Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - Hjørnelokalet Aftentelefon Christian Kunsemüller 20431953

Resume

 1. Center for Kultur og Fritid orienterer om status på vaccinecenteret. Kultur og Fritidscentret foreslår at Idrætsrådet - og lokalefordelingsudvalget indkaldes til drøftelser på baggrund af vaccinecenterets mulige forlængede lejeaftale. Kultur og Fritidscentret lægger op til en fortsættelse af linien fra den seneste nødplan.
 2. Der er afviklet stort strandhåndboldstævne på Ishøj Strand med 1.300 deltagere og med stor succes. Arrangementet afviklet i henhold til retningslinier for idrætsarrangementer.
 3. Center for Kultur og Fritid orienterer om status på udbetalingen af medlemstilskud.
 4. Center for Kultur og Fritid orienterer om klager over lydgener ved FC Ishøjs anvendelse af Strandvangen 54 og fra Ishøj Stadion ved Ishøj IF's lørdags kampe.
 5. Center for Kultur og Fritid orienterer om kulturminsterielle puljer til opstart af idrætsaktiviteter.
 6. Ishøj Idrætsråd har drøftet renoveringen af Gildbroskolens hal. Idrætsrådet anbefaler, at renoveringen sker hvor primærbrugerne er udenfor på græs - dvs. marts-april 2022 og ½ år frem og ikke før vaccinecentret er ude af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Alternativer hertil kan være ved udskydelse til efter færdigbygget ny hal på Vibeholmskolen samt ved leje af hal på Ådalens Privatskole.
 7. Center for Kultur & Fritid har den 1. juni 2021 udsendt orientering vedrørende indflytning i Brohuset. Brevet vedhæftes denne dagsorden.

8.   Center for Kultur & Fritid har 11. juni udsendt de seneste retningslinier for Covid-19. Brevet vedhæftes referatet.

Beslutning

Punkt 1-8 er taget til efterretning

ad. 4: Ole Bechmann Andersen ønsker tilsendt kopi af svarbrev til FC. Ishøj.

Bilag

Resume

Idrætsrådet har udtrykt interesse for etablering af opstartsevent efter sommerferien og efter vaccinationscenterets ophør i Idrætscenteret.

Sagsfremstilling

Idrætsrådet har udarbejdet idégrundlag og nedsat en arbejdsgruppe der, planlægger afholdelse af opstartsarrangement med det formål at revitalisere og forny fokus på idræts- og foreningslivet post-Covid-19.

Arrangementet vil blive afholdt i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter, efter vaccinecenterets exit, og vil, såfremt det er muligt for skoler og kulturinstitutioner, med fordel kunne kombineres med afholdelse af fritidsmessen. Fritidsmessens afholdelsesdato udskydes potentielt til 4. november grundet vaccinecenterets forbliven i Ishøj Idræts & Fritidscenter.


Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager,

Beslutning

at der udarbejdes forslag til fælles arrangement mellem Fritidsmessen og Ishøj Idrætsråds forslag om opstartsarrangement.

at der afdækkes hvilke mulige lokalesamarbejdspartnere ville være interesserede i at deltage, herunder boligforeninger mfl.

at undersøge muligheder for, og ansøgninger til, ekstern financiering, herunder ministerielle puljer.

at arrangementet har fokus på handicappede.


Tiltrådt.


Resume

Drøftelse af Ishøj Karate Klubs ønske om udvidelse af faciliteter i Ishøj Idræts & Fritidscenter.


Sagsfremstilling

Ishøj Karate Klub har fremsendt vedhæftede ønske til ændring af faciliteter i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

I vedhæftede fremgår, at Ishøj Karate Klub ønsker at ændre i deres træningsforhold og omgivelser, for dels at kunne få bedre kontakt til forældrene og samtidig nå ud til flere og derved skabe mulighed for at kunne træne flere unge medlemmer.

Der har været en drøftelse af det konkrete forslag til ændring, mellem Ishøj Karate Klub og Center for Kultur og Fritid.
Det konkrete forslag indebærer, at gymnastiksalen samt tilstødende depot i Ishøj Idræts & Fritidscenter inddrages og omdannes til kampsportsfaciliteter.

Det vil få betydning for de nuværende brugere af gymnastiksalen, som der skal findes plads til andetsteds. Dog vil Ishøj Karate Klubs timer i det nuværende kampsportslokale frigives.
Der lægges op til en drøftelse af Ishøj Karate Klubs ønske til faciliteter i Ishøj Idrætsråd.


Ishøj Idrætsråd indstiller;

- at der ses på mulighederne for et decideret kampsportshus der kan rumme flere klubber.

- at en udbygning afhænger af den overordnede investeringsplan og muligheder for en ny hal på Vibeholmskolen (der har 1. prioritet).

