Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 27. juni 2017 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Birte Søbye Christensen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Mogens Kelsen dagens sang.

Beslutning

Birte Søbye Christensen valgte dagens sang

Sagsfremstilling

 1. Fritid & Samfund udbyder i samarbejde med Foreningsudviklerne kurset 'Ny slagkraft i Folkeoplysningsudvalgets arbejde'. Kurset har fokus på udvalgets rolle, indsatser og samarbejde, så man kan styrke det folkeoplysende foreningsarbejde og blive et godt bindeled mellem kommunen og foreningernes frivillige ildsjæle.
  Kurset afholdes i Roskilde den 6. september 2017 kl. 17.00-21.00. Tilmeldingsfrist senest den 20. august 2017. Nærmere info er beskrevet i vedhæftet dokument.
 2. Kultur og Fritidscentret har siden 2010 afvist en række regninger fra Roskilde kommune for mellemkommunal betaling. Det handler om regninger for 2 Ishøj borgeres deltagelse i specialundervisning på skoler i Roskilde. Der er tale om specialundervisning i så massivt et omfang, at Roskilde kommune er blevet meddelt, at vi ikke mener her er tale om folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven, men om et beskæftigelsestilbud under Serviceloven.

  Roskilde Kommune har den 24. februar 2017 fremsendt kommisorium for undersøgelse af aftenskolernes handicapundervisning.
  På baggrund af det fremsendte kommissorium betales det udestående i forbindelse med mellemkommunale refusioner.
 3. Strandgårdskolens hal og gymnastiksal bliver renoveret fra den 26. juni 2017 og frem til vinterferien 2018. I forbindelse med udarbejdelse af nødplan afholder lokalefordelingsudvalget møde torsdag den 22. juni 2017.
 4. Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 19. juni 2017 behandlet forslag til klubhus forhold for den nye forening Ishøj Idrætsforening. Sagen vedtages på Ishøj Byråds møde den 28. juni 2017.
 5. SB50 Ishøj Badminton meddeler ved mail den 5. juni 2017, at foreningen fra sæson 2017/18 indgår et træningssamarbejde og holdfællesskab med Taastrup TIK Badminton. Meddelelsesmailen er vedhæftet dagsordenen.
 6. Vestegnens Strygere har besluttet, at nedlægge foreningen. Mail fra foreningen er vedhæftet dagsordenen.
 7. Kultur- og Fritidscentret fremlægger oversigt af 19. juni 2017 over udbetalte medlemstilskud fra 2008 til og med 2017 på foreningsområdet. Oversigten vedhæftes dagsordenen.
 8. I henhold til Folkeoplysningslovens § 29, stk. 3 offentliggøres de regnskaber, som foreningen aflægger ved ansøgning om medlemstilskud. Foreningernes regnskab kan ses i Ishøj Kommunes foreningssystem.
 9. Årets feriefolder med sommerferieaktiviteter er sendt ud til skoler og daginstitutioner. Folderen uddeles på mødet.
 10. Fremlæggelse af Uddannelsesbladet nr. 4, 2017.

Beslutning

Ad nr. 3 Formanden for lokalefordelingsudvalget orienterede om resultatet fra mødet den 22. juni 2017.

Ad nr. 8 Foreningsystemet er lig med lokalebookingsystemet.

Til efterretning.

Bilag

Resume

I efteråret 2015 fik aftenskolerne bevilget et rammebeløb til at etablere folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i 2016.

I henhold til retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal regnskab for foregående år fremsendes senest den 1. april året efter.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidscentret fremlægger oversigt af 20. maj 2017 over regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning for 2016.

Oversigten er lavet på baggrund af aftenskolernes fremsendte regnskaber. Regnskaberne er alle revisionspåtegnede.

Kultur- og Fritidscentret har gennemgået regnskaberne og har ingen bemærkninger hertil.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende aftenskolernes regnskaber for 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ifølge oversigten skal der ske en samlet tilbagebetaling af tilskud på 32.109 kr., som foreslås tillagt voksenundervisningens restpulje. Der er ikke modtaget ansøgninger til restpuljen.

Lovgrundlag

I henhold til folkeoplysningsloven omfatter afregningen udelukkende tilbagebetaling fra skolernes side, hvis de har fået for meget i tilskud. Der sker ingen afregning, hvis regnskabet viser, at oplysningsforbundene har fået for lidt i tilskud.

Bilag

Resume

Forslag til fordeling af banetider til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2017/2018. Udgangspunktet er den ramme (antal timer samt tidspunkter) for fritidsbrugernes benyttelse af svømmehallen, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for denne ramme er bl.a., at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er det et krav, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere. Løbende i foråret har lederen af Ishøj Svømmehal i samarbejde med de berørte foreninger udarbejdet et forslag til fordeling af timer. Timerne til Tib Tab Tynde (TTT) er forlods reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolerne aktiviteter.

Ishøj Ungdomsskole har ikke benyttet de tildelte timer i flere år, og har heller ikke søgt om banetid for den følgende sæson.
Ishøjgård har heller ikke ønsket tider for den følgende sæson.
Ældre i Bevægelse er tildelt timer på onsdage og torsdage.

