Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 5. april 2016 kl. 16:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Beslutning

Kjeld Heick, Vejlebrovej spurgte til hvornår Tranegildestien får ny asfalt. Borgmesteren lovede, at Teknik- og Bygningsudvalget vi se på spørgsmålet.

Sagsfremstilling

Fritidspartiet foreslår, at der afholdes en årlig messe på Idrætscenteret, hvor mange forskellige fritidsaktiviteter bliver præsenteret, og alle unge kan komme og prøve de forskellige aktiviteter. Både foreninger, Ungdomsskolen, frivillige, Game og Urban Academy kan komme og præsentere deres aktiviteter. 

Indstilling

Fritidspartiet indstiller, at der afholdes en årlig fritidsmesse i starten af skoleåret (august).

Ungebyrådet indstiller, at Fritidspartiets indstilling følges.

Beslutning

Byrådet godkender, at der afholdes en fritidsmesse, og at der arbejdes videre med planlægningen i Ungerådet og Ungebyrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Gruppen foreslår en samlet uge med aktiviteter for alle unge i kommunen. Ugen kaldes: RegnbUgen – sæt farve på din uge og finder sted første uge i sommerferien og assisteres af voksenpersonale. Alle dage mellem kl. 12-18 er der aktiviteter, og efter kl. 18 er der dj og aftenhygge. Alle dage skal indeholde konkurrencer med fede præmier fra vores sponsorer. Ingen alkohol.

Indstilling

Kamæleonen indstiller, at der afholdes en samlet uge med aktiviteter for alle unge i den første uge i sommerferien.

Ungebyrådet indstiller, at Kamæleonens indstilling følges.

Beslutning

Byrådet godkender forslaget. Der arbejdes videre med planlægningen i Ungerådet og Ungebyrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 4. marts 2014 nedenstående medlemmer til bestyrelsen for Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Det er Taxanævnets opgave, at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

I forbindelse med borgmester Ib Terps udtræden af kommunalbestyrelsen i Brøndby, skal der udpeges et nyt medlem.

KKR Hovedstaden har på møde den 12. februar 2016 indstillet kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen (A), Brøndby kommune som ny repræsentant.

KKR`s sekretariat anmoder i brev af 24. februar 2016 Byrådet om, at godkende udpegningen inden den 29. april 2016.  

Nævnet består af 13 medlemmer.
3 medlemmer fra Københavns Borgerrepræsentation
1 medlem fra Frederiksberg Kommunalbestyrelse
1 medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs

8 medlemmer udpeges fra de 23 kommuner i Region Hovedstaden:

Udpegede er:

Ib Terp, Brøndby

Allan Holst, Dragør

Jesper Würtzen, Ballerup

Jens Jørgen Nygaard, Egedal

Steen Ørskov Larsen, Hvidovre

Morten Dreyer, Dragør

Thomas Bak, Fredensborg

Gustav Juul, Furesø

Indstilling

Det indstilles, at Frans Hansen (A), Brøndby Kommune udpeges for den resterende del af valgperioden.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Vedtægtens §4 og 15.

Bilag

Resume

Administrationen har foretaget en opfølgning på budgettet, med udgangspunkt i forbruget pr. 31. januar 2016. Formålet med opfølgningen er, at vurdere om forudsætningerne ved budgetvedtagelsen passer med de faktiske forhold, eller om der er afvigelser af styringsmæssig eller økonomisk betydning, som bevillingsmæssigt skal bringes på plads.

Budgetopfølgning på Jobcentrets områder fremlægges i en særskilt sag.

Sagsfremstilling

Den administrative budgetopfølgning har på baggrund af centrenes tilbagemeldinger resulteret i, at der på nuværende tidspunkt alene er behov for nogle få udgiftsneutrale omplaceringer i budgettet, jf. vedlagte oversigtsskema. I vedlagte notat er de enkelte områder uddybet nærmere.

Der gøres dog opmærksom på, at der derudover - ikke mindst på baggrund af regnskab 2015 - forventes merudgifter på dagtilbud og skoleområdet, og på det specialiserede børneområde, i størrelsesorden 5 mio. kr. i alt. Budgettet til medfinansieringen af sundhedsvæsenet er også under pres. Der søges dog ikke om tillægsbevilling til disse områder på nuværende tidspunkt, men områderne vil blive analyseret og vurderet nærmere frem mod den første ordinære budgetopfølgning i foråret 2016.

