Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter _ kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Marian Skibdal 20823271

Sagsfremstilling

Wagn vælger dagens sang.
På næste møde vælger Jannik Beck dagens sang.

Beslutning

Wagn valgte nr. 181: Sneflokke kommer vrimlende.

 

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

1. Som tidligere besluttet, uddeles der på mødet 2 pakker printer papir til medlemmer og tilforordnede repræsentanter (minus Byrådsmedlemmer)

2. Ishøj Daghøjskole har modtaget et 2 årigt tilskud fra Kulturministeriets Folkeoplysningspulje 2015 på ialt 327.500 kr. til projekt: Forenings-boot camp for flygtninge.
I projektet udvikles og afprøves et format for en forenings-boot camp, der giver flygtninge m.fl. redskaber til selv af handle og tage ansvar for egen integration ift arbejde, uddannelse og fritid. Det sker gennem praktisk træning/opbygning af deltagernes kompetencer, mod og lyst til at engagere sig aktivit i en forening ift. interesser og mål. Projektet sigter på en gang på at styrke aktivt medborgserskab og målgruppens position på arbejdsmarkedet.

3. Dansk Handicap Idrætsforbund fremsender folder med overskriften "Personer med handicap - i din forening". Formålet med folderen er at give idrætsverdenen en viden om, hvordan mennesker med hadicap kan inddrages i idræt på forenings- og klubniveau. Folderen vedhæftes dagsordenen.

4. IBUS meddeler, at de holder ekstraordinær generalforsamling den 17. februar 2016. Her skal der vælges ny formand.

5. Tidsskriftet "kultur & fritid" udgivet af Fritids & Samfund nr. 3, 2015 uddelels på mødet. I dette nummer er fokus: Forening i udvikling.

6. Niels Østergaard, Marian Skibdal og Sümeyye Kütük fra Kultur og Fritid deltog den 18. januar i Kulturministeriet og Nordea-fondens Breddeidrætskonference.

7. Ishøj Byråd har på sit møde den 1. december 2015 vedtaget, at der i samarbejde med Ombold arbejdes med planlægningen af arrangementet "DM i gadefodbold for hjemløse og udsatte 2016". Arrangementet vil blive afviklet den 16. og 17. september 2016, enten i Byhaven eller på P-dækket ved Ishøj Bycenter.
Der afsættes en ramme på maks. kr. 300.000 som tilskud til arrangementet.

8. Den 7. januar var idrætsforeningerne indbudt til kursus i det nye lokalebookingsystem, hvor foreningerne selv skal indtaste deres halønsker for sæson 2016/2017.
De fleste foreninger har søgt inden fristens udløb den 13. januar, dem der mangler bliver kontaktet af kultur- og fritidscenteret, sådan at vi får alle med inden lokalefordelingsudvalget træffer deres beslutning om fordeling af haltiderne efter gældende regler.

Beslutning

Rettelse til:
Pkt. 2: Det bevilgede tilskud udgør 120.500 kr.
Pkt. 3: Folderen vedhæftes referatet
TIL EFTERRETNING

Bilag

Resume

Mødelokalet Egely kan bl.a. lejes af foreninger mod betaling. Udlejning er dalet siden Foreningshuset 45 B og hus C på Strandvangen åbnede.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets konference den 4.-5. september 2015 blev der under gruppearbejdet diskuteret, om mødelokalet fortsat skal opretholdes som udlånslokale.
Der blev yderligere diskuteret, om der i givet fald skal kræves betaling ved benyttelse af Egely.

På konferencen var alle grupper enige om, at Egely fortsat skal opretholdes som foreningslokale. Som ændring var der enighed om, at der ikke skal kræves betaling for benyttelse af Egely.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at mødelokalet Egely fortsat kan anvendes af foreninger, og at der fra pr. 1. januar 2016 ikke længere kræves betaling for benyttelse af foreningslokalet.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Leje af foreningslokalet Egely:

Budget for indtægter i 2015: kr. 5.170
Regnskab indtægter i 2015: kr. 2.935
Mindreindtægt i 2015: kr. 2.235

Budget for indtægter i 2016: kr. 5.260

Resume

I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets behandling af ansøgninger om godkendelse af nye foreninger, skal den nye forening bl.a. oplyse medlemstal og afgive en erklæring på kontingentindbetaling.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets konference den 4.-5. september 2015 blev der under gruppearbejdet diskuteret, om medlemmerne i de nye foreninger skal have indbetalt kontingent eller om en hensigtserklæring er nok.

Alle grupper var enige om, at der i forbindelse med nye foreningers ansøgning om at blive godkendt som tilskudsberettiget skal fremsendes en "på tro og love erklæring" om, at foreningens medlemmer har betalt kontingent. Det er således ikke nok, at de vil betale kontingent på et senere tidspunkt.
Der var desuden enighed om, at der sammen med "på tro og love erklæringen" skal fremsendes dokumentation på, at medlemmerne har betalt kontingent.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at der ved ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget forening skal fremsendes en "på tro og love erklæring" om, at foreningens medlemmer har betalt kontingent. Med erklæringen skal dokumentation for indbetalingerne foreligge.

Beslutning

TILTRÅDT

Resume

Siden 1996 har Ishøj Kommune ved den årlige pokalfest hædret personer, der har ydet en hel særlig indsats. Kriterier for at modtage årets erindringsgave har siden 1996 været gældende.

Hvis et hold eller en person har præsteret noget exceptionelt i løbet af året, og som ikke hører ind under de resultater, der normalt giver adgang til pokalfesten, har borgmesteren kompetence til at afgøre om personen eller holdet er berettiget til en erindringsgave.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets konference den 4.-5. september 2015 blev der diskuteret, om kriterierne for uddeling af erindringsgaver stadig er aktuelle, eller om der skal ske en revision. Der blev yderligere diskuteret, om der i retningslinjerne skal tages hensyn til forskel på idrætsgrene. Endvidere var det relevant at afgøre, hvilke bopælskriterier der skal være gældende.

Alle tre arbejdsgrupper var på konferencen enige om, at der ikke skal ske store ændringer i kriterierne. Dog skal man have en erindringsgave for et sjællandsmesterskab, hvis det er det bedst mulige resultat, der kan opnås.
Herudover var gruppe 1 og 2 var enige om, at erindringsgaver kan gives til medlemmer af en forening hjemmehørende i Ishøj eller til en person bosiddende i Ishøj, der har ydet en ekstraordinær præsentation.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at de nuværende kriterier for uddeling af erindringsgaver fastholdes med følgende bemærkninger:

- Hvis det bedst mulige resultat der kan opnås er at vinde et Sjællandsmesterskab, så kan der uddeles erindringsgave herfor.

- Erindringsgave kan uddeles til medlemmer af en forening hjemmehørende i Ishøj eller til en person bosiddende i Ishøj kommune.

Beslutning

TILTRÅDT

Resume

Boxergruppe Sydkyst / Ishøj søger om et ekstraordinært tilskud på 14.170 kr. inkl. moms til indkøb af redskaber.

Sagsfremstilling

Boxergruppe Sydkyst / Ishøj gør i forbindelse med hundetræning brug af agility redskaber. Foreningen oplyser, at redskaberne er fra 1999 og er i forfald. De står derfor til renovering samt udskiftning.
I forbindelse med udskiftning af redskaber søges et tilskud på 14.170 kr. til 1 stk. vippe samt 1 stk. A-bræt m/ 1 sæt hjul. Foreningens medlemmer vil selv stå for afhentning og transport.

Foreningens beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2015 17.977,96 kr. Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 er vedhæftet dagsordenen.

Foreningsunionen oversender ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget vedtog at godkende ansøgningen og bevilge det ansøgte tilskud på 14.170 kr. til indkøb af redskaber.
TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Spørgsmål om der er afsat midler til etablering af motionsredskaber på kommunens stier og i Strandparken
  2. Spørgsmål om muligheden for at etablere et aflukket hundeluftningsareal
  3. Spørgsmål til tidshorisonten for besættelse af fritidskonsulent stillingen.
  4. Niels Østergård orienterede om, at Københavns Kommune har besluttet at opkræve lokaleje for idrætsudøvere over 25 års brug af kommunens idrætslokaler.

 

Beslutning

PKT. 1 - 4 TIL EFTERRETNING