Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 2. februar 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Beslutning

Ole Helding - spørgsmål til sag 35 - Ungebyrådsmødet: Har man haft det før ? - Hvorfor kun kr. 20.000? Kan man overvære mødet ?

Borgmesteren oplyste, at der var et tilsvarende møde i 2015, at beløbsrrammen er symbolsk, svarende til 2015. Dog at ideen er træning i demokrati, og endelig, at der er offentlig adgang til mødet.

Resume

I 2015 blev der afholdt et Ungebyrådsmøde som afslutning på Ung i Ishøj. Det blev efterfølgende vurderet, at Ungebyrådsmødet var en succes, og at der skal holdes et lignende arrangement i 2016.

Sagsfremstilling

Ungebyrådsmødet bliver en dag med oplæg og gruppearbejde, hvor hver skole kan tilmelde tre elever til at sidde i Ungebyrådet. Fra kl. 14.30 afholdes et Ungebyrådsmøde, hvor de unge skal træffe beslutninger om konkrete forslag, de har udarbejdet i løbet af dagen.

Ungebyrådsmødet bliver optaget af TV-Ishøj, og borgmesteren leder mødet.

Byrådets medlemmer er, sammen med skolernes elevråd og elevrådskontaktlærerne, inviteret til at overvære Ungebyrådsmødet. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at arrangementet gennemføres som beskrevet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

For at gøre Ungebyrådsmødet så realistisk som muligt, får Ungebyrådet mulighed for at disponere over en pulje på 20.000 kr., som de kan forhandle om. Pengene bruges til at gennemføre de ønskede tiltag/arrangementer.

Resume

Der skal træffes beslutning om at opstarte lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-17

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af helhedsplanen for Det lille erhvervsområde har Domea og KHS Arkitekter skitseret på et projekt for ca. 100 boliger på Industriskellet 15-19.

Bebyggelsesplanen er bygget op med randbebyggelse ud mod Ishøj Strandvej og Industriskellet med bebyggelse ind i området, så der bliver dannet en åben gård. Bebyggelsen har flere åbninger i form af porte, så der er mulighed for gennemkig mellem gaden og gårdarealet/parkeringspladsen. Byggeriet har en blanding af 2-4 værelseslejligheder, der markerer sig i forskellige bygningshøjder og facadeudformning. I overensstemmelse med helhedsplanen giver bebyggelsen mulighed for kig for det kommende bagvedliggende byggeri ud mod Strandparken. Ligeledes sættes parkeringsnormen for området til 1 parkeringsplads pr. bolig.

I lokalplanprocessen vil der blive arbejdet mere detaljeret med forholdet mellem arkitektur og udeareal/gade, facademateriale, bygningshøjder, klimatilpasning og indretning af udearealer.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen sendes til Teknik- og Bygningsudvalget til udarbejdelse af lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19.

Lennart Hartmann Nielsen(V) kan ikke tiltræde, at der bygges flere almene boliger. 

Beslutning

Tiltrådt.

Venstre - 2 medlemmer kan tilslutte sig, at der udarbejdes en lokalplan, men kan ikke tilslutte sig at der opføres almene boliger på området.

Lovgrundlag

Planloven § 13

Bilag

Resume

Aktivitetshuset på Bredekærgård nedbrændte i august måned 2013. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at aktivitetshuset genopføres, således at det kan anvendes af foreninger, SFO'er og Ishøj Naturcenter indenfor rammerne af det nye Bredekærgård.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har haft projektet i udbud og resultatet fremgår af notat af 9. marts 2015. Efterfølgende er udarbejdet samlet budgetoverslag for genetableringen af aktivitetshuset. Den samlede udgift viser ifølge revideret budgettet en udgift på 1.551.403 kr. Derefter er der afholdt møde med billigste tilbudsgiver om reduktion i projektet med henblik på at finde et samlet projekt, der kan finansieres af den tilrådighed værende økonomi.

Der er derefter udarbejdet et nyt samlet budget af 7. januar 2016, som viser reduktioner i projektet og finansiering af projektet, svarende til en udgift på kr. 1.551.403.

Kultur- og Fritidsudvalget har gennemført et forløb md Bredekærgårds brugere, hvor der har været drøftet hvilke faciliteter og muligheder for aktiviteter, der skulle kunne foregå i Aktivitetshuset. Aktiviteterne og behovene er tidligere behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 20. oktober 2014, sag nr. 52.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at notatet af 7. januar 2016 om finansiering af projektet godkendes til en pris på 1.551.403 kr. og snedkerfirmaet Ivan Madsen APS tildeles opgaven. Endvidere søges anlægsbevillingen på 450.000 kr. frigivet til formålet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstillinger følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

I forbindelse med branden er værdien af det tidligere hus fastsat til 750.000 kr. (ekskl. moms). Der er på anlægsbudgettet for 2016 afsat 450.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget vil i forbindelse med overførslerne fra 2015 til 2016 bidrage med 250.000 kr. og restbeløbet 101.403 kr. kommer fra Bredekærgårds driftsbudget.
Notat af 7. januar 2016 vedhæftes.

