Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 5. november 2019 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Beslutning

Henrik Kjølberg spurgte til om støjvolden føres helt ned til kommunegrænsen til Greve.

Borgmesteren lovede Henrik Kjølberg et skriftligt svar.

Resume

Budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 blev 1. behandlet i byrådet den 8. oktober 2019. Ifølge de reviderede tidsfrister for budget 2020 fra Social- og Indenrigsministeriet, skal budgettet vedtages i byrådet senest den 5. november 2019.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget, som nu skal 2. behandles, er udarbejdet med udgangspunkt i den status, der blev givet på budgetseminaret den 8. oktober 2019, og byrådets efterfølgende 1. behandling af budgetforslaget samme dag.

I forhold til 1. behandlingsforslaget bemærkes følgende:

 • Puljen til Lov og cirkulæreprogrammet (DUT) er fordelt efter fagcentrenes indmeldinger. Der resterer 379.000 kr. i puljen.
 • Forslag til besparelser og udvidelser fra Gruppe A, F, Ø og O er indarbejdet. Budgetforhandlinger med Venstre blev gennemført efter udsendelse af dagsorden til Økonomi- og Planudvalget, hvorfor sagsfremstillingen ikke afspejler resultatet af disse forhandlinger.
 • Øvrige ændringer efter 1. behandlingsforslaget er indarbejdet i budgetmaterialet, og fremgår af den reviderede ubalanceoversigt. I vedlagte bilag er der nærmere redegjort for de enkelte ændringer.
 • Modtagne høringssvar er udsendt til Byrådet og vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at forslaget til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, med de i bilaget oplistede ændringer, godkendes, dog med forbehold for endelig budgetaftale.

at der gives bevilling i henhold til bevillingsoversigten, med de bindinger, der i bemærkningerne er gjort til de enkelte poster. Der gives samtidig anlægsbevilling til de med stjerne (*) markerede anlægsprojekter i investeringsoversigten.

at administrationen bemyndiges til eventuelt at foretage mindre tekniske justeringer i forbindelse med den talmæssige indberetning af budgettet.

Aftalen med Venstre indarbejdes i budgetforliget.

 

Efter Økonomi- og Planudvalgets møde er aftale med Venstre indarbejdet i bilagene. Det drejer sig om bilagene:

 • Spareramme fra Gruppe A, F, Ø, O og V (Bilag 9)
 • Ubalance 2020 ved 2. behandlingen (Bilag 11)
 • Hovedoversigt 2020 (Bilag 13)
 • Bevillingsoversigt 2020 (Bilag 14)

 

Derudover er der flyttet tre anlægsprojekter fra investeringsoversigten til driftsudgifter i 2020, i alt 1.340.000 kr.:

 • Sejlklub, udvidelse af klubhuse 200.000 kr.
 • Kulturium, Biblioteket, sorteringsanlæg 890.000 kr.
 • Letbane, rådgivere mv.

 

Der vedlægges tilrettet investeringsoversigt (bilag 15).

 

Efter udsendelse af byrådsdagsordenen er gruppe A fremkommet med forslag om at reducere egenbetalingen for fleksible pladser på Kærbo fra de nuværende 129 kr. pr. dag, til 75 kr. pr. dag. Udgiften hertil svarer til 360.000 kr., som er indarbejdet i vedlagte korrigeret balanceoversigt, dateret 5. november 2019. Ændringen er ligeledes indregnet i korrigeret bevillingsoversigt og hovedoversigt, som ligeledes vedlægges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Som angivet i budgetmaterialet. Der er en positiv ubalance i 2020 på 36 mio. kr., som korrigeres over kassebeholdningen. I overslagsårene er ubalancen negativ med hhv. 69,6 mio. kr., 12,5 mio. kr. og 25,1 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Bilag

Resume

I forbindelse med budget 2020 skal grundskyldspromillerne og dækningsafgiften fastsættes.

Sagsfremstilling

I budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 er der forudsat uændrede grundskyldspromiller og promille for dækningsafgift, som jf. vedhæftet bilag udgør:

Grundskyldspromille

25,00 ‰

Grundskyldspromille, landbrugsejendomme

 7,20 ‰

Dækningsafgift for erhvervsejendomme

9,00 ‰

Offentlige ejendommes forskelsværdi

8,75 ‰

Offentlige ejendomme opkræves af forskelsværdien

12,50 ‰

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at grundskyldspromillerne og dækningsafgiften fastsættes i overensstemmelse med budgetforslaget, dvs. med uændrede satser.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

I budgetforslaget indgår samlede indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter på 111.301.000 kr. i 2020, som er udspecificeret i det vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunal ejendomsskat.

Bilag

Resume

I forbindelse med budgetvedtagelsen skal kommuneskatteprocenten fastsættes, og det skal besluttes at vælge mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for skatter, tilskud og udligning, eller selvbudgettering. Beregningerne viser, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil give 2,2 mio. kr. mere end ved selvbudgettering.

Sagsfremstilling

I budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og Ishøj Kommune har historisk også valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er der i budgetforslaget forudsat en uændret kommuneskatteprocent på 25,0.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kommuneskatten fastsættes uforandret til 25,0 %, og at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 udgør 3.506.308.000 kr. Med en skatteprocent på 25,0 bliver provenuet 876.351.000 kr. inkl. et fradrag for det skrå skatteloft.

Lovgrundlag

Lov om kommunal indkomstskat.

Bilag

Resume

I forbindelse med budgetlægningen skal kirkeskatteprocenten fastlægges.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Provsti har den 28. oktober 2019 fremsendt meddelelse om ligningsbeløb samt oversigt om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser i Ishøj Kommune.

 

Budget 2019

Budget 2020

Ishøj sogn

10.863.000

12.185.589

Torslunde sogn

3.448.771

2.400.000

Provstiudvalgskassen og skoletjeneste

817.000

759.000

Kirkekasser i alt

15.128.771

15.344.589

Landskirkeskatten

3.006.562

3.026.346

I alt

18.135.333

18.370.935

46,4 % af Ishøj Kommunes indbyggere var medlemmer af Folkekirken den 1. januar 2019 (47,5 % den 1. januar 2018).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kirkeskatteprocent fastsættes til uændret 0,90 %.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskatten i Ishøj Kommune på 2.041.215.000 kr.

Med en kirkeskatteprocent på 0,90 vil provenuet blive 18.370.935 kr.

