Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter, kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Marian Skibdal 20823271

Sagsfremstilling

Jens valgte "Ishøj sangen".
På næste møde vælger Wagn Jensen dagens sang.

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

a. Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigter af 4. juni 2015 over udbetalte medlemstilskud fra 2007 til og med 2015 på foreningsområdet. Oversigterne vedhæftes dagsordenen.

b. SB50 Ishøj Fodbold fremsender brev via mail af 27. maj til Byrådet, Folkeoplysningsudvalget m.fl. Brevet er sendt dagen efter Folkeoplysningsudvalgets besøg den 26. maj. Brevet samt Kultur og Fritidscentret indkaldelse til besøget i klubhuset vedhæftes dagsordenen.

c. I uge 32 ændres opstregningen i hal III, så den opfylder kravene til volleyball på liganiveau. Der vil fortsat være opstregning til badminton. Der arbejdes på en løsning, så de farvede felter til volleyball generer badmintonaktiviteten mindst muligt.

d. Tidsskriftet Folkeoplysning med fokus på "muligheder i folkeoplysningen" uddeles på mødet.

e. I det seneste nummer af "Ishøj Nyt" er der en artikel med overskriften "at løbe eller ikke at løbe: det er spørgsmålet". Et
interview med formand for Idrætsrådet Brian Pirmo om Copenhagen Art Run.

Ad pkt. b: Brev sendes fra FOLU til SB50 Fodbold med anmodning om en uddybning.

 

 

Beslutning

Pkt. a-e TIL EFTERRETNING

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget inviterer hvert andet år alle de tilskudsberettigede foreninger i Ishøj Kommune til Fritidskonference. Konferencen holdes som en tur uden for kommunen.

Formålet med konferencen er:
- at give foreningsledere og folkeoplysningsudvalgets medlemmer et fagligt input
- at give inspiration ved besøg i en anden kommune
-  at styrke det sociale fællesskab for herigennem at skabe grobund for at etablere partnerskaber på tværs.

Konferencen har være holdt siden år 2000, og skal holdes igen til næste år for 9. gang.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede i forbindelse med evaluering af sidste konference, at næste gang skal turen gå til Bornholm.

Af hensyn til planlægning og reservation af kursussted/hotel foreslår Kultur og Fritidscentret, at konferencen holdes fredag den 26. til lørdag den 27. august 2016.

Det foreslås endvidere, at arbejdsgruppen, der står for planlægning og gennemførelse af konferencen, starter sit arbejde op i løbet af efteråret 2015.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at planlægningsgruppen starter op i efteråret 2015, og at Fritidskonferencen holdes den 26. - 27. august 2016 på Bornholm.

 

Beslutning

TILTRÅDT

Resume

I efteråret 2013 fik aftenskolerne bevilget et rammebeløb til at etablere folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i 2014.

I henhold til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal regnskab for foregående år fremsendes senest den 1. april året efter.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigt af 1. juni 2015 over regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning for 2014.

Oversigten er lavet på baggrund af aftenskolernes fremsendte regnskaber. Regnskaberne er alle revisionspåtegnede. Kultur og Fritidscentret har gennemgået regnskaberne og har ingen bemærkninger hertil.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at aftenskolernes regnskaber for 2014 godkendes.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Ifølge oversigten skal der ske en samlet tilbagebetaling af tilskud på 67.777 kr., som foreslåes tillagt voksenundervisningens restpulje.

Lovgrundlag

I henhold til folkeoplysningsloven omfatter afregningen udelukkende tilbagetaling fra skolernes side, hvis de har fået for meget i tilskud. Der sker ingen afregning, hvis regnskabet viser, at oplysningsforbundene har fået for lidt i tilskud. 

Bilag

Resume

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen afholdes der et årligt møde mellem aftenskolerne, deres repræsentanter i folkeoplysningsudvalget og Borgmesteren.

Hvis der ved regnskabsaflæggelsen skal ske en tilbagebetaling af uforbrugte midler, kan aftenskolerne såfremt, de har ønsker til særlige aktiviteter, nye tiltag m.m., fremlægge ansøgninger hertil.

Sagsfremstilling

Det årlige møde blev i år holdt den 2. juni.
AOF var forhindret i at deltage i mødet, men fremsendte ansøgning om tilskud til igansættelse af digitaliseringskurser/IT kurser i efteråret 2015/2016. Undervisningen skal tilbydes i samarbejde med Ishøj Pensionistforening. Deltagerne skal betale 50 kr. incl. undervisningsmidler pr. hold. Der søges om et samlet tilskud på 28.665,60 kr. svarende til 4 begynderhold og 2 øvede hold.

På mødet var der enighed om at indstille til Folkeoplysningsudvalget, at det anbefales at AOF afholder den nævnte undervisning via deres rammebeløb for 2015. Samtidig indstilles det, at der ydes tilskud til deltagerbetalingen, således at kursusprisen bliver den sammen som hos Ældresagen der også tilbyder de nævnte IT kurser.

Der var ingen ansøgninger fra de øvrige oplysningsforbund. 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtog, at følge indstillingen fra det årlige møde, og bevilge et tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen. Tilskuddet tages fra puljen: "Tilskud til pensionisters deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning".

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Torslunde-børnenes Bæredygtige Landsbyhaver ved Maria Schou søger 12.900,00 kr. inklusiv moms som tilskud til etablering af haver, haveskur, bålplads, m.v. Beløbet svarer til 25 % af etableringsudgifterne.
Friluftsrådet har ydet et tilskud på 42.000 kr. til projektet.

En liste over, hvad Friluftsrådet giver tilskud til, og hvad der søges om støtte til i puljen til udviklingsarbejder og nye initiativer, er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Torslunde-børnenes Bæredygtige Landsbyhaver er organiseret som en forening, der p.t. har 33 medlemmer. De primære aktiviteter er økologisk havebrug for børn og unge op til 18 år, men der også er voksne tilknyttet. Der er kontingentbetaling til foreningen.
Alt arbejde udføres frivilligt og ulønnet.
I budgettet er der afsat 16.000 kr. til drift - 12.000 kr. til leje af jord og 4.000 til aktiviteter.
Torslunde-børnenes Bæredygtige Landsbyhaver har efterfølgende oplyst, at man ikke som oprindelig planlagt vil bygge et hønsehus. Derfor er det ansøgte beløbe reduceret til 12.900,00 kr. i stedet for det oprindelige beløb på 15.000 kr.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at bevilge 12.900,00 kr. til Torslunde-børnenes Bæredygtige Landsbyhaver under forudsætning af, at der gives tilladelse fra Plan, Byg og Miljøcentret. Senest tre måneder efter etableringen af haver m.v. fremsendes evaluering og regnskab for etablerring af haverne til Kultur og Fritidscentret.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Ishøj BK søger 15.000 kr. fra forsøgs- og udviklingspuljen som støtte til at udvikle ungdomsafdelingen. Den er i kraftig vækst ikke mindst med mange børn, der ikke tidligere har været foreningsaktive.

Sagsfremstilling

Ishøj BK fik ultimo 2014 en ny bestyrelse, der målrettet har ønsket at skabe grundlaget for en velfungerende ungdomsafdeling. Det har resulteret i en kraftig vækst i antallet af ungdomsmedlemmer. I 2014 havde foreningen 19 medlemmer under 18 år. I 2015 er der 184. Klubben har hold i alle ungdomsrækker hos drengene, og som den eneste klub i Ishøj har man også flere pigehold. De deltager alle i SBU’s turnering i sommersæsonen 2015.
Den kraftige vækst i ungdomsafdelingen har givet mange udfordringer for bestyrelsen. Der skal rekrutteres trænere, og i forlængelse af dette er der arrangeret trænerkurser i samarbejde med SBU. Desuden skal der skaffes kamptøj, bolde og andet udstyr, ligesom forældrene skal mobiliseres.
Det er indtil nu lykkedes at rekruttere ledere og trænere til alle holdene, men samtidig er der mange økonomiske udfordringer, når så mange nye medlemmer skal tilbydes kvalificerede aktiviteter. Det er for at hjælpe med opstarten af ungdomsafdelingen, at der søges 15.000 fra forsøgs- og udviklingspuljen.
Ishøj BK er også i dialog med Danmarks Idræts Forbund omkring udviklingen af ungdomsafdelingen.
Kassereren oplyser, at foreningens beholdning af likvid kapital den 31.5.2015 var 12.558,98 kr. Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen.

Oversigt over tilskud fra den puljen til udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud 2015 er vedhæftet.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at oversende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at bevilge 15.000 kr. til Ishøj BK fra Udvikling- og Forsøgspuljen.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger et ekstraordinært tilskud på 37.000 kr. inklusiv moms til indkøb af en boldmaskine.

Sagsfremstilling

En boldmaskine er en kastemaskine, der med stor præcision kan sende bolde af sted med varierende hastigheder og i forskellige retninger. Den kan derfor være med til at effektivisere træningen i mange af volleyballspillets faser som f.eks. servemodtagning, træning i at smashe og i at modtage smashes. Alle klubbens hold får glæde af boldmaskinen lige fra ligaholdet til kidsvolley.
Boldmaskinen anvendes med stor succes i andre klubber, og den tænkes placeret i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Den kan klappes sammen og køres på hjul gennem en almindelig dør. Den kræver 220 V for at fungere.
Foreningens beholdning af likvid kapital pr. 31.12.2014 var på minus 182.548 kr. Den negative egenkapital er vokset i 2014. Det skyldes, dels udgifter på 80.000 kr. til indretning af spillerlejligheder, dels ekstra udgifter til oprykningskampe. Investeringen i spillerlejligheder kommer tilbage til klubben over en periode på to år.
Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at sagen udsættes til august mødet på grund af mangelfuld sagsfremstilling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at udsætte sagen.

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

a. På sidste Idrætsrådsmøde var der et forslag fra Ishøj Volley og Beachvolleyklub om muligheden for at etablere boder iforbindelse med Cup Denmark.
Kultur og Fritidscentret har modtaget henvendelsen fra Ishøj Volley og Beachvolleyklub.

b. Det grønne Ishøj afholdes søndag den 21. juni 2015.

Beslutning

Pkt a-b TIL EFTERRETNING.