Bilag

Resume

Der er på anlægsbudgettet afsat 125.000 kr. til Kultur Caféens udskiftning af teknisk anlæg efter anvisning fra arbejdstilsynet.

Sagsfremstilling

Det er nødvendigt med udskiftning af dele af de tekniske anlæg i Centersalen i Kultur Caféen af hensyn til sikkerhed og fortsat funktionalitet grundet almindelig driftsslitage. Arbejdstilsynet beordrede i 2014 Kultur Caféen at få udskiftet hejseværket af sikkerhedshensyn, således at det gamle nedslidte hejseværk blev udskiftet med et dobbeltsikret.

Der er en række sikkerhedsrelaterede foranstaltninger og nødvendige forbedringer vedrørende de tekniske anlæg bl.a. ifht. tribune, som den nye ledelse betragter som essentielle for funktionaliteten af Centersalen og dermed Kultur Caféens virke som samlingssted for den lokale kultur.

 • Forbedring af teknisk anlæg og forøgelse af sikkerhed for publikum samt diverse reparationer grundet driftsslitage
  - Ekstra gelænder på tribunerne, nødvendige for et forøget sikkerhed ift. det nye program, efter gældende lov.
  - Stramning af tribunedele herunder understøtte.
 • Forbedring af teknisk anlæg og forøgelse af sikkerhed/fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne
  - Forbedring af ophæng og opbevaring af lamperne
 • Forebyggende materialer
  - Plader for at forebygge ødelæggelse af gulvet i centersalen pga. tribunekørsel.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 125.000 kr. til formålet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der er indhentet tilbud på arbejder, og økonomien kan afholdes indenfor bevillingen på 125.000 kr.

Resume

Kontrakt for indsamling af husholdningsaffald forlænges til 1. juni 2016

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 21. oktober 2015 orienteret om at, den nye kontrakt om indsamling af husholdningsaffald først træder i kraft den 1. juni 2016. Den gældende kontrakt løber til 1. april 2016, og den skal derfor forlænges til den 1. juni 2016.

Årsagen til udskydelsen er, at der er problemer med at skaffe de nødvendige to-kammerbiler til den 1. april, hvor indsamlingen var planlagt til at skulle starte.

Kontrakterne forlænges på gældende vilkår.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at  tillæg til kontrakt for indsamling af husholdningsaffald godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Kontraktforlængelsen på 2 måneder, hvor de gamle priser stadig er gældende, har kun ringe indflydelse på økonomien.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse

Bilag

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 1. december 2015 blev byrådet orienteret om DK Plejes udmelding om, at de alligevel ikke ønskede at være leverandør af hjemmehjælp i Ishøj Kommune. Administrationen har efterfølgende været i dialog med den rådgiver, der har været tilknyttet vedrørende udbuddet af hjemmehjælp. De de to tilbageværende leverandører fra udbuddet i efteråret 2014 er efterfølgende blevet vurderet. Det har desværre vist sig, at ingen af disse leverandører var mulige leverandører. Den ene leverandør levede ikke op til kravene i udbuddet, og den anden leverandør ønskede ikke at være leverandør i Ishøj under gældende betingelser.

På denne baggrund har chefrådgiver Klaus Hansen udarbejdet vedhæftede notat, der skitserer forskellige muligheder i forhold til fremtidig praksis. Det foreslås på denne baggrund at vælge en løsning, hvor der alene er en privat leverandør frem til næste udbud af hjemmehjælp.

Der er jf. kontrakt mulighed for, at Ishøj Kommune kan forlænge kontrakten i op til 24 måneder. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til en eventuel forlængelse inden ny udbudsrunde igangsættes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at fortsætte med én privat leverandør af hjemmehjælp, og at kontrakten forlænges med 12 måneder frem til 31. december 2017.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 at ophæve indkøbsordningen for visiterede borgere via firmaet Intervare. Administrationen er efterfølgende blevet kontaktet af Intervare, der har henledt opmærksomheden på, at andre kommunerne har ønsket at gennemføre samme beslutning. Intervare har klaget til Ankestyrelsen over disse beslutninger.

Administrationen har efterfølgende kontaktet Ankestyrelsen for at afsøge lovgrundlaget for at ophæve indkøbsordningen. Ankestyrelsen har i svar til Ishøj Kommune tilkendegivet, at de ikke finder det i overensstemmelse med gældende lovgivning at ophøre med indkøbsordningen. Grundlaget er, at kommunerne er forpligtet til at stå for, og finansiere, levering af varer i henhold til indkøbsordningen.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der fortsættes med hidtil gældende indkøbsordning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at fortsætte indkøbsordningen, og medtage finansieringen af denne ved budgetopfølgning 31. januar 2016.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ordningen koster 641.000 kr. årligt. Finansieringen af indkøbsordningen forslås medtaget ved budgetopfølgning 31. januar 2016.

