Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 28. august 2018 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Henrik Olsen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Bayram Yüksel dagens sang.

Beslutning

Henrik Olsen valgte sang nr. 161 "Du danske sommer".

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Byråd har ved Birte Søbye Christensens bortgang valgt at indkalde Birtes stedfortræder, Susanne B. Claudi, i Folkeoplysningsudvalget.
 2. Den 15. august 2018 er Emil Krogsgaard Ballisager startet som Get2Sport koordinator i Center for Kultur og Fritid - jf. sag nr. 19 i Folkeoplysningsudvalget.
 3. Renoveringen på Strandgårdskolen er afsluttet, og foreninger kunne opstarte træning den 13. august 2018.
 4. Folkeoplysningsudvalget har ydet tilskud til Ishøj Karate Klub og Budo Sportskarate Ishøj, som begge har deltaget i store internationale mesterskaber. Bevillingsbreve er vedhæftet dagsordenen.
 5. Budo Sportskarate Ishøj udbyder i samarbejde med Center for Kultur og Fritid para-karate til børn og unge med bevægelseshandicap. Børnene integreres på ordinære hold.
 6. Ishøj Golf klub har i juni 2018 samarbejdet med Center for Kultur og Fritid og Diabetesforeningen i et projekt for borgere med diabetes og deres pårørende, hvor de kunne komme ud og dyrke mere motion i golfens tegn.
 7. Vedhæftet er halvårsberetning fra Den Fælleskommunale Idrætspulje.
 8. Ishøj Kommune indsamler forslag og gode idéer til kommunens arkitekturpris for 2018. Det behøver ikke nødvendigvis at være nye bygninger. Det kan være om- eller tilbygninger eller andre anlæg, som anses for at bidrage til kommunens forskønnelse. Indstilling til arkitekturpris for 2018 kan ske til kultur@ishoj.dk.
 9. Fremlæggelse af Uddannelsesbladet nr. 4 2018.

Indstilling

Tilføjelse af pkt. nr. 10:
Deltagelsesbrev er sendt til de personer, som har tilmeldt sig til fritidskonferencen. Der er registreret 71 deltagere, som skal med på konference i Esbjerg.

Pkt. 1 - 10 til efteretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ledelsen af Ishøj Kommune og økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022.

Ishøj Byråd 1. behandler forslag til budget 2019 samt overslagsår den 27. august 2018.
I budgetforslaget er der en ubalance på 33,4 mio. kr. for budget 2019. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et sparekatalog, som bliver forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske på Byrådets møde den 2. oktober 2018.

Budgetmateriale på Kultur- og Fritidsområdet er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020 - 2022 godkendes med følgende bemærkninger:

- indstilling om etablering af havbad ved Ishøj Strand
- indstilling om bedre faciliteter til Ishøj Gymnastikforening - springgrav
- indstilling om bevilling (104.500 kr./år) til udvidet åbningstid i Ishøj Svømmehal

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Startfællesskabet Greve, Tune og Ishøj (GTI) har ansøgt om øget vandtid i Ishøj Svømmehal, idet eliteafdelingen udvikler sig positivt og forventer en øget vækst i antal af elitesvømmere fra august 2018.

Sagsfremstilling

Startfællesskabet GTI ønsker vandtid om morgenen, således at elitesvømmerne kan nå i skole efter træning.
Det vil betyde en morgenåbning af svømmehallen kl. 05.00 om morgenen, så der kan afvikles træning fra kl. 05.30 til 07.30. Normal åbningstid er kl. 06.30 i hverdagene.

Startfællesskabet GTI ønsker morgentræningstid alle ugens hverdage og anslår, at der vil være omkring 15 svømmere til hver træning fra august. I 2019-2020 kan der forventes i alt 17 svømmere, hvilket vil være det maksimale der kan opnås på det tidspunkt.
Foreningen refererer til en lignende løsning i Greve Svømmehal, hvor de selv står for åbning af svømmehal samt varetagelse af vandprøver og kvalitetstjek.

Center for Kultur og Fritid har undersøgt mulighederne for sådan en løsning, både i forhold til miljømæssige krav og økonomiske konsekvenser.

Park-, Vej- og Miljøcentret påpeger, at det skal være Ishøj Kommunes egne instruerede medarbejdere, der åbner/lukker svømmehallen, samt sikrer at kravene i svømmehallens miljøgodkendelse og naturstyrelsens BEK nr. 918 overholdes.

Ledelsen af Ishøj Svømmehal har ud fra ovenstående ønske udarbejdet en oversigt over, hvad de vil kræve af personaleressourcer og hvilke økonomiske konsekvenser sådan en løsning vil medføre (bilag 1).

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslaget videresendes som budgetforslag.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Beregningen er ud af den forudsætning, at der dagligt bruges 1,25 time ekstra for at imødekomme ønsket. Samtidig forudsætter det, at Startfællesskabet GTI stiller to personer til rådighed, som kan hjælpe med oprulning af tæppet, som dækker 50 m. bassinet. Der vil endvidere være behov for øget manuel bundsugning, som vil kræve 2x1 time ugentligt.

Samlet set vil det kræve 8,5 personaletimer mere hver uge. På årsplan (beregnet med 45 uger) vil løbe op i cirka 380 timer + forskudt tidstillæg á 275 kr., som på årsbasis udgør 104.500 kr./år.

Der er ikke budgetmæssig dækning for udgiften.

Bilag

Resume

Arken Taekwondo Klub Ishoej ved formand Umawadee Oksiri søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen har 16 betalende medlemmer, hvor 7 er bosat i Ishøj Kommune. Den vil tilhøre gruppen idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan en tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at udbrede samt undervise i traditionel taekwondo
 • at i videst muligt omfang at fremme et aktivt, sundt og underholdende liv
 • bygge på medlemsindflydelse, et aktivt medlemskab og forpligtende fællesskab


Arken Taekwondo Klub Ishoej er tilknyttet Dansk Taekwondo Forbund.

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.
Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende foreningen som folkeoplysende tilskudsberettiget forening.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Spørgsmål vedrørende forpagtning i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 2. Erik Schlichting uddelte informationsblad fra Ishøj Seniorråd.
 3. Ishøj Idrætsråds informationsblad er husomdelt.
 4. Michael Krøll Eriksen nævnte skøjtebanen som interessant, hvis enkelte forslag skal fjernes fra sparekataloget.

Indstilling

Pkt. 1 -4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.