Budgetopfølgning pr. 31. januar 2016 på Jobcentrets områder fremlægges i en særskilt sag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives udgiftsneutral tillægsbevilling jf. vedlagte oversigtsskema.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Administrationen har bedt Vallensbæk Jobcenter om at vurdere konsekvenserne i 2016 af det betydelige merforbrug i 2015. Jobcentret vurderer, at der er behov for en tillægsbevilling på 4 mio. kr. netto, lige som en budgetfejl betyder, at der mangler yderligere ca. 4,8 mio. kr. i budgettet vedrørende udgifter til sygedagpenge i de fire første uger.

Sagsfremstilling

Efter at have bedt Vallensbæk Jobcenter om at vurdere de økonomiske konsekvenser i 2016 af det betydelige merforbrug i 2015, har administrationen modtaget en række notater fra Jobcentret. Det senest modtagne, dateret den 9. marts 2016, vedlægges som bilag. Det fremgår heraf, at Jobcentret vurderer at der vil være merudgifter i 2016 på 4 mio. kr. netto (efter indregning af statsrefusioner), som de ønsker tillægsbevilget. Bruttoudgiften udgør 12 mio. kr.

Jobcentret har opstillet de forudsætninger der ligger til grund for dette skøn i form at antal helårspersoner/-modtagere af de forskellige ydelser. Samlet set er der tale om stort set samme antal helårspersoner som forudsat i budget 2016, men ”gennemsnitsudgiften” pr. modtager vurderes at være en del højere end forudsat i budgettet. Administrationen har bedt Jobcentret om en månedlig opfølgning på udviklingen.

I notatet har Jobcentret nævnt, at der som følge af, at udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger en borger er sygemeldt i forbindelse med refusionsreformen pr. 1. januar 2016, skal bogføres på konto 5, og ikke som hidtil på konto 8 med 100 % statsrefusion, vil være en nettovirkning (udgifter) på ca. 4,8 mio. kr. Der er tale om en budgetteringsfejl, idet jobcentret har anvendt den af KL udmeldte gennemsnitsprocent for statsrefusion og budgetlagt indtægten herefter, men Jobcentret har ikke indregnet udgifterne til sygedagpenge i de første fire uger. Denne fejl har også konsekvenser i budgetoverslagsårene 2017-2020.

Administrationen har i vedlagte bilag kommenteret yderligere på Jobcentrets notat.

Jobcenter Vallensbæk oplyser, at de pt. arbejder på et uddannelsesprojekt for chauffører.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til de forventede merudgifter på Jobcentrets områder på 4 mio. kr. netto samt til budgetteringsfejlen på 4,8 mio. kr., i alt 8,8 mio. kr. Finansiering sker via kontanthjælpspuljen og beskæftigelsespuljen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

De skønnede merudgifter og budgetteringsfejl udgør tilsammen ca. 8,8 mio. kr.

Bilag

Resume

Regnskabet for 2015 fremlægges med henblik på oversendelse til den revisionsmæssige gennemgang. Regnskabet balancerer i henhold til hovedoversigten med 2,274 mia.kr.

I forhold til det korrigerede Budget 2015 (oprindeligt budget plus afgivne tillægsbevillinger) på 2,345 mia.kr., udviser Regnskab 2015 et mindreforbrug, hvoraf ca. 10,0 mio.kr. søges videreført til 2016.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv., afgiver revisionen inden den 15. juni i det efterfølgende år beretning om revision af årsregnskabet. Stabscenter Økonomi vil herefter fremlægge revisionens beretning så den kan blive politisk behandlet inden sommerferien.

Der fremlægges særskilt sag om godkendelse af videreførsler af driftsmidler fra 2015 til 2016. Byrådet har på mødet i marts godkendt videreførsel af anlægsudgifter for 38,3 mio.kr.

Regnskabet er ikke vedlagt sagen i elektronisk form.  

