Referat
Handicaprådet onsdag den 14. oktober 2020 kl. 16:30

Mødelokale Saltkilden, Rådhusets etage 2

Resume

Godkendelsespunkt

Det er vurderes, at den aktuelle praksis i Ishøj Kommune, hvor dele af genoptræningsforløb bevilliges som voksenspecialundervisning, er unødvendig bureaukratisk, da den kræver sagsbehandling både i forhold til sundhedsloven § 140 og efter lov om specialundervisning for voksne. Da ydelser, som normalt bevilliges som specialundervisning til voksne, lovgivningsmæssigt kan sagsbehandles som en del af genoptræningsforløbet under sundhedsloven, er forslaget at flytte opgaven og tilhørende budget fra Center for Børn og Forebyggelse til Center for Voksne og Velfærd.

Sagsfremstilling

Det har været praksis i mange år i Ishøj Kommune, at synsfaglige opgaver, audio-/logopædiske opgaver og neuropsykologiske opgaver visiteres under bestemmelserne for voksenspecialundervisning. Denne praksis har også været gældende, når det handler om genoptræning af borgere, som udskrives med en genoptræningsplan (GOP). Det har betydet, at der foruden sagsbehandling i forhold til bestemmelserne om § 140 ofte samtidigt har pågået en sagsbehandling i forhold til voksenspecialundervisning.
Det vurderes imidlertid, at alle typer af fagligheder, som er nødvendige i forbindelse med genoptræning, kan sagsbehandles og besluttes under sundhedslovgivningens § 140 vedr. genoptræning. Det betyder, at det ikke er nødvendigt, at visse fagspecifikke ydelser visiteres som en ydelse under voksenspecialundervisning, som hidtil har været praksis i Ishøj Kommune.
Den nuværende samarbejdsform kræver unødvendigt mange sagsbehandlere, som alle skal indhente alle nødvendige oplysninger i sagen og afgøre sagen under to forskellige bestemmelser, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. Det skaber ekstra arbejdsgange, og det kræver en ekstra tværfaglig dialog for at sikre en fælles plan for borgeren. Det vurderes derfor, at der aktuelt er for meget parallel visitation og administration og for meget koordinering for at sikre en helhedsplan for hjerneskadede borgere.
Der afholdes et evalueringsmøde i juni 2021 mellem relevante fagpersoner og ledere i Center for Voksne og Velfærd og Center for Børn og Forebyggelse. Formålet med dette møde er at sikre, at ændringen lever op til de faglige og administrative forventninger. Resultatet af evalueringen fremlægges Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Forslaget er således, at der nedskrives kr. 507.600 (2020-niveau) fra budget til voksenspecialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse, mens budgettet for genoptræning i Center for Voksne og Velfærd opskrives med det tilsvarende beløb. Forslaget er endvidere, at der afgives et budget i Center for Børn og Forebyggelse til administration på kr. 62.400, som overføres til Center for Voksne og Velfærd.

Lovgrundlag

Forslaget vedr. Sundhedslovgivningen § 140 (genoptræning) samt Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne.

Bilag

Resume

Ifølge Lov om Social Service skal Social- og Sundhedsudvalget årligt forelægges en beretning vedr. anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed. Derfor fremlægges opgørelse på magtanvendelsessager i 2019.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal årligt forelægges en beretning vedr. anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed. Af bilag 1 fremgår det, at der har været 7 indberetninger om fysisk magtanvendelse i 2019. Der har således været få magtanvendelsessager, hvor der er sket indberetning. Sagerne vedrører fortrinsvis, at personalet har forsøgt at afværge borgeren i at krænke/genere andre beboere, eller i at udsætte sig selv for fare.

1. januar 2020 trådte nye regler vedr. magtanvendelse i kraft. De nye regler og dertilhørende nye arbejdsgange blev Social- og Sundhedsudvalget informeret om på mødet i april 2020.