Lovgrundlag

Lov om Folkekirkens økonomi.

Bilag

Resume

Kommunens revision Deloitte har den 21. oktober 2019 fremsendt "Beretning vedrørende uanmeldt beholdningseftersyn den 16. august 2019". Beretningen er samme dag udsendt til byrådet. Revisionsberetningen skal godkendes af byrådet og indsendes til tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Revisionsberetningen skal ifølge styrelsesloven, udsendes til byrådet inden 7 dage fra modtagelsen. Dette er sket samme dag, som den blev modtaget, den 21. oktober 2019.

Revisionen har fremsat nogle bemærkninger, bl.a. om ikke udlignede poster på to bankkonti og afvikling af restgæld på pantebreve, som administrationen har svaret på, jf. vedlagte bilag.

Efter politisk behandling indsendes revisionsberetningen og administrationens svar til tilsynsmyndighederne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at revisionsberetningen og administrationens besvarelse, godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 Kalbiye Yüksel (SF) forlod mødet efter behandling af pkt. 224.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem, revision mv.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd har fastsat de vejledende kriterier for ansøgere, der ønsker at søge en lejebolig i Ishøj Kommune. Inden forlængelse af samarbejdsaftalerne, der ophører i 2020 og 2021, er der foretaget en gennemgang af de vejledende kriterier for at se, om kriterierne fortsat er tidssvarende eller, om der er behov for en justering af kriterierne. I den forbindelse ønskes Byrådets godkendelse til en ændring af kriteriet vedrørende "anden særlig tilknytning” (pkt. 6 i vedlagt bilag).

Sagsfremstilling

Formålet med de vejledende kriterier er blandt andet, at styrke beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger. Den årlige Boligrapport, der udarbejdes som en evaluering af 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune, har de sidste mange år vist, at anvisning af ledige boliger i henhold til de vejledende kriterier virker efter hensigten. 

På møde den 4. juni 2019 ændrede Byrådet kriteriet for ansøgere, hvor medansøger ikke er i arbejde. I den forbindelse var der drøftelser om, at de vejledende kriterier for ansøgning om en lejebolig i Ishøj Kommune skulle gennemses, inden samarbejdsaftalerne med boligorganisationerne i Ishøj Kommune skulle forlænges. Da den første samarbejdsaftale ophører primo 2020, ønskes de vejledende kriterier derfor gennemgået med henblik på eventuel ændringer eller justeringer.

Samlet set er det administratonens vurdering, at kriterierne og samarbejdsaftalerne med boligorganisationerne herom er velfungerende. Der vurderes således ikke pt. behov for gennemgribende ændringer i kriterierne.

Kriterie seks gælder "Pensionister og andre ældre uden for kommunen, der ønsker at flytte tættere på børn i kommunen". I de nuværende samarbejdsaftaler er der tilføjet "eller anden særlig tilknytning til Ishøj Kommune". I aftalen med Vridsløselille Andelsboligforening afd. Gadekæret er indgået særlig aftale om, at "denne tilknytning kun omfatter pensionister og andre ældre (der ikke har bopæl i Ishøj Kommune) i de tilfælde, hvor de tidligere har boet i Ishøj Kommune (i mere end 15 år), de via fritidsaktiviteter tilbringer det meste af sin hverdag i Ishøj Kommune eller har nære familiemæssige relationer til Ishøj Kommune".  

Det kan således overvejes, at gøre aftalen med Vridsløselille Andelsboligforening generel for alle aftaler eller at lade kriteriet ”om anden særlig tilknytning” helt udgå. Det der kunne tale for, at kriteriet helt udgår, er, at antallet af ledige boliger er faldet markant.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kriteriet om "anden særlig tilknytning" præciseres med samme tekst som i aftalen med Vridsløselille Andelsboligforening.

Lennart Nielsen (V) afventer stillingtagen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ingen økonomisk betydning for Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Bilag

Resume

De nuværende samarbejdsaftaler med boligorganisationerne, om 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune, udløber i 2020 og 2021. I den forbindelse ønskes Byrådets godkendelse, så administrationen kan forhandle med boligselskaberne, om forlængelse og ændringer af samarbejdsaftalerne. Den gældende samarbejdsaftale er vedhæftet i en redigeret version, hvor ændringerne er fremhævet - og i en version, hvor ændringerne er indarbejdet.

Sagsfremstilling

I forhold til den nuværende samarbejdsaftale er der foretaget enkelte sproglige justeringer og præciseringer af den praksis, der er for boliganvisningen, som er baseret på de erfaringer, der er opnået igennem de sidste par år i konkrete sager (bilag vedhæftet). Samtidig ønskes der samme ophørsdato på alle aftaler, for at lette administrationen af aftalerne - og ved eventuel genforhandling. 

 

Sker der ændringer i sagen vedr. "Anvisning af boliger - Gennemgang af kriterier" (sag nr. 190), der drøftes på samme møde, vil disse ændringer blive medtaget i samarbejdsaftalerne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at aftalerne forlænges, og administrationen får mandat til at forhandle med boligselskaberne - og at Borgmesteren bemyndiges til at underskrive aftalerne. Ved markante ændringer forelægges sagen politisk igen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ingen økonomisk betydning for Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Udlejningsbekendtgørelse nr. 519. af 30. april 2019.

Bilag

Resume

Samarbejdsaftalen med Sydkystens Boligselskab afd. Balders Have ophører den 1. marts 2020. Der ønskes byrådets godkendelse, så administrationen kan indgå drøftelser med boligselskabet, om godkendelse af ændringerne i samarbejdsaftalen. Almen Bolig+ boligerne udlejes efter et specielt koncept, hvor Ishøj Kommune indtil nu har haft 100 % anvisningsret over boligerne. Der ønskes byrådets godkendelse til, at dette ændres til 25 % (hver 4. ledige bolig).

Sagsfremstilling

AlmenBolig+ boligerne udlejes efter et særskilt koncept, som stiller store krav til både beboernes egenindsats og egenbetaling. Indskuddet er højt, og beboerne skulle ved 1. gangs udlejningen selv stå for eventuelt indkøb og opsætning af indvendige vægge og køkken. Ved fraflytning foretages en konkret uafhængig vurdering af boligforbedringernes værdi. I de første år var det ved genudlejning muligt for den nye lejer at vælge, om lejeren ønskede at betale vurderingsbeløbet på én gang, eller om lejeren ønskede at betale vurderingsbeløbet med et fast, men betydelig mindre, beløb hver måned sammen med huslejen.

KAB oplyser, i mail af 14. februar 2019, at det juridisk ikke længere er muligt, at boligafdelingen selv kan stå for lån, der giver mulighed for, at huslejefinansiere forbedringsarbejderne. Det har den betydning, at den nye lejer inden indflytningen selv skal finansiere indskud, 1. måneds husleje - og hele vurderingsbeløbet på én gang. Ved 1. gangs udlejningen stod KAB for udlejningen af alle 34 boliger, og efterfølgende har Ishøj Kommunes boliganvisning anvist ca. 12 boliger. Ved anvisning af disse boliger har vurderingsbeløbet været fra 11.000 - 70.400 kr. og med indskud og 1. måneds husleje, har ny lejer i alt skullet betale fra 60.400 - 126.700 kr. Mange af de ansøgere, der søger bolig igennem boliganvisningen, kan godt betale den månedlige husleje, men få ansøgere har mulighed for at finansiere udgiften i forbindelse med indflytningen. Da boligerne derfor er sendt i tilbud mange gange, før en egnet ansøger har haft mulighed for at betale beløbet, foreslås det, at samarbejdsaftalen ændres, så Ishøj Kommune kun får anvisningsret over 25 % af boligerne. Samtidig foreslås det, at der i aftalen skal være mulighed for, at en ledig bolig kan returneres til boligselskabet igen inden for få dage, såfremt Ishøj Kommunes boliganvisning vurderer, at kommunen ikke ønsker at benytte anvisningsretten - uden at det medfører lejetab for Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at ændringerne i samarbejdsaftalen og ændring af anvisningsretten til 25 % af boligerne godkendes - og at administrationen får bemyndigelse til at forhandle samarbejdsaftalen på plads med boligselskabet. Ved markante ændringer forelægges sagen politisk igen. Aftalen genforhandles senest om 6 år.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ingen økonomisk betydning.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har igennem mange år haft fast anvisningsret på 12 handicapegnede boliger i Vejleåparken. Da der ikke ligger nogen skriftlig aftale på disse boliger, ønskes boligerne medtaget i en Allonge til den gældende samarbejdsaftale imellem Ishøj Kommune og Boligforeningen AAB.

Sagsfremstilling

Boligerne har ikke status af handicapboliger, men Boligforeningen AABs lokale ejendomskontor har igennem årene sendt boligerne til anvisning i Ishøj Kommune. Administration af disse boliger er overgået fra lokalkontoret til AABs hovedkontor og i den forbindelse, blev den manglende skriftlige aftale drøftet. Boligerne er ikke ens, men det kan nævnes, at flere af boligerne har:

 • bredere døråbning med skydedør ud til toilettet
 • selvstændige carporte
 • niveaufri adgang til p-plads
 • sænket køkkenbord eller anden særlig indretning i køkkenet
 • ingen dørtrin.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Allongen til samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Som med de øvrige boliger, der i henhold til den indgåede samarbejdsaftale er anvist af Ishøj Kommune, hæfter Ishøj Kommune for istandsættelsesudgifterne, hvis lejer ikke betaler i forbindelse med fraflytning.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Bilag

Resume

Etablering af København-Ringsted-banen er nær sin afslutning. Afslutning af aftalerne om arealer omkring banen skal derfor afsluttes. Der fremlægges forslag til rammerne for ekspropriationsforretningen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som følge af anlæg af København-Ringsted-banen er der siden 2013 gennemført en lang række fysiske ændringer på de tilliggende grundarealer og veje, herunder faktisk ekspropriation, mageskifter, ejerskifter samt registrering af diverse servitutter omkring adgangsret til banens tekniske installationer og sikring af signalkabler. I 2013, 2016 og i 2018 er i alt 5 delaftaler blevet både teknisk og politisk godkendt.

Der er udarbejdet en opgørelse over den endelige erstatning, som omfatter erstatning for det jord, kommunen har afgivet, modregnet arealer kommunen har overtaget, erstatning for de arealer Banedanmark midlertidigt har benyttet, samt erstatning for struktur-ændringer og beskadiget beplantning m.v.

Der er på en ekspropriationsforretning afholdt den 16. september af Kommissarius truffet beslutning om enkelte forhold omkring ændret anvendelse samt reetablering af areal, i form af et erstatningsforslag, der efterfølgende er tiltrådt af Banedanmark. Da det ikke var muligt at opnå enighed om de sidste spørgsmål, har der med Banedanmark været enighed om at overlade det udestående til afgørelse hos Kommissarius under ekspropriationsforretningen. Både Banedanmark og kommunen har tiltrådt et økonomisk forligsforslag fremsat af Kommissarius.

Opgørelsen er nu tilrettet, og saldoen kan i kommunens favør opgøres til ca. kr. 2.100.000 (netto) og inkluderer kommunens erhvervelse af et jordstykke på ca. 24.000 kvm. beliggende syd for det kommende nye erhvervsområde ved Vejleåvej og bl.a. med sigte på etablering af 2-3 nye regnvandsbassiner (Pilemølle Naturpark).

Erstatning til de berørte private lodsejere er afsluttet gennem særlige aftaler uden kommunens involvering.

Den afsluttende opgørelse indeholder erstatningsbeplantning, og administrationen vurderer, at der skal anvendes ca. 430.000 kr. hertil. Arbejdet vil blive udført af Park, Vej og Miljø snarest muligt. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at aftalen om opgørelse af økonomien for erstatning godkendes,

at økonomien med udbetaling af kr. 2.100.000 som erstatning godkendes, og der gives anlægsbevilling som indtægt herfor.

at der gives anlægsbevilling som udgift for kr. 430.000, der skal dække arbejder til at genskabe beskadiget beplantning etc. på kommunens arealer,

at den endelige tekniske aftale mellem kommunen og Banedanmark tiltrædes, når den foreligger efter afsluttet ekspropriationsforretning,

at borgmesteren bemyndiges til at underskrive denne/disse aftale(r).

Restbeløbet på kr. 1.670.000 tilfalder kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling som indtægt for erstatningsbeløbet på ca. kr. 2.100.000.

Der søges om anlægsbevilling som udgift for kr. 430.000, der skal dække erstatningskrav for beskadiget beplantning m.v. (se bilag). 

