Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Beslutning

Ingen spørgsmål

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Ingen spørgsmål

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Charlotte Jørgensen (O) og Byrådsmedlem Niels Borre (F) er forhindret i at deltage i 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017 - 2019. 1. stedfortræder Rune Steinfath (O) og 1. suppleant Kalbiye Yüksel (F) indkaldes til budgetforhandlingen.

Indstilling

Det indstilles, at Rune Steinfath (O) indtræder som stedfortræder for Charlotte Jørgensen (O), og at Kalbiye Yüksel (F) deltager som suppleant  for Niels Borre (F) til budgetbehandlingen.

 

Beslutning

Begge deltog herefter i det åbne byrådsmøde.

Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesloven skal Økonomi- og Planudvalget udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende budgetår, således at årsbudgettet kan vedtages i Byrådet senest den 15. oktober. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for budgetårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetforslaget er 1. behandlet i Byrådet den 24. august 2015.  

Budgetforslaget 2016-2019, som skal 2. behandles, er udarbejdet med udgangspunkt i budgetstatus på Byrådets budgetseminar den 2. september 2015. 

I forhold til 1. behandlingsforslaget bemærkes følgende: 

at de stående udvalg har behandlet budgetforslaget (udvalgenes indstillinger fremlægges), 

at afklarede elementer i lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt, 

at ændringer efter 1. behandlingsforslaget er indarbejdet (bilag fremlægges),

at forslag til budgetforlig fremlægges på mødet (forslaget er indarbejdet i budgetmaterialet).

Med disse ændringer udgør det samlede driftsbudget i 2016 1.628 mio. kr., hvoraf serviceudgifterne udgør 1.163 mio. kr. Anlægsbudgettet udgør brutto 37,9 mio. kr. i 2016. Den samlede balance udgør 2.268 mio. kr. i 2016. 

I henhold til styrelsesloven skal der være balance mellem udgifter og indtægter i budgetåret og budgetoverslagsårene. Det fremlagte budgetforslag afbalanceres over kassebeholdningen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

 • at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat anvendes.
 • at forslaget til budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 godkendes, idet der samtidig meddeles bevilling i henhold til bevillingsoversigten (med undtagelse af anlæg) med de bindinger, der i bemærkningerne er gjort til de enkelte poster. Der meddeles samtidig anlægsbevilling til de med stjerne markerede anlæg på investeringsoversigten.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Ifølge ESR-statistik af 14. juli 2015 fremgår udskrivningsgrundlagene, som angivet nedenfor:

 

 

2015:

2016:

Grundskyldspromille
Udskrivningsgrundlaget er på
Ifølge budgetforslaget skal udskrives

Udskrivningsgrundlaget på Landbrugsejd. er  på
Ifølge budgetforslaget skal udskrives


3.615.487.739 kr.
90.386.968 kr.

66.050.580  kr.
475.564  kr.

25,0 ‰

 

 7,2 ‰

 

 

25,0 ‰

 

 7,2 ‰

 

 

Dækningsafgift for erhvervsejendomme
Udskrivningsgrundlaget er på
Ifølge budgetforslaget skal udskrives


1.363.091.300 kr.
12.267.822 kr.

9 ‰

9 ‰

Offentlige ejendommes forskelsværdi
Udskrivningsgrundlaget er på
Ifølge budgetforslaget skal udskrives


69.213.200 kr.
605.615 kr.

8,75 ‰

8,75 ‰

Offentlige ejendommes grundværdi
Udskrivningsgrundlaget er på
Ifølge budgetforslaget skal udskrives


59.567.200 kr.
744.590 kr.

12,5 ‰

12,5 ‰

Grundskyldspromillen på produktionsjord må højest opkræves med 7,2 ‰.

Offentlige ejendomme opkræves af  grundværdien med halvdelen af grundskyldspromillen dog max. 15 ‰.

Offentlige ejendomme opkræves af forskelsværdien 8,75 ‰.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at grundskyldspromillerne og dækningsafgiften fastsættes i overensstemmelse med budgetforslaget, dvs. uændrede satser.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

I budgetforslaget er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Ifølge KL's skatte- og tilskudsmodel giver statsgarantien 0,4 mio. kr. større provenu end selvbudgettering.

Sagsfremstilling

Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2016

1.000 kr.

Ved statsgaranti (1)

Ved selvbudgettering (2)

Forskel (2) - (1)

Indkomstskatteprovenu

772.167

785.587

13.420

Foreløbig tilskud og udligning

813.718

803.072

-10.646

Nettoprovenu

1.585.885

1.588.660

2.775

Skøn over efterregulering af udligning i år 2019

0

-3.208

-3.208

I alt inkl. efterreguleringer

1.585.885

1.585.452

-433

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kommuneskatteprocenten fastsættes til uforandret 25,0 og at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 udgør 3.088.668.000 kr. Med en kommuneskatteprocent på 25,0 bliver provenuet 772.167.000 kr.