Resume

Der søges frigivelse af 6 mio. kr. til finansiering af tredje og sidste fase af renoveringen på Ishøj Skole.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Ishøj Skole, maj 2012, blev vedtaget af Byrådet den 19. juni 2012.

Helhedsplanens fokusområder var at:
Forbedre indeklimaet.
Etablere større klasselokaler.
Etablere nye tidssvarende toiletter.
Etablere arbejdspladser til skolens personale.
Udvide og opgradere naturfagslokalet.
Etablere produktions- og elevkøkken.
Skabe nye udearealer.

I denne sidste fase udføres:
5 elevtoiletter.
Produktions- og elevkøkken.
Renovering af 2 klasselokaler.
Nyt spændende udeareal mod Baldersbækken.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives kr. 6.0 mio. til tredje fase i 2. etape af Ishøj Skolens renovering.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Rettelse i "økonomi-feltet" 14.4 mio. kr. rettes til 15,6 mio. kr.

Tiltrådt.

Økonomi

Der er i alt afsat 15.6 kr. mio. over 3 budgetår til gennemførelse af 2. etape af Ishøj Skoles renoveringsprojekt.
Kr. 1.2 mio. i 2014
Kr. 8.4 mio. i 2015
Kr. 6.0 mio. i 2016

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Per Vagnholm udtræder af skolebestyrelsen på Ishøj Skole

Sagsfremstilling

Per Vagnholm har meddelt, at han udtræder af skolebesyrelsen på Ishøj Skole.

Jfr. Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen §4, stk.1, kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt Byrådet om udtræden, og har modtaget en bekræftelse på udtrædelsen fra Byrådet.

Suppleringsvalget forventes afsluttet den 4. februar 2016 og herefter kendes navne på kandidater til skolebestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Oversigt over antal af fuldtidsmodtagere af udvalgte ydelser pr. mdr. samt gennemsnit i Ishøj fremlægges for Økonomi og Planudvalget til orientering.

Oversigten sendes til medlemmerne inden mødet.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget tager nøgletal til efterretning, og sagen sendes til Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Nyt bilag er udsendt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Status over venskabsbysamarbejdet

Sagsfremstilling

Af bilagene fremgår venskabsbysamarbejdets status. Med lister over henholdsvis sidste års arrangementer og foreningsbesøg og dette års planlagte arrangementer og foreningsbesøg, samt planer for fornyelse af samarbejdsaftaler, gives et overblik over venskabsbysamarbejdets status. Dog skal det nævnes at listerne kun indeholder arrangementer og foreningsbesøg, som ved dags dato er aftalt, så flere besøg og udvekslinger vil sandsynligvis forekomme.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at status over venskabsbysamarbejdet tages til efterretning.

Beslutning

Der ønskes yderligere agitering for venskabsbysamarbejdet blandt kommunens foreninger.

Til efterretning.

Bilag

Resume

KKR Hovedstadens afrapportering vedr. Socialstyrelsens udmelding om 'Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse' er fremsendt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden. KKR Hovedstaden har behandlet afrapporteringen og anbefaler at den godkendes af kommunalbestyrelserne.

Sagsfremstilling

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for området 'Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse'.

Kommunernes levering er overordnet set betinget af, at afrapporteringerne på de centrale udmeldinger bliver godkendt af Socialstyrelsen. Dette med henblik på at undgå en fornyet henvendelse fra Socialstyrelsen og i sidste ende et eventuelt driftspålæg.

Afrapporteringen konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden, hvilket leder frem til følgende anbefalinger.

 • At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.
 • At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.
 • At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at afrapporteringen godkendes.

Beslutning

Sagen sendes til Handicaprådet.

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

I perioden 2. – 22. november 2015 gennemførte Ishøj Kommune forældretilfredshedsundersøgelse på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen.

Formålet med undersøgelsen er at afdække den generelle tilfredshed med skolerne i Ishøj. Undersøgelsen indeholder således spørgsmål om temaerne: Undervisning, trivsel, samarbejdet mellem skole og hjem, skolens ledelse og skolens fysiske rammer.

Konsulentfirmaet Rambøll har stået for den tekniske afvikling og behandling af data.

Resultaterne af undersøgelsen viser en generel høj tilfredshed med kommunens skoler, og forældretilfredsheden ligger over landsgennemsnit for alle temaerne dog undtaget mobning og trivsel, hvor der scores lidt lavere.

Rapporter med resultater for hver enkelt skole samt en rapport med kommunens samlede resultater er vedhæftet.

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede og formulerede fokuspunkter på kommunalt niveau med henblik på at sætte ekstra fokus på emnerne mobning og trivsel.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forældretilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag