Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Kalbiye Yüksel vælger dagens sang.

På næste møde vælger Milishia Moradi dagens sang.

Beslutning

Kalbiye Yüksel valgte sang nr. 13 'stille, hjerte, sol går ned'.

Beslutning

Ad pkt. 7:
Jørn Højmark spurgte, hvem der har lavet koldtvandsanlægget i Ishøj Svømmehal, og hvor meget det har kostet.
Bruservæganlægget med spande indeholdende koldt vand samt tempereret vand er lavet som en del af renoveringsprojektet for svømmehallen og udført af et lokalt håndværkerfirma. Anlægget har i alt kostet ca. 80.000 kr. ex. moms.

Jens Jørgen Nielsen spurgte, om der er installeret tidsstyring på det nye lys på tennisbanerne.
Der er installeret tidsstyring og ur, således at lyset ikke tændes om natten.
Der blev derudover spurgt ind til, hvorvidt naboer ved grusbanerne ved Ishøj Idræts & Fritidscenter er blev hørt i processen for etablering af multi-, pump track- og padelbaner.
Der har været en høringsproces med de involverede parter.

Tilføjelse af pkt. nr. 9:
Brian Pirmo orienterede udvalget om planlægningsarbejdet for den kommende fritidskonference. Arbejdsgruppen, som planlægger konferencen, har tidligere på året holdt møde, hvor 3 kommuner har været fremhævet som interessante og spændende besøgskommuner i forhold kultur og fritid. De eventuelle besøgskommuner er Vejle, Nordfyn og Lolland Kommune. Af hensyn til den planlagte tidsplan har arbejdsgruppen valgt at gå videre med Vejle Kommune, som er vendt positivt tilbage med interesse for bidrag til konferencen. Konferencen forventes afholdt i september 2022.

Pkt. 1 - 9 til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Center for Kultur og Fritid har den 1. marts 2022 sendt brev ud til foreningerne omkring medlemstilskud. Ansøgningsfristen er den 31. marts 2022. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
 2. Center for Kultur og Fritid fremlægger oversigt over oplysningsforbundenes undervisningstilbud i Ishøj Kommune i sæsonen 2021/2022 lavet på baggrund af deres programmer. Oversigten er vedhæftet dagsordenen.
 3. Center for Kultur og Fritid har planlagt et brugermøde i Brohuset den 27. april. Brugerne vil modtage en officiel invitation til mødet.
 4. Folkeoplysningsudvalget blev i december 2021 gjort opmærksom på, at Center for Kultur og Fritid var i dialog med enkelte foreninger, der havde benyttet Brohuset i en weekend, hvor der var indrapporteret skader samt misligholdelse af regler for foreningsbenyttelse af kommunale foreninger.
  Dansk-Marokkansk Kulturforening samt Dansk-Kurdisk Ungdomsforening har herefter modtaget et henstillingsbrev, hvori der tydeliggøres, at der i fremtiden vil være ekstra fokus på efterlevelsen af regler for benyttelse af Brohuset. Foreningerne er desuden gjort opmærksomme på, at manglende efterlevelse af opstillede kriterier i brevet samt generelle kriterier for benyttelse af Ishøjs kommunale ejendom, kan føre til inddragelse af muligheden for at benytte kommunale faciliteter.
 5. Center for Kultur og Fritid har holdt møde angående fordeling af græs- og kunstgræsbaner for april-oktober 2022. Vedhæftet er fordelingen og referatet fra mødet.
 6. Ishøj Idrætsråd har den 9. marts 2022 (pkt. 14) drøftet den nye letbanestation og afspærring af tunnel under Ishøj Strandvej indtil ultimo maj 2022.
  Tunnelen benyttes bl.a. af ungdomsspillere, som skal t/r fra idrætscentret til fodboldbanerne på den anden side af en stærk trafikeret strandvej.
  Idrætsrådet var enige om, at nuværende løsning med henvisning til anden overgang meget længere væk ikke er holdbart.
  Derfor indstiller idrætsrådet til, at der i stedet for etableres en løsning med lysregulering, fodgængerfelt, vejchikaner og max. hastighed på 40 km/t. Alternativt en indhegnet gangbro over.
 7. Status på anlægsprojekter m.m. i Ishøj Idræts & Fritidscenter og Ishøj Svømmehal.
  - Etablering af nyt lys på tennisbanerne er i gang og vil være klar til brug til den kommende tennissæson april - oktober 2022.
  - Etablering af mulit- , pump track- og 2 padelbaner på "Den gamle grusbane" igangsættes senest den 1. april 2022.

  Der er indgået aftale med tennisklubben om, at de administerer bookningen af padelbanerne på samme måde som med tennisbanerne.
  - Center for Ejendomme og Ishøj Idræts & Fritidscenter har igangsat udbredelse af nøglebriksystem "Salto", hvilket også vil blive implementeret på tennisbanerne og de kommende padelbaner.
  - Etablering af tribune med 192 siddepladser og højttaleranlæg på stadion er i gang og vil være klar til brug til den kommende fodboldsæson.

  Publikum- og boldhegn, indgangshalvtag, vandingsanlæg, speakertårn, strømudtag og ombygget omklædningsrum er p.t. bl.a. etableret.

  - Undersøgelse af mulighederne for ombygning af skoleomklædningsrummene til tidssvarende familiekabiner i svømmehallen er igangsat.
  - Alle udbedringer efter husning af vaccinecenter i idrætscenter er foretaget tilfredsstillende og der afholdes afsluttende udbedringsmøde medio marts 2022.
 8. Folkeoplysningsudvalgets behandling af eliteidrætstilskud er flyttet til aprilmødet grundet uddybende gennemgang af ansøgningerne og beregningsgrundlag.

Bilag

Resume

Ishøj Sportsrideklub søger om tilskud til Nordisk Mesterskab i ridedisciplinene Military, der blev afviklet i september 2021 i Hermanstorp i Sverige.

Sagsfremstilling

Ishøj Sportsrideklub har haft tre amatørryttere til Nordisk Mesterskab i ridedisciplinen Military. De har i den forbindelse haft udgifter til deltagelse (stratgebyr), transport, overnatning og mad og søger derfor tilskud i henhold til kommunens retningslinjer for tilskud til deltagelse i store mesterskaber § 12 . Retningslinjerne er vedhæftet dagsordenen.

En ud af tre af deltagerne er under 15 år.
Af retningslinjerne fremgår det, at børn og unge har højest prioritet.

Lignende tilskudssager har tidligere været behandlet af administrationen i Kultur og Fritid og udvalgsformanden, men fremover bliver de behandlet i Folkeoplysningsudvalget i henhold til kompetencefordelingsplanen.

Vedhæftet er ansøgning, officiel udtagelse fra Dansk Rideforbund, budget og beregningsskema udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Økonomi

Foreningens udgifter, fratrukket mulig rejsetilskud fra Ishøj Idrætsråd, er 21.492 kr. for 3 ryttere.

Af vedhæftede beregningsskema fremgår forslag til tilskud i henhold til tidligere beregningsgrundlag. Der er i beregningen ikke taget højde for rytternes alder.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilgte et tilskud på 13.869 kr. til dækning af Ishøj Sportsrideklubs udgifter til Nordisk Mesterskab i ridedisciplinene Military.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Seniorværksted ansøger om tilskud til vedligeholdelse af deres maksinpark på 27.017 kr.

Sagsfremstilling

Ishøj Seniorværksted anfører i ansøgningen, at deres nuværende maskiner enten er arvet eller købt billigt. Efter flytningen til Brohuset trænger deres udsugningsanlæg og alle deres maskiner, både i snedker- og metalafdelingen, til et grundigt eftersyn og optimering. Dette er vigtigt, så de lever op til gældende lovkrav ved sikkerhed og fortsat kan bruges.

Ishøj Seniorværksted har indhentet to tilbud og besluttet at bruge den lokale virksomhed Micali El a/s, hvor deres tilbud lyder på det ansøgte beløb 27.017 kr.

Foreningen oplyser, at de har en balance på 165.000 kr., hvori der er hensat penge til indkøb af en ny brændeovn til glas og vedligehold og drift. Der er dermed hensat penge til genindkøb af maskiner, når de blive ubetjenelige. Inden dette sker, er det vigtigt, at få eftersyn og optimering på de maskiner, der allerede er i værkstedet.

Ansøgningen af februar 2022 med bilag vedhæftes dagsordenen.

Oversigt over ansøgninger til puljen for ekstraordinære tilskud for 2022 vedhæftes dagsordenen.

Foreningsunionen indstiller, at Ishøj Seniorværksted bevilges et ekstraordinært tilskud på 27.017 kr. til vedligeholdelse af deres maskinpark.

Økonomi

For puljen til ekstraordinære tilskud for 2022 resterer der 198.000 kr. Oversigt over tilskud, der tidligere er bevilget i 2022 vedhæftes dagsordenen.

En positiv tildeling af midler fra puljen vil fordre dispensation fra formuekravet om at klubbens bankbeholdning ikke overstiger kr. 40.000. Foreningen har pr. 31.12.21 en egenkapital på 160.391 kr., som primært er hensat til vedligeholdelse og indkøb mv.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 15.000 kr. til Ishøj Seniorværksteds vedligeholdelse af deres maskinpark. Udvalget ønsker en tilbagemelding fra foreningen på, hvordan foreningen arbejder med sikkerheden ift. maskinerne, og hvad status på vedligeholdelse for maskinparken er.

Beslutning

Tiltrådt.

Bjarne Boje deltog ikke i sagsbehandlingen af punktet grundet inhabilitet.

Bilag

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2022/2023.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i januar måned med svarfrist den 31. januar 2022.

Der er indkommet fire indsigelser fra ansøgerne. Oversigt over indsigelser kan ses i vedhæftet bilag.

 • Ishøj IF- Cheerleading ønsker at komme i betragtning i bevægelseshalllen, Ishøj Idræts & Fritdscenter i stedet for Vibeholmskolen, da de har problemer med halplads.
 • Vestegnens Hockey Klub - ønsker mere haltid torsdag i stedet for fredag.
 • Ishøj Karate Klub - ønsker mere haltid, da 2 gange om ugen ikke er nok for elite træning.
 • FC Ishøj - har ønsket hal 1 i Ishøj Idræts & Fritidscenter om mandagen kl. 20.30-22.00, men hallen er booket af ungdomsskolen.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsorden.
Søndage er primært reserveret til kampe og stævner.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget til lokalefordeling for idrætslokaler i sæson 2022/2023 godkendes med lokalefordelingsudvalgets anbefalinger og forslag til fordeling af faste træningstider.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling og godkende forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2022/2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Da gulvet i hallen og i gymnastiksalen på Gildbroskolen skal renoveres, skal de idrætsforeninger, der plejer at træne på Gildbroskolen omrokeres. Renoveringen starter d. 1. april 2022 og forventes færdiggjort i starten af september.
Nødplanen berører slutningen af sæson 2021/2022 og rækker ind i starten af sæson for 2022/2023. Nødplanen erstatter de godkendte lokalefordelingsplaner i perioden.
I praksis berører det Ishøj Badminton Klub, som afgiver tid om mandagen på Strandgårdskolen til Ishøj Volley & Beachvolleyklub. Derudover afgiver Ishøj International Badminton Klub 30 min af deres ugentlige træningstid, da de starter træningen efter håndbold 20.30. Resten erstattes af ledig kapacitet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har sammen med formanden for lokalefordelingsudvalget udarbejdet et forslag til en midlertidig fordelingsplan for renoveringsperioden på Gildbroskolen. Alle foreninger, der har træningstid på skolen, er orienteret og har godkendt forslaget. Det drejer sig om Ishøj International Badminton Klub, Ishøj Volley og Beachvolley klub, FC Ishøj, Ishøj Bokseklub, Ishøj Badminton Klub og Ishøj Ungdomsskole. Idrætsforeningerne bliver flyttet til hhv. Idrætscentret, Strandgårdskolen og Vibeholmskolen.

Lokalefordelingsudvalget har ikke haft indvendinger til forslaget til nødplanen, hvorfor forslaget indstilles som godkendt.

Vedhæftet er forslaget til den midlertidige fordelingsplan.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende den midlertidige fordelingsplan.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Da det ikke længere er muligt at bygge en hal med plads til en håndboldbane inden for budgetrammen fra Byrådets anlægsbevilling i 2021 grundet de store prisstigninger, ses der nu på, hvilke muligheder der er for en ny hal ved Vibeholmskolen. Sagen har været til behandling i Økonomi- og Planudvalget, der har besluttet at sende tre scenarier for byggeriet i høring. Sagen har været fremlagt for Ishøj Idrætsråd, og deres indstilling til Folkeoplysningsudvalget fremgår af sagsfremstillingen. Sagen sendes også i høring hos skolebestyrelsen på Vibeholmskolen.

Sagsfremstilling

De tre scenarier der er blevet fremlagt fra Økonomi og Planudvalget er følgende: scenarie 1, hvor der gives supplerende bevilling til at opføre den planlagte hal, hvor der er plads til en opstreget håndboldbane på 40x20m. Scenarie 2, hvor der opføres en mindre hal med plads til en basketbane indenfor det eksisterende budget. Scenarie 3, hvor halbyggeriet udskydes. I bilagene findes en mere detaljeret beskrivelse af, hvilke udfordringer og behov der er i forbindelse med de tre scenarier samt visualiseringer af byggerierne for de forskellige scenarier.

