Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 28. juni 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter _ kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Ole Beckmann Skourup vælger dagens sang.

På næste møde vælger Sengül Deniz dagens sang.

Beslutning

Ole Beckmann Skourup valgte sang nr. 11 " Svantes lykkelige dag".

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

1. Søs Nielsen har meddelt, at hun ønsker at træde ud af Folkeoplysningsudvalget. Sagen behandles på Ishøj Byråds møde den 21. juni 2016.

2. Der er i forbindelse med fritidskonferencen i 2016 sendt invitationsbrev ud til de tilskudsberettigede foreninger, handicaporganisationer, de almene boligselskaber og Folkeoplysningsudvalget.
Tilmeldingsblanket uddeles på mødet.

3. Kultur- og Fritidscentret fremlægger oversigt af 15. juni 2016 over udbetalte medlemstilskud fra 2008 til og med 2016 på foreningsområdet. Oversigten vedhæftes dagsordenen.

4. Kultur- og Fritidscentret har den 18. maj 2016 afholdt møde med Ishøj Tennisklub, for at afklare ønsker til indendørsfaciliteter efter Folkeoplysningsudvalgets afslag på ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud. Referat af mødet er vedhæftet dagsordenen.

5. Sommerferiefolderen er uddelt til skoler og SFOer. Folderen lægges derudover på ishoj.dk, skoleintra og børneintra. Folderen uddeles på mødet.

6. Tidsskriftet 'Uddannelsesbladet' fremlægges på mødet.

Indstilling

Ad pkt. 6: Tidsskriftet Spektrum af juni 2016 blev fremlagt på mødet.

Pkt. 1 - 6 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet et forslag til fordeling af faste tider for brugere af Foreningshuset Vejlebrovej 45 B for perioden den 1. august 2016 - 31. juli 2017.
Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i fordelingsplanen for 2015/2016, indkomne ønsker fra brugerne samt de kriterier, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Øvrige foreninger og oplysningsforbundene har fået tilsendt materiale angående lokalefordelingen. Alle inklusiv de nuværende brugere blev bedt om at fremsende ønsker for den nye sæson.
Som kriterierne foreskriver, kan foreninger maksimalt forvente at få tildelt faste tider 3-4 dage pr. uge.
Ledige timer kan løbende bookes til enkeltstående møder og arrangementer.

Forslag til lokalefordeling for Foreningshuset Vejlebrovej 45 B samt kriterierne for fordeling er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager forslaget til fordeling af faste tider i Foreningshuset Vejlebrovej 45 B for sæsonen 2016/2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Skytteforening søger om et ekstraordinært tilskud på 46.188 kr. inkl. moms til øget sikring af foreningens våbenopbevaring.

Sagsfremstilling

Ved politiets årlige syn af skydebanen under Ishøj Svømmehal den 3. marts, blev sikringsanlæg og objektsikring af de opstillede våbenskabe ikke godkendt.
Politiet har krævet dette bragt i orden senest 1. august 2016.

Sikringsanlægget skal AIA certificeres, hvilket er i gang, idet Ishøj Kommune opdaterer adgangs- og sikringssystemet i Ishøj Svømmehal, så det bliver AIA certificeret.

Udgifter til objektsikring af våbenskabene, som omfatter dørkontakter med elektronisk til- og frakobling samt tilslutning til sikringsanlægget, skal afholdes af Ishøj Skytteforening.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 og indhentet tilbud er vedhæftet dagsordenen. Foreningens regnskab for 2015 samt ansøgning til Ishøj Idrætsråd og uddybet ansøgning til Folkeoplysningsudvalget er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et tilskud på 20.000 kr. Den resterende udgift vil blive dækket af Ishøj Svømmehals driftsbudget.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Pr. 31.12.2015 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 42.139 kr. Der kræves dispensation fra formuegrænsen på 40.000 kr.

Bilag

Resume

FC Ishøj søger om et ekstraordinært tilskud på i alt 15.000 kr. til genanskaffelse af stjålet løsøre efter indbrud i hus C på Strandvangen 54.

