Referat
Handicaprådet onsdag den 16. oktober 2019 kl. 16:30

Mødelokale Saltkilden, etage 2, Rådhuset

Sagsfremstilling

Susanne Poulsen, Centerchef Center i Center Dagtilbud og Uddannelse deltager på mødet, og vil fortælle mere om inklusion af sårbare børn og unge på de kommunale dag- og skoletilbud. Vedhæftet er notat, som tidligere har været drøftet i Handicaprådet. Drøftelsen tager sit afsæt i notatet.

Beslutning

Susanne Poulsen fortalte om, hvordan man arbejder med børn, der har en sårbarhed i daginstitutionerne. Der blev spurgt til, hvordan man sikrer gode overgange fra daginstitution til skole. Susanne oplyste, at det er et område, der har stort fokus og hvor man ser et forbedringspotentiale. Susanne rundsendte folderen "Din Guide", som er rettet mod medarbejdere i kommunen, men som også rummer interessante og relevante oplysninger for forældrene. Handicaprådet ønsker, at de informationer, der med fordel kan deles med forældrene, lægges ud på hjemmesiden. Susanne vil tage dette med videre til Rene Juhl, centerchef i center for Børn og Forebyggelse. Handicaprådet ønsker endvidere, at de mange gode initiativer og indsatser, der er på området når ud til alleryderste led, så alle fagpersoner kender til tilbuddene. Susanne bringer ligeledes dette videre til Rene Juhl.

Bilag

Sagsfremstilling

Drøftelse af budgetforslag samt sparekatalog for budget 2020. Budgetforslag samt sparekatalog er vedhæftet.

Beslutning

”Handicaprådet støtter op om mange af de foreslåede besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets område. Handicaprådet udtrykker dog bekymring ved de foreslåede besparelser på § 107-området. Endvidere er Handicaprådet bekymret for de foreslåede besparelser på handicap- og psykiatriområdet, da der i forvejen er et stort pres på vejlederteamet. Derudover vil Handicaprådet gerne sikre sig, at de foreslåede besparelser på lønkroner på misbrugsområdet ikke indvirker på personalets trivsel, da Pitstop opleves som et meget velfungerende tilbud, ikke mindst qua de medarbejdere, der er ansat. Handicaprådet er endvidere meget kede af de foreslåede besparelser på børne/ungeområdet (BBU-12) i form af nedskæringer på læseløftet. Det er Handicaprådets erfaring, at indsatsen har stor effekt for de børn og unge, der går der, hvormed det vil have negativer konsekvenser såfremt besparelsen udmøntes. Endelig vil Handicaprådet gerne kvittere for, at der tilføres midler til fys- og ergoterapi til børn/unge-området.”

Bilag

Sagsfremstilling

Lisbeth Halvorsen, projektleder på Projekt Sundhedstjek vil give en kort status på projektet.

Beslutning

Projektleder Lisbeth Halvorsen orienterede om det afholdte kick off-arrangement, hvor der var stor tilslutning. Borgerne var meget begejstrede for arrangementet og mange borgere tilmeldte sig forskellige tilbud. Der er god fremdrift i projektet nu.

Resume

Flere medarbejdere har efterspurgt et overblik over initiativer på det sociale område i Ishøj. Derfor har Frivillighed og Lokalsamfund udarbejdet et overblik, som skal fungere som et opslagsværk for medarbejderne, således at de kan bygge bro mellem borgerne og initiativerne. Overblikket fremlægges hermed til orientering.

Se vedhæftning.

Beslutning

Handicaprådet havde stor ros til oversigten over sociale aktiviteter på frivillighedsområdet. Dog bemærkede rådet at der var nogle aktiviteter som vågetjenesten, cykling for etniske under Røde Kors, som gerne måtte komme med i oversigten, ligesom ophør af afstresningscafeen skal bemærkes. Handicaprådet foreslå, at oversigten lægges ud på kommunens hjemmeside.

Bilag

Sagsfremstilling

Kommunens nuværende seks akutværelser er placeret i Ågården 29, i to lejemål. Denne konstruktion er ikke lovlig efter Almenboliglovens bestemmelser. Tillige kan Ishøj Kommune ikke opsige borgeres lejemål, hvilket giver kontraktmæssige udfordringer. Derfor ønsker administrationen at etablere fleksible afklaringspladser/akutværelser for udsatte borgere i bygningen på Ishøj Søvej 3. Administrationen ønsker at omlægge pladserne til en mere fleksibel udlejningsform, samt at øge antallet af værelser fra seks til ni, således at der kan gives en ”håndholdt” socialpædagogisk indsats i lokalområdet for udsatte borgere. Omlægningen vil samtidig kunne modsvare køb af eksterne tilbud og dermed forebygge stigende udgiftspres på det voksenspecialiserede område.

  

Styrkelse af den sociale indsats

Med omlægningen skabes nye muligheder for, at kommunens personale i højere grad kan effektivisere tværgående indsatser i det pædagogiske arbejde omkring borgerens udvikling og recovery og dermed løfte kvaliteten i opgavelæsningen med et håndholdt tilbud i lokalmiljøet.

 

Målgruppen

Målgruppen udgøres af socialt udsatte borgere mellem 18 og 45 år. Målgruppens borgere lider under social udsathed og psykisk sårbarhed, og udgøres samlet set af borgere, der i perioder har det svært i livet efter skilsmisse, fraflytning hjemmefra og lign. Denne gruppe af borgere har brug for en afklarende periode med socialpædagogisk støtte.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fredag d. 27. september blev der afholdt frivillligfest. Det var anden gang, at festen blev afholdt, og første gang at den nye frivilligpris blev uddelt. Samtidig med frivilligfesten blev også årets handicappris og ældrepris uddelt. Der ønskes en tilbagemelding fra Handicaprådet ift. festen, prisuddelingerne samt processen op til festen.

Beslutning

Handicaprådet synes generelt, at det var en god afren og en god måde at fejre de frivillige og prismodtagerne.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Specialsportguiden: En guide med idræts- og fritidstilbud til dem, der har et særligt behov. Guiden uddeles på mødet.

Madpriser på Kærbo. Et medlem af Handicaprådet ønsker at få en drøftelse af prisstigningen på mad på Omsorgscenter Kærbo.

Handicaprådets økonomi.

Beslutning

Sekretær for Handicaprådet udsender guiden elektronisk.

Maden på Kærbo: Det opleves fra nogle brugere, at der serveres daggammel mad på Kærbo samt at portionsstørrelserne er meget små. Derudover er der forskel på priserne de to plejehjem imellem, hvilket undrer Handicaprådet. Administrationen er aktuelt i gang med at kigge nærmere på madproduktionen på de to plejecentre, og vil tage Handicaprådets kommentarer med i denne proces.

Beslutning

Næstformanden har haft møde med DH Vallensbæk. Mødet handlede overvejende om, at man fra DH Vallensbæks side ønsker, at DH Ishøj sidder med i bestemte arbejdsgrupper.

Et medlem af Handicaprådet spørger til, hvilke områder Ishøj er udførende på for Vallensbæk? Det blev oplyst, at følgende området er en del af det forpligtende samarbejde:

- Voksenhandicap

- Børn og unge med særlige behov, herunder hjælpemidler.

- Genoptræningsområdet

Et medlem af Handicaprådet gjorde opmrksom på den manglende tilgængelighed på etage 2 for borgere med et handicap. Det blev besluttet, at Handicaprådet udarbejder en skrivelse til kommunaldirektøren og borgmesteren herom.