Scenarie 1 (visualisering C og D): at der gives supplerende bevilling til at opføre den planlagte hal, hvor der er plads til en håndboldbane. I dette scenarie skal der findes ekstra bevilling til byggeriet. Det vil dog imødekomme det store behov, Ishøjs idrætsliv har for en ny hal. Mange flere pladskrævende sportsgrene kan bruge den nye hal og den kan aflaste et presset idrætsliv. Flere foreninger må gå på kompromis på flere planer, hvilket begræsner udviklingsmulighederne for de mere pladskrævende sportsgrene. Scenarie 1 kan give mere fleksibilitet, flersidighed og imødekomme udfordringer som eksempelvis nødplaner, der det seneste år har været i forbindelse med renovering og vaccinecenteret.

Scenarie 2 (visualisering A og B): at der opføres en mindre hal med plads til en basketbane inden for det eksisterende budget. At opføre en mindre hal til en basketballbane vil imødekomme nogle behov, da der kan gives mere spilletid og mere fleksibilitet til nogle mindre pladskrævende sportsgrene. I dette scenarie skal der være en særlig opmærksomhed på bygningens størrelse, da det kræver mere plads at spille bakset i ligaturneringer end banens mål. Dette betyder, at de fremlagte mål for forslag A og B må gentænkes, så der er plads til at etablere en basketbane, som lever op til Danmarks Basketball Forbunds banekrav.

Scenarie 3: at halbyggeriet udskydes. Dette vil ikke afhjælpe nogle af de behov, der generelt er i Ishøjs idrætsliv eller imødekomme de udfordringer, der løbende opstår. Det vil ligeledes ikke imødekomme det udviklingspotentiale, der er for idrætslivet i Ishøj.

Idrætsrådet har drøftet scenarierne og indstiller til Folkeoplysningsudvalget:

Ishøj Idrætsråd er ærgerlige over, at hallen, som har været et ønske i årtier, bliver bygget for lille og dermed ikke kan være med til at afhjælpe evt. ændret idrætsaktivitetsmønster.

Derfor mener idrætsrådet, at den bedste og optimale løsning er en hal med et gulvareal på 44 x 24m. (Håndboldbane 40 x 20m).  
Hvis dette ikke kan imødekommes, så indstilles der til, at en mindre hal skal kunne rumme en fuld basketballbane med nødvendig udenomsplads i forhold til Dansk Basketball Forbunds banekrav, højt nok til loftet i forhold til Dansk Basketball Forbunds og Dansk Volleyball Forbunds banekrav. Derudover indstilles der til at en mindre hal også skal kunne rumme en springgrav til gymnastik og en tennisbane (ca. 11x24m).

Endvidere anmodes der om, at høring om ny hal også udsendes til foreningerne, så evt. vigtige opmærksomhedspunkter og idrætsaktivitetsviden kan medtages i beslutningsprocessen.

Økonomi

Ifølge administrationen i Center for Ejendomme skønnes scenarie 1(visualisering C og D) med en større hal at koste 22. mio. kr.

Scenarie 2 (visualisering A og B) med en basketball-bane kan holdes inden for det afsatte budget på 15 mio. kr.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 2 såfremt den kan rumme en basketbane, en volleybane og en tennisbane så de samlede forbundskrav til banearealer og tilstødende frie arealer er opfyldt. Yderligere indstilles, at der undersøges muligheder og pris for etablering af springgrav. Der indstilles udarbejdelse af ny gennemgang af sagsmaterialet, som indeholder en retvisende beskrivelse af scenarierne.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Jørn Højmark spurgte ind til, hvornår banefordeling af svømmehallen behandles og af hvem.
  Kultur- og Fritidsudvalget behandler på martsmødet rammeplanen for tildeling af svømmetider i kommende sæson.
  Folkeoplysningsudvalget behandler på aprilmødet sagen om kommende sæsons banefordeling for svømmehallen. Sagen går først i høring i Ishøj Idrætsråd i starten af april.
 2. Selcuk Yavuz spurgte ind til muligheden for, at de tilforordnede kan blive medlemmer og dermed få stemmeret. Udvalget drøftede mulighed for at kigge nærmere på vedtægterne.
 3. Brian Pirmo orienterede om foreningers mulighed for lønnet frivilligt arbejde i forbindelse med afholdelse af koncert arrangeret af Spiselauget. Det drejer sig om Ed Sheeran koncert d. 3. - 6. august 2022 samt Lukas Graham koncert den 5. - 6. august 2022. Formanden for Idrætsrådet kan kontaktes ved interesse.
 4. Asmat Ullah orienterede om, at der i Ishøj Idræts & Fritidscenter den 26. marts afholdes inde DM - Ungdom 2022, hvor Ishøj Cricket Club stiller op med U13, U15 samt U18.

Beslutning

Pkt. 1 - 4 til efterretning.