Ændringerne angår regler om husordener, magtanvendelsesreglernes formål, fysisk guidning, afværge-hjælp, fastholdelse, låsning og sikring af yderdøre og vinduer, tryghedsskabende velfærdsteknologi, kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, registrering og indberetning samt klageadgang.

I forbindelse med indførelse af de nye regler, der tillader udvidet brug af magt, er der iværksat et undervisningsforløb på tværs af driftssteder under Center for Voksne og Velfærd. Det er derfor forventningen, at der fremadrettet vil være flere indberetninger, så der gives et mere retvisende billede af den magt, der anvendes over for kommunens borgere.

Næste årsberetning for 2020 fremlægges primo 2021.

Beslutning

Handicaprådet roser de relativt få antal magtanvendelsessager. Handicaprådet bemærker, at definitionen af ordet magtanvendelser, er langt bredere end det ordet udstiller.

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om Social Service (nr. 123 af 22/11/2019)

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har udført en analyse på pleje- og omsorgsområdet i Ishøj Kommune, og ønsker at gennemføre et lignende eftersyn af det voksenspecialiserede socialområde og af vejlederteamet samt myndighed (se bilag for kommissorium samt tidsplan).

Sagsfremstilling

Administrationen oplever et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Udgiftspresset er blandt andet opstået ved, at stadig flere mennesker visiteres til sociale ydelser som følge af et stigende antal borgere med psykiske udfordringer og/eller diagnoser.
Derfor ønsker administrationen at skabe transparens og omsættelig ledelsesinformation til styring af ressourcer/udgifter på det voksenspecialiserede socialområde, ved at analysere tilbud i udbudsviften under § 85, § 82a og § 82b og at efterse vejlederteamets brug af metoder til at sikre borgerens progression, samt at undersøge kvaliteten af visitationen.
Administrationen ønsker tillige at styrke en fælles faglighed i myndigheden, der sikrer, at sagsbehandlerne har et ensartet og stærkt metodisk grundlag for tildeling og opfølgning af kommunens tilbud til borgeren.
På denne baggrund ønsker administrationen at påbegynde en transformation til at ruste Ishøj Kommune mod et voksende udgiftspres og kommende udfordringer på det voksenspecialiserede socialområde.

Analysens formål er følgende:

 • At sikre borgerens progression
 • At sikre brug af systematiske metoder i tilgange til borgeren
 • At skabe transparens på området
 • At analysere fremadrettede behov på det voksenspecialiserede område
 • At sikre specialisering og kvalitet
 • At sikre økonomisk bæredygtighed og ressourceoptimering

 

Følgende parametre skal indgå i analysen:

 • Et eftersyn af udbuds/tilbudsviften under § 85
 • Oversigt over ydelser
 • Oversigt over tilbud
 • Målgruppebeskrivelse
 • En kapacitetsanalyse af det voksenspecialiserede socialområde herunder forholdet mellem antal af borgere og vejledere, ATA-tid, samt vejledernes forbrug af tid på kørsel.
 • Benchmark for sammenligning med andre vestegnskommuner
 • Analyse af kvaliteten i visitationen
 • Udvikling af brugbar og omsættelig ledelsesinformation/styringsredskaber
 • Udvikling af metoder
 • Afrapporteringer til Social- og Sundhedsudvalget

 

Projektet forløber i perioden august 2020 - september 2021 og fordeles over fem faser.

Social- og Sundhedsudvalget fremlægges en midtvejsevaluering i maj 2021 i forbindelse med budgetplanlægning 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Administrationen forelægger udkast til revideret kvalitetsstandard for alkohol- og rusmiddelbehandling i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2020-2022 samt udkast til en pixiudgave af kvalitetsstandarden (se bilag 1 og 2) til orientering.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er revideret i samarbejde med Vallensbæk Kommune.

