Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 6. januar 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt 

Beslutning

Annette Bendtsen, Torslunde Bygade 23 fremkom med en række synspunkter om sagen i Torslunde.

Borgmesteren svarede, at Byrådet har ikke har yderligere kommentarer så længe der verserer en retssag.

Arne Rasmussen spurgte om kommunen vil anlægge en ny retssag, hvis den nuværende afvises.

Borgmesteren svarede, at Byrådet ikke har yderligere kommentarer, så længe der verserer en retssag. 

Resume

Ishøj Byråd har på møde den 6. maj 2014 godkendt skema A og den skitserede finansieringsform i forbindelse med Helhedsplanen i Vildtbanegård afd. III.

De samlede renoveringsudgifter udgør kr. 190.975.003,-, hvoraf støttede arbejder udgør kr. 125.854.727,- og ustøttede arbejder udgør kr. 65.120.276,-. Det blev dengang oplyst, at der ikke var kommunal medfinansiering.

Sagsfremstilling

Landsbyggefonden har den 18. november 2014 sendt meddelelse om, at Vildtbanegård afd. III har indgivet ansøgning til fonden om støttemuligheder i henhold til almenboligloven § 92, stk. 1 (landsdispositionsfonden) og § 97, som kan yde støttemuligheder for almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder.

Fonden har behandlet ansøgningen og udarbejdet en indstilling til kommunens godkendelse. Indstillingen indebærer, at den samlede kapitaltilførsel vil udgøre 2.000 t. kr., hvor kommunens andel vil være 1/5 af beløbet, i alt 400 t.kr. Den resterende fordeling er med 1/5 lån fra et realkreditinstitut, 1/5 lån fra landsdispositionsfonden, 1/5 tilskud fra landsdispositionsfonden, og 1/5 tilskud fra boligorganisationen (dog begrænset af egenkapitalens størrelse).

Indstillingen forelægges endvidere for Realkredit Danmark. Når realkreditinstituttets stillingtagen foreligger, vil kommunen blive orienteret herom.

Ved godkendelse af skema A var de ustøttede arbejder opgjort til 65 mio. kr. I den fremsendte opstilling fra Landsbyggefonden, har fonden vurderet, at de ustøttede arbejder kun kan medtages i en ramme på maksimalt 40 mio. kr., hvorfor de ustøttede arbejder er reduceret med 25 mio. kr.

Efter oplysning fra boligorganisationen, vil der efter arbejderne har været sendt ud i licitation, blive taget beslutning om, hvilke arbejder der præcis skal medtages og eventuelt finansieres af de ustøttede midler.

Landsbyggefonden har den 29. september 2014 meddelt, at der på baggrund af boligorganisationens ansøgning og helhedsplan, samt Ishøj Kommunes godkendelse af skema A den 6. maj 2014, er givet tilsagn om huslejestøtte på kr. 1.488.000. Som forudsætning for dette tilsagn, har boligorganisationen sikret en lokal medfinansiering på kr. 496.000 jf. medsendt støttefastsættelse af 29. september 2014.

Den i skema A godkendte leje pr. m2 pr. år udgør kr. 856,18; men i den fremsendte indstilling fra Landsbygefonden vil lejen efter investering og kapitaltilførsel udgøre kr. 839,00. Endelig leje fastsættes først i forbindelse med godkendelse af skema B.

Boligorganisationen har i brev til Fonden den 20. november 2014 tiltrådt både medvirken til kapitaltilførsel og accepteret forudsætningerne herfor.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder det regulerede driftsbudget godkendes, og at kommunens andel af kapitaltilførslen kr. 400 t.kr. finansieres via Økonomi- og Planudvalgets puljebeløb i 2015.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

I august 2012 indgik Ishøj og Vallensbæk kommuner en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. Denne udløber ved årsskiftet 2014. Det foreslås at indgå ny aftale med Dansk Byggeri og at dette bliver en aftale, der har flere kommuner med i samarbejdet.  

Sagsfremstilling

Deltagende partnere

Aftalen med Dansk Byggeri forventes indgået mellem Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Rødovre og Høje-Taastrup Kommuner samt København og Roskilde tekniske skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Overordnede målsætninger

Formålet er at etablere et tværkommunalt fælles samarbejde om:

1.    Unge med et bestået grundforløb indenfor bygge - og anlægsuddannelserne skal have en praktikplads.

2.    Folkeskoleelever skal motiveres til at søge ind på en erhvervsuddannelse.

3.    Unge ledige svende med en bygge- og anlægsuddannelse skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet.

Parterne ønsker at udfordre de unges valg af ungdomsuddannelse og skabe motivation for at søge ind på erhvervsuddannelserne. Med de nye reformer på folkeskole – og erhvervsskoleområdet skal der findes nye måder at arbejde sammen på, og et fælles partnerskab kan koordinere en tværgående indsats og skabe et fælles forum for udviklingen af nye initiativer og arbejdsgange.

Kommunerne har i forvejen et samarbejde i jobcenterregi, og med et partnerskab kan et fælles fokus og en målrettet indsats på sigt betyde, at et øget antal unge får en erhvervsuddannelse indenfor bygge- og anlægsfagene. Samtidig støtter partnerskabet op om branchens forventede rekrutteringsbehov.

Partnerskabsaftalen giver mulighed for at nytænke måden at samarbejde på. på tværs af organisationer, forvaltninger og institutioner og samarbejdet omhandler flere udfordringer end ”kun” at etablere lærepladser.  

Partnerskabsaftaler og social klausuler passer ikke sammen

En partnerskabsaftale er et alternativ til uddannelsesklausuler. Partnerskaberne er fleksible og giver parterne mulighed for at optimere eksisterende samarbejdsflader og nye metoder.

Det at Dansk Byggeri ikke indgår partnerskabsaftaler med kommuner, der bruger hårde uddannelsesklausuler i udbud på bygge- og anlægsområdet, betyder at vi ikke kan stille krav til beskæftigelse af en eller flere lærlinge eller ledige på en konkret opgave, der udføres for kommunen.

Fælles partnerskabsaftale vedhæftes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune indgår i arbejdet med en fælles partnerskabsaftale.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Wedel-Brandt (Ø) kan ikke godkende aftalen. 

Økonomi

Opgaven løses indenfor eksisterende økonomiske rammer.  

Bilag

Sagsfremstilling

Bydysten 2015 er en digital sundhedskampagne, som er udarbejdet af Sydkysten i samarbejde med en privat fysioterapi klinik og et kommunikationsbureau. Bydysten går ud på at flere byer på sydkysten dyster om at blive den sundeste kommune inden for en given periode. Bydysten 2015 er målrettet kommunernes medarbejdere, virksomheder og foreninger. Deltagerne indrapportere dagligt forskellige informationer om dem selv, deres kost og motion til en digital platform. Bydysten er bygget op omkring et pointsystem, der betyder, at den enkelte deltager ikke kun dyster med sig selv, men også med deltagere på samme og andre hold

Ishøj Kommunes deltagelse i Bydysten 2015 kan betyde adgang til 40 hold med hver 5 pladser. Der foreslås, at halvdelen af disse hold udbydes til interesserede medarbejdere og at den anden halvdel gives til interesserede lokale foreninger. Det forslås desuden, at kampagnen placeres i september måned, således at der kan skabes en synergi effekt til ART RUN og til skolernes motionsdag, fredag inden efterårsferien, hvor flere foreninger i Ishøj ligeledes deltager.

Det forslås, at Ishøj Kommunes deltagelse i Bydysten 2015 er betinget af, at kampagnen placeres i september måned, samt at 2 andre kommuner deltager, så der er tale om en reel bydyst. Det foreslås desuden, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale vedr. Bydysten 2015.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der afsættes kr. 100.000 til deltagelse i Bydysten 2015, finansieret af Økonomi- og Planudvalgets puljebeløb.

 

Beslutning

Tiltrådt, idet virksomheder i Ishøj også inviteres til at deltage. 

Økonomi

Det forslås, at der maksimalt afsættes kr. 100.000 til deltagelse i Bydysten 2015. Det foreslås, at disse midler tages fra Økonomi- og Planudvalgets pulje. 

Bilag

Resume

Aftalen mellem Ishøj Kommune og Banedanmark om rejsning af erstatningsskov er udvidet med 5 ha til i alt 26,45 ha. De ekstra 5 ha er komme til i processen med den nye kommuneplan, hvor det blev muligt at udvide det kommunale skovrejsningsareal.

Sagsfremstilling

Banedanmark har sendt aftalte om erstatningsskov til underskrift hos Ishøj Kommune (se Bilag A). Aftalen vedrører kommunale arealer beliggende nord og syd for Ishøj Landsby samt mellem landsbyen og Den nye bane København-Ringsted (se Bilag B).

Ishøj Byråd har d. 5. marts 2013 principgodkendt, at Natur- og Miljøadministrationen bemyndiges til at indgå aftale med Banedanmark om tilplantning af erstatningsskov på kommunale arealer.

Den forelagte aftale er udvidet med 5 ha til i alt 26,45 ha siden den politiske fremstilling i marts 2013, hvor det samlede kommunale areal udgjorde 21, 5 ha.

Præmisserne for aftalen er enslydende med fremstillingen i 2013 og det fremgår, at Ishøj Kommune selv tilplanter 26,45 ha skov mod at få udbetalt en kompensation på 40.000 kr. pr. ha, dvs. at Ishøj Kommune i alt modtager 1.058.000 kr.

Det udbetalte beløb forventes overvejende at kunne dække omkostninger i forbindelse med skovens etablering. Ishøj Kommune må selv afholde udgifter i forbindelse med den fremtidige drift. I forbindelse med etablering af friluftsfaciliteter mv. i området må Ishøj Kommune endvidere forvente selv at skulle afholde udgifterne. Der vil dog formentlig være mulighed for at søge om støttemidler (medfinansiering), bl.a. fra Friluftsrådet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at aftale om erstatningsskov på i alt 26, 45 ha kommunale arealer godkendes af Byrådet og sendes til Banedanmark.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Byrådet godkendte den 2. september 2014 forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2014 - 2022 for Ishøj Kommune.
Tillægget beskriver håndtering af regnvand fra nyt byggeri på Kirkebjerggård.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 1 til spildevandsplanen beskriver et spildevandsprojekt til lokal afledning af regnvand via forsinkelsesbassiner  og udbygning af bassinkapaciteten.
Forslaget har været i høring fra 3. september til den 30. oktober 2014. Der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget.

Jf. Lov om Miljøvurdering har Ishøj Kommune screenet forslaget og vurderet, at spildevandsprojektet ikke påvirker miljøet væsentligt, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurderingsrapport.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Tillæg 1 til spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014-2022 godkendes endeligt.

Ole Beckmann (V) deltog ikke ved sagens behandling. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Ebbe Rosenberg (A) deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 3 og 4.
Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Resume

Vestforbrændings bestyrelse har vedtaget nye gebyrer for 2015 for virksomheders brug af genbrugsstationen. Udregningen er udført så den tilgodeser en indsigelse fra Statsforvaltningen, der har oplyst, at tidligere praksis for beregningerne ikke var lovlig.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen underkendte, på baggrund af klage fra Dansk Transport og Logistik i februar 2014, Vestforbrændings praksis for beregning af gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationen. Statsforvaltningen var af den opfattelse, at fordelingen af betalingen for benyttelse af genbrugspladsen mellem husholdninger og virksomheder ikke var lovlig, idet affald, der bringes til genbrugsstationen fra en virksomhed må betragtes som erhvervsaffald. Vestforbrændings antagelse om, at 60% af virksomheders affald er husholdningsaffald, kan derfor ikke anvendes som grundlag for beregning af gebyrer.

Vestforbrænding har derfor udarbejdet nye takster for virksomhedernes brug af genbrugsstationen. Taksterne fremgår af vedlagte gebyrblad.

Udregningen af gebyret er nu baseret på en model, der antager, hvor stor en del af en virksomheds affald, der er husholdningsaffald, og hvor stor en andel, der er erhvervsaffald, men også hvordan fordelingen mellem husholdnings- og erhvervsaffald varierer indenfor forskellige virksomhedskategorier. Fordelingen er fastsat på grundlag en spørgeskemaundersøgelse, der har belyst, hvor stor en andel af de forskellige virksomheders affald, der er husholdningsaffald.

Modellen har været forelagt Miljøstyrelsen, der ikke har haft indvendinger imod denne nye gebyrberegning. Plan-, Bygge- og Miljøcentret vurderer, at beregningen af de nye gebyrer  tilgodeser Statsforvaltningens indsigelse mod den tidligere gebyrberegning.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at gebyrblad 2015 for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugsstationen for 2015 godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Den nye model medfører højere gebyrer end i 2014.

Engangsbillet for personbiler nedsættes fra 150 til 100 kr. Engangsbillet for kassebil og ladvogn er uændrede. I forhold til 2014 er årskortene steget kraftigt – varierende mellem 60 % og 100 % stigning. En mindre del af stigningen skyldes større læs pr. bil. De hidtidige gebyrer samt gebyrer for 2015 fremgår af gebyrblad.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen 

Bilag

Resume

I forbindelse med fornyelsens af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv og udarbejdelse af samarbejdsaftaler med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening er det i processen blevet tydeligt, at der er et behov for at ombygge arkivets magasin samt etablere kontorfaciliteter for arkivets ansatte.

Sagsfremstilling

Der er behov for etableringen af kontorfaciliteter og ombygning af magasinet. Ombygningen af arkivets magasin skal i høj grad fordre en bedre dagligdag for både foreningens frivillige og arkivets ansatte, da ombygningen skaber mere plads til arkivalier og giver mulighed for bedre opbevaring. Etableringen af aflukkede kontorfaciliteter giver rummet en større grad af fleksibilitet, så der i højere grad tages hensyn både til arkivets ansattes ressourcer og foreningens mange frivillige aktiviteter.

Ombygningen forventes at tage 3 uger. Hertil kommer indretning og opsætning af arkivets mange arkivalier. Det forventes, at der kan præsenteres et nyt arkiv til Bredekærgårds forårsfest 11. april 2015.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at arbejderne igangsættes og udgiften afholdes af de samlede overførsler fra 2014 til 2015.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling principgodkendes, men at bevillingen afventer et samlet overblik over regnskabet for 2014, og de samlede ønsker til overførsler. Der skal indhentes 2 tilbud før arbejdet igangsættes.

 

Beslutning

Tiltrådt, idet den der har afleveret et tilbud gives mulighed for at revurdere tilbuddet. 

Økonomi

Der er indhentet et tilbud på ombygningen af arkivet. Tilbuddet er på 177.000 kr. ekskl. moms.

Der er ikke afsat midler til dette formål, men det forventes at udgiften kan afholdes af de samlede overførsler fra 2014 til 2015.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 12. august 2013, sag 44 et kommissorium til fornyelse af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv.

Der har været afholdt møder med Kroppedal Museum og Thorlunde- Ishøj Lokalhistoriske Forening i forbindelse med udarbejdelsen af en vedtægt og samarbejdsaftale.

Forslaget til vedtægt og samarbejdsaftale behandles på et bestyrelsesmøde i Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening den 9. december 2014.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en vedtægt for Ishøj Lokalhistoriske Arkiv. En sådan har ikke tidligere været udarbejdet. Vedtægten sætter rammerne for styrelse og drift af det lokalhistoriske arkiv. Styrelsen af arkivet henlægges til Kultur og Fritidsudvalget og den administrative del til Kultur og Fritidscentret. Der forventes, at driftsaftalen med Kroppedal Museum fortsætter.

Vedtægten vedhæftes.

Samarbejdsaftalen med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening giver de formelle rammer for hvorledes samarbejdet organiseres og foreningens inddragelse i en række aktiviteter. Der nedsættes en kontaktgruppe mellem Kultur og Fritidscentret og LHF, der skal møde min. 2 gange årligt.

Der er udarbejdet en brugskontrakt for foreningens anvendelse af Ishøj Lokalhistoriske arkiv. Brugskontrakten svarer til den, som foreningerne på Ishøj Havn har underskrevet.

Brugskontrakten vedhæftes.

Der er ligeledes udarbejdet en aftale omkring driften af "Traktørstedet". Denne omfatter beskrivelse af i hvilket tidsrum foreningen har retten til driften af "Traktørstedet" og til hvilke arrangementer at "Traktørstedet" skal være åbent. Samt retningslinier for samarbejdet om jazzarragementer.

Aftalen vedhæftes.

Formanden for Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening oplyser i mail af 10. december 2014, at Lokalhistorisk forening kan godkende aftalerne.

Mailen af 10. december 2014 vedhæftes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

- vedtægten for Ishøj Lokalhistoriske Arkiv godkendes.

- samarbejdsaftalen med tilhørende bilag med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening godkendes.

- Thorslund-Ishøj Lokalhistoriske Forening får fritagelse for betaling af leje til Landsbysalen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening søger om fritagelse for foreningens anvendelse af Landsbysalen til foreningsformål.

Der vil ikke være nogen tab af indtægt af væsentlig betydning. Mindreindtægten kan bæres af Bredkærgård i 2015 og indarbejdes i budgetforslaget for 2016.

Bilag

Sagsfremstilling

Inden udgangen af januar 2015 skal der være indgået ny sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen for perioden 2015 – 2018. Den kommende sundhedsaftale består af en politisk del og en administrativ del. Der indgås én sundhedsaftale mellem de 29 kommuner og Regionen. Denne samlede sundhedsaftale skal nu politisk godkendes efter endt høring. 

Udkastet til den politiske del har været i politisk høring før sommerferien, og er blevet endeligt godkendt d. 5. september. Den administrative del af sundhedsaftalen, som konkretiserer den politiske dels mål og indsatser,  har ligeledes været i høring og er nu endeligt godkendt.

Den administrative del af sundhedsaftalen følges op af årlige implementeringsplaner for de 74 indsatser, der er i sundhedsaftalen. Der skal årligt udarbejdes en implementeringsplan, hvor indsatserne bliver prioriteret, således at udgifter for det næstkommende år kendes året før inden sommerferien, og kan indregnes i de regionale og kommunale budgetter. Implementeringsplaner for 2015 vil primært omfatte lovbundne opgaver, der allerede er igangsat, samt opgaver, hvor det er nødvendigt med et større forberedelsesarbejde.

Omkring arbejdet med implementeringsplanerne oprettes der en organisation, således at både regionalt og kommunal repræsentation sikres.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Sundhedsaftale 2015-2018 godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Anmodning om iværksættelse, ændring eller ophævelse af værgemål, kan fremsættes af Byrådet.

Delegation af kompetencen til, på vegne af Byrådet, at anmode Statsforvaltningen om at iværksætte, ændre eller ophæve værgemål på det voksenspecialiserede område, forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målgruppen for værgemål er borgere med svær sindssygdom, svær udviklingshæmning, eller anden form for alvorligt svækket helbred, der er ude af stand til at varetage sine anliggender. Som eksempel herpå kan nævnes borgere med svær hjerneskade,eller borgere uden sprog og forståelse for sine økonomiske forhold.

Anmodning om iværksættelse, ændring eller ophævelse af værgemål, fremsættes over for Statsforvaltningen af personen selv, nære pårørende, en allerede udpeget værge, Politidirektøren, Regionsrådet eller Byrådet.

Byrådets kompetence til at anmode Statsforvaltningen om at iværksætte, ændre eller ophæve værgemål, kan delegeres til en eller flere navngivne personer, eller til en chef med ret til videredelegation til navngivne medarbejdere.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kompetencen delegeres til den til enhver tid siddende centerchef for det voksenspecialiserede område, med ret til videredelegation til navngivne medarbejder inden for myndighedsområdet.

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Værgemålslovens (LBK nr. 1015 af 20. august 2007) § 16, stk. 1.

Resume

Siden 2013 har det været muligt at søge støtte til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre. Støtten kan højest ydes i en periode på op til to år og kan søges frem til 2017.

Park- og Vejcenter foreslår, at puljen søges til etablering af en busforbindelse til det nye boligområde ved "Fasanparken" via Ishøj Strandvej på baggrund af oplæg og budget fra Movia.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har det været muligt at søge støtte til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre. Støtten kan højest ydes i en periode på op til to år og kan søges frem til 2017. Bilag A. 

I forhold til den kollektive trafik har Ishøj Kommune et trafikknudepunkt ved Stationsforpladsen (markeret med grøn på bilag B) med S-togsstation, busterminal og en kommende endestation for letbanen og yderområderne kan defineres som Tranegilde, Ishøj Landsby og Torslunde. I takt med at der etableres boliger i det lille erhvervsområde er der opstået et nyt yderområde, hvor flere og flere efterspørger en busforbindelse til Fasanparken. Yderområderne er markeret med blå på bilag B. 

Yderområder
Ishøj Landsby busbetjenes i dag af buslinje 120 via Køgevej, 127 via Ishøj Bygade og 400S via Ishøj Stationsvej, og her vurderes behovet for yderligere busbetjening ikke at være til stede.

Torslunde har i dag ingen busbetjening. Tidligere har buslinje 127 kørt til Solhøj via Torslundevej. Passagertallet på denne strækning var så lille, at det ikke kunne betale sig at opretholde den i linje 127´s køreplan. Enkelte efterspørger stadig at få en busrute til Torslunde.

Tranegilde har i dag ingen busbetjening, og behovet vurderes ikke at være til stede.

I det ny yderområde ved fasanparken er der opstået et behov for busbetjening. Umiddelbart vil det være nærliggende at få buslinje 128 til at betjene området via Ishøj Strandvej, som samtidig kan betjene den sydlige del af Strandområdet. På Ishøj Strandvej er der allerede stoppesteder fra dengang buslinje 121 og 300S kørte på strækningen.

Det videre forløb
Park- og Vejcenter foreslår, at puljen søges til etablering af en busforbindelse til det lille erhvervsområde ved Fasanparken via Ishøj Strandvej og vil bede Movia komme med et oplæg og budget på, hvordan området bedst kan blive busbetjent. I forhold til busbestillingen hos Movia betyder det, at der kan køre busser til Fasanparken fra 1. januar 2016.

For at tilgodese yderområderne Tranegilde og Torslunde kan Ishøj Kommune tilmelde sig Flextur. Flextur supplerer den kollektive trafik og er et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse mod en egenbetaling. Ordningen benyttes især i områder og på tidspunkter, hvor de normale busruter ikke dækker. Bilag C.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller:

At Movia udarbejder et oplæg og budget på etablering af en busforbindelse til Torslunde med forbindelse til Høje-Tåstrup.

At puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder søges til etablering af bus til Fasanparken på baggrund af Movias oplæg og budget, svarende til 0,5 mio. kr./år.

Bilag D uddelt på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. I takt med udbygningen af det nye Winthersminde område vil blive indtænkt buslinier til betjening af området.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Puljemidler

Tilskuddet udgør maksimalt 50 % i en periode på op til 2 år.
Medfinansiering afholdes over kontoen for den kollektive trafik, og der gøres opmærksom på, at såfremt der ydes tilskud, kan kommunens medfinansiering ikke afholdes indenfor det nuværende budget. 


Flextur

Det vil koste Ishøj Kommune ca. kr. 400.000 årligt at tilmelde sig Flextur (beskrevet i Bilag c), hvis vi sammenligner os med omkringliggende kommuner, der er tilmeldt ordningen, hvilket betyder en forhøjelse af budgettet for den kollektive trafik. 

Bilag

Resume

Alle kommuner skal fra den 1. januar 2015 opkræve byggesagsgebyr efter medgået tid på basis af timeregistrering. Gebyret opkræves til en timepris, som fastsættes på nærmere vilkår. Dog kan helt simpelt byggeri undtages og gebyrberegnes efter faste takster.

Der skal tages stilling til, hvilken takstmodel der skal anvendes for 2015, samt om en del af byggesagsbehandlingen skal undtages fra gebyropkrævning. 

Sagsfremstilling

Ifølge byggeloven skal der ske en årlig vurdering af om byggesagsgebyrerne afspejler tidsforbruget.

Til forskel fra tidligere år, hvor gebyrerne blev opkrævet på baggrund af faste beløb eller efter kvadratmeter, så skal gebyrer fremover beregnes efter tid på basis af timeregistrering.

En nærmere redegørelse for ændringerne i gebyrsammensætningen for byggesagsbehandling fremgår af vedhæftede bilag ”Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015” samt de øvrige bilag i sagen. 