Forslag til foreningernes brug af Ishøj Svømmehal samt rammeplanen vedtaget af Kultur og Fritidsudvalget er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd vedtog, at videresende fordelingsplanen for banetider for fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende forslaget til fordeling af banetider til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2017/2018

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet et forslag til fordeling af faste tider for brugere af Foreningshuset Vejlebrovej 45 B for perioden den 1. august 2017 - 31. juli 2018.
Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i fordelingsplanen for 2016/2017, indkomne ønsker fra brugerne samt de kriterier, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Øvrige foreninger og oplysningsforbundene har fået tilsendt materiale angående lokalefordelingen. Alle inklusiv de nuværende brugere blev bedt om at fremsende ønsker for den nye sæson.
Som kriterierne foreskriver, kan foreninger maksimalt forvente at få tildelt faste tider 3-4 dage pr. uge.
Ledige timer kan løbende bookes til enkeltstående møder og arrangementer.

Forslag til lokalefordeling for Foreningshuset Vejlebrovej 45 B uddeles og fremlægges på mødet.
Kriterier for fordeling er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende forslaget til fordeling af faste tider i Foreningshuset Vejlebrovej 45 B for sæsonen 2017/2018.

Beslutning

De foreninger, der har overlapstider indkaldes til møde med Kultur og Fritidscenteret.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Strand Kajakklub søger om lokaletilskud til leje af foreningslokaler på Søhesten 17, Ishøj Havn. Ishøj Strand kajakklub ansøger om i alt 70.800 kr. inkl. moms til dække af den årlige husleje

Sagsfremstilling

Ishøj Strand Kajakklub ansøger om tilskud til leje af foreningshus på havnen. Ishøj Strand Kajaklub har på nuværende tidspunkt adgang til delt klubhus med foreningen Neystid. Ishøj Strand Kajakklub ønsker eget foreningshus for at fremme kajakaktiviteten og skabe mere liv på havnen. Ishøj Strand Kajakklub ser et stort potentiale i medlemsvækst, men mener ikke, at det er muligt under de nuværende omstændigheder. Ejeren af Søhesten 17 (Værftet) og Ishøj Strand Kajakklub er blevet enige om en fremadrettet lejeaftale for kajakaktivitet.

Værftet udgør i dag: Et lille køkken, et toilet og bad samt en stor hal, hvor der er værktøjsbænke, søjleboremaskine, bænksliber mv. Der er ca. 400 m² grund foran Værftet til fri afbenyttelse. Værftet vil derudover indkøbe 3 stk. skibscontainere i minimum klasse B stand til opbevaring af kajakker. Der skal dog søges særskilt om opstilling af containere. Hver container kan huse 8 kajakker hver, som kan aflåses og hvert betalende medlem der lejer plads, kan få en nøgle udleveret. Administrationen af dette står klubben for, men indtægten herfra går til Værftet.

Værftet har indvilliget i et samarbejde, som også tilgodeser en vækst af medlemmer i foreningen. Dette gælder bl.a. toilet og badefaciliteter.

Der er derudover en dialog med Havnebestyrelsen, der er orienteret om projektet.

Værftet har inddelt huslejen i tre kategorier:

 1. Basisleje: 30.000 kr. inkl. moms: Denne post dækker Værftets anslåede udgifter til vedligehold og løbende udgifter.
 2. Medlemsleje: 12.000 kr. inkl. moms. (150 kr. pr. måned/ pr. medlem). Denne post er medlemsvariabel og dækker udgifter til vand og el.
 3. Pladsleje:28.800 kr. inkl. moms. (100 kr. pr. måned pr. kajak). Denne post er medlemsvariabel. Værftet opstiller mulighed for pladsleje til kajakkerne.

Ishøj Strand Kajakklub betaler på nuværende tidspunkt 600 kr. pr. medlem til Neystid for medlemskab.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at der ikke ydes lokaletilskud til foreningen underhenvisning til lovens bestemmelser og kommunens retningslinjer § 9. Endvidere ydes der ikke et særligt tilskud til foreningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er ikke optaget beløb i budgettet til særlige lokaletilskud af denne størrelse i budgettet.

Lovgrundlag

Foreningen er ikke berettiget til lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven og kommunens egne retningslinjer § 9.

Se vedhæftede notat.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Idrætsråd - tyverialarmer. Der blev spurgt til om der blev informeret om ændringerne for opsætning af tyverialarmer på klubhuse og foreningslokaler.
 2. Idrætsråd - gjorde opmærksom på at der i forbindelse med fusionen af de to fodboldklubber formentlig opstår yderligere pres på parkeringspladserne i idrætscentret. Er der planer om udvidelse af kapaciteten ?
 3. Idrætsråd - Er der planer om etablering af beachvolley anlæg ?
 4. Vagn Jensen orienterede om, at AAB påbegynder tegninger til lokaler for Ishøj Bokseklub.

 

Beslutning

Til efterretning