Revidering af kvalitetsstandard

Kvalitetsstandarden beskriver Ishøj og Vallensbæk Kommuners serviceniveau på alkohol- og rusmiddelområdet.

I revideringen af kvalitetsstandarden er beskrivelserne af behandling for alkohol- og rusmiddelbrug blevet sammenskrevet. Således skal borgerne kun orientere sig ét sted, når de ønsker at søge information om hjælp til rusmiddelbehandling.

Jævnfør gældende lovgivning skal kvalitetsstandarden som minimum omfatte beskrivelser af de i § 4 oplistede indsatsområder, og som følge heraf er kvalitetsstandarden forholdsvis detaljeret i sine beskrivelser.

For at gøre indgangen til behandling tydelig og overskuelig for borgerne, er der desuden udarbejdet et udkast til pixiudgave af kvalitetsstandarden, der er borgernes hurtig-guide til information om rettigheder og behandling. Det er hensigten, at pixiudgaven lægges på kommunernes hjemmesider sammen med den fulde udgave af kvalitetsstandarden.
Nøgletal for Pitstop pr. 31. juli 2020 fremgår af vedhæftede notat (se bilag 3).

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service (se bilag 4).

Bilag

Resume

Efterretningspunkt
Socialtilsyn Hovedstaden har i april 2020 udarbejdet en tilsynsrapport for det socialpsykiatriske botilbud Kløverengen. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af et anmeldt driftsorienteret tilsyn på Kløverengen den 21. januar 2020, et opfølgende møde hos Socialtilsynet den 19. februar 2020 samt et høringssvar fra Kløverengen fra april 2020.

Ved tilsynet den 21. januar 2020 foretog Socialtilsyn Hovedstaden interviews med beboere, medarbejdere og ledelse.
Socialtilsynet har desuden foretaget en kvalitetssikring af godkendelsesbrevet for Kløverengen.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden konkluderer i tilsynsrapporten, at Kløverengen er godkendt i henhold til Lov om Socialtilsyn § 5.

Af tilsynsrapporten fremgår det desuden, at:

 • Kløverengen leverer en faglig, kompetent indsats, med et relevant og målrettet fokus på at inkludere borgerne i samfundslivet.
 • Borgerne støttes i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til arbejde og uddannelse, med udgangspunkt i den enkeltes situation og ønsker.
 • Borgerne giver generelt udtryk for, at de modtager en relevant indsats fra deres kontaktpersoner.
 • Kløverengen har et fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer gennem deltagelse i beskæftigelse, sociale aktiviteter og fællesskaber.
 • Medarbejderne fremstår fagligt velfunderede og med de fornødne kompetencer og erfaringer til at varetage indsatsen overfor målgruppen.
 • Kløverengen har en fagligt kompetent ledelse, der er opmærksom på de udfordringer, tilbuddet har.

Opmærksomhedspunkter

 • Med udgangspunkt i de udførte interviews, opstiller Socialtilsynet et opmærksomhedspunkt for, at der på Kløverengen sættes et øget fokus på værdighed, etik og omgangsform i tilbuddet.
 • Socialtilsynet opstiller et opmærksomhedspunkt i forhold til nedbringelse af personalegennemstrømningen på Kløverengen, som vil blive fulgt op på ved kommende tilsyn.

Kløverengens bemærkninger til opmærksomhedspunkter

Kløverengens ledelse tager borgernes udtalelser til Socialtilsynet meget alvorligt, og vil følge op på dem med borgere og medarbejdere. Det skal således sikres, at alle medarbejdere arbejder efter Kløverengens faglige tilgang og værdigrundlag, der er baseret på værdighed, etik og en ligeværdig omgangsform. Ledelsen har desuden et løbende fokus på at understøtte en kultur baseret på få regler og mange faglige refleksioner og overvejelser.