Sagsfremstilling

Der har før påske været indbrud i Hus C på Standvangen 54, hvor FC Ishøj fik stjålet og ødelagt flere af foreningens egne ejendele.

FC Ishøj fik henholdsvis stjålet et 50 tommer LG fjernsyn, playstation og surround anlæg. Disse genstande har stor betydning for foreningens sociale liv, og da der ikke er tegnet forsikring på disse genstande, søger FC Ishøj om støtte til genanskaffelse.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 samt foreningens ansøgning er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at afvise ansøgningen, da der er tale om en forsikringssag.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Priser indhentet hos Elgiganten
 

 

Playstation 4, ekstra konsoler, spil          

4.500 kr.

Yamaha 7.2 surround receiver                 

2.999 kr.

Samsung 55 tommer fjernsyn                  

6.999 kr.

Vægbeslag   

500 kr.

I alt                                                        

14.998 kr.


Pr. 31.12.2015 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 33.346,46 kr. Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen.

Bilag

Resume

I efteråret 2014 fik aftenskolerne bevilget et rammebeløb til at etablere folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i 2015.
I henhold til retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal regnskab for foregående år fremsendes senest den 1. april året efter.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigt af 26. april 2016 over regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning for 2015.
Oversigten er lavet på baggrund af aftenskolernes fremsendte regnskaber. Regnskaberne er alle revisionspåtegnede.
Kultur og Fritidscentret har gennemgået regnskaberne og har ingen bemærkninger hertil.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende aftenskolernes regnskaber for 2015 og ansøgninger til restpuljen ved notat af den 24. juni 2016. De resterende midler tillægges Folkeoplysningsudvalgets restpulje.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ifølge oversigten skal der ske en samlet tilbagebetaling af tilskud på 49.846 kr., som foreslås tillagt voksenundervisningens restpulje.

Lovgrundlag

I henhold til folkeoplysningsloven omfatter afregningen udelukkende tilbagebetaling fra skolernes side, hvis de har fået for meget i tilskud. Der sker ingen afregning, hvis regnskabet viser, at oplysningsforbundene har fået for lidt i tilskud. 

Bilag

Sagsfremstilling

Dansk Kurdisk Kulturforening har siden 2010 været godkendt som tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune. Pr. maj 2010 havde foreningen 64 medlemmer, hvor de 45 var bosiddende i Ishøj.
Under foreningens vedtægter fremgår det af § 2, at deres formål er at tilbyde medlemmerne flere former for sociale aktiviteter.

Foreningen har primært aktiviteter i Foreningshuset Vejlebrovej 45B. I 2015 har foreningen haft 3.046 aktivitetstimer i Ishøj Kommunes lokaler.

Dansk Kurdisk Kulturforening har i 2016 søgt om medlemstilskud, og i den forbindelse har de indberettet, at de pr. 31.12.2015 har haft 235 medlemmer, hvoraf ingen er bosiddende i Ishøj Kommune.

Kultur- og Fritidscentret har talt med foreningens kasserer, som har bekræftet indberetningen og oplyst, at de i 2016 har fået 10 nye medlemmer, som er bosiddende i Ishøj Kommune. Kultur- og Fritidscentret har modtaget listen over de nye medlemmer.

Ifølge § 3 under ’Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven’ skal en forening være hjemmehørende i Ishøj Kommune for at være tilskudsberettiget. Retningslinjerne er vedhæftet dagsordnen.

Kultur- og Fritidscentret anmoder Folkeoplysningsudvalget om at tage stilling til følgende:

1. Skal foreningen modtage et medlemstilskud i 2016 i henhold til medlemsindberetning pr. 31.12.2015?

2. Anses foreningen fortsat som hjemmehørende i Ishøj Kommune ud fra en samlet vurdering?

Dansk Kurdisk Kulturforening har i forbindelse med sagen modtaget en anmodning om en udtalelse. Foreningens godkendelsesbrev fra 2010, vedtægter samt udtalelse og fremsendte bilag er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at foreningen ikke anerkendes som tilskudsberettiget. Foreningen kan fortsat låne lokaler i Ishøj Kommune.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Foreningen vil ved fortsat godkendelse være berettiget til et tilskud 23.500 kr. i henhold til regler om indbetalt kontingent.