Bilag

Resume

Høje-Taastrup Provsti har den 15. september 2015 fremsendt meddelelse om ligningsbeløb samt oversigt om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

 

Budget 2015

Budget 2016

Ishøj sogn

11.226.612

11.531.770

Torslunde sogn

  2.615.000

  2.330.000

Provstiudvalgskassen og skoletjeneste

     612.000

     688.000

Kirkekasser i alt

14.453.612

14.549.770

Landskirkeskatten

  2.956.249

  2.907.890

I alt

17.409.861

17.457.660

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,90.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten på 1.939.740.000 kr.

Med kirkeskatteprocent på 0,90 vil provenuet blive    17.457.660 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har i en årrække betalt 8 % i vejbidrag til Ishøj Spildevand, men har fastholdt at bidraget burde fastsættes til 4 %. I budget 2016 er der indregnet vejbidrag på 4 %.

Sagen har været indbragt for Landsretten, som har afgjort, at Forsyningssekretariatet ikke har hjemmel til at fastsætte vejbidragets størrelse i den enkelte kommune. Denne afgørelse er anket til Højesteret af Forsyningssekretariatet. Fastholdes Landsrettens afgørelse, skal Ishøj Spildevand tilbagebetale det for meget opkrævede vejbidrag på kr. 4,2 mio.kr. til Ishøj Kommune.

Endelig afgørelse fra Højesteret forventes medio 2016.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen foreløbig tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Følgende almene boligselskaber har fremsendt reviderede årsregnskaber 2014 for afdelinger/boligorganisationer hjemhørende i kommunen.

Sagsfremstilling

AAB, afd. 55 – Vejleåparken: udviser et overskud på kr. 190.672,- med en samlet omsætning på kr. 151.682.574,-. Årets overskud er overført til opsamlet resultat (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 190.672,-.  

Både Voldgiftssagen med E. Pihl & Søn og udestående fraflytningsregninger med Ishøj Kommune er forligsmæssigt afsluttet i 2014. 

Bo-Vest, afd. 62 – Gadekæret: viser et overskud på kr. 4.672.303,- med en samlet omsætning på kr. 50.367.363,-. Årets overskud er overført til opsamlet resultat (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 5.474.094,-. Overskuddet skal primært bruges til afsætning til etablering af ekstra udebelysning kr. 1.000.000 og ny asfaltbelægning på hovedstræder kr. 2.625.000.

Overskuddet skyldes hovedsageligt besparelser på renholdelse (kr. 803.000), afskrivning på forbedringsarbejder (kr. 979.000), ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader (kr. 1.196.000), renteindtægter på råderet (kr. 330.000) og korrektioner til tidligere år primært vedrørende for meget betalt ejendomsskat (kr. 651.000) og korrektioner til råderet (kr. 722.000). Lejen bliver skrevet op i budget 2015, da der forventes hjemtagelse af lån til byggesagen.

Lejerbo, afd. 950-0 – Fasanparken (2 boligblokke): der er ikke udarbejdet driftsregnskab for 2013-2014, da afdelingen har skæringsdato 1. maj 2014. Der vil pr. 30. september 2015 blive udarbejdet et 17. måneders regnskab. 

Lejerbo, afd. 957-0 – Fasanvangen (18 rækkehuse): der udarbejdes driftsregnskab pr. 30. september 2016, da ibrugtagning er sket den 15. juli 2015.  

KAB, Syd-Bo, afd. 5126 – Baldershus (1 boligblok): der udarbejdes driftsregnskab pr. 31. december 2015, da ibrugtagning er sket den 1. marts 2015. 

KAB, Syd-Bo, afd. 5127 – Balders Have (AlmenBolig+): der aflægges ikke driftsregnskab, idet byggeriet endnu ikke er opført. 

Ishøj Boligselskab:

Afd. 2700 – Boligorganisationen: viser et overskud på kr. 47.669,- med en samlet omsætning på kr. 3.356.583,-. Årets overskud er overført til arbejdskapitalen der herefter udgør kr. 112.140,-. Overskuddet vil blive benyttet efter de gældende regler der er for benyttelse af arbejdskapitalen.

Afd. 2703 – Søvej Huse: viser et overskud på kr. 40.626,- med en samlet omsætning på kr. 3.824.292,-. Årets overskud er overført til resultatkontoen, som er anvendt til afskrivning på egenfinansiering af forbedringsarbejder med kr. 19.433,- og rest overskud kr. 21.194,- er overført til resultatkontoen. Det opsamlede underskud på resultatkontoen udgør herefter kr. 48.310,- som skal afvikles i de kommende 3 års budgetter. 

Afd. 2704 – Kirkehaven: der aflægges ikke driftsregnskab, idet byggeriet endnu ikke er opført. Der er byggestart primo september 2015 og forventet ibrugtagning den 1. februar 2017.

Afd. 2751 – Stenbjerggård Boligselskab: viser et overskud på kr. 629.945,- med en samlet omsætning på kr. 26.482.403,-. Årets overskud er anvendt til afskrivning på egenfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303). Det opsamlede overskud udgør herefter kr. 0.-.  

Det Sociale Boligselskab, Vildtbanegård:

Hovedselskabet: udviser et underskud på kr. 1.495.755,- med en samlet omsætning på kr. 20.273.504,-. Årets underskud er overført til arbejdskapitalen der herefter udgør kr. 821.657,-.  Underskuddet fremkommer af renteudgifter og renteindtægter, der næsten udlignes, og af kurstab i forbindelse med salg af obligationer, som påvirker resultatet.

Afd. I: udviser et overskud på kr. 3.158.667,- med en samlet omsætning på kr. 49.106.139,-. Årets overskud er overført til resultatkontoen (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 6.250.061-. Årets overskud skyldes primært, at udgiften til nettokapitaludgifter (kto. 105.9) er overbudgetteret, da den reelle udgift er blevet mindre. Overskuddet afvikles over 3 år med en ekstraindtægt til afdelingens kommende budgetter.

Afd. II: udviser et overskud på kr. 2.067.453,- med en samlet omsætning på kr. 65.711.033,-. Årets overskud er overført til opsamlet resultat (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 11.497.701,-. Årets overskud skyldes primært, at udgiften til nettokapitaludgifter (kto. 105.9) er overbudgetteret, da den reelle udgift er blevet mindre. Overskuddet afvikles over 3 år med en ekstraindtægt til afdelingens kommende budgetter.

Afd III: udviser et overskud på kr. 325.568,- med en samlet omsætning på kr. 25.128.016,-. Årets overskud er overført til opsamlet resultat (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 1.395.743,-. Årets overskud skyldes primært, at udgiften til nettokapitaludgifter (kto. 105.9) er overbudgetteret, da den reelle udgift er blevet mindre. Overskuddet afvikles over 3 år med en ekstraindtægt til afdelingens kommende budgetter.

Afd. IV: udviser et underskud på kr. 758.042,- med en samlet omsætning på kr. 9.629.304,-. Årets underskud er overført til opsamlet resultat (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 759.545,-. Underskuddet skal afvikles over de kommende 3 år.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskaberne tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Statsministeren har udskrevet Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 (se evt. mere her: http://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-forbehold/retsforbeholdet ).

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit konstituerende møde den 10. december 2013 udpeget følgende medlemmer til valgbestyrelse til Folketingsvalg, Folkeafstemning og Europa-Parlamentet:

Som medlem:

Parti

Som suppleant

Parti

1. Ole Bjørstorp

A

Merete Amdisen

A

2. Erkan Yapici

A

Poul Jørgensen

O

3. Ole Wedel-Brandt

Ø

Niels Borre

F

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Det påhviler byrådet at :

 • anvise lokaler til stemmeafgivningen m.v.,  
 • udnævne valgstyrere og tilforordnede vælgere til valgstederne.
 • vælge formanden for valgstyrerne på hvert enkelt valgsted.

A. Afstemningssteder- og lokaler:

Afstemningssted

Forventet antal stemmeberettigede

Antal valgborde

Bemanding

1. Ishøj Forsamlingshus

1.050

1

7

2. Vibeholmskolen Festsalen

2.850

3

17

3. Gildbroskolen Multisalen

3.400

4

20

4. Strandgårdskolen, Samlingssalen

2.550

3

17

5. Ishøj Bycenter (Ishøj Nørregade 35 - overfor Borgerservice)

3.800

4

20

Ialt

13.650

15

81

På grund af pensionisternes julefrokost i Centersalen, flyttes valgsted 5 (Ishøj Kultur Café) til Ishøj Nørregade 35 (den gamle bog og idé-butik - overfor Borgerservice)

B. Valgstyrere og tilforordnede vælgere: 
Byrådet skal blandt egne medlemmer og kommunens vælgere i øvrigt vælge et antal valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Det foreslås, at de politiske partier i Ishøj på grundlag af den nuværende mandatfordeling i Byrådet, anmodes om at komme med forslag til ovennævnte valg efter følgende fordeling, idet valgbestyrelsen bemyndiges til endeligt at godkende de udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere:

Parti

Medlemmer i byrådet

Valgstyrere

Tilforordnede

I alt

A

11

14

32

46

F

2

3

6

9

O

3

4

9

13

V

2

3

6

9

Ø

1

1

3

4

 I alt

19

25

56

81

Indlevering af navne på valgstyrere og tilforordnede til Birgit Jakobsen senest den 10. november 2015.

C. Formænd for valgstyrer: 

Afstemningssted/lokale

Navn

Parti

1. Ishøj Forsamlingshus

Jeannette Merklin

A

2. Vibeholmskolen

Lennart H. Nielsen

V

3. Gildbroskolen - multisalen

Seyit A. Özkan

A

4. Strandgårdskolen - Samlingssalen

Ole Wedel-Brandt

Ø

5. Ishøj Bycenter (Ishøj Nørregade 35 - overfor Borgerservice)

Kasper Bjering

A

 
Valgstyrerne (mindst 2) fra hvert valgsted medvirker ved kontrol af brevstemmer.
 
D. Afstemning i hjemmet inden valgdagen: 
Til afstemning på plejehjem og i private hjem udpeges følgende:

Hold 1

 

A

V

Hold 2

 

A

V

Hold 3

 

A

V

 

Hold 1: Plejehjemmet Torsbo - fredag den 27. november 2015  kl. 10.00-12.00.
 
Hold 2 og 3: Plejehjemmet Kærbo - mandag den 30. november kl. 09.30-12.00.
 
Besøg i hjemmene  (hold 1) (samme dato som besøg på Torsbo).
 
E. Optælling/fintælling:
 
På afstemningsdagen foretages 1. optælling af resultatet på de enkelte afstemningssteder.
 
Fintællingen foretages dagen efter valget i Brøndbyhallen.
 
Det foreslås, at fintællingen foretages af kommunalt ansat personale, i overværelse af valgbestyrelsen.
 
F. Indsamling:
 
Borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til indsamling på valgstederne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der afsættes kr. 300.000,00. Beløbet finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 5.286.100.

 

Beslutning

Til afstemning på plejehjem og i private hjem udpeges følgende:

Hold 1: Birgit Nielsen (A) og Kjeld Heick (V)

Hold 2: Erik Neubert (A) og Bent Hansen (V)

Hold 3: Hans Jellingholdt (A) og Jørn Haugaard (V)

Tiltrådt

Økonomi

Der er i budgettet afsat midler til èt valg pr. år. Da der har været afholdt Folketingsvalg tidligere på året, skal der afsættes yderligere midler til Folkeafstemningen - kr. 300.000. Da dette valg er en ja/nej-afstemning, vil der kun blive indkaldt et begrænset antal medarbejdere. Udgiften til løn er derfor nedjusteret i forhold til et "normalt" valg.  

Lovgrundlag

Lovforslaget, der skal stemmes om, fremsættes i Folketinget den 8. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Praksisplan for almen praksis fra 2015 til 2018 for Region Hovedstaden er sendt i høring. Der er svarfrist den 18. oktober 2015. Der er udarbejdet et samlet høringssvar med bidrag fra Familiecentret, PPR, Borger og Socialservice og Center for Sundhed og Ældre.

Region Hovedstaden har ændret proceduren hvad angår afgivelse af høringssvar. Tidligere er der blevet forfattet et høringssvar i form af et brev. Dette er ændret til at kommunerne nu skal skrive deres høringssvar i et skema, hvor kommunerne skal kommentere på forskellige afsnit i praksisplanen.

Af høringssvaret fremgår, at Ishøj Kommune som udgangspunkt er positive og bakker op om ambitionerne i praksisplanen for almen praksis. Ishøj Kommune har dog også nogle opmærksomhedspunkter:

 • Målet om at skabe lighed i sundhed modvirkes af, at læger i udsatte områder opfordres til at optage flere patienter end normtallet.
 • Næsten 1/3 af Ishøjs borgere har læge i andre kommuner, og mange læger her på Vestegnen har udenbys borgere. Derfor ønskes det præciseret, hvorvidt § 2 aftalerne, der indgås mellem kommune og læger, er bundet op på borgerens hjemkommune eller lægens hjemkommune?
 • At det er positivt, at man ønsker at skabe mere samarbejde mellem læger og kommuner, og at lægerne skal være tovholder på flere opgaver. Det er imidlertid problematisk, hvis lægerne ikke har den fornødne tid til dette. Allerede i dag opleves, at det er svært at få akuttid hos den praktiserende læge, endsige hjemmebesøg, opsøgende eller opfølgende besøg.
 • At Ishøj Kommune opfordrer til, at det bør være en skal-opgave for lægerne, at oplyse om de kommunale sundhedstilbud.
 • At det vil være problematisk, hvis der kun bliver én digital indgang til kommunen (ét lokationsnummer), da det kan medføre flaskehalse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social og Sundhedsudvalget indstiller, at høringssvar til Region Hovedstaden angående praksisplan for almen praksis 2015 til 2018 godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udvalgenes indstillinger følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget i Region Hovedstaden vedrørende fysioterapi har enstemmigt godkendt Praksisplan for fysioterapi 2015 til 2019. Forud for dette har der været en høringsrunde, og på baggrund heraf blev praksisplanen tilrettet. Praksisplanen er sendt til godkendelse i kommunerne med deadline d. 16. oktober 2016.

Den nye praksisplan for fysioterapi indebærer ikke umiddelbart ændringer for Ishøj Kommunes arbejde med træningsområdet.

Af praksisplanen fremgår, at det anbefales, at praksiskonsulentordningen undersøges i planperioden med henblik på udbredelse af ordningen til også at omfatte vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Dette indebærer, at muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi undersøges i planperioden.

Praksiskonsulentordningen for almindelig fysioterapi blev etableret pr. 1. januar 2010 ved ansættelse af to praksiskonsulenter med et samlet timetal på 15 timer ugentligt. Praksiskonsulenterne fungerer som regionens faglige sparringspartnere, ambassadører for kvalitetsudvikling og udøvere af konkrete projekter og aktiviteter. Praksiskonsulentordningen har indtil nu været begrænset til emner vedrørende den almindelige fysioterapi. Denne begrænsning opleves som uhensigtsmæssig i forhold til en generel kvalitetsudvikling i praksis, da de praktiserende fysioterapeuter i hverdagen behandler både vederlagsfri patienter og tilskudsberettigede patienter, og der er derfor behov for kvalitetsudvikling inden for begge områder.    

Praksisplan for fysioterapi 2015 til 2019 er vedhæftet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Praksisplan for fysioterapi 2015 til 2019 godkendes, og at Ishøj Kommune stiller sig positivt overfor kommende drøftelser af en fælles finansiering af praksiskonsulentordningen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udvalgenes indstillinger følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2016/2017, samt de vedtagne kriterier for fleksible skoledistrikter, havde administrationen udarbejdet forslag til to modeller for regulering af skoledistrikterne til mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 15. juni 2015. På mødet blev det besluttet, at der udarbejdes en model 3 som erstatning for model 2, samt at model 1 og model 3 sendes til udtalelse i skolebestyrelserne sammen med et notat, der beskriver mulige konsekvenser af de to modeller. Model 1 og 3 er vedhæftet dagsordenen sammen med notatet vedr. mulige konsekvenser.

Det fremgår af modellerne, hvordan børnehaveklasserne fordeles mellem Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen.

Sagsfremstilling

De foreslåede modeller for distriktsregulering for skoleåret 2016/2017 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2016/2017, samt de vedtagne kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter.

I vedhæftede bilag vedrørende vejflytninger vises hvilke matrikler, der bliver berørt. De vedhæftede kort viser ændringerne i distriktsgrænserne i de to modeller.

Model 1 og model 3 har været til udtalelse i skolebestyrelserne på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen. Skolebestyrelsen på Vibeholmskolen udtaler, at de overlader prioriteringen til de berørte skoler, mens de øvrige skoler alle peger på model 3, som den bedste løsning. Udtalelserne fra skolebestyrelserne er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller model 3 til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. juni 2015 besluttede udvalget, at sende reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i perioden fra 16. juni - 1. september 2015.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægterne indeholder retningslinjer for valg til forældrebestyrelsen, deres opgaver og kompetencer, mødevirksomhed, dialog med Børne- og Undervisningsudvalget, forretningsorden mv. De nuværende vedtægter er fra 2006.

Administrationen har udarbejdet forslaget i dialog med dagtilbudslederne. Lederne har haft et ønske om at revidere styrelsesvedtægterne, da de nuværende vedtægter indeholder en række uklare punkter, bl.a. omkring valg til bestyrelsen.

Forslaget indeholder i hovedpunkter følgende ændringer: 

 • I de nuværende vedtægter er antallet af forældrerepræsentanter 5 - 8. Antallet af forældrerepræsentanter foreslås at være 5 eller 7, således at der ikke opstår stemmelighed. Pga. dagplejens størrelse foreslås her 5 kandidater.
 • Det foreslås, at antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. I de nuværende vedtægter kunne antallet være højere eller lavere afhængigt af dagtilbuddets størrelse.
 • Det foreslås, at forældre med børn i dagpleje bliver valgt for 1 år ad gangen, da børnene kun er i dagpleje i max 2½ år. Pt. er man valgt for 2 år ad gangen.
 • Der er tilføjet en beskrivelse af fredsvalg, dvs. hvis der er enighed blandt de opstillede kandidater om bestyrelsens sammensætning.
 • Der foreslås en mere præcis beskrivelse af antallet af stemmer til forældrepar med flere børn indskrevet i samme institution: Forældrepar har tilsammen det antal stemmer, som svarer til antallet af børn.
 • Afsnittet 'Rådgivende organ' er ændret til 'Dialogmøder'. Afsnittet beskriver, hvordan forældrebestyrelsen og dagtilbuddenes leder kan indkaldes til dialogmøder med Børne- og Undervisningsudvalget om spørgsmål af fælles interesse.

Herudover er opbygningen af vedtægterne gjort mere logisk, ligesom der er lavet en række sproglige tilretninger.

Der er modtaget høringssvar fra alle forældrebestyrelserne. Høringssvarene er vedhæftet. Forældrebestyrelsen i Elverhøj ønsker, at der udarbejdes en vejledning, der beskriver bestyrelsens opgave omkring arbejdet med principper. Dette ønske efterkommes ved, at der udarbejdes en vejledning med eksempler på principper. De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer i styrelsesvedtægten.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at den reviderede styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud godkendes

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan for Ishøj Kommune - beredskab, sikring og forebyggelse i forbindelse med oversvømmelseshændelser fra havet.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 15. oktober 2014, at administrationen bemyndiges til at sende forslaget til Risikostyringsplanen i 6 måneders offentlig høring og forelægge den endelige plan til Byrådets vedtagelse inden den 22. oktober 2015. Forslaget til Risikostyringsplanen blev sendt i offentlig høring den 22. december 2014 og forelagt Klima- og Miljøudvalget til orientering den 21. januar 2015, hvor udvalget anmodede administrationen om at udarbejde en pixiudgave, som sammen med planen har ligget tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Ishøj Kommune er udpeget af staten, til at udarbejde en risikostyringsplan på baggrund af EU’s oversvømmelsesdirektiv. Ishøj er som lavtliggende kystkommune særlig følsom for ændringer i havvandsstanden, og har store værdier knyttet til kystområdet.

Der skal inden 22. oktober 2015 udarbejdes en risikostyringsplan med henblik på beredskab, sikring og forebyggelse, i forbindelse med fremtidige oversvømmelseshændelser fra havet. Planen skal revurderes og ajourføres, hvert sjette år.

Den offentlige høringsperiode for Risikostyringsplanen er afsluttet 22. juni 2015 og har ikke givet anledning til kommentarer.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Risikostyringsplanen godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

EU's Oversvømmelsesdirektiv forpligter Danmark til at udarbejde risikostyringsplaner for risikoområder

Bilag

Resume

Byrådet bevilligede i august 2013 midler til Ung På Vej, som er et pilotprojekt, der har til formål at afprøve nye metoder til at få unge med massive sociale, fysiske og psykiske udfordringer i alderen 18-29 år tættere på uddannelse og beskæftigelse.
Ung På Vej løber i perioden marts 2014 - december 2016, og er dermed midtvejs i projektforløbet, hvorfor der nu fremlægges midtvejsevaluering til politisk behandling.

Sagsfremstilling

I Ung På Vej arbejder man tværfagligt og helhedsorienteret. Det betyder, at der er nedsat et fast tværfagligt projektteam bestående af sagsbehandler fra henholdsvis Jobcenter Vallensbæk og Borger- og Socialservice, en mentor og en hjemmevejleder samt en koordinator. I teamet samarbejder man om at få iværksat de rette aktiviteter, der kan bidrage til, at borgeren kommer tættere på uddannelse og beskæftigelse. Teamet mødes én gang om ugen, hvilket er med til at sikre, at de mål og indsatser, der sættes for den enkelte borger, lykkes. Metodisk arbejder man ud fra en kognitiv og løsningsfokuseret tilgang, hvormed borgeren selv skal sætte mål og tage ansvar for egen udvikling.
De foreløbige erfaringer peger på, at Ung På Vej virker. Der er sammenhæng i de indsatser, borgeren tilbydes, der er fælles metodisk tilgang til borgeren, og der er enighed om de fastsatte mål.

De nuværende konklusioner er samtidig, at Ung På Vej formår at rykke aktivitetsparate unge tættere på uddannelse og beskæftigelse, hvilket status på mål og succeskriterier også viser:
Langsigtet mål. 80-100 borgere skal i løbet af projektperioden igennem Ung På Vej:
Ung På Vej har pr. 1. august 2015 haft indskrevet 62 unge. Således er man efter 1 ½ år godt på vej til at opnå måltallet på 80-100 borgere.

Succeskriterium 1: 60 % skal blive uddannelsesparate:
9 unge (33 %), af de aktivitetsparate, der er afsluttet i Ung På Vej, er gået fra at være aktivitetsparate til at være uddannelsesparate. Heraf er 5 startet i ordinær uddannelse.
Derudover er yderligere 3 unge, der var uddannelsesparate ved indskrivning, startet i ordinær udannelse.

Succeskriterium 2. Yderligere afklaring:
11 unge er udskrevet til et andet tilbud, mens yderligere 11 unge er udskrevet til behandling. Den primære årsag til udskrivningen har været, at de unge har haft så massive udfordringer, at de ikke har været i stand til at deltage i aktiviteter i Ung På Vej.
Ung På Vej har været med til at afklare de unges ressourcer og udfordringer, faglige såvel som psykiske og sociale. Det betyder, at størstedelen af de unge, som er blevet udskrevet fra Ung På Vej, er blevet afklaret i forhold til passende tilbud og motiveret til evt. behandling. Tidligere har mange af disse unge været uden indsats fra Jobcentret, hvorfor det er positivt, at så mange unge er kommet videre til de rette tilbud.

Succeskriterium 3: Målgruppens sociale, personlige og faglige færdigheder styrkes:
Ung På Vej har udviklet et progressionsværktøj, som er medvirkende til, at den unge lærer sig selv bedre at kende og understøtter således, at den unges sociale, personlige og faglige færdigheder styrkes..

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at midtvejsevaluering af Ung På Vej godkendes, og foreslår, at projektet gøres varigt fra 2017 og indarbejdes i budgettet med finansiering af eksisterende midler på beskæftigelsesområdet.

I forbindelse med evalueringen foråret 2016 tages der stilling til om projektet skal gøres varigt og indarbejdes i budgettet fra 2017.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tilføjelse i tekst i sidste afsnit før indstilling: "....projektet skal gøres varigt og evt. indarbejdes i budgettet fra 2017".

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 12. august 2015 blev det besluttet, at der skal udarbejdes procedure for valg af medlemmer til Ishøj Kommunes udsatteråd.
Der er derfor blevet udarbejdet en procedure der dels beskriver, hvordan medlemmerne vælges og dels beskriver, hvordan vi får udbredt budskabet om udsatterådet til udsatte borgere og får udsatte borgere til at interessere sig herfor.

Valgproceduren forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse

Valgproceduren er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at valgprocedure til Ishøj Kommunes udsatteråd godkendes.

I forbindelse med Byrådets behandling af punktet foreslås det, at der samtidig vælges de to byrådsrepræsentanter, der skal være i udsatterådet.

Valgt blev:

_________________________(    )

_________________________(    )

Beslutning

Valgt blev: Merete Amdisen (A) og Poul Jørgensen (O)

Tiltrådt

Bilag

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Budgetforslag 2016 - 2019 er førstebehandlet i regionsrådet den 15. september 2015.

Udviklingsbidrag i Region Hovedstadens budgetforslag 2016 - 2019 udgør 129 kr. pr. indbygger, hvilket er indregnet i Ishøj Kommunes budget.

Sagsfremstilling

Region Hovedstadens budgetforslag er førstebehandlet i regionsrådet den 15. september 2015.

For Region Hovedstaden medfører økonomiaftalen, at råderummet på driftsbudgettet i 2016 netto forøges med 559 mio. kr. i forhold til 2015.

Den samlede finansiering til sundhedsområdet udgør 35.066 mio. kr., hvoraf 6.420,50 mio. kr. er aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne.

I Ishøj Kommunes budget 2016 er indregnet 90,7 mio. kr. til aktivitetsafhængig (med)finansiering af sundhedsvæsenet.

De kommunale bidrag til regional udvikling udgør 222 mio. kr. i 2016 svarende til 129 kr. pr. indbygger, hvilket er indregnet i Ishøj Kommunes budget 2016. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Region Hovedstadens Forslag til Budget 2016 - 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Rigsarkivet har i foråret 2015 gennemført tilsyn med kommunernes arkivforhold.

Sagsfremstilling

Formålet er at afklare, om

 • alle relevante it-systemer bliver arkiveret
 • der er nye systemer, som Rigsarkivet skal have kendskab til, og
 • hvilke papirarkivalier der er i kommunerne, og om de opbevares på betryggende vis.

Oversigt over systemer med data bestemt til bevaring er vedhæftet. Ishøj Kommune har udover de bevaringsværdige systemer ca. 125 andre systemer som f.eks. små fagsystemer, lokalebooking, boliganvisning, m.fl.

Ishøj Kommune har besvaret undersøgelsen, og Rigsarkivet er tilfreds med kommunens arkivmæssige forhold.

Undersøgelsen fremlægges (ikke vedhæftet elektronisk).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Rigsarkivets tilsyn tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

 Status på ledighedsydelse over 18 måneder.

Sagsfremstilling

Ledighedsydelse er en ydelse til borgere, som er visiteret til flexjob og er ledige. Ledighedsydelse er således for de borgere, som er visiteret til et flexjob men endnu ikke har fået et sådan job.

Satsen for ledighedsydelse er 89 % af dagpenges højeste sats.

Borgere på ledighedsydelse

 • For Ishøj Kommune har i alt 7 borgere modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder (11 borgere i maj 2015).
 • Kønsfordeling: 5 kvinder og 2 mænd
 • Aldersfordeling: 34-51 år.
 • Borgerne har ofte fysiske og psykiske udfordringer ud over ledighed.

Oversigt over borgere på ledighedsydelse over 18 måneder samt afgangsliste er vedhæftet som bilag

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at status på ledighedsydelse over 18 måneder tages til efterretning, og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at status på ledighedsydelse over 18 måneder tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Resume

På baggrund af ønske fra Beskæftigelsesudvalget udarbejdes en analyse af de langtidsledige borgere fra Ishøj Kommune. Dette ønske fremgår også af Aktiveringsstrategien 2015.

Sagsfremstilling

Formålet med analysen er at skabe øget viden om gruppen af langtidsledige borgere i Ishøj Kommune (langvarige ydelsesmodtagere). Analysen vil således kunne danne grundlag for en særlig indsats henvendt langtidsledige borgere, som igangsættes i samarbejde med Socialmedicinsk Enhed.

I analysen defineres langtidsledige som borgere, der har modtaget a-dagpenge, kontanthjælp (job- og aktivitetsparate) eller uddannelseshjælp (uddannelses- og aktivitetsparate) det seneste år eller længere.

Undersøgelsesdesign

1. Deskriptiv (beskrivende) analyse på baggrund af statistisk data fra Jobindsats og Danmarks Statistik, skal give overblik over målgruppen i henhold til ydelse, alder, etnicitet og køn.

2. Kvalitativ analyse ved sagsgennemgang af 25 % af alle sager. Sagerne udvælges tilfældigt blandt alle langtidsledige borgere i Ishøj Kommune. Sagsgennemgangen skal bidrage med viden om kvalitative dimensioner såsom borgernes sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige forhold.

Analyse og resultater præsenteres for Beskæftigelsesudvalget på møde d. 25. november 2015.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøftede analyse af langtidsledighed i Ishøj Kommune, og finder analyserammen relevant, og tager den til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at analysen tages til efterretning.

Analysen drøftes og præsenteres på mødet den 25. november 2015. Udvalget drøfter ligeledes om analysens konklusioner giver anledning til at rette henvendelse til beskæftigelsesministeren.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Til efterretning

Resume

Ifølge Aktiveringsstrategien 2015 og aftale om denne modtager Beskæftigelsesudvalget i alt to opfølgninger for de indsatsmål, som er opstillet i strategien.

Hermed fremlægges første opfølgning for Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

 Aktiveringsstrategien indeholder nedenstående 5 fokusområder:

Opfølgningen er sket pr. 1. august 2015 og giver således et billede af udviklingen i første halvår af 2015:

 • Unge ledige
 • Langtidsledighed
 • Sygedagpengemodtagere
 • Ledighedsydelsesmodtagere
 • Virksomhedskontakt

Oversigt de 5 fokusområders opfølgning og Aktiveringsstrategi med opfølgning er vedhæftet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at opfølgning på Aktiveringsstrategi 2015 tages til efterretning, og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at opfølgning på Aktiveringsstrategi 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Ishøj Kommune igangsatte i 2011 et projekt, hvor formålet var at nedbringe sygefraværet blandt det pædagogiske personale i Ishøj Kommunes dagtilbud og sfo'er. Projektet har titlen 'Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her?'.
Projektets formål har været, at nedbringe sygefraværet blandt pædagogisk personale i Ishøj Kommunes dagtilbud og sfo’er til landsgennemsnittet eller derunder inden udgangen af 2014.

Sagsfremstilling

Sygefraværsprojektet er blevet evalueret med henblik på at vurdere effekten af projektets indsatser og aktiviteter. Sammen med evalueringen er der udarbejdet lokale retningslinjer ved sygefravær for dagtilbud og sfo. Evalueringen og retningslinjer er vedhæftet.

Evalueringen har været drøftet i koncernledelsen og i Hoved-MED, med henblik på at de lokale retningslinjer ved sygefravær for dagtilbud og sfo, udbredes til at gælde i hele organisationen.

Det fremgår af evalueringen, at sygefraværet samlet er faldet med gennemsnitlig 4,3 sygefraværsdag pr. fuldtidsstilling i projektperioden. Det svarer til, at der er 8,6 fuldtidsstilling mere på arbejde i 2014, end der var i 2011. Sygefraværet er steget en anelse fra 2013 til 2014.

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 11. maj 2015 blev undersøgelsesrapporten for 2014 behandlet. På mødet blev det besluttet, at undersøgelsesrapporten sendes til efterretning i Byrådet, når evalueringsrapporten er udarbejdet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager evalueringen af sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo'er til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at evalueringen af sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo'er sendes til efterretning i Byrådet sammen med undersøgelsesrapporten for 2014.

Beslutning

Til efterretning

Bilag