Lovgrundlag

Ekspropriationsloven, LBKG nr. 1161 af 20. november 2008, samt "Lov nr 527 af 26. maj 2010 om anlæg af Jernbanestrækning København-Ringsted over Køge".

Bilag

Resume

Der er udarbejdet en revision af Lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26. I den reviderede lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26 præciseres lokalplanens anvendelse, således at der kan eksproprieres på baggrund af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i november 2018 Lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en daginstitution i området. Da det kan blive nødvendigt at ekspropriere for at få virkeliggjort lokalplanens formål, revideres lokalplanen, så den lever op til gældende krav.

I den nye lokalplan er bestemmelsen om anvendelse præciseret i lokalplanens tekst, så det fremgår, at den generelle anvendelse er offentlige formål, daginstitution, og at den specifikke anvendelse er daginstitution.

På baggrund af en ændring af planloven vedr. ekspropriation, som er trådt i kraft 1. januar 2019, skal redegørelsen suppleres og præciseres således, at det fremgår, at der på baggrund af lokalplanen kan eksproprieres til virkeliggørelse af lokalplanens formål, jf. planlovens § 47 stk. 1.  

Da der er tale om en præcisering af en bestemmelse i en eksisterende lokalplan foreslås det, at fastsætte høringsperioden til 2 uger samt forkorte den efterfølgende politiske proces således at den endelige vedtagelse uddelegeres til Teknik- og Bygningsudvalget.

Lov om Miljøvurdering

Det vurderes, at revisionen af lokalplanen er af mindre væsentlig betydning, og at ændringerne ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Afgørelsen, om at der ikke udarbejdes en miljørapport af ændringen, kan påklages i 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at sende ændringerne i den reviderede lokalplan i offentlig høring i 2 uger,

at uddelegere den endelige vedtagelse til Teknik- og Bygningsudvalget,

at offentliggøre beslutningen om, at der ikke udarbejdes en miljørapport af planen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Resume

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner indgik i 2015 en fælleskommunal aftale med Vestforbrænding om indsamling af affald på tværs af kommunegrænser. Sagen beskriver to mulige løsninger, der kan sikre forsyningssikkerheden som følge af, at den nuværende renovatør på kontrakten ”Indsamling af affald på tværs” har vist sig at være en usikker samarbejdspartner. Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om at stifte et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60 samt erhverve de nødvendige aktiver til udførelse af opgaven via et, af den fungerende renovatør, udskilt datterselskab (A/S).

Sagsfremstilling

Byrådene/kommunalbestyrelserne i de fem kommuner bad i august 2019 administrationerne om at undersøge mulige løsninger til at sikre forsyningssikkerheden. En løsning skulle være muligheden for at hjemtage opgaven midlertidigt i regi af et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60. Administrationen har udarbejdet to løsningsforslag, der er vedhæftet:

Løsning 1: Nyt udbud (se bilag 10)
Forudsat, at kontrakten med den nuværende renovatør bringes til ophør ved gensidig aftale mellem partnerne, er det muligt at bede Vestforbrænding udbyde opgaven på ny.

Løsning nr. 2: Stiftelse af § 60 selskab og køb af A/S (se bilag 10)

Løsning nr. 2 indebærer, at der stiftes et interessentskab (I/S), der erhverver et af renovatøren stiftet og udskilt datterselskab (A/S). Dette A/S består af kontrakterne om Indsamling på tværs med Vestforbrænding med tilhørende materiel og mandskab mv. I denne løsning køber man A/S via det fælles I/S, og det betyder, at man således ejer både et I/S og et A/S, som formelt set skal stiftes og drives ved en bestyrelse og en direktør. Rent praktisk, og af hensyn til ønsket om en smal administrativ linje, er det valgt at etablere en enheds-direktør og ditto bestyrelse (se bilag 11).


Det vurderes samlet set, at stiftelse af et § 60 selskab (I/S) og køb af A/S er den bedste løsning til at sikre forsyningssikkerheden, fastholde det nuværende service- og genanvendelsesniveau samt begrænse takststigningen for borgerne. 

Der orienteres om sagens fremdrift i december 2019.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

I forhold til forberedelsen af stiftelse af I/S:

1. Teknik- og Miljødirektøren i Ishøj Kommune, gives bemyndigelse til at færdiggøre de igangværende forhandlinger med renovatøren,

2. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at vedtage forretningsorden, plan for møderne samt ansættelse af direktør for I/S,

3. Teknik- og Miljødirektøren i Ishøj Kommune, gives fuldmagt til at underskrive lejeaftale på en af Teknik- og Miljødirektøren udvalgt lokation og senere overdrage lejeaftalen til A/S,

4. Det godkendes, at I/S navngives ”Indsamling på tværs I/S”.

 

I forhold til stiftelse af I/S:

5. Det selskabsretlige grundlag for I/S (udkast til ejerstrategi og vedtægter) godkendes,

6. Borgmesteren gives bemyndigelse til at stifte et interessentskab (I/S), der vil forestå indsamling af affald i de fem kommuner via køb af aktieposten i det af renovatøren udskilte datterselskab, Ressourceindsamling A/S og underskrive vedtægterne for dette,

7. Borgmesteren udpeges som medlem af bestyrelsen i I/S og Borgmesteren bemyndiges til at udpege en suppleant til bestyrelsen i I/S,

8. Teknik- og Miljødirektøren i Ishøj Kommune, gives bemyndigelse til at foretage eventuel nødvendig opdatering af de selskabsretlige dokumenter.

 

I forhold til køb af A/S:

9. Optagelse af lån til finansiering af biler på op til 30 mio. kr. samt udstedelse af garanti på et tilsvarende beløb godkendes. For Ishøj Kommune op til 3.993.000 kr.

10. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til køb af aktieposten i A/S,

11. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i I/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at indstille Borgmesteren som medlem af bestyrelse for A/S,

12. Borgmesteren som medlem af bestyrelsen i A/S eller dennes stedfortræder (suppleanten) gives bemyndigelse til at ansætte en direktør i A/S.

13. Godkender, at A/S navngives ”Ressourceindsamling A/S”.

 

Lennart Nielsen (V) afventer stillingtagen.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Venstre:

Venstre tiltræder, at der af hensyn til forsyningssikkerheden, etableres en midlertidig løsning til “Indsamling af affald på tværs” jf. sagens løsningsmodel 2. Vi er dog bekymret over, hvorvidt den anførte stigning i renovationstaksten på ca. 200 kr. årligt pr. hustand, reelt kan holdes, eller om der herudover kommer yderligere omkostninger for forbrugerne.