De nye gebyrer hvor der afregnes efter medgået tid til en timepris på 629,- kr. forventes at medføre flg. ændringer i prisen for en "gennemsnitlig" byggesag:
- Erhvervsbyggerier og etagebyggerier: Reduceres med ca. 40%
- Parcelhuse: Stiger ca. 2½ gange.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at der fra den 1. januar 2015 opkræves gebyr efter medgået tid for byggesagsbehandling af alle bygningstyper, jf. dog nr. 2) og 3),
at 2) indledende samtaler ikke indgår i beregningen
at 3) behandling af klager ikke indgår, bortset fra  behandling af indsigelser i forbindelse med en partshøring ved henholdsvis byggetilladelse/anmeldelse jfr. byggeloven samt ved endelig lovlig ibrugtagning/færdigmelding,
at der opkræves fast pris på 2.000 kr. for byggeri efter anmeldelsesordningen,
at timeprisen fastsættes til 629 kr.
at gebyret opkræves i to rater; ved henholdsvis byggetilladelse/anmeldelse samt ved endelig lovlig ibrugtagning/færdigmelding.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt, idet gebyret på kr. 2.000 for byggeri efter anmeldesordningen udgår. 

Økonomi

Der henvises til ovennævnte bilag ”Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015” samt øvrige vedhæftede bilag. 

Bilag

Beslutning

Tiltrådt. 

Sagsfremstilling

Opsamling på personalepolitiske tiltag samt nøgletal.

Ligestilling:

På baggrund af kommunernes ligestillingsredegørelser for 2013 har Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, udarbejdet en rapport til hver enkelt kommune, som præsenterer kommunens egne resultater. Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet Navigent på vegne af ministeriet. Det fremgår af rapporten, at konklusionen for Ishøj Kommune er, at vi har et ligestillingsindeks på 33 ud af max. 100. Kommunerne som helhed ligger på ligestillingsindeks 28.

Rapporten er vedhæftet.

Sygefravær:

Sygefraværet i Ishøj Kommune er opgjort for årene 2011, 2012 og 2013 og i forhold til landsgennemsnittet pr. fuldtidsbeskæftigede opgjort i dagsværk. Statistikken ser således ud:

År

Ishøj Kommune

Landsgennemsnittet

2011

14.0

12.6

2012

12.3

11.9

2013

11.7

12.0

Kilde: KRL (Kommunernes og Regionernes Løndataontor)

 

Statistikken vedhæftes.

Arbejdsskader:

Anmeldelse af arbejdsskader foretages af arbejdsmiljøorganisationen på de respektive centre/driftssteder. Der har været løbende fokus på, at indberette alle arbejdsskader uanset om det det medfører sygefravær. Statistikken for årene 2011, 2012 og 2013 for anmeldelser af arbejdsskader ser således du:

2011:           99 skader

2012:           110 skader

2013:           123 skader

Der har i perioden ikke været nogen alvorlige arbejdsskader, og stigningen i antallet af skader kan skyldes større opmærksomhed på at arbejdsskader skal anmeldes selvom de umiddelbart ikke ser så alvorlige ud.

Lederevaluering 2014:

I perioden 5. til 12. marts 2014 evaluerede medarbejderne deres ledere.

Lederevalueringen var delt op i to faser: Spørgedel og dialogmøder om resultatet (med medarbejdere og derefter med leders leder). Spørgsmålene tog udgangspunkt i kommunens ledelsesgrundlag. Besvarelserne var anonyme og blev håndteret via eksternt firma.

Der blev sendt 1500 invitationer ud og 1231 medarbejdere svarede. Det giver en svarprocent på 82 %

Følgende spørgsmål var topscorere blandt lederne samlet set (5 er den højeste score):

  • Delegerer og viser tillid til at medarbejdere selv kan tilrettelægge og løse opgaver - score på 4,3
  • Arbejder for at alle i organisationen er gode ambassadører for Ishøj - score på 3,9
  • Er åben overfor at forstå andres måder at se tingene på - score på 3,8
  • Sikrer en anerkendende og kommunikerende kultur - score på 3,8

HovedMED har løbende drøftet sagerne og har senest på deres møde den 11. december 2014 taget punkterne til efterretning. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning. 

Bilag