Kløverengens ledelse er opmærksom på, at personalegennemstrømningen kan være en udfordring. Personalegennemstrømningen vurderes bl.a. at kunne forklares i manglende kompetencer hos medarbejderne. I den forbindelse er der blevet indført brug af cases i ansættelsessamtaler, for på denne måde at finde de medarbejdere, der matcher jobbet bedst.

Kvalitetssikring af godkendelsesbrev

Socialtilsyn Hovedstaden har i februar 2020 foretaget en kvalitetssikring af godkendelsesbrevet for Kløverengen.

Kløverengen er godkendt til 41 pladser, jf. lov om social service § 107 og § 108.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Efterretningssag

Socialtilsyn Hovedstaden har i maj 2020 udarbejdet en tilsynsrapport for rusmiddelbehandlingen Pitstop. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af et anmeldt driftsorienteret tilsyn på Pitstop den 12. februar 2020 samt et høringssvar fra Pitstop fra maj 2020.
Ved tilsynet den 12. februar 2020 har Socialtilsyn Hovedstaden observeret en gruppebehandling og deltaget i fællesspisning. Socialtilsynet har haft mindre dialoger med borgere i forbindelse med gruppebehandlingen, ligesom der er foretaget interviews med ledelse og medarbejdere samt foretaget stikprøver i Pitstops dokumentation.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden konkluderer i tilsynsrapporten, at Pitstop fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 6 og § 12-18 i Lov om socialtilsyn.
Af tilsynsrapporten fremgår det desuden, at:

·         Pitstops indsats med individuelle behandlingssamtaler, gruppebehandling og social helhedsorienteret støtte imødekommer borgernes behov.

·         Borgerne føler sig anerkendt og godt hjulpet i tilbuddet i forhold til den enkeltes rusmiddelrelaterede problematikker.

·         Tilbuddet har en relevant borgerrettet dokumentation, der fremstår med behandlingsmål og løbende opfølgning på disse.

·         Pitstop samarbejder med en række relevante eksterne aktører, med henblik på at sikre borgerne en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

·         Pitstop er udfordret af personalegennemstrømningen i personalegruppen. Socialtilsynet anbefaler, at der tilstræbes en fastholdelse af den nuværende medarbejdergruppe, for at sikre stabilitet og udvikling i tilbuddet.

·         Tilbuddets faglige tilgange og metoder fortsat er i en implementeringsproces, hvilket understøttes af uddannelse af medarbejdere og faglig supervision inden for den metakognitive tilgang.

·         Medarbejderne er trygge ved deres leder og oplever ejerskab i forhold til tilbuddet.

·         Pitstop har en visionær ledelse, som har en kritisk sans for at højne kvaliteten i tilbuddet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Social- og Sundhedsudvalget blev den 8. juni 2020 orienteret om de 3 første faser under COVID-19, som var pågået i vejlederteamet. I vedhæftede notat fremlægges en status for faserne 4, 5 og 6 til orientering (se bilag). Sagen sendes efterfølgende til orientering i Udsatterådet samt Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Grundet regeringens udmelding om nedlukning af store dele af det danske samfund, blev alle tilbud og aktiviteter under Handicap og Psykiatri midlertidigt lukket ned d. 13. marts 2020. Da socialområdet henhører under "kritiske funktioner" har det stadig været muligt for borgerne at få individuel vejledning i hele perioden. I takt med at samfundet løbende er åbnet mere op, har borgernes vejledning været omlagt i overensstemmelse med de sundhedsmæssige retningslinjer i faserne 1-6. Administrationen forelægger Social- og Sundhedsudvalget faseplan for faserne 4-6 (se bilag) for genåbning og reetablering af aktiviteter og indsatser under Handicap og Psykiatri.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der er udarbejdet afrapportering for investeringsprojektet Den Gode Hverdag.

Sagsfremstilling

Projekt Den Gode Hverdag er et investeringsprojekt under Investeringspuljen i Ishøj Kommune. Projektperioden løb fra d. 1. maj 2018 - 30. april 2020. Der er derfor udarbejdet afrapportering for projektet, hvori projektets resultater beskrives.

Formål:
Projektets formål har været at afklare, hvordan Servicelovens §83a (hverdagsrehabilitering) kan organiseres og implementeres i Ishøj Kommune. Projektets formål har endvidere været at undersøge, hvorvidt en målrettet rehabiliteringsindsats kan nedsætte behovet for kompenserende og varig hjemmehjælp efter Servicelovens §83 og dermed forebygge, at udgifter til hjemmehjælp stiger proportionalt med stigningen i antallet af ældre borgere i kommunen.

Indsatsen:
Borgere i projektet blev tilbudt et kort og tidsafgrænset (op til 12 uger) hverdagsrehabiliteringsforløb. Et hverdagsrehabiliteringsforløb er en tværfaglig indsats, som koordineres af en forløbskoordinator og involverer relevante fagpersoner og samarbejdspartnere. I et samarbejde mellem borgeren og forløbskoordinatoren blev der sat konkrete mål for forløbet med udgangspunkt i de daglige gøremål, som var blevet svære for borgeren at udføre. Den efterfølgende indsats tog således udgangspunkt i de opstilede mål, i form af råd, vejledning og afprøvning af konkrete dagligdagssituationer samt inddragelse af relevante fagpersoner og samarbejdspartnere.

Målgruppe:
Målgruppen for projektet var borgere, der søgte om hjemmehjælp for første gang eller henvendte sig med et nyopstået behov for hjemmehjælp. I alt har 133 borgere søgt om hjemmehjælp i projektperioden og er blevet henvist til et hverdagsrehabiliteringsforløb. 123 borgere er afsluttet, og for disse borgere gælder:

Resultater:

 • 53 % af borgerne har efter endt forløb ikke behov for hjemmehjælp
 • 33 % af de borgere, som stadig har behov for hjælp efter endt forløb, har behov for mindre hjælp end før forløbet. Heraf har 75 % halvt så mange eller under halvt så mange besøg, som ved starten af rehabiliteringsforløbet
 • 76 % af de borgere, der afsluttede hverdagsrehabiliteringsforløbet uden behov for hjemmehjælp, er fortsat selvhjulpne et år til halvandet efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb
 • 56 % af de borgere, der afsluttede forløbet med behov for hjemmehjælp, modtager samme mængde hjælp et år til halvandet efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb
 • 63 % af de borgere, der har været igennem et hverdagsrehabiliteringsforløb, har en bedre egenvurderet livskvalitet ved slutningen af forløbet
 • 39 % af borgerne, der har været i et hverdagsrehabiliteringsforløb, oplever en forbedring i forhold til deres oplevelse af ensomhed før rehabiliteringsforløbet.

Sammenfatning:
Projektet har vist, at den hverdagsrehabiliterende tilgang kan være med til at udskyde behovet for hjemmehjælp og dermed også behovet for plejehjemspladser for borgere i alderen 80+. Derudover kan indsatsen bidrage til, at gennemsnitsalderen for, hvornår en borger første gang modtager hjemmehjælp, udskydes. Endelig viser projektet, at indsatsen kan bidrage til mere livskvalitet og værdighed hos den enkelte borger, da tabte færdigheder genvindes og borgeren dermed bliver mere selvhjulpen.

Vedhæftet er afrapportering for projekt Den Gode Hverdag.

Beslutning

Der vil blive evalueret på besparelser ifm. projektet medio 2021. Taget til efterretning.

Økonomi

Projektet blev bevilget 1.337.000 kr., hvoraf 288.063 kr. blev brugt i 2018. De resterende 1.088.937 kr. blev videreoverført til 2019-20.

Eventuelle besparelser opnås først to år efter projektets afslutning, hvorfor det endnu ikke er muligt at dokumentere de samlede besparelser. Dog svarer gevinsten ved projektet indtil videre til omkostningerne.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83a

Bilag

Resume

Indstillingssag

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

Sagsfremstilling

Baggrund og proces

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen. Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

Hovedstadens Centrale Udmeldinger
Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger om henholdsvis "Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug" (med behov for døgnbehandling), "Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling", samt "borgere med svære spiseforstyrrelser". Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de Centrale Udmeldinger, og på baggrund heraf er der udarbejdet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger. Socialstyrelsen skal med udgangspunkt i afrapporteringerne foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan. Vedlagt er tre kommunale afrapporteringer på hovedstadsregionens Centrale Udmeldinger til godkendelse.

IndstillingSocial- og Sundhedsudvalget indstiller, at Byrådet godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale udmeldinger. 7. oktober 2020, pkt. 113:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Byrådet godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2020, pkt. 113:

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Indstillingsag

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale for 2021/22. Fristen for godkendelsen er 30. november.  

Sagsfremstilling

Baggrund og proces
Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelsen af en rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

Rammeaftale 2021-2022
Rammeaftalen har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning. Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med to tematiske fokusområder for 2021-2022:

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte. Der arbejdes på at etablere flere relevante tilbud til borgere i målgruppen. 

2. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Mennesker med psykiske lidelser møder et komplekst system, som på tværs af sektorområder ikke altid tilbyder sammenhængende løsninger på tværs af kommuner og region. Derfor vil fokus være på, hvorvidt kommunerne i Hovedstadsregionen samlet set har de rette tilbud til borgere med psykiske lidelser.
I den andel del om Styringsaftalen er der fokus på økonomi og takstudvikling. Efter flere år med takstnedsættelse har der i den nye rammeaftale været fokus på kvalitet. Takstaftalen for 2021-2022 lyder, at udgifterne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i perioden 2019 til 2022.

Der mangler økonomiske incitamenter til at udvikle nye tilbud og pladser. Dette skyldes bl.a. anlægsloftet og, at enkeltkommuner ikke kan fylde et tilbud op med egne borgere. KKR Hovedstaden har derfor besluttet at udvikle en økonomimodel, som kan forpligte kommunerne i hovedstadsregionen til udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte. En model der skal skabe driftssikkerhed i opbygningsfasen.
Der er vedlagt et resume af aftale som bilag – der beskriver hovedpunkterne i Rammeaftalen.
De to tekniske bilag kan findes på følgende hjemmeside, hvis der er ønske om at gennemse de tekniske forklaringer:
https://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2021-2022/

Indstilling7. oktober 2020, pkt. 114:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Byrådet godkender Rammeaftalen for 2021/22.Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2020, pkt. 114:

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om Handicapprisen 2020.

Orientering om status på afvikling af det forpligtende samarbejde.

Beslutning

Ishøj svømmeklub fik handicapprisen 2020. Uddelt virtuelt grundet covid-19. Status er at der pågår forhandling om hvordan samarbejdet skal være, og hvilke områder Vallensbæk tager hjem. Aflysning af pensionist julefrokost og julefrokost i det gule hus. Pengene overføres til næste år.

Orientering om netværksgruppen og de foreløbige effekter heraf. Repræsentanter inviteres med til næste møde i handicaprådet. Kan man ikke lave en pixibog fra kommunen til forældrene. Fx om sagsbehandlingstider. Dette skal ske i regi af Børn og Forebyggelse.

Beslutning

Borgerrådgiver ønsker at komme med på møde i rådet. Hun kan også komme til Det Gule Hus og fortælle om sin funktion.  

Der er stadig udfordringer vedrørende tilgængelighed:

Brohusets elevator. El-scooter kan ikke komme ind. Lift er svær at få til at køre op. 

Tilgængeligheden er i det hele taget udfordret, og Handicaprådet undres over, hvorfor tilgængelighedsudvalget ikke tages mere med på råd. Der udarbejdes en skrivelse til direktøren for området med formand og næstformand som afsender.