Venstre finder, at der i f.m. udløb af IPT kontrakterne for Albertslund, Ishøj og Vallensbæk kommuner - at en konkurrenceudsættelse af området bør finde sted.

Venstre anmoder om at modtage en opgørelse af de administrative udgifter/omkostninger (såvel direkte som indirekte) for implementeringen af løsningsmodel 2, og at denne opgørelse fremsendes til byrådet.

 

Økonomi

Løsning 1 forventes at medføre en stigning i renovationstaksten på 225-775 kr. årligt pr. husstand. Hvis der, som eksempel, blandt tilbudsgiverne bydes med en løsning ved brug af samme antal to-kammerbiler som i dag, stiger renovationstaksten med 300 kr. årligt pr. husstand. 

Løsning 2 forventes at medføre en stigning i renovationstaksten på ca. 200 kr. årligt pr. husstand.

Ved løsning 2 fastsættes købesummen for A/S under hensyn til den faktiske værdi af vognparken mv., modregnet det forventede driftstab på kontrakter i den resterende del af kontraktperioden. 

Denne ”rabat” tilfalder § 60-selskabet og bruges til at dække noget af driftstabet i den resterende periode. Dette medfører, at løsning 2, trods merudgifter til etablering og drift, vil medføre en lavere takststigning end løsning 1.

Det bemærkes, at der ved løsning 2 er en potentiel større, økonomisk risiko, for uforudsete udgifter til reparation eller indkøb af nye biler samt risiko for tab af værdi i forbindelse med evt. videresalg efter kontraktperiodens udløb.  

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Bilag

Resume

Forslag til affaldsplan 2019-2030 har været i offentlig høring og skal godkendes og offentliggøres.

Sagsfremstilling

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde en seksårig plan for håndtering af affald. Kommunens nuværende affaldsplan udløb den 31. december 2018. Klima- og Miljøudvalget har den 15. maj 2019 besluttet at sende forslag til Affaldsplan 2019-2030 i høring.

Høringsperioden løb fra den 21. juni 2019 til den 25. august 2019, og der er modtaget ét høringssvar fra grundejerforeningen Ørnekærgård.

I høringsperioden blev forslag til Affaldsplan 2019-2030 præsenteret for Grønt Forum.

Det indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Center for Park-, Vej- og Miljøs bemærkninger til det indkomne høringssvar fremgår ligeledes af bilag. Center for Park-, Vej- og Miljø har vurderet, at det indkomne høringsvar ikke giver anledning til ændringer af planforslaget. Efter Ishøj Byråds behandling af sagen vil der blive udarbejdet et uddybende skriftligt svar til grundejerforeningen.

Under udarbejdelsen af forslag til affaldsplanen gennemførte Vestforbrænding forundersøgelser af etablering af et forsorteringsanlæg til storskrald. Forundersøgelserne har vist, at økonomien i anlægget ikke er rentabelt. Derfor er projektet i mellemtiden blevet nedlagt, derfor slettes aktivitet 6.2.

Forslag til affaldsplan 2019-2030 med de to tilhørende bilag er vedlagt sagen. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til affaldsplan 2019-2030 godkendes og offentliggøres.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslagets aktiviteter gennemføres inden for den normale driftsramme. Der afsættes årligt ca.100.000 kr. til affaldsplansaktiviteter indenfor det eksisterende budget. Hvis en aktivitet giver anledning til yderligere omkostninger, vil det blive forelagt udvalget til politisk behandling, jf. forslagets afsnit om økonomi.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Bilag

Resume

Forslag til Vandforsyningsplan 2019 for Ishøj Kommune er udarbejdet med det formål at sikre grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen, så forbrugerne også i fremtiden kan forsynes med drikkevand af god kvalitet.

Sagsfremstilling

Vandforsyningsplan 2019 beskriver den politik og de mål, som Ishøj Kommune arbejder efter. Planen redegør for, hvordan Ishøj Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere. Den beskriver hvilke anlæg, forsyningen skal bygge på, hvor meget vand borgere og erhverv forventes at forbruge, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må opgives. Vandforsyningsplanen er således grundlaget for Ishøj Kommunes forvaltning og Ishøj Forsynings drift af vandforsyningsområdet.

Forslaget til Vandforsyningsplan er udarbejdet i samarbejde med Ishøj Forsyning og er blevet screenet for potentielle miljøpåvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Det er ud fra screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forslag til Vandforsyningsplan 2019 for Ishøj Kommune samt afgørelse om miljøvurdering sendes i otte ugers offentlig høring.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Vandforsyningsplan 2019 forventes ikke at medføre væsentlige udgifter for kommunen og Ishøj Forsyning.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser.

Lov om miljøvurderinger af planer og programmer og konkrete projekter.

Bilag

Resume

For at videreudvikle og realisere en stærkere grøn forbindelse i det tætte byområde i bykernen foreslås det at søge fondsmidler til det videre forløb.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutninger i Planstrategi 2016-2028 og tilhørende handlingskatalog arbejdes der løbende med at skabe en stærkere og mere sammenhængende grøn struktur i Ishøj. Som det blev præsenteret på Byrådsseminar 2019, vil ”Den Grønne Forbindelse” løbe igennem det tætte byområde i bykernen og binde de to ådale sammen gennem et aktivt og grønt forløb. Dette er også i tråd med miljøpolitikkens ønske om et grønt miljø, der hvor man bor og færdes i hverdagen samt ønskerne om at gøre det lettere at færdes i Ishøj på en grøn måde, sikre høj kvalitet i vores natur og sikre god adgang til vores grønne værdier.

Købet af Brohuset og den fremtidige udvikling af Ishøj bykerne gør det oplagt at videreudvikle en stærk grøn forbindelse, som både kan tilføre nogle grønne kvaliteter, understøtte mobiliteten, styrke oplevelsen af tryghed samt tilføre biodiversitet til byområdet. Desuden kan den grønne forbindelse styrke mulighederne for bevægelse og således være med til at realisere nogle sundhedspolitiske tiltag.

Center for Byudvikling har udarbejdet et idékatalog, som viser analyser og potentialer ved udvalgte nedslagspunkter i forbindelsen. Her peges blandt andet på Baneparken som et vigtigt element i en sammenhængende grøn struktur. Det samme er stien langs banen i kanten af det lille erhvervsområde og området imellem Brohuset og banen.

Det foreslås derfor, at der arbejdes målrettet med at søge fondsmidler til at videreudvikle og realisere ”Den Grønne Forbindelse”. I forbindelse med fondssøgningen vil det blive beskrevet, hvordan der arbejdes med en bred inddragelse af borgere og relevante faglige samarbejdspartnere. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at arbejdet med videreudvikling af Den Grønne Forbindelse og fondsansøgninger vedtages.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

G/F Merlegårdsparken v/Jan Olsen har henvendt sig til kommunen med ønske om en dialog om den eksisterende legeplads. Henvendelsen indeholder en gentagelse af en tidligere forespørgsel fra 2017, der går på, om kommunen vederlagsfrit ønsker at overtage det grundstykke, som i dag huser legepladsen og en samtidig forpligtelse til løbende at vedligeholde og forny legepladsen og dens inventar. Grundejerforeningen gør opmærksom på, at der siden deres sidste henvendelse, har været stigende udgifter til vedligeholdelse, og at de ikke længere kan påtage sig at vedligeholde og være ansvarlig for legepladsen.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Merlegårdsparken henvendte sig i 2017 om dette spørgsmål, som blev drøftet og behandlet i Teknik- og Bygningsudvalg, Økonomi- og Planudvalg og Byrådet. Det blev besluttet, at kommunen ikke ønskede at overtage legepladsen.

Den oprindelige aftale mellem grundejerforeningen og kommunen er fra 2009. Den er formuleret således, at kommunen etablerede legepladsen (for kr. 312.500,-) mod grundejerforeningens samtidige samtykke til at forestå vedligeholdelse og fornyelse. Grundejerforeningen oplyser, at den i de forløbne 10 år har afholdt udgifter til dette for ca. kr. 100.000. Kommunen slår græs på området og vedligeholder øvrig beplantning i.h.t. en særskilt aftale med grundejerforeningen.

Flere andre legepladser er kommunalt ejet og drevet af grundejerforeninger i kommunen. Hvis kommunen overtager det aktuelle areal med en samtidig forpligtelse til fremtidig vedligeholdelse og pasning, kan der efterfølgende komme henvendelser fra de andre grundejerforeninger med tanke på kommunens overtagelse af disse legepladser også. Legepladsen er hjemmehørende under Lokalplan 1.37, og den er tilgængelig for alle, og i samme lokalplan udlagt som et friareal. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at kommunen ikke overtager hverken areal eller forpligtelser forbundet med vedligehold og fornyelse af redskaber m.v., hvor der er legeplads i Merlegårdsparken. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Byrådet besluttede i sit budgetforlig for 2019, at der skulle nedsættes en administrativ analysegruppe med opgaven at; "undersøge Ishøj Kulturcafé/biblioteksområdet med henblik på at se på mulige langtidsbesparelser på området, ved at udføre opgaverne mere enkle, herunder gennemgang af personalenormeringer. I den forbindelse udarbejdes en oversigt over, hvilke visioner og nytænkning der kan blive for området. Der foretages benchmark med kommuner med lignende tiltag".

Sagsfremstilling

Der er benchmarket i forhold til Vestegnskommuner og nabokommuner, i alt indgår tolv kommuner i sammenligningen på biblioteksområdet, mens fem af de tolv kommuner også indgår i benchmark af musikteaterets område, idet de har spillesteder af en sammenlignelig størrelse. Det skal dog bemærkes, at særligt musikteatre er svært sammenlignelige, da der ikke er nøgletal tilgængelige, og funktionerne i husene er meget forskellige.

Analysen viser, at husene har et højt aktivitetsniveau og, at der i en årrække er arbejdet fokuseret på at optimere og effektivisere tilbuddene, samt arbejdet visionært i forhold til at give borgerne bedst mulige tilbud. Der er en høj grad af tilfredshed med, samt brug af begge organisationer.

Ishøj Kommune bruger under gennemsnittet i forhold til de benchmarkede kommuner på såvel biblioteksområdet som musikteateret. Personalenormeringen pr. 1000 indbyggere på biblioteker er desuden under gennemsnittet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at analysen godkendes med følgende bemærkninger:

 • At Kulturium har et højt årligt antal brugere, og at tilfredshedsmålinger viser en meget stor tilfredshed med kulturtilbud. Musikteateret har stigende billetsalg og biblioteket har et stabilt årligt antal gæster på i omegnen af 140.000. På biblioteksområdet, hvor der har været en større brugerundersøgelse, er Ishøj Bibliotek flot placeret i top tre (tilfredshed) og top 4 (NPS score).
 • At Kulturium løbende har fokus på at optimere tilbuddene til borgerne, herunder i forhold til arbejdstilrettelæggelse og digitalisering såvel i forhold til personale som rettet mod brugerne f.eks. ved selvbetjeningsløsninger. Eksempler på arbejdet er; etablering af fællessekretariat, omlægning af lederstilling, reduktion af åbningstider, optimeret vagtplanlægning, selvbetjeningsløsninger og reducerede personalenormeringer, samt minimering af væsentlig ubalance i musikteaterets budget siden 2015.
 • At Kulturium arbejder visionært med tilbuddene til borgerne. Eksempler på arbejdet er; fokus på læsning bl.a. gennem Sommerbogen, hvor Ishøjs børn topper på landsplan, formidling af litteratur gennem en række strategier, indretning af biblioteksrummet, ny fælles profil, udvikling af biografen og teater- og musikrepetoiret mv.
 • At nøgletallene viser, at Ishøj er blandt de 3 kommuner i de benchmarkede kommuner som bruger færrest midler på biblioteksområdet og under gennemsnittet for kulturhuse/musikteatre/biografer.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Biblioteksvirksomhed er reguleret i biblioteksloven.

Bilag

Resume

På Byrådets møde den 6. marts 2018 blev kommissoriet for Uddannelsesudvalget vedtaget. Det fremgår blandt andet af kommissoriet, at Uddannelsesudvalget skal arbejde med at understøtte visionen i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt byrådets uddannelsesmanifest. Et af de temaer, som Uddannelsesudvalget har drøftet i den sammenhæng er forældreansvar.

Uddannelsesudvalget behandlede forslaget til afrapportering på mødet den 24. september og besluttede, at forslaget skulle drøftes med skolebestyrelserne på det kommende dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Børne- og Undervisningsudvalget den 8. oktober, hvorefter forslaget skal drøftes og rettes til i Uddannelsesudvalget, inden det sendes til Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er afholdt dialogmøde for skolebestyrelserne og Børne- og Undervisningsudvalget den 8. oktober, hvor temaet var forældreansvar. Pointerne fra mødet er indskrevet i vedhæftede bilag 'Uddannelsesudvalgets afrapportering og anbefalinger vedr. arbejdet med temaet forældreansvar'.

Indstilling

Uddannelsesudvalget indstiller, at afrapporteringen på arbejdet med temaet forældreansvar sendes til Byrådet til godkendelse.

Den justerede afrapportering er vedlagt sagen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Der fremlægges en status om det videre forløb for Ishøj Fællesantenne.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget drøftede Ishøj Fællesantennes fremtid med brugerrådet den 8. oktober. Brugerrådet havde fremsendt vedlagte notat, som oplæg til drøftelsen. Det blev aftalt, at kommunen i samarbejde med brugerrådet skal undersøge to modeller:

 1. Ishøj Kommune sælger Ishøj Fællesantenne
 2. Ishøj Kommune overdrager fysisk net til en privatejet antenneforening og sælger internetdelen til privat antenneforening.

Der afholdes et nyt møde mellem Økonomi- og Planudvalget og brugerrådet i december eller januar.

Sideløbende har kommunens advokater Horten udarbejdet vedlagte juridiske notat, der belyser nogle af kommunens muligheder ved et salg af Ishøj Fællesantenne.  

Kommunen har i samme periode modtaget et forslag om at sælge Ishøj Fællesantenne til en nystiftet privat antenneforening ved navn AF19. Forslaget er vedlagt. AF19 består pt. af Carsten Brank, Søren Wedebye og Hugo Thuge. Hugo Thuge har tidligere været ansat i Antenneforeningen af 1986.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Kommunen skal ifølge reglerne hvert kvartal indberette oplysninger om likviditeten, opgjort efter kassekreditreglen, til Social- og Indenrigsministeriet. Likviditetsopgørelsen skal forelægges Byrådet.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på kontiene for likvide aktiver. Heri indgår også overskudslikviditeten, som er placeret til forvaltning i Danske Bank Asset Management, og evt. træk på kassekreditten. Kassekreditreglen er overholdt, når saldoen er positiv. Den kvartalsvise opgørelse skal indberettes til Social- og Indenrigsministeriet, og forelægges byrådet.

Den gennemsnitlige likviditet pr. 30. september 2019 er opgjort til 220,2 mio. kr. Likviditeten er inkl. porteføljen i Danske Bank Asset Management, hvor der i august er placeret yderligere 10 mio. kr. så porteføljen nu udgør 103 mio. kr.

I nedenstående tabel fremgår den gennemsnitlige likviditet pr. dag for perioden 2016 – 2019.

Gennemsnitlig likviditet pr. dag i mio. kr.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2016

126,0

135,7

157,2

177,2

2017

195,0

204,2

199,0

194,1

2018

195,6

208,6

222,7

229,3

2019

224,8

221,1

220,2

 

Som det fremgår af tabellen, er den gennemsnitlige likviditet faldende fra 4. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. Den gennemsnitlige likviditet er dog fortsat relativ høj. Den er primært afledt af, at der pt. er afholdt væsentligt færre anlægsudgifter i 2019 end forventet. Samtidig er det optagne lån vedr. lånerammen for 2018 på 26,1 mio. kr. udbetalt.

Likviditetsudviklingen for resten af 2019 afhænger i høj grad af anlægsaktiviteten. Primo oktober 2019 er der et nettoforbrug på 35,2 mio. kr. på anlæg svarende til 30 % af det korrigerede budget på 117,1 mio. kr.

Som supplement til opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2016 til 2019. I bilag 1 vises en grafisk fremstilling over udviklingen i den daglige likviditet i Ishøj Kommune.

 Kassebeholdning ultimo kvartalet i mio. kr.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2016

68,3

111,3

122,7

117,9

2017

119,2

88,0

117,4

113,1

2018

130,3

157,0

161,0

81,6

2019

140,6

161,3

172,7

 

I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at kassebeholdningens størrelse pr. 30. september 2019 på 172,7 mio. kr. ikke er udtryk for den disponible likviditet. Der kan være regningsforskydninger, og overførsler af drifts- og anlægsudgifter fra 2018 indgår ligeledes i likviditeten.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 30. september 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv. Byrådet har vedtaget som mål, at likviditeten ultimo året skal udgøre minimum 25 mio. kr.

Bilag

Resume

Center for Borger, Økonomi og IT (CBOI) har i overensstemmelse med kommunens økonomiregulativ gennemført servicebesøg/controlling på en række driftssteder. Resultatet heraf fremlægges til orientering, jf. vedhæftede bilag.

Servicebesøgene/controllingen har fokus på forskellige parametre. Bl.a. foretages kasseeftersyn, bilagsgennemgang, indtægtskontrol og kontrol af lønsumsstyring. Generelt kan det konkluderes, at økonomistyringen på de kontrollerede områder bliver håndteret ganske godt.

Sagsfremstilling

Der er gennemført servicebesøg/controlling på følgende driftssteder:

 • Ishøj Idræts- og Fritidscenter (13. august 2019)
 • Omsorgscenter Kærbo (19. august 2019)
 • Strandgårdskolen og SFO (20. august 2019)
 • Park, Vej og Miljø (26. august 2019)

Formålet med servicebesøgene/controllingen er ikke kun opfølgning på, og kontrol med driftsstedets økonomiske forvaltning, men i høj grad også servicering og sparring. Der lægges vægt på en god dialog mellem CBOI og driftsstederne om økonomistyringen, anvendelse af økonomi- og lønsystemet, og andre værktøjer mv.

CBOI bidrager med et bredt organisationskendskab og solide kendskab til systemer mv. til et bredere perspektiv på de økonomiske opgaver, som det decentrale niveau udfører. Det kan fx være ved at have blik for særlige tekniske eller styringsmæssige udfordringer på driftsstederne. På samme vis kan der være dialog om konkrete spørgsmål til anvendelse af KMD Opus (økonomisystemet) mv. Herved har driftsstederne samtidig mulighed for at få afklaret spørgsmål til f.eks. økonomistyringen og økonomisystemet.

Resultatet af servicebesøgene har været forlagt direktionen. Resultatet af besøgene bliver desuden forelagt revisionen i forbindelse med deres revision af årsregnskabet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at afrapporteringen om servicebesøg/controlling for 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Kommunens økonomiregulativ.

Bilag

Resume

Byrådet har i budgetforliget for 2019 ønsket en kvartalsvis rapportering om udgifter til administration i kommunen. Den kvartalsvise rapportering fra 2018 fortsættes således i samme form. I vedlagte bilag redegøres for udgifter til administration i 3. kvartal 2019.

Sagsfremstilling

Administrationsudgifter dækker over en lang række udgiftsposter og -områder, jf. retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dette er beskrevet nærmere i vedlagte notat, hvor forbruget i 3. kvartal 2019 på de forskellige udgiftsområder er vist.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at rapporteringen om administrationsudgifter pr. 3. kvartal 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Resume

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent pr. 30. september 2019 er på 3,7 pct.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetforliget for 2019 ønsket en kvartalsvis sygefraværsoversigt for alle personale-grupper i kommunen. Dermed videreføres den kvartalsvise rapportering fra 2018 i samme form.

I vedlagte oversigt er vist sygefraværet for de forskellige overenskomstgrupper i 3. kvartal 2019, svarende til den måde, som sygefraværet er registreret på i kommunens lønsystem.

Som det fremgår af vedlagte notat, udgjorde sygefraværet 3,7 % i 3. kvartal 2019, hvilket er lavere end i 2. kvartal 2019 og lavere end det gennemsnitlige sygefravær 3. kvartal 2018, som var 3,9 pct.

Der vedlægges endvidere statusnotat om den særlige indsats for nedbringelse af sygefravær fra Center for Ledelse og Strategi.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sygefraværet i 3. kvartal 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Budgetforlig 2019.

Bilag

Resume

Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden skal senest den 15. oktober 2019 meddele regionsrådet deres stillingtagen til forslaget om udviklingsbidraget i Regionens budgetforslag 2020-2023. Administrationen har inden denne frist meddelt Region Hovedstaden, at et regionalt udviklingsbidrag på 112 kr. pr. indbygger indgår i budgetforslaget for 2020-2023.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har i mail af 2. oktober fremsendt budgetforslag 2020-2023. Budgetforslaget er blevet førstebehandlet i Regionsrådet den 30. september 2019. Kommunalbestyrelserne i regionen skal efter reglerne meddele deres stillingtagen til udviklingsbidraget. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner forudsatte, nemlig 112 kr. pr. indbygger. I Ishøj Kommunes budgetforslag er udviklingsbidraget indregnet i overensstemmelse hermed, svarende til 2.607.000 kr.

I Regionens budgetforslag udgør sundhedsområdet hovedparten af budgettet med i alt 36,5 mia. kr.

Sundhedsområdet er primært finansieret af et statsligt bloktilskud og kommunal medfinansiering. På socialområdet er der et budget på 898 mio. kr. til at drive 19 tilbud. Området er fuldt finansieret af kommunal takstbetaling.

Der bruges 812 mio. kr. på det regionale udviklingsområde, heraf 500 mio. kr. på kollektiv trafik. De resterende midler er fordelt til miljøområdet, primært jordforureningsområdet med 152 mio. kr. og øvrig regional udvikling 164 mio. kr. Det regionale udviklingsområde er finansieret af et statsligt bloktilskud på 625 mio. kr. og et udviklingsbidrag fra kommunerne på 203 mio. kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Økonomi

Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden er indregnet i Ishøj Kommunes budgetforslag for 2019 med 2.607.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om regionernes finansiering, §§ 7-12.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 3: "Nøgletal for arbejdsmarkedet, september 2019" fra RAR Hovedstaden, udgives ca. 3 gange årligt. Bilaget er vedlagt til orientering.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Resume

Pilotprojektet med Socialmedicinsk Center er nu afsluttet og evalueringsrapport og økonomianalyse fremlægges.

Sagsfremstilling

Formålet med pilotprojektet var at undersøge om borgerne opnår en progression mod arbejdsmarkedet ved en 6 måneders indsats i Socialmedicinsk Center. Det er ikke muligt at lave økonomiske effektberegninger af borgerens progression mod arbejdsmarkedet. Derfor omhandler de økonomiske gevinstberegninger i økonomianalysen kun antallet af borgere, der kommer i beskæftigelse eller rykker ydelsesgruppe.

Den samlede gevinst for Ishøj Kommune kan med investeringen til projektet med Socialmedicinsk Center efter 18 mdr. opgøres til 676.000 kr. Det betyder, at der på trods af investeringen på 2.3 mio. kr. til projektet, kan beregnes et samlet overskud på 676.000 kr., som er udgifter, som vi har sparet i driftsomkostninger og ydelser til borgerne i indsatsgruppen.

Konklusionen bør tages med forbehold, idet der er flere forhold, der har betydning for hvordan data trækkes og analyseres. Datagrundlaget baser sig på et lille antal personer, så hvis én borger rykker sig, skal der ikke meget til at ændre resultatet.

Vestegnsprojekt

Ishøj Kommune har sammen med Socialmedicinsk Center og 5 andre kommuner ansøgt den A.P. Møllerske Støttefond om midler til en opskalering af pilotprojektet. (Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Tårnby/Dragør kommuner)

Det nye projekt er for 200 borgere i indsatsgruppen, dvs. ca. 30-40 borgere fra Ishøj. Der ansøges om 23,6 mio. kr. Projektperioden er 4 år fra januar 2020 til december 2023. Der forventes svar i slutningen af november 2019.

Vedhæftet er:

- Evalueringsrapport for pilotprojekt med Socialmedicinsk Center

- Økonomianalyse af pilotprojektet

- Ansøgning til A.P.Møller Fonden om støtte til Vestegnsprojektet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Socialmedicinsk Center modtog den 7. oktober 2019, et afslag på ansøgningen til den A.P. Møllerske Støttefond. Socialmedicinck Center er i dialog med fonden om en eventuel genfremsendelse af ansøgningen til den næste ansøgningsfrist i foråret 2020.

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag