Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter, Kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Klaus Helsøe 20823270

Sagsfremstilling

Benny Naamansen valgte "Altid frejdig når du går".

 

På næste møde er det Birte Søbye Christensen der skal vælge dagens sang.

Beslutning

TILTRÅDT

Resume

Der er inviteret 2 personer fra hver af eliteforeningerne med til mødet, med henblik på en dialog med Folkeoplysningsudvalget om elitearbejde på klubplan.

 

Der er kommet ansøgninger fra Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Ishøj Volley og Beachvolleyklub.
Alle tre foreninger opfylder kriterierne for at søge tilskud fra puljen.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2015 afsat 200.000 kr. til eliteidrætspuljen. Der er ansøgningsfrister den 1. februar og den 1. august med svar i henholdsvis marts og september.
Til den første ansøgningsrunde er der søgt om følgende beløb:

  • Ishøj Cricket Club søger om 33.000 kr. - samlet budget er 98.300 kr.
  •  Ishøj Karate Klub søger ikke om et specifikt beløb - samlet budget er 282.000 kr.
  • Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger om146.000 kr. - samlet budget er 259.140 kr.

Kriterier for at søge eliteidrætspuljen er:
Foreninger med hold, der spiller i landets bedste ræ¦kke.
eller
Foreninger i individuelle idrætsgrene (f.eks. karate), der har medlemmer, der dyrker idræt på højt plan. Ud fra en samlet vurdering af foreningens eliteaktiviteter, afgøres det, om foreningen er berettiget til støtte fra eliteidrætspuljen.
Eliteidrætspuljen er rettet mod foreninger og ikke mod enkeltpersoner.

Uddybende notat af 10. februar er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtog denne gang at give 33.000 kr. til de tre eliteklubber.

Beslutning

TILTRÅDT 

Bilag

Sagsfremstilling

1.  Eva Mandrup har af helbredsmæssige grunde søgt om 3 måneders orlov fra Folkeoplysningsudvalget. Efter reglerne skal anmodningen foreligges Ishøj Byråd, der tager stilling til ønsket. Herefter skal Eva's personlige stedfortræder, Kurt Telander, indkaldes til Folkeoplysningsudvalgets møder.


1. Kulturstyrelsen fremsender nyhedsbrev med overskriften "Vær med til at markere Grundloven af 1915".
Med grundlovsændringen i 1915 fik kvinder i Danmark ret til at stemme og opstille til, hvad der dengang hed rigsdagsvalg. Samtidig blev en række andre indskrænkninger i valg- og stemmeretten for mænd, som ikke havde egen husstand, ophævet.
For at synliggøre alle arrangementer og aktivitet i forbindelse med grundlovsmarkeringen, inviterer Regeringen og Folketinget alle til at benytte et fælles logo og fomidle dem på den nationale hjemmeside,
www.100aaret.dk.  
Nyhedsbrevet vedhæftes.


2. Kultur og Fritidscentret har i samråd med formanden besluttet, at Folkeoplysningsudvalgets interne konference fredag den 4. september til lørdag den 5. september holdes på Kursuscentret Bautahøj.
Bautahøj ligger ved Jægerspris i Frederikssund. Selve kursusstedet ligger meget smukt i en stor park med direkte adgang til Issefjorden.
Af hensyn til reservation af værelser beder vi om, at få en tilkendegivelse af hvor mange der ønsker at deltage i Konferencen. Vedhæftede blanket med tilmelding eller afbud skal afleveres på mødet.


3. Kultur og Fritidscentret fremlægger til orientering oversigter over mellemkommunale betalinger på voksenundervisningsområdet. Oversigterne viser hvormeget vi betaler til andre kommuner og hvormeget vi opkræve andre kommuner for personer der har deltaget i den folkeoplysende voksenundervisning.I Ishøj Kommune betaler vi langt mere i mellemkommunal betaling til andre kommuner end vi får ind i indtægter.
Oversigterne vedhæftes dagsordenen.


4. Som meddelt i april 2014 mødet, så har Kultur og Fritidscentret siden 2010 afvist en række regninger fra Roskilde kommune for 2 Ishøj borgeres deltagelse i specialundervisning i Roskilde kommune. Det handler om specialundervisning i så massivt et omfang, at vi ikke mener der er tale om folkeoplysende voksenundervisning, men om et beskæftigelsestilbud via  Serviceloven.
Vi har afvist regninger svarende til ialt 335.492,61 kr. Roskilde kommune har pr. 30/4-14 gjort udlæg i Ishøj kommunes tilgodehavende hos Skat på ialt 214.803,11 kr. P.t. resterer der således et udestående på 120.689,50 kr


5. Flyeren om aktiviteter for skolebørn i vinterferien er uddelt på skolerne. Folderen kan downloades på
www.detskeriishoj.dk. Den ligger endvidere på Ishøj Bibliotek og Ishøj Kultur Cafe. Folderen er vedhæftet dagsordenen.
 

Beslutning

Pkt. 1 - 5 TIL EFTERRETNING 

Bilag

Resume

 Forslag til fordeling af banetider til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal  for sæsonen 2015/2016. Udgangspunkt er den ramme (antal timer samt tidspunkter) for fritidsbrugernes benyttelse af svømmehallen, der blev vedtaget af Kultur og Fritidsudvalget på dets møde den 15. december 2014.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for denne ramme er bl.a., at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er der et krav om, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere.
På et møde den 21. januar 2015 har de berørte foreninger i samarbejde med lederen af Ishøj Svømmehal udarbejdet et forslag til fordeling af timer. Timerne til Tip Tab Tynde (TTT) og Ishøj Ungdomsskole er forlods reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolerne og CPH Wests aktiviteter. Ældre i Bevægelse er tildelt timer på onsdage og torsdage.
Ishøj Ungdomsskole har ikke benyttet deres tildelte timer i flere år, hvorfor de er givet til Ishøj Svømmeklub. Klubben har også denne mulighed i sæsonen 2015/2016 men er bekendt med, at man skal vige, hvis ungdomsskolen ønsker at benytte tiderne.
Forslag til foreningernes brug af Ishøj Svømmehal samt rammeplanen vedtaget af Kultur og Fritidsudvalget er vedhæftet dagsordenen.

Formanden for Ishøj Idrætsråd oversender forslaget til fordeling af banetider til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

 Folkeoplysningsudvalget vedtager planen til fordeling af banetider til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal  for sæsonen 2015/2016 .  

Beslutning

TILTRÅDT 

Bilag

Sagsfremstilling

1. Jens Hansen orienterede om generalforsamling i Foreningsunionen. Eva Mandrup blev genvalgt som formand.

2. Siddeelevatoren på Egely er til stadighed i urorden!

3. Niels Østergård nævnte, at der er svindede håb for, at Idrætsklinikken i Region Hovedstaden overlever.

Beslutning

Pkt 1 - 3 TIL EFTERRETNING