Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 27. april 2021 kl. 19:00

Virtuelt på Teams - Aftentelefon Malene Rasmussen 20823271

Beslutning

Pkt. 1-3 til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. Center for Kultur og Fritid har den 20. april 2021 sendt brev ud til foreningerne omkring genåbning af indendørs idræts- og fritidsliv samt info om ny bestemmelse for automatisk nedlukning. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
  2. Som tidligere orienteret er der sket en vandskade i Foreningshuset 45 B, der ikke vil blive udbedret, idet huset allerede står til nedrivning som en del af Brohus-projektet. Alle brugere i Foreningshuset er blevet orienteret om en plan for nedpakning af foreningsmateriel. Al materiel vil blive opbevaret i Brohuset indtil lokalerne står klar til indflytning. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
  3. Pokalfesten skulle planmæssigt afvikles den 27. maj 2021, men grundet omstændighederne med Covid-19, bliver det ikke muligt at afvikle en fysisk pokalfest. Prismodtagerne vil fortsat modtage overrækkelse af priserne og modtagere af erindringsgaver vil også modtage en gave.


Bilag

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2021/2022.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne med svarfrist den 19. marts 2021.

Der er indkommet tre indsigelser fra ansøgerne, som efterfølgende har været behandlet i lokalefordelingsudvalget.

Lokalefordelingsudvalget anbefaler,
- at indsigelsen fra Ishøj United vedrørende torsdage i hallen på Gildbroskolen imødekommes, således at træningstiden om torsdagen bliver i hal I i Ishøj Idræts & Fritidscenter kl. 20.30-22.00. Ved hjemmebanekampe vil hallen være til rådighed fra kl. 20.00.

- at indsigelsen fra Trampolinklubben Viben vedrørende onsdage kl. 17:30-20:00 i hal II i Ishøj Idræts & Fritidscenter imødekommes, således at de tildeles tiden fra kl. 16.30-20.00.

- at indsigelsen fra Ishøj International Badminton Klub vedrørende fredage i halllen på Strandgårdskolen kl. 20:00-22.30 imødekommes, såldes at de tildeles tid om torsdagen i hallen på Gildbroskolen kl. 20.00-22.30.  

Oversigt over indsigelser kan ses i vedhæftet bilag.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsorden.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at lokalefordelingsudvalgets forslag til lokalefordeling for idrætslokaler i sæson 2021/2022 godkendes. Dog med den ændring, at Ishøj IF's træingstid om onsdagen i hal I, reduceres til kl. 16.00-17.00 og Ishøj Håndbold Forening fastholder tiden kl. 17-21. Dette efter aftale med begge foreninger.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling og godkende forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2021/2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

BK Ishøj Flamme søger om et ekstraordinært tilskud på 35.745,75 kr. inklusiv moms til afvikling af "Åben skole" forløb på fem folkeskoler.

Sagsfremstilling

BK Ishøj Flamme ønsker at styrke den lokale foreningsdeltagelse og basketballkendskabet og ansøger derved om et ekstraordinært tilskud til at afvikle et koordineret ”Åben Skole” -samarbejdsforløb med de fem kommunale folkeskoler i Ishøj Kommune; Strandgårdskolen, Gildbroskolen, Vejlebroskolen, Vibeholmskolen og Ishøj Skole.

Ansøgningen om et ekstraordinært tilskud dækker over skolesamarbejde, der skal afvikles i skoleåret 2021-2022. Der vil blive arbejdet for at finde tidspunkter, der passer ind hos den enkelte skole, således at skolesamarbejdet kan indtænkes i skolernes planlægning af årshjulet for undervisningen. Det er derfor ikke utænkeligt, at nogle forløb vil blive afviklet i 2021 og andre vil blive afviklet i 2022.

På hver af de fem respektive folkeskoler lægges der op til, at BK Ishøj Flamme står for idrætsundervisningen på tre forskellige årgange mellem 0. – 5. klasse. På hver af de tre årgange er ønsket at gennemføre tre dobbeltlektioner (2 x 45 min.). Planen for basketballundervisningen vil blive udarbejdet i samarbejde med årgangens idrætslærer, som forventes at være til stede ved lektionerne. Dermed bliver der ca. 45-50 elever pr. årgang, én instruktør fra BK Ishøj Flamme og to idrætslærer fra skolen.

Da BK Ishøj Flamme indgår i Get2Sport-indsatsen i Ishøj Kommune, vil det være muligt at få understøttende hjælp til kontakt og koordinering med ledelsen på folkeskolerne til at igangsætte planlægningen af de enkelte samarbejdsforløb.
BK Ishøj Flamme vil også lave en evaluering, når forløbene er afsluttede.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at ansøgningen sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling og med opfordring til en generel drøftelse af ansvarsfordeling og økonomi ved "Åben Skole" samarbejder.

Økonomi

Der ansøges om tilskud på i alt 35.745,75 kr., som dækker over følgende udgifter:
Udspecificeret budget kan ses i vedhæftet ansøgning.

Instruktørløn v. 5 folkeskoler

22.500 kr.

Koordinering og planlægning

5.000 kr.

Materiel

7.395,75 kr.

Brobygning - flyer

850 kr.

I alt

35.745,75 kr.


DIF Get2Sport har givet tilsagn om at medfinansiere 10.000 kr. forudsat at Folkeoplysningsudvalget yder tilskud.

Pr. 31.12.2020 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 6.707,77 kr.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde et ekstraordinært tilskud på 25.745,75 kr. "Åben skole" samarbejdet med skolerne afklares nærmere.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Pkt. 1-4 til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. Foreningsunionen oplyste, at de påtænker at indkøbe en digital platform, som muliggør virtuel kontakt imellem medlemmer. Foreningsunionen vil anmode Folkepolysningsudvalget om tilskud til indkøb af dette.
  2. Der blev forespurgt på byggetekniske forhold i Brohuset. Disse henvendelse bør rettes til Center for Ejendomme, da de har viden og oplysninger herom.
  3. Der var en drøftelse af mulighederne for afvikling af virtuel generalforsamling i henhold til foreningernes respektive vedtægter. Der opfordres til, at det drøftes i paraplyorganisationerne samt at der følges med i de centrale udmeldinger fra hovedforbundene.
  4. Der blev stillet spørgsmål til genåbning af svømmehallen. Pt. er svømmehallen åbnet for foreningslivet, der kan afvikle aktiviteter i henhold til de gældende restriktioner for dette. Åbning for offentligheden i svømmehallen forventes i henhold til de centrale udmeldinger at være den 21. maj 2021.