Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 2. februar 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

KKR Hovedstadens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding om ”Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” er fremsendt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden.

KKR Hovedstaden har behandlet af rapporteringen 24. november og anbefaler at kommunalbestyrelserne godkender afrapporteringen.  

Sagsfremstilling

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for området ”Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade”.

Kommunernes levering er overordnet set betinget af, at afrapporteringerne på de centrale udmeldinger bliver godkendt af Socialstyrelsen. Dette med henblik på at undgå en fornyet henvendelse fra Socialstyrelsen og i sidste ende et eventuelt driftspålæg, som Socialstyrelsen har fået kompetence til at give.

Rapporten konkluderer
Afrapporteringen konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden.

Disse områder kan opsummeres som følgende:

- At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde

- At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier.

Ishøj Kommune

Ishøj Kommune varetager selv genoptræning på alment niveau og samarbejder med ambulante specialenheder om eksempelvis kognitiv og synsmæssig udredning og træning. Borgere, der har behov for et tværfagligt specialiseret rehabiliteringstilbud, bliver visiteret til døgnophold på Center for Neurorehabilitering – Kurhus Dianalund eller Kildebo i Faxe Kommune.

For at støtte borgerne og sikre koordination mellem de forskellige indsatser har Ishøj Kommune en hjerneskadekoordinator ansat i Ældre og Rehabilitering. Derudover er der en neuropædagogisk indsats på voksenhandicap-området rettet mod støtte og botræning for borgere i eget hjem. Der skal sikres en tæt koordination mellem hjerneskadekoordinator og det neuropædagogiske team, som er forankret under Center for Socialservice.

 

Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

 

Afrapporteringen er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at afrapporteringen godkendes, og at sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag