Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter, kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Marian Skibdal 20823271

Sagsfremstilling

Wagn vælger dagens sang.

 

På næste møde vælger Erik Schlichting dagens sang.

Beslutning

Michael Krøll valgte "Regnvejrsdag i November" da Wagn Jensen ikke var tilstede på mødet.

Sagsfremstilling

1. Kultur og Fritidscentret fremlægger revideret oversigt over Folkeoplysningsudvalget pr. 1. oktober 2015. Vedhæftes dagsordenen.

2. Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigt over Oplysningsforbundenes undervisning i Ishøj kommune 2015/16 lavet på baggrund af deres programmer.

3. Projektet "Leg dig glad" er blevet indstillet til Danskernes Idrætspris 2016. Projektet er et ud af 50 initiativer i København og Bornholm, og DIF vil i løbet af oktober nominere tre projektet der skal gå videre til næste runde. Projektbeskrivelse vedhæftes dagsordenen. Se mere på http://www.danskernesidrætspris.dk/


4. Den fælles kommunale Idrætspulje for børn og unge med handicap fremsender program for 2015/16. Vedhæftes dagsorden.

5. Program for Ferieaktiviteter i efterårsferien uddeles på mødet.
Oversigt over antal deltagere vedhæftes referatet.

6. Program for Ishøj Kulturnat der afholdes den 30. oktober 2015 uddeles på mødet.

7.Gladsaxe Kommune administrerer i samarbejde med Idrætsrådet Region Hovedstaden en statslig pulje til uddannelse af Idrætsledere. Kursus program vedhæftes dagsordenen. www.kaisport.dk


8. Videnscenter for Folkeoplysning fremsender Nyhedsbrev nr. 19, 1. oktober 2015. Læs Nyhedsbrevet på http://vifo.dk/


9. Tidsskrifterne Spektum og Uddannelsesbladet fremlægges på mødet.

10. Kultur og Fritidscentret har i samarbejde med Ishøj Idræts & Fritidscenter og fodboldklubberne udarbejdet en fordeling af træningstider på kunstgræsbanen for vintersæsonen 2015/2016.

11. Som led i en overordnet strategi for hele landet centraliseres beredskabet. For Ishøjs vedkommende nedlægges det lokale beredskab, og fremtidige henvendelser og ansøgninger om f.eks. overnatning skal sendes til Østsjællandsberedskab i Roskilde. Beredskabet kan kontaktes på oesb@oesb.dk. Der udsendes mail om ændringen til foreningerne.

12. I forbindelse med etableringen af højhastighedsbanen til Ringsted etableres der en rekreativ skov på arealet op mod Ishøj Landsby. Der inviteres til borgermøde om dette i Ishøj Forsamlingshus mandag den 9. november kl. 19 - 21.

13. Der er bevilget penge til, at multibanen ved Gildbroskolen flyttes til Ishøj idræts & Fritidscenter. Her etableres en bane på 9 x 18 m med kunstgræs, bander og lys. Banen placeres for enden af det asfaltareal, der benyttes til skøjtebanen.

14. Kultur og Fritidscentret fremlægger referat af møde med Ishøj Seniorværksted, Ishøj Motions Cykelklub og Kultur og Fritidscentret i forbindelse med cykeltur fra Ishøj til Paris. Referat og baggrundsmateriale vedhæftes

 

15. Orientering om at VIFO vil iværksætte en undersøgelse på Folkeoplysningsområdet

 

16. Henvendelse om afholdelse af DM i fodbold for suspidensløse/hjemløse.
Henvendelsen undersøges nærmere.

 

Beslutning

Pkt. 1-16 til efterretning

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalgets interne konference blev i år afholdt den 4. - 5. september på konferencecentret Bautahøj i Jægerspris.

Sagsfremstilling

Evaluering af konferencen.

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet referat fra konferencen.
Som det fremgår af referatet blev der ved lørdagens gruppearbejde drøftet en række principielle spørgsmål:

- Rammer for fodboldklubbernes arbejde i forhold til faciliteter og træningsmuligheder
- Brug af foreningslokalet på Egely
- Godkendelse af nye foreninger - krav til dokumentation for kontingentindbetaling.
- Kriterier for uddeling af erindringsgaver ved Pokalfesten

De enkelte spørgsmål vil blive taget op til beslutning på kommende Folkeoplysningsudvalgsmøder.

Referat fra konferencen, samt de udleverede bilag fra fredagens oplæg vedhæftes dagsordenen.

Beslutning

Evalueringen og regnskab tages til efterretning.

Økonomi

De samlede udgifter for konferencen udgør 37.944,00 kr., hvilket svarer til en udgift pr. deltager (ved 17 personer) på 2.232,00 kr.
Der deltog ialt 17 personer i konferencen. Én udeblev uden afbud, og et afbud var ikke blevet noteret.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget inviterer hvert andet år alle de tilskudsberettigede foreninger i kommunenen til Fritidskonference. Konferencen holdes som en tur uden for Kommunen.

Formålet med konferencen er:
- at give foreningsledere og folkeoplysningsudvalgets medlemmer et fagligt indput
- at give inspiration ved besøg i en anden kommune
- at styrke det sociale fællesskab for herigennem at skabe grobund for at etablere partnerskaber på tværs.

Konferencen har været holdt siden år 2000.

I 2016 er det 9. gang konferencen holdes, og det er besluttet, at turen går til Bornholm den 26. - 27. august 2016.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe der får kompetence til at planlægge og gennemføre konferencen.

Det foreslås, at arbejdsgruppen nedsættes med følgende sammensætning:

Ebbe Rosenberg
Bjarne Børgesen
Brian Pirmo
 
Kultur og Fritidscentret:
Sümeyye Kütük
Marian Skibdal

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtog at nedsætte arbejdsgruppen med den foreslåede kompetence og sammensætning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

I det godkendte budget for 2016 er der afsat 133.000 kr. til konferencen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket, at der bliver udarbejdet evalueringskriterier for projektet Jump4Fun med henblik på, at kunne evaluere om Ishøj Kommune skal viderefører projektet fra sommeren 2016.
Notat vedrørende Jump4Fun er vedhæftet.

IndstillingForslag til beslutning: 19. oktober 2015, pkt. 49:

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at godkende at der udarbejdes evalueringskriterier for Jump4Fun.

 Folkeoplysningsudvalet vedtog, at

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Strand Kajakklub ved formand Martin Wigh søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen har 6 aktive medlemmer, hvor 3 er bosat i Ishøj samt 1 passivt medlem bosiddende i Ishøj. Den vil tilhøre gruppen af idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forholdt til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.
Af vedtægternes § 2 fremgår det, at forenigens formål er:

 • at virke til gavn for kajaksporten (primært havkajak)
 • at skabe rammer for medlemmerne, herunder at skaffe medlemmerne klubrum og bådeplads
 • at anskaffe kajakker m.m. til klubbens aktive medlemmer, således at de aktivt kan deltage i sporten
 • at stille træningsfaciliteter til rådighed, således at det også er muligt at vedligeholde træningen om vinteren
 • at være med til at fremme det sociale liv i klubben, og klubbens drift

Klubben tilstræber (primært indenfor havkajak):

 • at arrangere begynder roning, ture, konkurrencer m.m.
 • at samarbejde med andre kajakklubber
 • at på sigt tilbyde kurser til medlemmerne
 • at arrangere fælles sociale arrangementer

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.
Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at godkende Ishøj Strand Kajakklub som tilskudsberettiget forening tilhørende gruppen af idrætsforeninger.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Neystid søger om et ekstraordinært tilskud på 10.000,00 kr. inklusiv moms til etablering af ny gulvbelægning i foreningens klubhus.
Den samlede udgift er på 12.000,00 kr. (160 m
2 vinyl a 75 kr.). Foreningen bidrager således med en egenfinansiering på 2.000,00 kr. Medlemmerne udfører selv arbejdet med at lægge gulvet på.

Sagsfremstilling

Foreningen har gennemført en renovering af klubhuset både udvendigt og indvendigt, hvor der bl.a. er sat nye vinduer i huset. Dette er sket med et økonomisk tilskud fra Mærskfonden på 100.000,00 kr.
Der mangler nu kun en ny gulvbelægning, og der søges derfor et ekstraordinært tilskud på 10.000 kr. til indkøb af materialer.
Pr. 31.12.2014 var Neystids beholdning af likvide midler 73.241 kr.
I ansøgningen oplyses det, at beholdningen af likvid kapital pr. 15. september 2015 var 73.922,98 kr. – 16.374,41 er afsat til vedligeholdelse af hus og både m.m., mens 57.548,57 kr. er afsat til drift af bl.a. til klubhuset. Neystid ejer selv klubhuset og er derfor ansvarlig for drift og vedligeholdelse.
Der kræves dispensation fra formuegrænsen på 40.000,00 kr.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2015 er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd oversender ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at bevilge 10.000 kr. til ny gulvbelægning i klubhus.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Beslutning

 1. Birte Søbye orienterede om at der er afsat midler i 2016 til mobile teleslynger. Vil blive administreret via Borgerservice.
 2. Michael Krøll efterlyser en løsning på bokseklubben lokalebehov.
 3. Foreningsunionen afholder en temaaften om forsikringsforhold og foreningsjura for øvrige foreninger.

  Pkt 1- 3 til efterretning.