Anlægsregnskaber

I henhold til Ishøj kommunes økonomiregulativ, skal der forelægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter hvis bruttoudgifter eller bruttoindtægter beløber sig til 2,0 mio.kr. eller mere. Anlægsregnskaber for de anlægsprojekter der er afsluttet i 2015 fremlægges.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2015 overdrages til revisionen og senere fremlægges til godkendelse sammen med revisionsberetningen, og at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der søges om videreførsel af uforbrugte driftsmidler i 2015 til 2016 på 10,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

For at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af midlerne på driftsbudgettet er der, jf. kommunens økonomiregulativ, adgang til at videreføre uforbrugte driftsmidler fra et år til det næste, herunder at spare op til konkrete anskaffelser og aktiviteter i det efterfølgende år. Tilsvarende kan et opstået merforbrug i det afsluttede regnskabsår reducere næste års driftsbudget.

Fagcentrene har fremsendt ansøgninger om videreførsler fra 2015 til 2016, som efter gennemgang og drøftelser har resulteret i vedlagte oversigtsskema. I vurderingen af størrelsen på videreførselsbeløbet lægges der bl.a. vægt på kommunens likviditet, overholdelse af servicerammen i det kommende år, den ønskede anvendelse af midlerne i forhold til budgetterne i det kommende budgetår, og årsag til at der er uforbrugte midler.

Det fremgår af oversigten, at der samlet søges om videreførsel af uforbrugte driftsmidler i 2015 til 2016 for 10.160.000 kr. Heraf søges 744.000 kr. overført til anlægsudgifter i 2016.

I oversigtsskemaet er angivet til hvilket formål de uforbrugte midler ønskes anvendt til.

Den tilsvarende videreførsel fra 2014 til 2015 var godt dobbelt så stor.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at driftsvidereførslerne fra 2015 til 2016 godkendes. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Budgetarbejdet for 2017-2020 er i planlægningsfasen. Proceduresagen angiver de rammer, hvorefter administrationen skal udarbejde budgetforslaget til 1. behandling.

I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2015 var der en kendt ubalance (forbrug af kassen) på 10,0 mio. kr. i 2017. Som det fremgår af Bilag 1 forventes der herudover merudgifter til blandt andet beskæftigelsesområdet og medfinansiering af sundhedsvæsenet mv. Hertil kommer usikkerheden om nettoeffekten af omprioriteringsbidraget. Den samlede ubalance vurderes herefter til at være i størrelsen ca. 30 mio. kr. Til at dække denne ubalance og til at imødegå øvrige økonomiske udfordringer, udarbejder administrationen forslag til besparelser på ca. 30 mio. kr. 

1. behandling af budgetforslaget sker på Økonomi- og Planudvalgets møde den 22. august 2016 og på et ekstraordinært Byrådsmøde samme dag. Forslag til regler for budgetlægningen fremgår af bilag 1 og den politiske tidsplan af bilag 2.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at budgetforslaget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 udarbejdes efter rammerne i bilag 1, og at eventuelle afgivelser herfra beskrives særskilt i budgetforslaget.

at 1. behandling af budgetforslaget sker på et ekstraordinært Byrådsmøde den 22. august 2016.

at 2. behandling (budgetvedtagelsen) sker på Byrådsmødet den 4. oktober 2016.

at ændringsforslag fra byrådets medlemmer og udvalg skal fremsendes senest den 22. september 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Den gamle møllebygning ”Pilemølle” er besigtiget af både Kroppedal Museum og Center for Ejendomme og Byggesager med henblik på at afklare fremtiden for bygningen. Begge parter vurderer, at bygningens tilstand er så dårlig, at den forslås nedrevet.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme og Byggesager (CEB) har set nærmere på møllebygningen, beliggende på Pilemøllevej 90, Ishøj Kommune ejer møllehuset, mølledam og skovbeplantning omkring bygningen. Bygningen fremstår meget faldefærdig med utætheder i taget, huller i vinduerne, diverse sætningsskader, og den er afskærmet med plader og hegn, for at forhindre uvedkommende adgang af sikkerhedsmæssige årsager. Det vurderes ikke, at bygningen kan genopbygges. CEB har derfor fået udarbejdet en miljørapport og indhentet en pris på nedrivning.

Kroppedal Museum har på opfordring givet deres vurdering af møllebygningen (bilag A). På baggrund af denne besigtigelse vil de ikke modsætte sig en nedrivning.

Ved at igangsætte en snarlig nedrivning af møllebygningen, kan nogle af byggematerialerne evt. indgå I forbindelse med Vestegnens Kulturuge (uge 37), hvor kunstneren Thomas Dambo skal bygge 6 forskellige giganter, en i hver deltager kommune. I Ishøj skal kæmpen placeres ved en lille gangbro over vandet på Skovvej i Strandparken, og opførelsen forventes at begynde i april måned 2016.

Thomas Dambo bygger kun af ubehandlet genbrugstræ, og hans skulpturer vokser sig frem ud fra det sted han bygger, og de materialer han kan skaffe lokalt. Kultur og Fritid vurderer at det vil være en interessant historie, at der i nedrivningen af møllebygningen kunne være noget træ han ville kunne bruge. (bilag D)

Terrænet kan reetableres til græs, med beplantning af mindre træer, der passer ind i området, samt gennem den naturlige vegetation der vil forekomme. Det forudsætter at jordbundsforholdene klargøres til dette.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Pilemølle nedrives, og at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til nedrivning og reetablering med finansiering over Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 4.615.000

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Samlet økonomi for nedrivning og reetablering skønnes at udgøre ca. 600.000 kr. ekskl. moms. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne opgave.

Der er indhentet et tilbud på nedrivningen af bygningen, og prisen udgør ca. 500.000 kr. ekskl. moms (bilag B + ca. 30.000 kr. til uforudsete udgifter) og er givet på baggrund af udarbejdet miljørapport (Bilag C).

Herudover kommer udgifter til reetablering af området efter nedrivning, de udgør overslagsmæssigt 100.000 kr. ekskl. moms

Bilag

Resume

Jobcenter Vallensbæk foreslår opkvalificering af ledige til lastbilschauffører. Et projekt for 50-60 ledige Ishøjborgere vil koste 1.5 mio. kr.. Med en skønnet beskæftigelseseffekt på 30 procent, vil investeringen kunne spare kommunen for knap 2.5 mio. kr. i ydelsesudgifter (brutto) i 2016-17.

Sagsfremstilling

Transportsektoren mangler lastbilschauffører, og i jobcenteret er der mange ledige Ishøjborgere, som søger beskæftigelse indenfor transportområdet. Men efterspørgslen imødekommes ikke i tilstrækkelig grad, da de jobsøgende typisk mangler de nødvendige kort; kørekort til lastbil, eventuelt suppleret med kort til vogntog og ADR-bevis for at køre med farligt gods.

Jobcenter Vallensbæk foreslår på den baggrund en investeringsstrategi. At der ekstraordinært bevilges midler til et opkvalificeringsforløb for op til 50-60 ledige Ishøjborgere med henblik på job indenfor transportsektoren.

Perspektivet for indsatsen vurderes at være en beskæftigelseseffekt på 30 procent. Vurderingen er baseret på, at der vil være et frafald efter en indledende screening, og at nogle af chaufføraspiranterne som opkvalificeres, ikke finder job som lastbilchauffører. Jobcenteret vil have særlig opmærksomhed på mulighederne for de opkvalificerede uden chaufførjob finder beskæftigelse indenfor relaterede brancher; taxa, buskørsel, handicaptransport etc.

Opkvalificeringsforløbet består af to spor:

Spor 1: Jobcenteret foretager en indledende screening af alle ledige med beskæftigelsesmål som chauffør, med henblik på at finde ud af om de reelt ønsker at arbejde som chauffører. Herefter kaldes de til møde med jobcenterets brancheambassadør for transport samt en virksomhedskonsulent. I dialog med den enkelte afklares, hvad der skal til i form af uddannelse osv. Uddannelsen gennemføres på Dekra i Høje Taastrup, og brancheambassadøren arbejder med at finde job til dem via sit netværk.

Spor 2: Via Ishøj Erhvervsforening afsøger jobcenteret jobmulighederne blandt medlemsvirksomhederne og de kommende virksomheder i Winthersminde. De relevante borgere har ikke nødvendigvis det rigtige kørekort eller erfaring, men en motivation. Jobcenteret kan iværksætte en længerevarende opkvalificering til lastbilkørekort for disse.

Holdopstart på Spor 1 kan i 2. kvartal 2016. Spor 2 ventes at kunne igangsættes med hold i 3. og 4. kvartal 2016. Hvert hold ventes at have 15-20 chaufføraspiranter, så indsatsen samlet kan omfatte 50-60 deltagere. 

Opkvalificeringen ligger ud over jobcenterets normale indsats og vil således fordre en investering.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der bevilges kr. 1.000.000 i 2016 og kr. 500.000 i 2017 til transportprojektet, idet udgiften finansieres af Beskæftigelsespuljen.

Beslutning

Tiltrådt, idet projektet også rettes mod f.eks. buschauffører.

 

Økonomi

Der er udarbejdet en business case. Heraf fremgår, at Ishøj Kommune med en investering på knap 1,5 mio. kr. over to år, vil kunne opnå en samlet gevinst på godt 2.4 mio. kr. (refusion ikke indregnet).

Jobcenter Vallensbæk fremsender nettoberegning til behandlingen af sagen på Byrådets møde den 5. april 2016. Finansieres af Beskæftigelsespuljen.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har et tæt samarbejde med Københavns Vestegns Politi omkring forebyggelse og håndtering af radikalisering og ekstremisme. Samarbejdet og de indsatser, der er iværksat er beskrevet samlet i vedlagte ”Handleplan for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme”.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Handleplanen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt, idet handleplanen sendes til høring i relevante råd m.v. Herefter genoptages sagen i efteråret 2016.

Bilag

Resume

Vestforbrænding har udarbejdet et statusnotat for 2015 for affaldsområdet. Endvidere har Vestforbrænding, på baggrund af Affaldsplanen, udarbejdet en handlingsplan for 2016. 

Sagsfremstilling

 
Statusnotat 2015 - Affaldsområdet.

Hovedfokus har i 2015 været:
Undersøgelser af forskellige muligheder for en fremtidig genbrugsstation i kommunen.
Planlægning af fællesordning for indsamling af dagrenovation for Ishøj, Albertslund, Ballerup, Furesø og Vallensbæk kommuner.

Handlingsplan for 2016 beskriver i overordnede træk de aktiviteter, der skal gennemføres i det kommende år for at nå de mål, som Byrådet har vedtaget med Affaldsplanen samt de mål, der er formuleret i Miljøstyrelsens ressourcestrategi.

Handlingsplanen omfatter:
Nyt forretningssystem der kan bruges til kommunikation mellem borgere, renovatør og kommune samt til økonomistyring.
Indførelse af fællesindsamling af husholdningsaffald.
Indsamling af mad- og restaffald, glas, papir, plast og metal i enfamiliehuse.
Indførelse af indsamlingsordninger for kommunens institutioner.
Undersøgelse af, hvor en ny genbrugsstation skal ligge, samt afdække kommunens ønske til service, miljø og økonomi.
Forbedre indsamlingsordninger for farligt affald.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Statusnotat for 2015 tages til efterretning, og at Handlingsplan for 2016 godkendes. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Initiativer fra Handlingsplanen 2016 er indregnet i renovationens budget. 

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. 

Bilag

Resume

Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald skal godkendes endeligt efter endt høring.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte forslag til et ændret regulativ for husholdningsaffald og til et ændret regulativ for erhvervsaffald den 5. januar 2016.

Forslaget har herefter været i høring i 4 uger, fra den fra den 7. januar til den 5. februar 2016.

Med det nye regulativ for husholdningsaffald skal affaldet indsamles i 3 beholdere med 2 kamre til henholdsvis mad- og restaffald, papir- og plastaffald og glas- og metalemballageaffald. Endvidere indføres indsamling af farligt affald i miljøboks fra enfamiliehuse.

Det nye regulativ for erhvervsaffald er en videreførelse af det gamle, med den undtagelse, at kommunale virksomheder og institutioner fremover omfattes af regulativet.

Der er ikke indkommet høringssvar. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ om erhvervsaffald godkendes endeligt.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Bilag

Resume

Ishøj Teaters bestyrelse ansøger om fornyelse af aftalen som egnsteater for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020. Den nuværende 4 årige aftale udløber den 31. december 2016. Der er ansøgningsfrist til Kulturstyrelsen den 1. april 2016.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater har gennem de sidste fire år gennemgået en omfattende ændring i måden at drive egnsteater på. Der er foretaget et paradigme skifte i valget af teaterstykker, ansættelse af forfattere, instruktører, scenografer og skuespillere. Der har været en række gode anmeldelser af de teaterstykker, som teatret har produceret.
Der arbejdes i bestyrelsen med planer om at modernisere og udbygge teatret. Dette med henblik på at udvide opholdslokalerne for gæsterne og samtidig skabe en prøvesal. De kreative værksteder og skuespilgarderoberne lider under pladsmangel.

Ansøgningen vedhæftes.

Ansøgningen sendes til Kulturstyrelsen med forbehold for byrådets endelige godkendelse efter Økonomi- og Planudvalgets behandling af sagen for at være rettidig indsendt.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at ansøgningen om godkendelse som egnsteater for perioden 2017 - 2020 godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Det nuværende minimumstilskud i henhold til finansloven udgør 2.777.787 kr. årligt til egnsteatre. Beløbet er indeholdt i budget 2016 og overslagsårene 2017 - 2019. Der er statsrefusion på udgiften med ca. 37 %, størrelsen af refusionen afhænger af den godkendte ansøgermængde, da statens bevilling er konstant.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at endeligt vedtage lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd og Kommuneplantillæg nr. 2.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der giver mulighed for at omdanne området mellem Motorring 4, København-Ringstedbanen og Ishøj Stationsvej fra landbrugsområde til erhvervsområde.

Lokalplan 1.74 og Kommunplantillæg nr. 2 har været i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016. I høringsperioden har Plan modtaget fem høringssvar fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen, Vejdirektoratet, Banedanmark, Stender og en borger.

Høringssvarende drejer sig primært om at præcisere forhold omkring transportkorridorren, skiltning, støj, parkering og affald i lokalplanen.

På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet et notat med bemærkninger, forslåede ændringer og rettelser i lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Derudover vil blive foretaget mindre sproglige rettelser i lokalplanforslaget.

Til lokalplanen er der udarbejdet en miljøvurdering. Der er ikke indkommet indsigelser til miljøvurderingen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at
imødekomme de forslåede ændringer i lokalplanforslag og kommuneplantillæg
at lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd endeligt vedtages og offentliggøres.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Forprojekt til beskrivelse af hvilke muligheder, der er for at støjafskærme mod motorvejen.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet foretog i 2014 en analyse af mulighederne for at forbedre støjforholdene langs Køge Bugt Motorvejen gennem Ishøj Kommune. Til analysen er motorvejsstøjen blevet kortlagt i boligområderne syd for vejen for den nuværende situation og for følgende to forslag til støjafskærmning langs motorvejen.
• En støjvold med en højde på 12 meter.
• En støjskærm med en højde på 4 meter.

Kortlægningen viste, at der er ca. 1830 støjbelastede boliger i Ishøj på den pågældende strækning med et støjniveau over 58 dB. En støjvold forventes at reducere antallet af støjbelastede boliger til ca. 730, og en støjskærm forventes at reducere antallet til ca. 1050.

Omkostningerne til at realisere de to skærmforslag blev overslagsmæssigt beregnet til 95 mio. kr. til etablering af støjvolden og 54 mio. kr. til etablering af støjskærmen.

Der er i øjeblikket overskydende jord fra anlægsprojekter i Københavnsområdet. Derfor kan det undersøges, om jorden kan placeres som en støjvold langs motorvejen.

Der er imidlertid flere forhold, der bør undersøges, inden jord kan placeres her. Langs motorvejen er der tekniske installationer som broer, veje og stier. Der er regnvandsbassiner, forsyningsledninger og institutioner, som kan have indflydelse på voldens udformning. Der skal tages hensyn til Vejdirektoratets krav og eventuel deltagelse fra nabokommuner.

Derfor anbefaler Park-, Vej- og Miljøcenter, at der hyres et rådgivende firma til at gennemføre et forprojekt, der skal beskrive projektets udfordringer samt hvilke eventuelle løsninger, der kan gennemføres. Endvidere skal et forprojekt indeholde en etapeplan, forslag til en økonomisk forretningsmodel samt inddragelse af borgerne.  

Park-, Vej- og Miljøcenter vurderer, at et forprojekt kan udarbejdes for kr. 200.000-300.000.

Punktet tages til efterretning på Klima- og Miljøudvalgets møde og beslutning om afsættelse af midler indstilles af Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives 300.000 kr. til et forprojekt for støjafskærmning mod motorvejen.

Udvalget ønsker, at forprojektet også indeholder tal fra effekten af støjdæmpende asfalt.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, idet beløbet finansieres over Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 3.935.000.

 

Beslutning

Rettelser i "økonomi-feltet" - Plan ændres til Park-, Vej- og Miljøcenter.

Tiltrådt.

Økonomi

Park-, Vej- og Miljøcenter anmoder om en ramme på 300.000 kr. til et forprojekt finansieres over Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

I Styrelseslovens §32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser underskrives af Byrådets formand og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

Ny direktør pr. 1. marts 2016 for Teknik- og Miljø Kåre Svaare Jakobsen, foreslås bemyndiget til at foretage underskrift i henhold til Styrelseslovens § 32.

Byrådet bemyndigede på det konstituerende møde den 10. december 2013:

Navn:

Stilling

Parti:

Seyit A. Özkan

1. viceborgmester

A

Poul Jørgensen

Merete Amdisen

2. viceborgmester

2. viceborgmester

O (1/1-2014-31/12-2015)

A (1/1-2016-31/12-2017)

Anders Hvid Jensen

Kommunaldirektør

 

Ole Horskær

Teknisk Direktør

 

Tina Boesgaard

Social- og Sundhedsdirektør

 

Lisbet Lentz

Børne- og Kulturdirektør

 

 

Tidligere direktør Ole Horskær Madsen valgte at gå på pension pr. 31. december 2015, samt ændringer i organisationen pr. 1. januar 2016, ophæves tidligere bemyndigelser til hhv. Teknisk direktør Ole Horskær Madsen, og Social- og Sundhedsdirektør Tina Boesgaard.

Indstilling

Det indstilles, at Teknik - og Miljødirektør Kåre Svaare Jakobsen bemyndiges til at foretage underskrift i henhold til Styrelseslovens § 32 for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2017, og Teknisk direktør Ole Horskær Madsen og Social- og Sundhedsdirektør Tina Boesgaard ophæves samtidig.

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Der har den 10. marts 2016 været afholdt bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Serviceselskab ApS hvor årsrapporterne blev fremlagt og godkendt og disse skal godkendes på selskabets generalforsamling.

Sagsfremstilling

De af revisionsfirmaet Deloitte udarbejdede årsrapporter vedlægges (Bilag 1.A,1.B,1.C,1.D). Samlet notat vedr. årsrapporterne vedlægges som Bilag 4.A 

Kommunen er eneaktionær i Ishøj Forsyning Holding A/S. Kommunen kan som eneaktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af Byrådsmødet den 5. april 2016. Udkast til dagsordener i henhold til vedtægterne vedlægges i (Bilag 2.A). Det er aftalt at Anders Hvid Jensen, lig tidligere år, agerer som dirigent på generalforsamlingen.

Der fremlægges udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj vand, Ishøj Spildevand og Ishøj Serviceselskab (Bilag 3.A, 3.B, 3.C, 3.D).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapporterne for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning og at Byrådet bemyndiger borgmester Ole Bjørstorp og kommunaldirektør Anders Hvid Jensen til at repræsentere Ishøj Kommune på generalforsamlingen.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Resume

I forbindelse med udviklingen af Winthersminde, kan anlægsprojekterne være omfattet af VVM-bekendtgørelsen. I så fald skal der udarbejdes en screening af anlæggene.

Plan beder om at få delegation til at træffe afgørelserne administrativt. Afgørelserne offentliggøres på kommunens hjemmeside, og udvalget orienteres på førstkommende udvalgsmøde om afgørelserne.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af Winthersminde, kan anlægsprojekterne være omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

I henhold til VVM-bekendtgørelsen skal bl.a. veje og andre infrastrukturanlæg screenes for eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt screeningen viser, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en fuld miljøvurdering (en såkaldt VVM-redegørelse).

Afgørelsen af, at et anlæg ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med 4 ugers klageadgang. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen.

Udpegningen af området er miljøvurderet i henholdsvis Fingerplan 2013, Kommuneplan 2014 og Lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd.

Plan beder om at få delegation til at træffe afgørelserne administrativt. Afgørelserne offentliggøres på kommunens hjemmeside, og udvalget orienteres på førstkommende udvalgsmøde om afgørelserne.

Punktet behandles både på Klima- og Miljøudvalgets møde og på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Plan får delegation til at træffe afgørelsen om ikke-VVM-pligt administrativt. Udvalget orienteres på førstkommende udvalgsmøde. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Til efterretning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.