Referat
Handicaprådet torsdag den 4. maj 2017 kl. 16:30

Fællesmøde med Seniorrådet og TBU - mødelokalet på 6 sal

Beslutning

Der var intet til meddelelser.

Resume

Planlægning af Hovedstadens Letbane er igang. Der gives en orientering om status.

Sagsfremstilling

Orientering om Letbanen V/ konstitueret Teknik- og Miljødirektør Inge Sørensen.

Se vedlagte bilag.

Beslutning

Inge Sørensen orienterede om den igangværende proces om letbanen.

 

Parkering ifm. byggeprocessen: Der mangler information om, hvor man må parkere under byggeprocessen. Det blev oplyst, at man kan bruge Ishøj Centrums parkeringspladser samt parkere ved svømmehallen.

 

Orientering om letbaneudvalget:
Letbaneudvalget har fokus på tilgængelighed. Særligt er der et fokus på de kommende stationsforpladser, hvor man fra udvalget har et ønske om, at kommunerne (som har ansvaret for forpladserne) indgår i dialog med hinanden om indretning og tilgængelighed heraf, da det er vigtigt med genkendelighed for borgere en funktionsnedsættelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Byhaven anvendes i dag ikke i tilstrækkelig grad. Derfor har man nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan man kan gøre Byhaven mere anvendelig. Foreløbig er der truffet beslutning om, at man vil åbne op, så der er udgang fra biblioteket til Byhaven. Se vedhæftede oversigtskort. Ydermere skal der laves en wellnesshave på byhavearealet ude foran svømmehallen.

Det anbefales, at der udpeges en repræsentant for Seniorrådet og Handicaprådet, som kan indgå i en referencegruppe.

Beslutning

Orientering om ændring af Byhaven:
Der vil blive etableret en rampe til biblioteket. Der blev stillet spørgsmål til hældning og bredde af rampen. Det blev oplyst, at rampen lever op til de eksisterende krav om tilgængelighed.

Vedr. kulturcafeen: Der er et ønske om at gøre forområdet ved kulturcafeen mere interessant. Men arealet foran kulturcafeen ejes af en andelsboligforening, hvorfor kommunen ikke bare kan lave om på de eksisterende forhold. Der er i gang med at blive set på, hvad man kan gøre herved.

 

Der kom et forslag fra Seniorrådet om julemarked i Byhaven.

Bilag

Sagsfremstilling

Der vil kort blive orienteret om, hvordan processen er ift. høring af henh. Handicapråd og Seniorråd i forbindelse med nybyggeri i Ishøj Kommune. Hvornår skal rådene inddrages og hvad kan rådene inddrages i?

I punktet deltager konstitueret Teknik- og Miljødirektør Inge Sørensen

Beslutning

Der er ikke nogle faste retningslinjer for, hvornår handicapråd og seniorråd bliver inddraget i byggesager. Det er en balancegang, hvornår rådene skal inddrages. Det blev forslået, at der blev nedsat en "ekspertgruppe" på 4 medlemmer med repræsentation fra henh. handicapråd og seniorråd, som skal rådføres ifm. med nybyggeri såvel som renovering, Evt. der skal udarbejdes en tjekliste, som man kan bruge for at vurdere, hvorvidt byggeriet lever op til forskrifter for tilgængelighed. Der er udarbejdet en oversigt over kommende byggeprojekter. Denne kan bruges som udgangspunkt for, hvor og hvornår rådene skal inddrages.

 

APP: Holbæk Kommune har lavet en app, som borgeren kan melde ind via, hvis der fx. er huller i vejene eller mangler ift. tilgængelighed. Kan man gøre noget lignende i Ishøj?

 

Privat byggeri:
Der var spørgsmål til, hvilke muligheder der er for at blive inddraget ved privat byggeri? Her kan man ikke pålægge, at rådene bliver hørt. Men det er naturligvis forventningen, at der leves op til de eksisterende regler på området. Ejes grundes af kommunen er der mulighed for at stille større krav til leverandøren forud for byggeprocessen. Borgerne kan gøre indsigelser ved byggeri, som kommunen kan tage op ift. leverandør/bygherre.

 

Sagsfremstilling

Drøftelse af busbetjening af yderområder i Ishøj Kommune.

Beslutning

Der er en udfordring ift. busbetjening til Thorslunde samt ved Fasanparken.

 

Man er aktuelt ved at undersøge mulighederne for flextrafik til Thorslunde.

Ved Fasanparken er man i færd med at få ændret ruteplanen, så der er stop ved seniorværkstedet.

 

Det blev aftalt, at så snart der er nyt vedr. flextrafikmulighederne meldes der ud herom til henh. handicapråd og seniorråd.

Sagsfremstilling

Orientering om det politiske opdrag ifm. Ishøj fællesantenne V/ Merete Amdisen, formand for Handicaprådet.

Introduktion til Ishøj Fællesantenne v/ Inge Sørensen, konstitueret Teknik og Miljødirektør.

Der ønskes input til, hvordan det sikres, at information om fællesantennen udbredes bredt til alle Ishøjs borgere.

Vedhæftet er information om Ishøj fællesantenne.

Beslutning

Der blev informeret om baggrunden for overgang til ny fællesantenne. Den nuværende antenneløsning ville under alle omstændigheder udløbe pr. 1. juni 2017. hvorfor man har været nødt til at finde en ny leverandør. Valget er i den forbindelse faldet på Kabelplus, da de vurderes at tilbyde den bedste pris og indhold.

 

Senest d. 26. maj 2017 skal man melde ind, hvilke tv og internet man fremadrettet vil have (pakke). D. 30. april åbnes der op for tilmelding. Man er automatisk med i Ishøj Fællessantenne. Man skal vælge fællesantennen fra, såfremt man vil finde en anden leverandør.

 

Der er en bekymring for de ældre borgere og borgere med en funtionsnedsættelse. Hjemmeplejen og vejlederteamet er naturligvis opmærksomme på borgeren, men de kan ikke løfte opgaven med at sørge for, at tv og internet er sat rigtig op hos borgerne. Der bliver spurgt til, om man kan ansætte nogle "unge mennesker", som kan assistere borgerne? Det blev oplyst, at Kabelplus tilbyder opsætning for 99 kr.

 

Priser:

Der var spørgsmål til, hvorvidt Kabelplus er billigere end Yousee? Det er svært at sammenligne, da de leverer forskellige ydelser. Yousee er billigst på de helt store pakker, mens kabelplus er billigere til de mindre pakker.

 

Overførsel af eksisterende telefonnummer:
Man kan godt overføre sit nuværende nummer, med det skal meddeles.

 

Modem:

Modem skal skriftes, og skal således bestilles. Dette kan gøres allerede nu.

 

Bilag

Beslutning

Der var en kommentar om de eksisterende toiletfaciliteter i fælleshuset på Jægerbuen.