Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 28. november 2017 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Wagn Jensen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Jens Hansen dagens sang.

Indstilling

Michael Krøll Eriksen valgte sang nr. 136 "Det er i dag et vejr".

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Referat fra mødet den 26. oktober 2017 med brugerne af Foreningshuset Vejlebrovej 45 B er vedhæftet dagsordenen.
 2. Vedhæftet er brev fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om tiltag over for personer, der søger at undergrave demokratiske værdier og eksempler på lokale tiltag i forbindelse med arbejde med foreninger om forebyggelse af radikalisering.
 3. Seneste nyhedsbrev om Jump4fun er vedhæftet dagsordnen. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interview af 100 Jump4fun-børn i juni måned 2017. Jump4Fun har i sæsonen 2017/2018 stadig et samarbejde med Ishøj Gymnastikforening og der er yderligere indgået samarbejde med Ishøj Volley & Beachvolleyklub. Der tilbydes to ugentlige træninger for de overvægtige 6-16 årige, mandag og onsdag, begge dage 17.00-18.00. Der er udover træningen også indlagt familietræninger, madskoler, lejre mv.. Jump4Fun er et samarbejde mellem Kultur- og Fritidscentret og Sundhedsplejen fra Ishøj Kommune samt DGI.
 4. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har ved undersøgelse beskrevet rammer og vilkår for idrætsforeninger i Danmark i 2017. Rapport om undersøgelsen samt bilag er vedhæftet dagsordenen.
 5. Med satspuljeaftalen for 2018-2021 har regeringen afsat 24 mio. kr. i perioden til initiativet Get2Sport. Formålet med initiativet er at understøtte den fortsatte udbredelse af projektet Get2Sport under Danmarks Idrætsforbund (DIF) for på den måde at understøtte indsatsen med at rekruttere frivillige og medlemmer til lokale idrætsklubber i udsatte boligområder, herunder i forhold til nydanske piger og kvinder. Målet er at udvide samarbejdet til yderligere 14 kommuner. Rapport om effekten af foreningsidræt i udsatte boligområder er vedhæftet dagsordenen.
 6. Fritid & Samfunds tidsskrift 'fritid & kultur' nr. 2 / 2017 er vedhæftet dagsordenen. I dette nummer er fokus: Rummelighed.
 7. Dansk Oplysnings Forbunds tidsskrift Spektrum af september 2017 fremlægges på mødet.
 8. Den 3. november 2017 er der foretaget indkaldelse af indstillinger til valg af medlemmer og tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Indstilling

Pkt. 1 - 8 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til Folkeoplysningsudvalgets mødekalender for 2018.

Folkeoplysningsudvalget holder møde den 4. tirsdag i hver måned med undtagelse af september måned og december måned. Juli måned er mødefri.
Det foreslås, at der holdes besigtigelsestur i forbindelse med maj mødet, og at FOLU's interne konference samt møde holdes den 23. marts - 24. marts.

Arbejdsgruppen, der planlægger fritidskonferencen, foreslår, at konferencen afholdes den 21. - 22. september 2018.

Forslag til mødekalender 2018 vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende forslag til mødekalender for 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalgets interne konference blev i år afholdt den 22. - 23. september på Sørup Herregaard i Ringsted.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet referat fra konferencen.
Som det fremgår af referatet blev der ved lørdagens gruppearbejde drøftet en række principielle spørgsmål vedrørende følgende emner:

- Elitetilskud
- Lokalefordeling for Foreningshuset Vejlebrovej 45B

De enkelte spørgsmål vil blive taget op til beslutning på kommende Folkeoplysningsudvalgsmøder.

Referat fra konferencen samt slides fra oplæg vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at

- der ikke nedsættes et brugerråd for Foreningshuset Vejlebrovej 45B

- der med virkning fra 1. januar 2018 fremover afholdes to brugermøder i Foreningshuset Vejlebrovej 45B

- der i forbindelse med det nye Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2018 nedsættes en arbejdsgruppe til revidering af tilskudsregler

- fristen for 1. ansøgningsøgningsrunde om elitetilskud udskydes

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der deltog i alt 18 personer i konferencen. Derudover havde vi besøg af 10 gæster, som repræsenterede 5 foreninger i Ishøj Kommune.

De samlede udgifter for konferencen udgør 51.193 kr. Heraf udgør udgiften for gæsterne 4.991 kr.
Udgift pr. konferencedeltager er 2.566,77 kr.

Byrådsmedlemmernes andel, som kan afholdes af byrådssekretariatet, er 12.833,85 kr. (5 byrådsmedlemmer).

Bilag

Resume

I henhold til "Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune" kan oplysningsforbund søge tilskud til deres virksomhed én gang årligt. Ansøgning skal fremsendes senest 1. november.

Sagsfremstilling

Oplysningsforbundene AOF Vestegnen, FOF Køge Bugt og Ishøj Oplysningsforbund har fremsendt ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2018. Alle har bilagt ansøgningen "Erklæring om indhentelse af børneattest" som folkeoplysningsloven foreskriver.

Kultur og Fritidscentret har med baggrund i ansøgningerne udarbejdet notat med forslag til fordeling af tilskud for 2018.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at forslag til fordeling godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

I det godkendte budget for 2018 er der afsat 138.500 kr. som tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. I henhold til de fremsendte ansøgninger søges der om et samlet tilskud på 178.133,00 kr.
Kultur og Fritidscentrets forslag til fordeling af tilskud er lavet med udgangspunkt i det forventede regnskab for undervisningsvirksomhed for 2017.

Bilag

Resume

Torslunde-Ishøj Rottweilerklub ansøger om tilskud til en række forbedringer af deres klubhus og hundetræningsbane.

Sagsfremstilling

Torslunde-Ishøj Rottweilerklub har eget klubhus og står derfor selv for drift og vedligeholdelse af huset.
Klubhuset ligger på kommunes grund og derfor står kommunen for drift og vedligeholdelse af udendørsarealerne.

Foreningen har sendt tre ansøgninger om tilskud til en række forbedringer.
Det drejer sig om følgende:

 • 21.667,50 kr. (Alarm og låse i klubhus)
 • 15.699,99 kr. (VVS arbejde, herunder installering af håndvask og armatur i køkken)
 • 12.812,50 kr. (Lamper til hundebanen)

Alle tal er inkl. moms.

I alt ansøger foreningen om 50.179,99 kr.

Der gøres opmærksom på, at foreningen ikke har ansøgt inden igangsættelse af forbedringer.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde et tilskud på 12.812,50 kr. til dækning af lamper på hundebanen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det gælder for alle tre ansøgninger, at klubben selv har betalt udgifterne og faktura er vedhæftet ansøgningen.
Lamperne på hundebanen er sat op af elektriker, som Park, Vej og Miljø-centret har hyret og betalt.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget har tidligere anmodet Kultur- og Fritidscentret undersøge brugen af klublokaler i Ishøj Idræts- og Fritidscenter. Anmodningen sker på baggrund af et øget samarbejde omkring sundhedsprojekter med foreningslivet, samt stort pres på Fitness Ishøj i dagtimerne.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidscentret har på baggrund af Folkeoplysningsudvalgets anmodning gennemført en møderække med 6 foreninger til. De 6 foreninger er: Ishøj Karate Klub, Ishøj Budo Klub, Ishøj United, Strandgaardsklubbens Boldklub, Ishøj Gymnastikforening og Ishøj Håndbold.

Kultur- og Fritidscentret havde udviklet en generel spørgeguide til møderne således, at dialogerne havde en fælles spørgeramme. Referaterne af møderne er derfor udfærdiget i et standard referat.

Referaterne fra møderne er vedhæftet dagsordenen.

 

Kultur og Fritidscentret anbefaler, at der ændres i tildelingen af klublokaler med virkning fra 1. januar 2018 eller snarest efter. Folkeoplysningsudvalget har tidligere givet udtryk for at foreninger kan være fælles om kommunale klublokaler.

Derfor anbefales det, at Strandgårdsparkens Boldklub og Ishøj United deler et klublokale (lokalet ved toiletterne), samtidig skal det pointeres overfor de to klubber at salg fra klublokalet ikke må foregå. Ishøj Gymnastikforening rykker til det tilstødende lokale.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at Strandgårdsparkens Boldklub og Ishøj United med virkning fra 1. januar 2018 eller snarest efter deler et klublokale (lokalet ved toiletterne), og samtidig skal det pointeres overfor de to klubber, at salg fra klublokalet ikke må foregå.
Ishøj Gymnastikforening rykker til det tilstødende lokale. Fitness Ishøj tildeles Ishøj Gymnastikforenings tidligere klublokale.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Foreningsunionen gjorde opmærksom på, at enkelte foreninger har sat hængelåse på nyopstillede skabe i Foreningshuset Vejlebrovej 45B.
  Det nye skabsplads i huset er endnu ikke tildelt nogle foreninger. Kultur- og Fritidscentret og Ishøj Idræts- og Fritidscentret vil følge op på henvendelsen og bede de pågældende foreninger om straks at fjerne låsene.
 2. Spørgsmål om status på renovering af Strandgårdskolens hal. På nuværende tidspunkt anslås det, at planen tidsmæssigt overholdes.

Indstilling

Pkt. 1 - 3 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.