Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Brian Pirmo vælger dagens sang.

På næste møde vælger Niels Østergaard Pedersen dagens sang.

Beslutning

Brian Pirmo valgte sang nr. 182 "I sne står urt og busk i skjul".

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. På mødet uddeles 2 pakker papir til alle medlemmer (undtagen byrådsmedlemmerne) og de tilforordnede repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget.
 2. Statistik over antal besøgende i Video og datacaféen i 2016 er vedhæftet dagsordenen. I 2015 var besøgstallet 217. I 2016 var besøgstallet 254.
 3. Folketinget har vedtaget en ændring af Folkeoplysningsloven, der træder i kraft den 1. januar 2017. Loven omfatter bl.a. den i medierne meget omtalte ændring, der handler om kommunernes øgede tilsyn med foreninger.
  Kommuner skal offentliggøre lister over foreningernes regnskab, hvis de modtager et tilskud. Dertil skal kommunerne også føre fortegnelser over, hvilke foreninger, der får henholdsvis tilskud og lokaler eller afslag herpå.
  Lovændringen er vedhæftet dagsordenen.
 4. Den Fælles Kommunale Idrætspulje har fremsendt 2. halvårsberetning 2016. Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen.
 5. Fritid & Samfunds tidsskrift "Kultur & fritid" nr. 3 / 2016 er vedhæftet dagsordenen.
  I dette nummer er fokus: Løfte i flok.

  Fritid & Samfund inviterer til debat om aftenskolernes udfordringer, og hvilke løsningsmuligheder, der kan sikre, at aftenskolerne forbliver en stor fritidsaktivitet.
  Debatten tages op under 'Aftenskolehøring 2017', der afholdes på Christiansborg den 3. marts 2017.
  Tilmelding kan ske til Kultur og Fritidscentret ved mail kultur@ishoj.dk
  inden den 8. februar 2017.
 6. Videncenter for Folkeoplysning har været evaluator i forbindelse med et udviklingsprojekt med fleksibelt tilrettelagte forløb for unge. 'Vifo' har evalueret, at aftenskolerne muligvis kan tiltrække flere unge med relevante tilbud som kursusbevis, spændende slutprodukt, medbestemmelse m.m.
  Nyhedsartikel er vedhæftet dagsordenen.

  Videnscenter for Folkeoplysning igangsætter en ny landsdækkende undersøgelse med fokus på aftenskolernes selvvurderende tilstand. Centrale spørgsmål i undersøgelsen fremgår af vedhæftede nyhedsartikel.
 7. Medborger og Demokratiforum afholder debataften med overskriften - "Kan medborgerskab forebygge marginaliseringen?"
  Formålet er at sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab kan forebygge marginalisering og radikalisering, og to oplægsholdere vil gennem aftenen gøre os klogere på emnet.
  Invitationen uddeles på mødet.

Indstilling

Pkt. 1 - 7 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det er muligt for foreninger at ansøge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til afholdelse af stævner, som en del af puljen til "udviklingsarbejder, nye initiativer samt ekstraordinære tilskud til foreninger". I enkelte tilfælde er der bevilget et særligt tilskud til foreninger, hvor tilskuddet er blevet optaget i budgettet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes budget:

 • Cup Denmark (slut 2016)
 • Ishøj Kata & Kumite Cup (26 nationer)
  Udbetaling af tilskud første gang i 2013.

Ishøj Idrætsråd:

 • Underskudsgaranti
  Ved afholdelse af stævner er det muligt for medlemsforeninger at ansøge Ishøj Idrætsråd om en underskudsgaranti på i alt 10.000 kr.
  Ishøj Idrætsråd har de seneste år ingen ansøgning modtaget fra foreninger i forbindelse med underskudsgarantien.

Kultur og Fritidscentret har kendskab til følgende stævner, der afholdes:

 • Ishøj Håndbold Forening - Strandstævne, Ishøj Strand
 • Ishøj Volley & Beachvolleyklub - Ungdomsstævner

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at behovet for ændringer i retningslinjerne undersøges og registreres i 2017, hvorefter sagen genoptages.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Svømmehal er som følge af en byrådsbeslutning under en større renovering. Åbning forventes at ske primo marts.

Sagsfremstilling

Ledelsen og personalet har i forbindelse med videreuddannelsen af personalet i lukkeperioden taget initiativ til flere tiltag. De nye tiltag er et led i ønsket om udvikling og nye tilbud til svømmehallens brugere.

Kultur og Fritidsudvalget har på de seneste to udvalgsmøder behandlet flere forslag udarbejdet af Ishøj Svømmehal. De behandlede emner er:

 • Nye åbningstider, samt forslag til færre lukkedage
 • Anvendelse af varmtvandsbassin
 • Forslag til aktiviteter i forårssæsonen 2017 - Månedsaktiviteter
 • Nye tiltag i forbindelse med åbning marts 2017 - Faste aktiviteter og tilbud
 • Takster pr. 1. marts 2017
 • Revision af ordensregler
 • Hygiejnekampagne
 • Åbningsarrangement

Kulturchef John Romlund vil på mødet orientere om de emner, der har været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget.
Fritids og Idrætsinspektør Kai S. Hansen og holdleder Daniella Kessel Kapetanaki vil orientere om renoveringsprocessen.

Materiale vedrørende de nye tiltag er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Henvendelse om undren over beløbsstørrelsen på Ishøj Kunstforenings andel af udgift til indkøb af en ny keramisk ovn.
 2. Torslunde-Ishøj Pensionistforening informerer om positiv oplevelse på vandrehjemmet.
 3. Forespørgsel omkring indhegning ved areal til hundeluftning.
 4. Forespørgsel om pavillon på Vejlebrovej.
 5. Hal O på Strandgårdskolen står til at skulle blive renoveret. Berørte parter i Ishøj Kommune vil holde møde om renoveringsprojektet.
 6. Formanden for Folkeoplysningsudvalget og kulturchefen har afholdt møde med repræsentanter fra Ishøj Boldklub og SB50 fodbold om mulighed for fusion.
 7. Der er planlagt møde med konstitueret kommunaldirektør og repræsentanter fra Ishøj Bokseklub, Boligforeningen AAB og Kultur- og Fritidscentret om mulighed for at etablere bokseklub i Vejleåparken.

Indstilling

Pkt. 1 - 7 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.