Referat
Handicaprådet onsdag den 2. december 2020 kl. 16:30

Byrådssalen

Resume

Forældregruppen deltager under dette punkt

Sagsfremstilling

Netværksgruppen er dannet i 2018 og har det formål at bygge bro mellem forældre til børn med handicap og det politiske og administrative niveau i kommunen. Netværket er forankret i Handicaprådet. Netværksgruppen består aktuelt af 7 forældre fra både Ishøj og Vallensbæk kommuner. Netværksgruppen mødes med kommunen 3 gange årligt og én gang årligt afholdes stormøde, hvor også flere forældre inviteres. På møderne diskuteres og debatteres forskellige relevante temaer, fx fys- og ergoterapi for børn og unge med handicap, pårørende, kontakten med "systemet" etc.

Beslutning

Forældregruppen fortalte om netværket, og den facebookgruppe, de er en del af. Der er bred enighed om, at netværket er et sted, hvor udfordringer kan drøftes og mulige løsninger kan findes i samarbejde mellem forældrene og kommunen.

Oversigt over ankestyrelsens afgørelser udsendes med referatet.

Forældregruppen er inviteret ind i DHs arbejde, og har på mødet fået tildelt en oversigt over de undergrupper der er i DH. Hvordan er kontakten med baglandet til DH? Fx borgerhenvendelser, repræsentanter fra undergrupperne m.m. Her kan relevante udfordringer og emner tages op, som DHs bestyrelse drøfter, og bringer videre til Handicaprådets møder.

Bilag

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap. Undersøgelsen har udspring i en erkendelse af, at et velfungerende samarbejde er vigtigt både for børnene og deres forældre og for kommunerne.


I undersøgelses belyses bl.a.:

 • De kommunale rammer for samarbejdet - politikker, strategier og retningslinjer for børnehandicapområdet.
 • Eksempler på kommunal praksis og tiltag, som kommuner og forældre har gode erfaringer med i forhold til at skabe og understøtte et godt samarbejde.


Undersøgelsen er vedhæftet.

Beslutning

De konklusioner, der er i rapporten rammer ind i de udfordrigner, som netværksgruppen også ser.

Kommunen som samarbejdspartner og som "rådgiver" ift. hvad forældrene har ret til og mulighed for, i stedet for at give afslag på en ansøgning, kan kommunen så vejlede om, hvad der er muligt i stedet for? På den måde bliver kommunen en rådgivende part i stedet for "opposition".

Forslag om etablring af hjælp til selvhjælps-borgergruppe. Ligesom fx bydelsmødre - "handi-forældre".

En medlem af handicaprådet spørger til, hvordan man kan få kendskab til facebookgruppen? der er ved at blive udarbejdet en folder, som kommunen kan uddele. Derudover er forældrene gode til at fortælle andre forældre om gruppens eksistens.

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Projekt ”Én koordinerende sagsbehandler for småbørn med handicap (KOS)” har siden efteråret 2019 arbejdet med at afprøve Socialstyrelsens samarbejdsmodel ”Én familie – én indgang”. Der er udarbejdet en status over projektets erfaringer med at arbejde med modellen i juli 2020.

Sagsfremstilling

I Center for Børn og Forebyggelse har vi i de senere år set en stigning i antallet af komplekse børnehandicapsager. Disse sagsforløb er karakteriserede ved, at de som regel involverer flere fagpersoner på tværs af faggrupper internt i Center for Børn og Forebyggelse og på tværs af centre/forvaltninger i Ishøj og Vallensbæk kommuner – og at der dermed eksisterer et stort koordinationsbehov i sagerne. Et koordinationsbehov, som CBF’s medarbejdere ikke altid har de nødvendige forudsætninger for at kunne imødekomme på et niveau, som giver barnets forældre en oplevelse af et sammenhængende og koordineret forløb. Derfor ansøgte Ishøj og Vallensbæk Kommune om at afprøve Socialstyrelsens samarbejdsmodel ”Én familie Én indgang”.

Et centralt element i samarbejdsmodellen er det ”tværfaglige kerneteam”, som i projekt KOS består af to familierådgivere, en psykolog og en tale-/hørekonsulent suppleret med en projektleder og en projektkonsulent, og som er ansvarlige for at gennemføre udredning og analyse af familiens situation og udfordringer. Kerneteamets familierådgivere har rollen som ”familiekoordinatorer”, og er derfor ansvarlige for at koordinere familiens samlede sag på tværs af myndigheds- og fagområder. Det er familiekoordinatoren, der har den primære kontakt med familierne.

Siden projektets start i efteråret 2019 har familier til 23 børn været indskrevet i projektet. Det er et mål for projekt KOS, at der ved projektafslutning (31. dec. 2021) har deltaget ca. 30 familier i projektet.

Projektets kerneteam har siden projektets opstart især haft fokus på følgende områder:

-          Udvikling af lokal tilgang til udredning og analyse af familiens samlede situation.

-          Udvikling af skabelon for handleplaner som redskab til at angive fælles handleretning frem mod familiens prioriterede mål.

-          Systematisering og beskrivelse af procedurer og arbejdsgange i arbejdet med samarbejdsmodellens elementer.

-          Uddannelse af Kerneteamet i forældreprogrammet Stepping Stones samt udredningsmetoden ICS.

-          Deltagelse i evalueringsaktiviteter v/ konsulentfirmaet Rambøll.

Indstilling

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Center for Børn og Forebyggelse gennemførte i september 2019 en informationskampagne med henblik på at informere om tilbuddet vedr. anonym psykologisk rådgivning for unge i forbindelse med, at der blev etableret et samtalelokale i Brohuset. Center for Børn og Forebyggelse har gjort status på Ungerådgivningens aktiviteter i året, der er gået siden informationskampagnen.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder Anonym Psykologisk Rådgivning for unge i alderen 15 til 25 år. I september 2019 flyttede Ungerådgivningen til nye lokaliteter i Brohuset på Vejlebrovej. I den forbindelse blev der via informationskampagnen, bestående af flyere, en annonce og en artikel i Sydkysten, gjort opmærksom på tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning for unge.

I Ungerådgivningen kan de unge få op til fem samtaler med en psykolog. Samtalerne kan eksempelvis omhandle tristhed, angst eller trivselsproblemer, som udspringer af skilsmisse hos forældrene, konflikter i hjemmet, mobning eller lignende. Samtalerne kan være anonyme, hvis de unge ønsker det, og psykologerne har tavshedspligt om indholdet af samtalerne. Det gælder dog ikke oplysninger i forhold til den skærpede underretningspligt, hvis den unge vælger at opgive sit navn.

Center for Børn og Forebyggelse har i september 2020 gjort status over Ungerådgivningens aktiviteter:

 • Fra august 2019 til august 2020 har der været 32 henvendelser, som har ført til konkrete samtaler/samtaleforløb. Derudover har der været en række telefoniske henvendelser, som enten ikke har ført til samtaler, eller hvor den unge er udeblevet fra samtalen.
 • De hyppigst forekommende problemstillinger hos de unge, som har henvendt sig til Ungerådgivningen, er angst, depressionsproblematikker og udfordringer i forhold til at leve i en skilsmisse-/delefamilier, herunder konflikter i familien.
 • De fleste af de unge, som har henvendt sig, har været mellem 15 og 19 år.
 • De fleste af de unge, som har haft samtaler i Ungerådgivningen, har haft 2 - 3 samtaler. Enkelte har haft flere samtaler.
 • De psykologer, som varetager den anonyme psykologiske rådgivning, benytter sig primært af en kognitiv tilgang. Eksempelvis arbejdes der i forbindelse med angstproblematikker med eksponering via hjemmeopgaver, som den unge udfører imellem samtalerne.

Samtaleforløbene fører ofte til, at der henvises til andre fagpersoner – eksempelvis egen læge, familierådgiver, Psykologisk Samtale Center i København eller andre gratis psykologbehandlingstilbud. Den aktuelle status i forhold til lokalerne i Brohuset er, at de ikke længere benyttes pga. aflåsning af dørene i Brohuset. Samtalerne afholdes i lokaler, som aftales konkret med de unge. I samarbejde med Center for Ejendomme planlægges permanente samtalelokaler i Brohuset, når renoveringen er gennemført.

Det er vurderingen, at der er behov for at gentage reklamering for tilbuddet, da antallet af henvendelser er faldet lidt i det seneste halve år. Det vurderes dog, at corona-situationen er en væsentlig årsag til færre henvendelser. I samarbejde med kommunikationsafdelingen iværksættes ny reklamekampagne i efteråret 2020.

IndstillingForslag til beslutning: 9. november 2020, pkt. 132:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 132:

Tiltrådt.

Beslutning

Henstilling til, at Ungerådet aktiveres ift. at få udbredt budskabet om tilbuddet.

Taget til efterretning.

Resume

Orienteringspunkt:

I september 2017 indgik Ishøj Kommune et samarbejde med Boblberg.dk. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, hvor borgerne kan danne relationer og fællesskaber på baggrund af behov og fælles interesser. Dette er med til at forbedre borgernes livskvalitet samt fysiske og mentale sundhed.

Her fremlægges en kort status.

Sagsfremstilling

Status på samarbejdet med Boblberg.dk i Ishøj Kommune pr. 2. oktober 2020:

 • På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets ønske om fremme antallet af ældre medborgere som brugere på portalen har dette været et fokuspunkt siden marts 2020. Derfor har Boblberg.dk bl.a. besøgt Torslundecaféen, julemarkedet på Kærbo aktivitetscenter samt Ældre Sagens Herreværelset og besøgsvenner for at udbrede kendskabet og brugen af Boblberg.dk til Ishøj Kommunes ældre medborgere. Der er i dag 465 brugere, der er +65, hvilket er en stigning på 278 personer siden marts 2019.
 • Der er i alt 2.113 brugere af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, hvilket svarer til 11,62 % af alle borgere over 14 år i Ishøj. Målsætningen ligger på 1-3 %, hvilket betyder, at antallet af brugere er tilfredsstillende. Antallet af brugere er steget med 1.182 brugere siden marts 2019.
 • 84,13 % af brugerne, får svar på deres bobler (opslag). Målsætningen herfor er mindst 50 % og dette er derfor ligeledes tilfredsstillende.
 • 93,5 % af brugerne fra Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette er et tegn på, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring for at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen på Boblberg.dk er 39,43 år i Ishøj i dag, hvor den var den var 37,8 år i marts 2020.
 • De mest søgte emner i Ishøj Kommune er venskab/ensomhed, gåture/vandreture, træning, psykisk sårbarhed samt tilflytter.
 • Boblberg.dk har i samarbejde med Røde Kors udviklet teknologierne JuleVenner, SnakSammen, SprogLand og SikkerSnak.
 • Boblberg.dk udbreder fortsat kendskabet til portalen via besøg hos lokale aktører samt via cases til sociale medier. Team Frivillighed og Lokalsamfund støtter op om dette arbejde.

Indstilling9. november 2020, pkt. 131:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Boblberg.dk til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 131:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Drøfelse af lydfyr med vibration, se vedhæftning.

Beslutning

Handicaprådet indstiller, at der sendes en skrivelse til TBU, hvor der gøres opmærksom på, at når lydfyr skal udskiftes, så skiftes der til lydfyr med vibration.

Bilag

Resume

Etape 2 af ombygningen af Brohuset - indhold i etapen og proces for inddragelse

Sagsfremstilling

Ombygningen af Brohuset er inddelt i 4 etaper. 1. etape er pt. under udførelse og forventes færdigt i foråret og sommeren 2021. Næste skridt i projektet er opstart af etape 2, som omhandler rehabilitering- og genoptræningsområdet.


Center for Ejendomme (CEj) har i efteråret 2020, i samarbejde med Center for Voksne og Velfærd (CVV) og Center for Børn og Forebyggelse (CBF), afdækket det nuværende og forventede fremtidige behov til omfang og funktioner i Brohusets 2. etape. Samlet vurderes det, at den tidlige ramme for disponeringsforslaget fra 2018, fortsat er passende for det videre arbejde. Dvs. at der etableres et genoptræningsområde med træningssale, behandlingsrum, kontorarbejdspladser samt otte rehabiliteringsboliger (tidlige disponeringsforslag vedlagt).


For at sikre, at Brohuset matcher brugernes behov bedst muligt, inddrages repræsentanter fra CVV, CBF, Tilgængelighedspanelet, Seniorrådet og Handicaprådet. I samarbejde med teamet på Brohuset (hovedentreprenøren Casa, JJW arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører) indledes planlægningen af etapen med en brugerdialog, hvor ønsker og behov til indretningen gennemgås mere detaljeret. Der vil også være fokus på særlige krav til tilgængelighed. Herefter udarbejdes et projektforslag, som bliver til den endelige indretning, hvilket godkendes politisk. Det godkendte projektforslag danner herefter grundlag for den færdige projektering og udførelse.


Som en del af etape 2, vil der også blive etableret en rampe fra Banestien og ned til Brohuset (skitse vedlagt). Dette skyldes særligt spørgsmålet om tilgængelighed og tryghed samt ønsket om at sikre flere indgange til Brohuset og ”gøre bagsiden til forside”.


Der er derfor et behov for og et ønske om, at Handicaprådet udvælger én repræsentant, der skal indgå i brugerdialogen i etape 2 af ombygningen af Brohuset.

Processen for dialogen er vedlagt som bilag.

Indstilling

 • Orienteringen om etape 2 af ombygningen af Brohuset tages til efterretning
 • Der udvælges ét medlem, der er repræsentant for brugerne i brugerdialogprocessen for etape 2

Beslutning


Helle Nees er repræsentant. Lennart Hartmann er suppleant. Handicaprådet henstiller, at møderammen for tilgængelighedspanelet bliver regelmæssigt, men ikke kun to gange årligt som udmeldt fra administrationen- ideelt set faste møder, som fx Udsatteråd og Handicapråd.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt
Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for kontinensklinikken. Sagen forelægges til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kontinensklinikken blev etableret i 2018 og ligger i læge- og sundhedshuset på rådhusets etage 5. Kontinensklinikken er et tilbud til alle Ishøjborgere med kontinensproblemer. I praksis er det primært ældre borgere, der gør brug af kontinensklinikken.

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for kontinensklinikken. Af kvalitetsstandarden beskrives parametre som målgruppe, formål, form og indhold, tildeling, ventetid, egenbetaling m.fl. Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgere såvel som medarbejdere viden om kontinensklinikkens ydelser og serviceniveau samt kriterier for tildeling.

Kvalitetsstandarden forelægges til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for kontinensklinikken.

Indstilling9. november 2020, pkt. 125:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for kontinensklinikken og sender sagen til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 125:

TIltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Kontinensklinikken blev oprettet i 2018 som et tilbud til Ishøj Kommunes borgere. Der blev ved oprettelsen afsat 300.000 kr. årligt fra værdighedsmilliarden. Der er udarbejdet status for Kontinensklinikken. Status forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Kontinensklinikkens tilbud
Kontinensklinikkens målgruppe er alle Ishøjborgere fra 18 år, men i praksis er det primært ældre borgere, der henvises. Tilbuddet er til både kvinder og mænd.

I Kontinensklinikken arbejder kontinenssygeplejerske og kontinensfysioterapeut sammen om at udrede borgere for urin- og afføringsinkontinens, hyppige vandladninger/vandladningstrang, nedsynkningsgener fra underlivsorganer samt problematikker med forstoppelse og diarré. Derudover gives råd og vejledning fx i forbindelse med cancerbehandling og deraf følgende gener i tarme og underliv.
De fleste borgere, der søger om bleer, bliver desuden tilbudt et udredningsforløb inden en evt. blebevilling.

Henvisning til Kontinensklinikken
Borgere kan selv ansøge om en udredning via ansøgningsskema på Ishøj Kommunes hjemmeside. Derudover kan personale ansøge på borgers vegne via Cura, og privatpraktiserende læger kan sende en henvisning via det elektroniske journalsystem.


Kontinensklinikken i tal
Kontinensklinikken har åbent 1½ dag om ugen. Der er afsat 4 tider af 1½ times varighed om ugen i klinikken til den første udredning og undersøgelse af borgere. Derefter dokumenteres indsatsen på den enkelte borger og der følges op på nye henvendelser samt kommunikeres med samarbejdspartnere.

Borgerne ses typisk 1-3 gange i klinikken, hvorefter der kan gives forskellige andre kommunale tilbud.

I hele 2019 har der været 69 borgere til udredning i Kontinensklinikken.

Fremtidigt perspektiv og potentiale
Det er antagelsen, at der er et større behov end det behov, der afspejler sig i antal henvisninger til Kontinensklinikken. Der er en forventning om, at der vil komme flere henvisninger ved et øget fokus på området internt men mere bredt i kommunen samt med kommunens privatpraktiserende læger. Derudover ses et potentiale og formål i at etablere kontakt til kommunens sundhedspleje, som har kontakt til nybagte mødre, der ofte kan opleve problemer med inkontinens efter graviditet og fødsel.
Ligeledes arbejdes der på et tøttere samarbejde med de praktiserende læger.

Der er fokus på effektmåling af Kontinensklinikken, og aktuelt undersøges andre kommuners måleparametre for at hente inspiration.  

Vedhæftet er status på kontinensklinikken.

Indstilling9. november 2020, pkt. 126:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om Kontinensklinikken til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 126:

Taget til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet synes det er ærgerligt, at der ikke er flere, der kender til kontinensklinikken. Det blev oplyst, at der vil blive lavet "reklame" for klinikken, fx plakater og pjecer. Handicaprådet gør opmærksom på, at materialet bør være på flere sprog. Dette vil administrationen straks bringe videre. Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Drøftelse af temaer og planlægning af mødedatoer for 2021:


Forslag:

Borgerrådgiveren

Pårørende

Ensomhed

Inklusion i foreningslivet.


Beslutning

Første møde i 2021 bliver d. 27. januar. Temaet bliver borgerrådgiveren.

Der udarbejdes udkast til årshjul til første møde i 2021.

Yderlgere forslag til temaer: Pårørende, "handi-forældre", ensomhed, flexkørsel; hvor mange og hvad er erfaringerne?


Sagsfremstilling

Status tilgængelighed: orientering fra administrationen

Beslutning

Se tidligere punkt om Brohuset.

Beslutning

Spørgsmål om, hvorvidt Sport to go ikke kan rumme borgere med et handicap? Administrationen undersøger dette.