgning sikrer budgetoverholdelse inden for eget område, svarende til de forventede merforbrug i tabel 1.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommunes samarbejde med erhvervslivet foreslås revitaliseret. Ambitionen er, at få revitaliseret samarbejdet ved at inddrage erhvervslivet og deres organisationer og erhvervsforeningerne samt uddannelsesinstitutionerne og andre relevante aktører i et struktureret samarbejde, som kan sætte dagsordenen for den fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesudvikling i Ishøj Kommune. Fra den 1. januar 2022 har Ishøj Byråd har nedsat et egentligt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg og Ishøj har fået sit eget Jobcenter fra årets begyndelse. Det betyder, at der nu er nogle nye politiske og organisatoriske rammer for samarbejdet mellem Ishøj Kommune og erhvervslivet og det giver nye muligheder for det fremadrettede samarbejde.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har igennem mange år haft en af landets højeste kommunale ledighedsprocenter. Hvis den traditionelt høje ledighed skal ned er der brug for en række forskellige initiativer, og her er samarbejdet mellem Ishøj Kommune og det lokale erhvervsliv centralt.


Ishøj Kommunes samarbejde med erhvervslivet foregår i dag blandt andet via en række forskellige samarbejdsorganer. Kontaktudvalget er et organ, hvor kommunen mødes med en række erhvervsaktører og uddannelsesinstitutioner og drøfter forskellige emner af betydning for erhvervsudviklingen i kommunen. Samtidigt varetager Ishøj Kommune sekretariatsbetjeningen af Ishøj Erhvervsforening og her drøftes også emner af betydning for erhvervsudviklingen i kommunen. Ishøj Erhvervsforening har i dag cirka 110 medlemsvirksomheder. Erfaringsmæssigt er der et stort overlap i de sager der drøftes i Kontaktudvalget og på møderne med Ishøj Erhvervsforening. Samtidigt er der også et stort personsammenfald i de to organer.


Ishøj Kommune mødes også med Centerforeningen, som er en forening bestående af butikkerne i Ishøj Bycenter og med DEAS der er administrator af centret. Ishøj Kommune deltager i Centerforeningen som ejer af Ishøj Rådhus men der drøftes også emner af betydning for erhvervsudviklingen i kommunen i Centerforeningen.

Ishøj Kommune, typisk repræsenteret ved borgmester og kommunaldirektør, mødes også regelmæssigt med FH og med DI og drøfter erhvervs- og beskæftigelsesudvikling i Ishøj Kommune.


Ishøj Kommune mødes ligeledes regelmæssigt med NEXT og drøfter udviklingen af ungdomsuddannelser og dermed hvilke kompetencer de unge mennesker har når de søger job i erhvervslivet. Ishøj Kommune samarbejder med NEXT om at motivere flere folkeskoleelever til at tage en ungdomsuddannelse. Omvendt er der på Ishøj Havn en del virksomheder, som Ishøj Kommune typisk drøfter konkrete byggesager med, men hvor der savnes en dialog om erhvervsudvikling af kommunen generelt og af Ishøj Havn specifikt. Endelig er det værd at noterer sig, at der findes over 3000 virksomheder i Ishøj Kommune, og det er kun et lille mindretal af disse, som indgår i en dialog om erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen.


Med udgangspunkt i det mange facetterede samarbejde mellem Ishøj Kommune og erhvervslivet foreslås det, at administrationen udarbejder et forslag til hvorledes samarbejdet mellem Ishøj Kommune, erhvervsforeningerne, uddannelsesinstitutionerne og andre relevante aktører med betydning for erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i Ishøj Kommune kan organiseres på. Hensigten med forslaget skal være, via en bred dialog, at skabe grundlaget for en mere struktureret politisk-strategisk tilgang til erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i Ishøj Kommune end tilfældet er i dag.


Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Afhængig af forslagets indhold vil der efterfølgende blive kigget på de økonomiske forhold.

Indstilling

Administrationen indstiller: at der udarbejdes et forslag til en revitalisering af samarbejdet mellem Ishøj Kommune og erhvervslivet.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede udvalgets besøgsvirksomhed på det seneste udvalgsmøde. På baggrund af drøftelserne fremlægges forslag til udvalgets besøgsvirksomhed i 2022. Se bilag 1.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er et helt nyt udvalg i Ishøj Kommune. Der kan derfor være behov for at hente inspiration udefra til at udvikle erhvervs- og beskæftigelsesområdet i kommunen. Udvalget drøftede på det seneste udvalgsmøde idéer til temaer for studieture for udvalget. På denne baggrund har administrationen udarbejdet forslag til temaer for studieture og forslag til datoer for studieture i 2022.


Lovgrundlag

Regler for politiske udvalgsrejser og studieture er beskrevet i bilag 2.

Økonomi

Midler til besøgsvirksomhed er i budget 2022 angivet under punktet "Politisk Organisation". Her er afsat i alt 6.721.000 kr.


Indstilling

Administrationen indstiller at: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til temaer og mødedatoer for udvalgets besøgsvirksomhed.

Beslutning

Udvalgets medlemmer fremsender mulige mødedatoer til Centerchefen.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har, sammen med landets øvrige kommuner, modtaget brev fra STAR d. 29. november 2021, hvor styrelsen anmoder Ishøj Kommune om at undersøge sager om uberettiget nedsættelse af hjælpen til ugifte, der er undtaget fra 225-timers reglen. Administrationen har efter gennemgang af sager fundet 116 sager, hvor der har fundet uberettiget nedsættelse af hjælpen til ugifte sted. Der er foreløbigt korrigeret i 41 sager ud af de 116 sager.

Sagsfremstilling

225-timers reglen: For borgere der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, er der krav om mindst 225 timers beskæftigelse inden for de seneste 12 kalendermåneder. Hvis arbejdskravet ikke er opfyldt, bliver hjælpen nedsat. Borgerne i den aktuelle sag har nedsat arbejdsevne og burde derfor være undtaget for 225 timers-reglen. Som følge heraf burde borgerne ikke være nedsat i deres ydelse.

Ishøj Kommune har 116 sager med ugifte, der er undtaget fra 225-timers reglen efter § 13 f, stk. 9, i LAS, som uberettiget er blevet sat ned i ydelse. Alle sager vedrører tidligere år og 10 af sagerne er forældede. Det er administrationens anbefaling at rette alle sager og tilbagebetale den uberettigede nedsættelse svarende til i alt 270.000 kr. for 116 sager.

Administrationen har indtil nu rettet 41 sager, hvor de berørte borgere har fået udbetalt 128.000 kr. De resterende sager bliver ligeledes rettet, og det forventes at de berørte borgere får udbetaling inden 30. juni 2022.

2 af de sager, som kommunen har genoptaget, er der ikke grundlag for forhøjelse af hjælpen. STAR er orienteret om, at der udestår sager, som administrationen er færdige med at behandle senest d. 30. juni 2022.

Sagsbehandlerne i Jobcenteret foretager selvstændigt vurderingen af, om borgerne er undtaget fra 225 timers-reglen. Ishøj Kommune er blevet opmærksom på en uhensigtsmæssighed i arbejdsgangen blandt sagsbehandlerne i Jobcenteret, hvor der ikke altid er blevet kommunikeret til Ydelsesafdelingen i tide om borgere, der er undtaget for 225-timers reglen eller har nedsat arbejdsevne.

Der vil nu blive rettet op på procedurerne, således at sagsbehandlerne i Jobcenteret umiddelbart efter afgørelse registrerer borgere, der er undtaget for 225-timers reglen eller har nedsat arbejdsevne i fagsystemet, således at Ydelse til enhver tid har opdaterede og korrekte oplysninger om borgerne. Hele sagen vil blive gennemgået på næste personalemøde i Jobcenteret, og der vil blive udsendt besked om ændrede procedurer til de relevante sagsbehandlere.

Lovgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomi

Tilbagebetaling af uberettiget nedsættelse i 116 sager for tidligere år medfører merudgifter på ca. 270.000 kr. i 2022. Merudgiften afholdes indenfor Center for Beskæftigelse og Erhvervs budget til ydelser. Såfremt udgifter til ydelser i løbet af 2022 skønnes, at blive højere end budgettet medtages dette til 2. budgetopfølgning 2022.


Indstilling

Administrationen indstiller at: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Der er pr. 1. april sket en række lovændringer, der har til formål at øge udbuddet af arbejdskraft. Lovændringerne er blevet til som et resultat af trepartsaftalen mellem regeringen og FH og DA.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 31. marts 2022 orienteret om, at der er sket en række tre lovændringer som følge af Trepartsaftale om mangel på arbejdskaft. Se bilag 1.

Formålet med trepartsaftalen er, at bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet.


Af særlig interesse er "Forsøg med jobrettet indsats til unge". Kort fortalt betyder den nye lov, at Jobcenteret får mulighed for at tilbyde unge i målgruppen en jobrettet indsats i
stedet for en uddannelsesrettet indsats. Det betyder at uddannelsespålægget fraviges for personer, der som en del af forsøget tilbydes en jobrettet indsats, således at kontaktforløbet, tilrettelæggelsen af indsatsen og Min Plan for disse personer er jobrettet i stedet for uddannelsesrettet. Målgruppen for initiativet er personer under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse, som er vurderet uddannelsesparate eller aktivitetsparate, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Se bilag 2.


Lovgrundlag

Lov nr. 370, 371 og 372 alle af 28. marts 2022.

Økonomi

Ingen økonomi men afledte effekter af ændret praksis, som konsekvens af ny lovgivning.

Indstilling

Administrationen indstiller at: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over den aktuelle ledighed i Ishøj Kommune sammenlignet med det landsgennemsnitlige niveau. Nøgletallene består også af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned.

Indstilling

Administrationen indstiller at: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager nøgletallene til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.


Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender referatet.

Beslutning

Godkendt.