- at der arbejdes videre med tankerne om etablering af kamsportsfaciliteterne i hal II, gymnastiksalen

- at der udtales ros til ideerne og engagementet bag ansøgningen og arbejdet med selv at indhente fonds-del-financiering

- at en udbygning beror på afdækning af hvorvidt eksisterende brugere - herunder skoler - kan finde acceptable faciliteter andetsteds - eller - kan benytte det frigjorte (gamle) kampsportslokale


Indstilling

Folkeoplysningsudvalget Indstiller at:

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget indstiller,

- at Folkeoplysningsudvalget tager idrætsrådets indstilling til efterretning.

- at det undersøges, hvilke muligheder og konsekvenser karateklubbens forslag rummer.

- at det undersøges hvorvidt en midlertidig løsning kan udarbejdes.


Tiltrådt.

Bilag

Resume

Med baggrund i byrådets drøftelser angående kompensation til foreningslivet for vaccinecenterets benyttelse af arealer i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter, fremlægger Center for kultur og fritid forslag til kompensation af foreningslivet

Sagsfremstilling

Foreningslivet i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter har på grund af vaccinecenterets tilstedeværelse afviklet deres aktiviteter efter en nødplan der har fungeret, men i høj grad har hæmmet aktiviteterne.

Med udgangangspunkt i byrådets tidligere drøftelser beskrives nedenfor kompensationsaktiviteter som følger:

 • Investere overskydende midler fra Region Hovedstadens vaccinationscenterleje i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 • Gentænke brugen af den tidligere grusbane (nu asfalteret parkeringsplads) til arena for flersidig idrætsanvendelse.

Sagen har været drøftet med Ishøj Idrætsråd, hvor formanden udtaler støtte til forslaget til kompensation.

Center for Kultur & Fritids forslag til kompensation fremgår af bilag 1 der vedhæftes dagsordenen.

Restbeløb efter vaccinecenterdrift


2.641.423

Sommerferieåbent i idrætsfaciliteterne
Idrætscenter

30.000


skolehaller

30.000

Nye faciliteter
Mobil hockey-bane

512.000


mobil pumptrack-bane til cykling, skate og rulleskøjte

190.000


2 paddlebaner (mobile paddlebaner)

606.000

Forbedringer på stadion
Bold-fange-hegn-bag-mål 2 styk á 20 meter, 4 m højde.

60.000


Tilskuerhegn ved målene

75.000


2 nye liga-mål

20.000


Strøm på begge sider af banen - 300 meter i alt

27.500


Tribuner - 4 styk moduler á 48 pax = 192 pladser

271.000


Halvtag ved billetindgang

89.000


- billetmølle, tæller gæster

46.000


- dobbeltlåge v. hegnet

10.000


- fliser under halvtag

15.000


2 X vandtog - dvs - 2 X mobile vandingsanlæg

50.000


Banedug - brugt

25.000


20 Fods container til opbevaring af udstyr + etablering af videoplatform

22.500

Totalpris


2.079.000

Totalpris inclusive 15% uforudsete udgifter.


2.390.850


Økonomi

Restbeløbet fra Regionens leje af Ishøj Idræts & Fritidscenter udgør pr. 31. august 2.691.423 kr.

Den samlede indtægt fra vaccinationscenteret udgør 4.209.403 Kr. og afledte udgifter for Ishøj Idræts & Fritidscenter: 1.517.980 Kr. Der er derfor et rest beløb på 2.691.423 kr. til dækning af udgifter ved forslaget til kompensation for foreningslivet.


Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at


- der gives bevilling til lejeindtægt på 4,2 millioner Kr.

- der gives bevilling til de i bilag 1 foreslåede kompensationsinitiativer på 2,4 millioner Kr.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget indstiller at,

- at der gives bevilling til lejeindtægt på 4,2 millioner Kr.

- der gives bevilling til de i bilag 1 foreslåede kompensationsinitiativer på 2,4 millioner Kr.

- at der gives en driftsbevilling på kr. 250.573Tiltrådt.

Bilag

Resume

 1. Ishøj Idrætsråd fremførte ønske fra Ishøj Tennisklub om at underlag på Vibeholmsskolens nye hal skal kunne benyttes til tennis.
 2. Ishøj Idrætsråd anmodede om ændring af skiltning på idrætsrådets udendørsarealer - forbud mod hunde.
 3. Ishøj Idrætsråd orienterede om at Arken-walk-overgangen hindrer overbæring og søsætning af kajakker ved jægersøen
 4. Ishøj Idrætsråd orienterede at Køge Kommune muligvis har en mobil bobblehal til salg for en rimelig pris
 5. Asmat Ullah ønskede P-skilte med tidsbegrænsningen på den midlertidige P-plads på grusbanen fjernet.
 6. Erik Schlichting informerer om at Seniorværkstedet har flyttet deres maskiner og inventar til Brohuset.Beslutning

punkterne 1-6: taget til efterretning.