Bilag

Resume

Ishøj International Badminton Klub ved formand Shakil Ahmed søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening.
Siden sagen blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. maj 2016, hvor sagen blev taget af dagsordenen for at undersøge enkelte forhold i foreningens vedtægter, har foreningen afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Sagsfremstilling

Ishøj International Badminton Klub søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening.

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. maj blev der efterspurgt en konkretisering af foreningens vedtægter § 2, stk. 3 vedrørende foreningens idégrundlag og formål og § 3, stk. 2. vedrørende foreningens indmeldelsesprocedure. Foreningen valgte på den baggrund at afholde en ekstraordinær generalforsamling og besluttede på mødet, at ændre i vedtægterne.
Foreningens nye vedtægter og foreningens udtalelse omkring den efterspurgte konkretisering er vedhæftet dagsordenen.

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

at danne rammen om primært badminton
at motivere borgere og især unge til at deltage i aktiviteterne

Klubben tilstræber:

at afholde idrætsarrangementer
at skabe kontakt til andre idrætsforeninger på tværs af kommune- og landegrænser

Foreningen har 10 aktive medlemmer, hvor 8 er bosat i Ishøj Kommune.
Den vil tilhøre gruppen af idrætsforeninger.

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende foreningen som tilskudsberettiget forening.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Karate Klub søger om et ekstraordinært tilskud på 44.528,40 kr. inkl. moms til indkøb af 180 stk. måtter.
Sagen blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. maj, hvor sagen blev taget af dagsordenen for at undersøge bruger- og forsikringsforhold nærmere.

Sagsfremstilling

Ishøj Karate Klub benytter kampsportslokalet i Idræts- og Fritidscentret i forbindelse med deres træning. Klubben er dog udfordret, da de eksisterende måtter er så slidte, at det udgør en sikkerhedsmæssig risiko for deres udøvere.

I forbindelse med vandskaden i kampsportslokalet april 2016 har Ishøj Karate Klub trænet midlertidigt i andre lokaler, hvor måtterne blev lagt på til træning og fjernet efterfølgende.

Vandskaden i kampsportslokalet er udbedret og det er taget i brug. Ved pålægning af måtterne i kampsportslokalet blev det meget synligt, at måtterne er slidte og ikke optimale at træne på. Der er huller ved samlingerne, som er svære at lappe.

Kultur og Fritidscenteret har den 16. juni afholdt møde med Ishøj Karateklub, Ishøj Budo Klub og Budo Sportskarate Ishøj for at afklare brugerforhold. Notat er vedhæftet dagsordenen.

Det er blevet bekræftet, at måtterne ikke er beskadigede som følge af vandskaden.

Ishøj Karateklub søger derfor om, at der indkøbes 180 måtter i en kvalitet, der er bedre end den nuværende og dermed ikke går så let i stykker.

Der er indhentet et tilbud fra BUDOXPERTEN, som vedhæftes dagsordenen.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 samt klubbens ansøgning og regnskab er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge 20.000 kr. Den resterende udgift vil blive dækket af Ishøj Idræts- og Fritidscenters anskaffelsesbudget.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Pr. 31.12.2015 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 117.486 kr. Der kræves dispensation fra formuegrænsen på 40.000 kr.

Bilag

Resume

a) Ishøj Svømmehal er nu lukket og skal renoveres. Ishøj Byråd har bevilget ca. 40 mio. kr. til projektet. Der er usikkerhed om tilstanden af bassinernes bund.

b) Spørgsmål til lokalefordeling i dagtimerne.

c) Spørgsmål om der er regler for, om der må tændes bål ved Strandvangen 54, hvor der ikke er bålplads.

Indstilling

Pkt. a - c til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.